BỘ TÀI CHÍNH
CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
Hà Nội, ngày 18 tháng 4 năm 1995

THÔNG TƯ

BỘ TÀI CHÍNH SỐ 31 TC/KBNN NGÀY 18/4/1995

V/V SỬA ĐỔI, BỔ SUNG THÔNG TƯ SỐ 77/TC-KBNN NGÀY 28/9/1994

CỦA BỘ TÀI CHÍNH

Sau một thời gian thực hiện Thông tư số 77/TC-KBNN ngày 28/9/1994 của Bộ Tài chính về việc "Hướng dẫn mở tài khoản tạm giữ và việc trích lập, sử dụng quĩ chống các hành vi kinh doanh trái Pháp luật"; Căn cứ vào kháng nghị của Viện Kiểm sát Nhân dân tối cao tại công văn 364/KSTTPL ngày 27/3/1995 kháng nghị sửa đổi một nội dung của Thông tư số 77/TC-KBNN cho phù hợp Luật pháp hiện hành, Bộ Tài chính hướng dẫn sửa lại gạch đầu dòng thứ 2, điểm 3, phần II củaThông tư số 77 TC/KBNN như sau:

"Đối với những vụ việc do cơ quan trực tiếp kiểm tra phát hiện, Nếu vi phạm phải truy cứu trách nhiệm hình sự thì toàn bộ hàng hoá, tang vật tịch thu được, cơ quan trực tiếp kiểm tra có trách nhiệm lập biên bản bàn giao cho cơ quan thụ lý hồ sơ tiến hành theo Pháp luật hiện hành".

Đề nghị các cơ quan liên quan thực hiện đúng theo qui định tại Thông tư số 77/TC-KBNN ngày 28/9/1994 của Bộ Tài chính và những qui định bổ sung tại Thông tư này./.

Đang cập nhật

(Đã ký)

Vũ Mộng Giao