TRỌNG TÀI KINH TẾ NHÀ NƯỚC
Số: 30-TT/ĐKKD
CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
Hà Nội, ngày 26 tháng 6 năm 1992

THÔNG TƯ

CỦA TRỌNG TÀI KINH TẾ NHÀ NƯỚC

Hướng dẫn bổ sung việc

thực hiện đăng ký kinh doanh đối với doanh nghiệp Nhà nước

Căn cứ Nghị định 156/HĐBT ngày 5-7-1992 về việc sửa đổi, bổ sung Nghị định 388/HĐBT ngày 20-11-1991 ban hành quy chế về thành lập và giải thể doanh nghiệp Nhà nước;

Trọng tài kinh tế Nhà nước hướng dẫn bổ sung việc thực hiện đăng ký kinh doanh đối với doanh nghiệp Nhà nước đã được nêu tại Thông tư số 04/TT-ĐKKD ngày 15-2-1992 như sau:

1. Bổ sung vào điểm 2 mục A, điểm 2 mục B phần III của Thông tư 04/TT-ĐKKD như sau:

a1. Quyết định thành lập doanh nghiệp Nhà nước của cơ quan có thẩm quyền theo Quy chế ban hành kèm theo Nghị định 388-HĐBT, theo Nghị định 156/HĐBT ngày 7-5-1992 và theo các Thông tư hướng dẫn thực hiện Nghị định 388/HĐBT, Nghị định 156/HĐBT của Uỷ ban Kế hoạch Nhà nước - Bộ Tài chính (bản chính + 5 bản sao).

a2. Văn bản đồng ý của Chủ tịch Hội đồng Bộ trưởng về việc thành lập doanh nghiệp Nhà nước (đối với cá doanh nghiệp trực thuộc các Bộ, ngành Trung ương); thông báo của Bộ trưởng Bộ quản lý ngành đồng ý thành lập doanh nghiệp Nhà nước (đối với các doanh nghiệp thuộc địa phương) (một bản sao).

2. Bổ sung vào khoản c điểm 2 mục A phần III của Thông tư 04/TT-ĐKKD như sau:

c. Biên bản giao nhận vốn được tiến hành theo Chỉ thị 138-CT ngày 25-4-1991 của Chủ tịch Hội đồng Bộ trưởng (5 bản sao). Trường hợp đối với doanh nghiệp Nhà nước chưa thực hiện việc giao nhận vốn thì phải có giấy xác nhận của cơ quan Tài chính cùng cấp về số vốn hiện có của doanh nghiệp thuộc các nguồn vốn Ngân sách và vốn đơn vị tự bổ sung (1 bản chính + 5 bản sao).

Đang cập nhật

(Đã ký)

Lê Tài