B CÔNG THƯƠNG
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 30/2015/TT-BCT

Hà Nội, ngày 16 tháng 09 năm 2015

THÔNG TƯ

QUYĐỊNH PHƯƠNG PHÁP XÁC ĐỊNH MỨC CHI PHÍ LẬP, THẨM ĐỊNH, CÔNG BỐ, ĐIỀU CHỈNH VÀ QUẢNLÝ QUY HOẠCH PHÁT TRIỂN ĐIỆN LỰC TỈNH, THÀNH PHỐ TRỰC THUỘC TRUNG ƯƠNG VÀ QUYHOẠCH PHÁT TRIỂN THỦY ĐIỆN VỪA VÀ NHỎ

Căn cứ Luật Điện lực s 28/2004/QH11 ngày 03 tháng 12 năm2004; Luật sửa đổi, bổ sung một s điều của Luật Điện lực s 24/2012/QH13 ngày 20 tháng 11 năm 2012;

Căn cứ Nghị định s 95/2012/NĐ-CP ngày 12 tháng 11 năm2012 của Chính phủ quy định chức năng,nhiệm vụ, quyn hạn và cơ cu tổ chức của Bộ Công Thương;

Căn cứ Nghị định số 137/2013/NĐ-CP ngày 21 tháng 10năm 2013 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một s điucủa Luật Điện lực và Luật sửa đi, bsung một s điều của Luật Điện lực;

Theo đề nghị của Tổng cục trưởng Tổng cục Năng lượng,

Bộ trưởng Bộ Công Thương ban hành Thông tư quy địnhphương pháp xác định mức chi phílập, thẩm định, công b,điu chỉnh và quản lý Quy hoạch phát triển điện lực tỉnh, thành ph trực thuộc Trung ương và Quy hoạchphát trin thủy điện vừa và nhỏ.

Chương I

QUY ĐỊNH CHUNG

Điều 1. Phạm vi điều chỉnh

1. Thông tư này quy định phương pháp xác định mức chi phí lập, thẩm định,công bố, điều chỉnh và quản lý Quy hoạch phát trin điện lực tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương và Quy hoạchphát triển thủy điện vừa và nhỏ (sau đây gọi tắt là Quy hoạch) sử dụng nguồn vốnngân sách Nhà nước.

2. Việc xác định chi phí lập, thẩm định, công bố, điều chỉnh và quản lý Quyhoạch sử dụng nguồn vốn hợp pháp khác được khuyến khích áp dụng các quy định tạiThông tư này.

Điều 2. Đối tượng áp dụng

Thông tư này áp dụng đối với các cơ quan, tổ chức, cánhân có liên quan tới việc lập, thẩm định, công bố, điều chỉnh và quản lý Quyhoạch.

Điều 3. Giải thích từ ngữ

Trong Thông tư này, các từ ngữ dưới đây được hiểu nhưsau:

1. Quy hoạch phát triển điện lực tỉnh, thành phố trực thuộcTrung ươnggồm Hp phần Quy hoạch phát triểnhệ thống điện 110 kV và Hp phần Quy hoạch chi tiếtphát triển lưới điện trung và hạ áp sau các trạm 110 kV.

2. Hợp phần Quy hoạch phát triển hệ thống điện 110 kV (sau đây gọi tắt là Hợp phần1) gồm quy hoạch các nguồn trạm biến áp 220 kV cấp điện cho tỉnh, quy hoạch lướiđiện 110 kV, các nguồn điện vừa và nhỏ, tổng khối lượng (tính bằng km) các đườngdây trung áp, tổng dung lượng (tính bằng kVA) các trạm biến áp phân phối.

3. Hợp phần Quy hoạch chi tiết phát triển lưới điện trung và hạ áp sau các trạm 110 kV (sau đây gọi tắt là Hợp phần2) gồm quy hoạch chi tiết lưới điện trung áp sau các trạm 110 kV cho các huyện,quận, thị xã trực thuộc tỉnh, danh mục các trục đường dây trung áp, danh mụccác trạm biến áp trung áp.

4. Quy hoạch phát triển thủy điện vừa và nhỏ là quy hoạch phát triển thủy điện vừa và nhỏ các tỉnh có quy môcông suất từ 50 MW trở xuống.

Điều 4. Nguyên tắc xác định chi phí

1. Mức chi phí quy định trong Thông tư này là mức tối đa, làm căn cứ xác địnhchi phí cho việc lập, thẩm định, công bố, điều chỉnh và quản lý Quy hoạch.

2. Trường hợp mức lương cơ sở thay đổi theo quy định pháp luật, mức chi phílập Quy hoạch được xác định điều chỉnh tương ứng theo hệ số K (hệ số điều chỉnhtheo mức lương cơ sở được quy định tại Phụ lục V ban hành kèm theo Thông tưnày).

3. Định mức chi phí quy định tại Thông tư này đã bao gồm các khoản chi phísau:

a) Chi phí nhân công lập Quy hoạch;

b) Chi phí quản lý của đơn vị tư vấn Quy hoạch;

c) Chi phí vật liệu, văn phòng phẩm, in ấn tài liệu, khấu hao máy móc thiếtbị;

d) Chi phí phục vụ hội nghị, cuộc họp, báo cáo;

đ) Chi phí đánh giá môi trường chiến lược của đề ánQuy hoạch (nội dung đánh giá môi trường chiến lược là một phần của đề án Quy hoạch);

e) Chi phí đào tạo bồi dưỡng nghiệp vụ của đơn vị tư vấn;

g) Chi phí các loại bảo hiểm (xã hội, y tế, thất nghiệp, trách nhiệm nghềnghiệp);

h) Thu nhập chịu thuế tính trước của đơn vị tư vấn theo quy định.

4. Các chi phí chưa bao gồm trong định mức chi phí Quy hoạch:

a) Các chi phí liên quan đến công tác phí;

b) Chi phí khảo sát, đo vẽ, mua bản đồ và tài liệu điều tra cơ bản;

c) Chi phí thỏa thuận địa điểm xây dựng Quyhoạch;

d) Thuế giá trị gia tăng.

Các chi phí quy định tại Khoản 4 Điều này phải được lậpdự toán trình cơ quan có thẩm quyền phê duyệt và được cấu thành trong hồ sơ dựtoán lập Quy hoạch.

Chương II

QUY ĐỊNHCỤ THỂ

Điều 5. Xác định mức chi phí lập quyhoạch

1. Mức chi phí lập Quy hoạch được xác định trên cơ sở định mức chi phí quyđịnh tại Phụ lục I, Phụ lục II ban hành kèm theo Thông tư này và quy mô công suất,khối lượng Quy hoạch theo công thức sau:

G = Thông tư 30/2015/TT-BCT mức lập thẩm định điều chỉnh quản lý Quy hoạch phát triển điện lực thủy điện

Trong đó:

a) G: Mức chi phí lập Quy hoạch.

b) Cqhi: Định mức chi phí theo danhmục của công trình thứ i (đồng/đơn vị) được xác định tại Phụ lục I, Phụ lục IIban hành kèm theo Thông tư này.

c) Ni: Công suất, dung lượng, khối lượng của loại công trình thứ i(kVA, MW, km).

d) i = 1,2,3... n: các loại sản phẩm lập quy hoạch theo danh mục định mức.

đ) K: Hệ số điều chỉnh theo mức lương cơ sở được quyđịnh tại Phụ lục VThôngtư này.

2. Định mức chi phí Quy hoạch tại Phụ lục I, Phụ lục II ban hành kèm theoThông tư này được lập cho các danh mục sản phẩm chủ yếu trong hồ sơ Quy hoạch.Trường hợp khi lập Quy hoạch có các nội dung sản phẩm có đặc điểm riêng chưa đượcquy định hoặc chưa phù hợp với nội dung Thông tư, chủ đầu tư và đơn vị tư vấn lậpdự toán chi phí trình cơ quan có thẩm quyền phê duyệt.

Điều 6. Các hệ số điều chỉnh định mứcchi phí Quy hoạch

1. Hệ số điều chỉnh định mức chi phí Quy hoạch theo chiều dài đường dây điệnvà khối lượng các trạm biến áp trung áp được quy định tại Phụ lục III ban hànhkèm theo Thông tư này.

2. Đối với đường dây điện có nhiều mạch, từ mạch thứ hai trở đi, định mứcchi phí được tính bằng định mức tại Phụ lục I ban hành kèm theo Thông tư nàynhân với hệ số 0,5.

3. Đối với các trạm biến áp cao áp có nhiều hơn 2 máy, từ máy thứ hai trởđi, định mức chi phí được tính bằng định mức tại Phụ lục I ban hành kèm theoThông tư này nhân với hệ số 0,5.

4. Đối với các công trình đường dây điện cáp ngầm, định mức chi phí đượctính bằng định mức tại Phụ lục I ban hành kèm theo Thông tư này nhân hệ số1,05.

5. Đối với các đề án Quy hoạch lập tại các vùng hải đảo, khu vực miền núi đặcbiệt khó khăn theo quy định, định mức chi phí được tính bằng định mức tại Phụ lụcI ban hành kèm theo Thông tư này nhân hệ số 1,1.

6. Định mức đối với các công trình cải tạo, mở rộng:

a) Đối với trạm biến áp, định mức chi phí được tính bằng 30% định mức chiphí xây dựng mới trạm biến áp có cấp điện áp và quy mô tương ứng.

b) Đối với đường dây, định mức chi phí được tính bằng 40% định mức chi phíxây dựng mới đường dây có cấp điện áp và chiều dài tương ứng.

7. Đối với khối lượng công trình đường dây và trạm biến áp có cấp điện áp220 kV và 110 kV trong đề án Quy hoạch giai đoạn trước đã được phê duyệt nhưngchưa được thực hiện, chuyển sang để tính toán, lập Quy hoạch giai đoạn tiếptheo thì định mức chi phí được tính bằng định mức chi phí xây dựng mới tương ứngnhân với hệ số 0,3.

8. Đối với khối lượng công trình lưới trung thế trong đề án Quy hoạch giaiđoạn trước đã được phê duyệt nhưng chưa thực hiện được chuyển sang để tínhtoán, lập Quy hoạch trong giai đoạn tiếp theo, thì định mức chi phí được tính bằngđịnh mức chi phí xây dựng mới tương ứng nhân với hệ số 0,3.

Điều 7. Định mức chi phí cho một sốcông việc liên quan đến quá trình lập, phê duyệt đề án Quy hoạch

1. Chi phí cho công tác lập nhiệm vụ Quy hoạch, thẩm định đề án Quy hoạch,quản lý và công bố Quy hoạch được tính theo tỷ lệ % giá trị dự toán chi phí lậpQuy hoạch quy định tại Phụ lục IV ban hành kèm theo Thông tư này.

2. Trường hợp khoảng cách chiều dài đường dây, tổng công suất máy biến ápvà giá trị dự toán chi phí lập Quy hoạch (trước thuế) nằm ở giữa hai khoảng trịsố đơn giá hoặc định mức, chi phí liên quan được xác định theo phương pháp nộisuy.

Công thức tính nội suy như sau:

Giá trị X

X1

X

X2

Giá tr Y

Y1

Y

Y2

Thông tư 30/2015/TT-BCT mức lập thẩm định điều chỉnh quản lý Quy hoạch phát triển điện lực thủy điệnThông tư 30/2015/TT-BCT mức lập thẩm định điều chỉnh quản lý Quy hoạch phát triển điện lực thủy điện

Trong đó:

a) Y: Định mức chi phí hoặc hệ số hiệu chỉnh liên quan theo quy mô cầntính. Đơn vị tính là % hoặc hệ số.

b) X: Quy mô của định mức chi phí hoặc hệ số điều chỉnh cần tính. Đơn vịtính theo quy mô chiều dài, hoặc công suất, hoặc giá trị.

c) X1, X2: Quy mô tương ứng theocận dưới và cận trên của giá trị cần tính. Đơn vị tính theo quy mô chiều dài,hoặc công suất, hoặc giá trị.

d) Y1, Y2: Định mức chi phí hoặchệ số hiệu chỉnh tương ứng với cận dưới và cận trên của giá trị cần tính. Đơn vịtính là phần trăm (%) hoặc hệ số.

Trường hợp có quy mô lớn hơn quy mô quy định tại Phụlục IV ban hành kèm theo Thông tư này, chi phí lập Quy hoạch được xác định bằngcách lập dự toán chi phí.

Điều 8. Định mức chi phí điều chỉnhQuy hoạch

1. Trường hợp điều chỉnh Quy hoạch phát triển điện lực không theo chu kỳ(điều chỉnh quy hoạch cục bộ), chi phí điều chỉnh Quy hoạch được xác định bằngcách lập dự toán, trên cơ sở nội dung công việc, quy mô, thông số chính của dựán cần điều chỉnh, nhiệm vụ Quy hoạch được cấp có thẩm quyền phê duyệt và địnhmức chi phí Quy hoạch quy định tại Thông tư này.

2. Đối với trường hợp điều chỉnh Quy hoạch phát triển điện lực theo chu kỳ5 năm (điều chỉnh quy hoạch tổng thể), chi phí điều chỉnh Quy hoạch được xác địnhbằng cách lập dự toán theo nguyên tắc:

a) Điều chỉnh hợp phần Quy hoạch phát triển hệ thống điện 110 kV theo chu kỳ5 năm (Hợp phần 1): tối đa không vượt quá 50% của chi phí lập đề án Quy hoạch mớitheo khối lượng xây dựng các năm còn lại của giai đoạn Quy hoạch và định mứcchi phí Quy hoạch tương ứng quy định tại Thông tư này.

b) Điều chỉnh hợp phần Quy hoạch chi tiết phát triển lưới điện trung và hạáp sau các trạm 110 kV theo chu kỳ 5 năm (Hợp phần 2): tối đa không vượt quá40% của chi phí lập đề án Quy hoạch mới theo khối lượng xây dựng các năm còn lạicủa giai đoạn Quy hoạch và định mức chi phí Quy hoạch tương ứng quy định tạiThông tư này.

Chương III

QUẢNLÝ VÀ TỔ CHỨC THỰC HIỆN

Điều 9. Quản lý chi phí lập Quy hoạch

Chi phí thuê tư vấn lập đề án Quy hoạch được xác địnhtrên cơ sở kết quả đấu thầu và quản lý thông qua hợp đồng tư vấn. Nội dung hợpđồng tư vấn lập đề án Quy hoạch phải tuân thủ các quy định của pháp luật về hợpđồng có liên quan.

Điều 10. Điều khoản chuyển tiếp

1. Đối với các đề án Quy hoạch đã ký kết hợp đồng trước ngày Thông tư nàycó hiệu lực, việc thanh toán, quyết toán chi phí lập Quy hoạch phải căn cứtheo nội dung của hợp đồng đã ký kết.Trường hợp nội dung hợp đồng có thỏa thuận được điều chỉnh giá khi Nhà nướcthay đổi định mức chi phí Quy hoạch, các bên liên quan cần xác định cụ thể khốilượng công việc chưa hoàn thành để điều chỉnh phù hợp với quy định tại Thông tưnày.

2. Trường hợp các đề án lập Quy hoạch đã phê duyệt kết quả đấu thầu nhưng chưaký kết hợp đồng, cấp có thẩm quyền phê duyệt chi phí lập đề án Quy hoạch quyếtđịnh việc áp dụng theo các quy định tại Thông tư này.

Điều 11. Hiệu lực thi hành

Thông tư này có hiệu lực từ ngày 02 tháng 11 năm2015,thay thế Quyết định số 3836/2005/QĐ-BCN ngày 22 tháng 11 năm 2005 của Bộ trưởng Bộ Công nghiệp về việc ban hành Đơn giá quy hoạch pháttriển điện lực./.


Nơi nhận:
- Văn phòng Chính phủ;
-
Văn phòng Tổng Bí thư;
-
Các Bộ, cơ quan ngang Bộ, cơ quan thuộc CP;
-
Lãnh đạo Bộ Công Thương;
-
Cục Kiểm tra VB QPPL (Bộ Tư pháp);
-
Viện Kiểm soát nhân dân tối cao;
-
UBND các tnh, thành phố trực thuộc Trungương;
-
SCT các tnh, thành phố trực thuộc Trung ương;
-
Các đơn vị thuộc Bộ Công Thương;
-
Tập đoàn Điện lực Việt Nam;
-
Công báo;
-
Website Bộ Công Thương;
-
Lưu: VT, PC, TCNL.

KT. BỘ TRƯỞNG
THỨ TRƯỞNG
Hoàng Quốc Vượng

PHỤ LỤC I

ĐỊNH MỨC CHI PHÍ LẬP QUY HOẠCH PHÁT TRIỂN ĐIỆN LỰC TỈNH
(Ban hành kèm theo Thông tư s
30/2015/TT-BCT ngày 16 tháng 9 năm 2015của Bộ trưởng Bộ CôngThương)

TT

Loại công trình

Đơn vị tính

Lập quy hoạch theo hợp phần 1

Lập quy hoạch theo hợp phần 2

I

Trạm biến áp

đ/kVA

1

Trung áp

3.454

7.254

2

110 kV

2.333

-

3

220 kV

948

-

II

Đường dây

đ/km

1

0,4 kV

-

100.544

2

Trung áp

359.632

755.227

3

110 kV

2.283.389

-

4

220 kV

1.729.865

-

Ghi chú: Đi với 2 thành ph Hà Nội và Hồ Chí Minh, định mức chi phí tính cho phầnlưới điện trung áp (gồm cả trạm biến áp và đường dây) được áp dụng như sau:

- Lập quy hoạch theo hợp phần 1: Định mức chi phí trên nhân với hệ s 1,5

- Lập quy hoạch theo hợp phần 2: Định mức chi phí trên nhân vớihệ số 0,78.

PHỤ LỤC II

ĐỊNHMỨC CHI PHÍ QUY HOẠCH PHÁT TRIỂN THỦY ĐIỆN VỪA VÀ NHỎ

(Ban hành kèm theo Thông tưs30/2015/TT-BCT ngày 16tháng 9 năm 2015củaBộ trưởng Bộ Công Thương)

TT

Nlm(MW)

Định mức (103 đ/MW)

1

0,1 £ Nlm£ 1

37.700

2

1 < Nlm£2

34.100

3

2 < Nlm£ 3

30.500

4

3 < Nlm£ 5

26.000

5

5 < Nlm£ 10

22.400

6

10 < Nlm£ 15

18.900

7

15< Nlm£20

15.300

8

20 < Nlm£ 25

13.500

9

25 < Nlm£ 50

11.600

PHỤ LỤC III

CÁC HỆ SỐ ĐIỀU CHỈNH ĐỊNH MỨC CHI PHÍ
(Banhành kèm theo Thông tư s30/2015/TT-BCT ngày 16 tháng 9 năm 2015của Bộ trưởng Bộ Công Thương)

1. Hệ số điều chỉnh định mức chi phí quy hoạch đường dây điện

Tng chiu dài đường dây (km)

£20

£50

£200

>200

Hệ số điều chỉnh

1

0,9

0,8

0,7

2. Hệ s điều chỉnh định mức chi phí quy hoạch trạm biến áp trung áp

Tổng công suất TBA (MVA)

£200

£500

£1000

>1000

Hệ số điều chỉnh

1

0,9

0,8

0,7

PHỤ LỤC IV

ĐỊNH MỨC CHI PHÍ CHO MỘT SỐ CÔNG VIỆC XÁC ĐỊNH THEO TỶ LỆ PHẦN TRĂM CỦACHI PHÍ LẬP ĐỀ ÁN QUY HOẠCH
(Banhành kèm theo Thông tư s30/2015/TT-BCT ngày 16 tháng 9 năm 2015của Bộ trưởng Bộ CôngThương)

Đơn vị tính: %

TT

G (tr.đ):

£200

500

700

1000

2000

³5000

1

Lập nhiệm vụ, đề cương đề án quy hoạch

4,0

3,6

3,0

2,0

1,8

1,5

2

Thẩm định đề án quy hoạch

5,5

4,0

3,6

3,0

2,5

2,2

3

Quản lý và công bố quy hoạch

5,0

4,0

3,6

3,0

2,0

1,8

Ghi chú:

- G (tr.đ): Dự toán chi phí của đ án lập quy hoạch được xác định theonội dung Điều 5 và các hệ số điều chỉnh quy định tại Thông tư này (triệu đồng)trước thuế.

- Chi phí thmđịnh nhiệm vụ quy hoạch được xác định bng 20% so với chi phí lập nhiệm vụ, đề cương đ án quy hoạch.

- Chi phí thẩm định đề án quy hoạch theo định mức tại Phụ lụcnày chưa bao gm chi phí cho công việc khảo sát thực địaphục vụ việc thm định đ án quy hoạch (nếu có). Trường hợpphải đi khảo sát thực địa phục vụ công tác thm định đ án quy hoạch thì cơ quan quản lý quy hoạch lập dự toán đ b sung chi phí thm định đ án quy hoạch.

PHỤ LỤC V

XÁC ĐỊNH HỆ SỐ ĐIỀU CHỈNH MỨC LƯƠNG CƠ SỞ (HỆ SỐ K)
(Ban hành kèm theo Thông tư số 30/2015/TT-BCT ngày 16 tháng 9 năm 2015 của Bộtrưởng Bộ Công Thương)

1. Tại thời điểm ban hành Thông tư này hệ số điều chỉnh mức lương cơ sở K =1 (tương ứng mức lương cơ sở là 1.150.000 đồng/tháng theo quy định tại Nghị địnhsố 66/2013/NĐ-CP ngày 27 tháng 6 năm 2013 của Chính phủ quy định mức lương cơ sởđối với cán bộ, công chức, viên chức và lực lượng vũ trang).

2. Trường hợp mức lương cơ sở thay đổi theo quy định pháp luật, hệ số điềuchỉnh theo mức lương cơ sở K được tính như sau:

K = 0,7 x kl + 0,3

Trong đó kl là hệ số thay đổi mức lương cơ sở = Mức lương cơ sở thay đổitương ứng tại thời điểm tính toán chia cho mức lương cơ sở tương ứng tại Thôngtư này là 1.150.000 đồng/tháng.