BỘ THƯƠNG MẠI
********

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
********

Số: 28/1999/TT-BTM

Hà Nội, ngày 01 tháng 9 năm 1999

THÔNG TƯ

CỦA BỘ THƯƠNG MẠI SỐ 28/1999/TT-BTM NGÀY 01 THÁNG 9 NĂM 1999 ĐIỀU CHỈNH BỔ SUNG THÔNG TƯ SỐ 21/1998/TT-BTM NGÀY 24/ 12/1998 HƯỚNG DẪN THI HÀNH QUY CHẾ VỀ CỬA HÀNG KINH DOANH HÀNG MIỄN THUẾ

Căn cứ Điều 11 Quy chế về cửa hàng kinh doanh hàng miễn thuế ban hành kèm theo Quyết định số 205/1998/QĐ-TTg ngày 19/10/1998 của Thủ tướng Chính phủ;
Căn cứ công văn số 5739/YT-QLD ngày 23/8/1999 của Bộ Y tế về hàng mỹ phẩm kinh doanh tại các cửa hàng miễn thuế ;
Bộ Thương mại điều chỉnh bổ sung Thông tư số 21/1998/TT-BTM ngày 24/12/1998 của Bộ Thương mại hướng dẫn thi hành quy chế về cửa hàng kinh doanh hàng miễn thuế như sau:

1. Sửa lại Điểm 2.2 Mục II về hàng hoá bán tại cửa hàng miễn thuế như sau:

Hàng hoá xuất khẩu, nhập khẩu có điều kiện, trừ các loại mỹ phẩm thuộc danh mục hàng hoá Bộ Y tế quản lý chất lượng.

2. Bổ sung Khoản 4 Mục III như sau:

Đối với các loại mỹ phẩm thuộc danh mục hàng hoá Bộ Y Tế quản lý chất lượng đã được nhập khẩu để kinh doanh tại cửa hàng miễn thuế, trường hợp được phép tiêu thụ tại thị trường nội địa phải đăng ký chất lượng tại Bộ Y Tế như qui định đối với hàng mỹ phẩm nhập khẩu để kinh doanh tại thị trường nội địa Việt Nam.

3. Các qui định khác tại Thông tư số 21/1998/TT-BTM ngày 24/12/1998 của Bộ Thương mại vẫn giữ nguyên hiệu lực thi hành.

4. Thông tư này có hiệu lực thi hành sau 15 ngày kể từ ngày ký.

Mai Văn Dâu

(Đã ký)