Thông tư

THÔNG TƯ

CỦABỘ QUỐC PHÒNG SỐ 299/2003/TT-BQP
NGÀY 29 THÁNG 12 NĂM 2003 VỀ VIỆC HƯỚNG DẪN THỰC HIỆN
CHẾ ĐỘ NGHỈ DƯỠNG SỨC, PHỤC HỒI SỨC KHỎE ĐỐI VỚI
QUÂN NHÂN QUY ĐỊNH TẠI NGHỊ ĐỊNH SỐ 89/2003/NĐ-CP
NGÀY 5 THÁNG 8 NĂM 2003 CỦA CHÍNH PHỦ

Căn cứ quy định Khoản3 Điều 1 Nghị định số 89/NĐ-CP ngày 5/8/2003 của Chính phủ về việc sửa đổi bổsung một số điều của Điều lệ bảo hiểm xã hội đối với sĩ quan, quân nhân chuyênnghiệp, hạ sĩ quan, binh sĩ Quân đội nhân dân và Công an nhân dân ban hành kèmtheo Nghị định số 45/CP ngày 15/7/1995 của Chính phủ; Sau khi thống nhất với BộLao động Thương binh và xã hội (tại Công văn số 4178/LĐTBXH-BHXH ngày24/11/2003) và Bộ Tài chính (tại Công văn số 11265 TC/HCSN ngày 29/10/2003), BộQuốc phòng hướng dẫn thực hiện chế độ nghỉ dưỡng sức, phục hồi sức khỏe đối vớisĩ quan, quân nhân chuyên nghiệp, hạ sĩ quan binh sĩ như sau:

I. ĐỐI TƯỢNG ÁP DỤNG

Đối tượng áp dụngchế độ nghỉ dưỡng sức, phục hồi sức khỏe quy định tại Khoản 3 Điều 1 Nghị địnhsố 89/NĐ-CP trong quân đội gồm:

1. Sĩ quan

2. Quân nhân chuyên nghiệp.

3. Hạ sĩ quan, binh sĩ.

II. ĐIỀU KIỆN, THỜI GIAN VÀ MỨC HƯỞNG

1. Điểu kiện hưởng

a. Sĩ quan, quânnhân chuyên nghiệp hàng năm được nghỉ dưỡng sức, phục hồi sức khỏe khi có mộttrong ba điều kiện sau:

a.1. Có đủ 3 năm đóng bảo hiểm xã hội trở lên mà bị suy giảmsức khỏe.

a.2. Sau khi điều trị nội trú hoặc ngoại trú do ốm đau, tainạn lao động, bệnh nghề nghiệp mà chưa phục hồi sức khỏe.

a.3. Nữ quân nhân hưởng lương yếu sức khỏe sau khi nghỉ thaisản.

b. Hạ sĩ quan, binh sĩ thuộc diện hưởng sinh hoạt phí đượcnghỉ dưỡng sức, phục hồi sức khỏe khi có một trong hai điều kiện sau:

b.1. Bị tai nạnlao động, sau khi điều trị tai nạn lao động mà sức khỏe chưa phục hồi.

b.2. Bị mắc bệnh nghề nghiệp, sau khi điều trị bệnh nghề nghiệpmà sức khỏe chưa hồi phục.

2. Thời gian nghỉ dưỡng sức, phục hồi sức khỏe.

a. Sĩ quan, quânnhân chuyên nghiệp có một trong ba điều kiện quy định tại điểm a Khoản 1 Mục IInêu trên thì được nghỉ dưỡng sức, phục hồi sức khỏe từ 05 đến 10 ngày trong mộtnăm tại đơn vị (tính cả ngày nghỉ hàng tuần, ngày nghỉ lễ, ngày đi và về nếunghỉ tại cơ sở tập trung), tùy thuộc vào mức độ suy giảm sức khỏe của đốitượng.

b. Hạ sĩ quan, binh sĩ sinh hoạtphí có một trong hai điều kiện quy định tại Điều b khoản 1. Mục II nêu trên thìđược nghỉ dưỡng sức, phục hồi sức khỏe từ 05 đến 10 ngày trong một năm tại đơn vị (tính cả ngày nghỉ hàng tuần,ngày nghỉ lễ), tùy thuộc vào mức độ suy giảm sức khỏe của đối tượng.

c. Thời gian nghỉ dưỡng sức,phục hồi sức khỏe không bị trừ vào thời gian nghỉ phép hàng năm và được hưởngtiền lương (đối với sĩ quan, quân nhân chuyên nghiệp) hoặc sinh hoạt phí (đốivới hạ sĩ quan, binh sĩ).

3. Mức chi phí nghỉ dưỡng sức,phục hồi sức khỏe

a. Đối với sĩ quan, quân nhânchuyên nghiệp:

- Mức chi phí 80.000 đồng/ngày/người,áp dụng đối với người nghỉ dưỡng sức, phục hồi sức khỏe tại các đoàn an dưỡngtrong và ngoài quân đội hoặc các cơ sở tập trung do đơn vị tổ chức. Mức chi nàybao gồm: ăn, ở, đi lại và thuốc chữa bệnh thông thường.

- Mức 50.000 đồng/ngày/người, ápdụng đối với người nghỉ dưỡng sức, phục hồi sức khỏe tại gia đình hoặc tại đơnvị; nữ quân nhân sau khi nghỉ thai sản.

b. Đối với hạ sĩ quan, binh sĩ:Mức chi 30.000 đồng/ngày/người để bổ sung vào bữa ăn hàng ngày tại đơn vị.

III. TỔ CHỨC THỰC HIỆN

1. Trách nhiệm của đơn vị cấpTrung đoàn và tương đương trở lên

a. Để thực hiện chế độ côngbằng, hợp lý, căn cứ vào quy định tại các Mục I, II nêu trên, Thủ trưởng đơn vịcấp Trung đoàn và tương đương trở lên, nếu trực tiếp quản lý quân nhân, chỉ đạocác cơ quan chức năng; chính sách tài chính, Cán bộ, Quân lực do cơ quan Chínhsách chủ trì, phối hợp với cơ quan Quân y, Hội đồng quân nhân, Hội phụ nữ (nếucó) xem xét, quyết định những quân nhân đủ điều kiện nghỉ dưỡng sức, phục hồisức khỏe như sau:

- Trên cơ sở khám sức khỏe địnhkỳ hàng năm tại đơn vị để xác định những người có đủ 3 năm đóng bảo hiểm xã hộitrở lên bị suy giảm sức khỏe cần phải nghỉ dưỡng sức, phục hồi sức khỏe.

- Căn cứ vào hồ sơ bệnh án, ýkiến của cơ sở y tế điều trị để xác định những quân nhân sau khi điều trị do ốmđau, tai nạn lao động, bệnh nghề nghiệp mà sức khỏe còn yếu cần nghỉ dưỡng sức,phục hồi sức khỏe.

- Đối với nữ sĩ quan, nữ quânnhân chuyên nghiệp sau khi nghỉ thai sản (hoặc sẩy thai) thì Hội đồng quânnhân, Hội phụ nữ (nếu có) xem xét, quyết định.

b. Thủ trưởng đơn vị cấp trungđoàn và tương đương trở lên ký danh sách quân nhân của đơn vị đề nghị trợ cấpnghỉ dưỡng sức, phục hồi sức khỏe trong năm gửi phòng (ban) Chính sách đầu mốiBộ Quốc phòng. Trưởng phòng (ban) Chính sách xét duyệt, báo cáo thủ trưởng CụcChính trị ký quyết định chung cho quân nhân đơn vị đó. Trên cơ sở quyết địnhcủa Thủ trưởng Cục chính trị, căn cứ vào danh sách, các đơn vị cấp tiền, tổchức cho quân nhân nghỉ dưỡng sức, phục hồi sức khỏe (mẫu số 01/BHXH-DS kèmtheo).

- Các đơn vị chủ động liên hệvới các đoàn an dưỡng trong quân đội để tổ chức cho đối tượng có nhu cầu đinghỉ dưỡng sức, phục hồi sức khỏe.

c. Trường hợp đơn vị không chihết số kinh phí được cấp trong năm cho chế độ nghỉ dưỡng sức, phục hồi sức khỏethì số tiền còn lại được chuyển sang năm sau, nếu chi vượt quá thì không đượccấp bù mà phải trích bổ sung từ nguồn quỹ của đơn vị.

d. Hàng năm, đơn vị có tráchnhiệm quyết toán kinh phí nghỉ dưỡng sức, phục hồi sức khỏe với cơ quan Tàichính cấp trên theo đúng quy định hiện hành.

2. Trách nhiệm của Bảo hiểm xãhội Quân đội

a. Cục chính sách - Tổng cụcChính trị:

Chủ trì, phối hợp với Cục Tàichính - Bộ Quốc phòng lập dự toán kinh phí nghỉ dưỡng sức, phục hồi sức khỏehàng năm với Bảo hiểm xã hội Việt Nam trên cơ sở kế hoạch thu bảo hiểm xã hộicủa Bộ Quốc phòng. Căn cứ vào kinh phí để thực hiện nghỉ dưỡng sức, phục hồisức khỏe do Bảo hiểm xã hội Việt Nam cấp cho Bộ Quốc phòng (không vượt quá 0,6%tổng quỹ tiền lương thực đóng bảo hiểm xã hội hàng năm của quân đội, được tríchtrong nguồn 5% tính trên tổng quỹ tiền lương thực đóng bảo hiểm xã hội của quânđội chi cho 3 chế độ ốm đau, thai sản, tai nạn lao động và bệnh nghề nghiệp),căn cứ vào kế hoạch thu bảo hiểm xã hội và tình hình cụ thể của các đơn vị đầumối Bộ Quốc phòng, cục chính sách chủ trì, phối hợp với Cục Tài chính - Bộ Quốcphòng phân bổ kinh phí nghỉ dưỡng sức, phục hồi sức khỏe, hướng dẫn chỉ đạo cácđơn vị đầu mối Bộ Quốc phòng tạm ứng kinh phí nghỉ dưỡng sức, phục hồi sức khỏeđể đơn vị chủ động tổ chức cho quân nhân, công nhân viên chức quốc phòng và laođộng hợp đồng nghỉ dưỡng sức, phục hồi sức khỏe, chủ trì, phối hợp với các cơquan chức năng của Bộ Quốc phòng thực hiện kiểm tra, giám sát việc tổ chức thựchiện chế độ nghỉ dưỡng sức, phục hồi sức khỏe của các đơn vị.

b. Cục Tài chính - Bộ Quốc phòng

- Tiếp nhận và quản lý nguồnkinh phí nghỉ dưỡng sức, phục hồi sức khỏe theo đúng quy định quản lý tài chínhhiện hành.

- Chủ trì, phối hợp với CụcChính sách – Tổng Cục chính trị chỉ đạo, quản lý việc quyết toán kinh phí nghỉdưỡng sức, phục hồi sức khỏe hàng năm với các đơn vị đầu mối Bộ Quốc phòng vàvới Bảo hiểm xã hội Việt Nam theo đúng nguyên tắc, chế độ tài chính, bảo đảmkịp thời, đầy đủ quyền lợi cho người được hưởng.

IV. ĐIỀU KHOẢN THI HÀNH

1. Thông tư này có hiệu lực thihành sau 15 ngày, kể từ ngày đăng công báo.

2. Những hướng dẫn về việc thựchiện chế độ nghỉ dưỡng sức, phục hồi sức khỏe đối với sĩ quan, quân nhân chuyênnghiệp, hạ sĩ quan, binh sĩ trái với Thông tư này đều bãi bỏ.

Trong quá trình tổ chức thựchiện nếu có vướng mắc, các đơn vị kịp thời phản ánh về Bộ Quốc Phòng để nghiêncứu, giải quyết.


MẪU SỐ:01/BHXH-DS

Thông tư 299/2003/TT-BQP của Bộ Quốc phòng hướng dẫn thực hiện chế độ nghỉ dưỡng sức, phục hồi sức khoẻ đối với quân nhân quy định tại Nghị định số 89/2003/NĐ-CP ngày 5/8/2003 của Chính phủĐơn vị đầu mối BQP

Đơn vị: ..................

CỘNG HÒA Xà HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh Phúc

DANH SÁCH ĐỀ NGHỊ TRỢ CẤP NGHỈ DƯỠNG SỨC, PHỤC HỒI SỨCKHỎE TỪ QUỸ BHXH

Đợt....Năm.....

STT

Họ tên

Cấp bậc, chức vụ

Thời gian đóng BHXH

Tình trạng sức khỏe

Mức trợ cấp (đồng)

Người nhận tiền ký

Số ngày

Mức tiền

Tổng số tiền

1

2

3

4

5

6

7

8

9

Tổng cộng

CƠ QUAN TÀI CHÍNH

CƠ QUAN CHÍNH SÁCH

THỦ TRƯỞNG ĐƠN VỊ