BỘ Y TẾ
BỘ TÀI CHÍNH******

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc********

Số: 29-TT/LB

Hà Nội, ngày 28 tháng 11 năm 1983

THÔNG TƯ

VỀ VIỆC QUY ĐỊNH TIỀN BỒI DƯỠNG NGƯỜI CHO MÁU.

Thi hành công văn số 5056-V9 ngày 07 tháng 11 năm 1983 của Văn phòng Hội đồng bộ trưởng về việc bồi dưỡng người cho máu, liên Bộ Y tế – Tài chính quy định tiền bồi dưỡng người cho máu như sau:

1. Mức bồi dưỡng người cho máu từ 150ml trở lên là 250 đồng/100ml.

2. Thông tư này thay thế Thông tư số 37-TT/LB ngày 16 tháng 11 năm 1981 của liên Bộ Y tế – Tài chính và có hiệu lực thi hành từ ngày 01 tháng 11 năm 1983.

K.T. BỘ TRƯỞNG BỘ TÀI CHÍNH
THỨ TRƯỞNG
Trần Tiêu

K.T. BỘ TRƯỞNG BỘ Y TẾ
THỨ TRƯỞNG
D.S. Nguyễn Duy Cương