BỘ LAO ĐỘNG - THƯƠNG BINH VÀ XÃ HỘI
CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
Hà Nội, ngày 9 tháng 12 năm 1993
Thông tư

THÔNG TƯ

CỦA BỘ LAO ĐỘNG - THƯƠNG BINH VÀ XÃ HỘI

Hướng dẫn bổ sung chế độ phụ cấp chức vụ lãnh đạo

Căn cứ Điều 4, Quyết định số 574/TTg ngày 25 tháng 11 năm 1993 của Thủ tướng Chính phủ về bổ sung một số chế độ đối với công chức, viên chức hành chính, sự nghiệp, lực lượng vũ trang và các đối tượng hưởng chính sách xã hội, sau khi thống nhất ý kiến với Ban tổ chức - Cán bổ Chính phủ, Bộ Tài chính, Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội hướng dẫn bổ sung chế độ phụ cấp chức vụ lãnh đạo như sau:

I. PHỤ CẤP CHỨC VỤ LÃNH ĐẠO ĐỐI VỚI CẤP PHÓ CHỊU TRÁCH NHIỆM ĐIỀU HÀNH THAY CẤP TRƯỞNG

Đối với một số tổ chức theo quy định của Nhà nước cấp trưởng được bổ nhiệm nhưng không chuyên trách, không trực tiếp điều hành và không hưởng phụ cấp cấp trưởng quy định tại đơn vị, thực tế do cấp phó thường trực hoặc cấp phó thứ nhất điều hành và chịu trách nhiệm chính thì cấp phó được hưởng phụ cấp chức vụ lãnh đạo của cấp trưởng theo quy định.

Khi đồng thời giữ nhiều chức vụ lãnh đạo thì chỉ hưởng một số mức phụ cấp chức vụ lãnh đạo cao nhất (quy định tại Thông tư số 11/LB-TT ngày 2-6-1993 của Liên Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội - Ban Tổ chức cán bộ Chính phủ - Tài chính).

II. PHỤ CẤP CHỨC VỤ LÃNH ĐẠO BAN QUẢN LÝ THỊ TRƯỜNG Ở TỈNH, THÀNH PHỐ TRỰC THUỘC TRUNG ƯƠNG

1. Trưởng ban, phó trưởng ban quản lý thị trường tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương được hưởng phụ cấp chức vụ lãnh đạo như giám đốc Sở, Phó giám đốc Sở.

2. Trưởng phòng, phó trưởng phòng. Đội trưởng, đội phó của Ban quản lý thị trường tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương được hưởng phụ cấp chức vụ lãnh đạo như trưởng, phó phòng của Sở.

3. Đội trưởng, đội phó đội kiểm tra thị trường thuộc các quận, huyện, thị xã, thành phố thuộc tỉnh được hưởng phụ cấp chức vụ lãnh đạo như trưởng, phó phòng của quận, huyện, thị xã. Các quy định trên có hiệu lực thi hành từ ngày 1-4-1993. Quy định trước đây trái với quy định của Thông tư này đều bãi bỏ. Các Bộ, ngành, địa phương đã hoàn thành việc xét duyệt phương án tiền lương căn cứ vào Thông tư này để điều chỉnh và báo cáo về Liên Bộ để bổ sung quỹ tiền lương tăng thêm của năm 1993.

Trong quá trình thực hiện nếu có vướng mắc đề nghị các địa phương phản ánh về Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội nghiên cứu giải quyết./.

(Đã ký)

Trần Đình Hoan