BỘ Y TẾ
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 32/ 2015/TT-BYT

Hà Nội, ngày 16 tháng 10 năm 2015

THÔNG TƯ

QUYĐỊNH VỀ TIÊU CHUẨN CHỨC DANH GIÁM ĐỐC, PHÓ GIÁM ĐỐC SỞ Y TẾ THUỘC ỦY BAN NHÂNDÂN TỈNH, THÀNH PHỐ TRỰC THUỘC TRUNG ƯƠNG

Căn cứ Luật cán bộ, công chức năm 2008;

Căn cứ Nghị định s 24/2010/NĐ-CP ngày 15 tháng 3 năm 2010 củaChính phủ quy định vtuyn dụng, sử dụng và quản lý công chức vàNghị định số 93/2010/NĐ-CP ngày 31 tháng 08 năm 2010 củaChính phủ sửa đổi một số điều của Nghịđịnh s24/2010/NĐ-CP ngày 15 tháng3 năm 2010 của Chính phủ quy định vtuyển dụng, sử dụng và quản lý công chức;

Căn cứ Nghị định s36/2012/NĐ-CP ngày 18 tháng 4 năm 2012 củaChính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu t chức ca Bộ, cơ quan ngang Bộ;

Căn cứ Nghị định số 63/2012/NĐ-CPngày 31 tháng 8 năm 2012 ca Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyn hạn và cơcu t chức của Bộ Y tế;

Căn cứ Nghị định s 24/2014/NĐ-CP ngày 04 tháng 4 năm 2014 ca Chính ph quy định tổ chức các cơ quanchuyên môn thuộc Ủy ban nhân dân tỉnh, thành ph trực thuộc Trungương;

Theo đề nghị ca Vụ trưởng Vụ T chức cán bộ,

Bộ trưởng Bộ Y tế ban hành Thôngtư quyđịnh về tiêu chuẩn chức danh Giám đốc, Phó Giám đc S Y tế thuộc y bannhân dân tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương.

Chương I

TIÊU CHUẨN CHUNG

Điều 1. Tiêu chuẩn về phẩm chấtchínhtrị

1. Có tinh thần yêu nước, tận tụyphục vụnhân dân, kiên định mục tiêu độc lập dân tộc và chủ nghĩa xã hội; thực hiện tốt, có ý thứcvà trách nhiệm đấu tranh bảo vệ quan điểm, đườnglối của Đảng, chính sách và phápluật của Nhà nước.

2. Có bản lĩnh chính trị vững vàng,trungthành tuyệt đối với Đảng, Nhà nước,Tquốc và dân tộc.

Điu2. Tiêu chun v đạođức, li sng

1. Gương mẫu về đạo đức, lối sống;thực hiện tốt quy chế dân chủ tại cơ quan, đơn vị; có khả năng tập hợp quầnchúng, đoàn kết nội bộ.

2. Cần kiệm liêm chính, chí công vôtư; không tham nhũng và kiên quyết đấu tranh chống thamnhũng; thực hành tiết kiệm, chống lãng phí; trung thực, khôngcơ hội, gắn bó mật thiết với đồng nghiệp và nhân dân, tôn trọng đồng nghiệp,được đồng nghiệp tín nhiệm.

3. Có tinh thần trách nhiệm, dámnghĩ, dám làm, dám chịu trách nhiệm và có lòng say mê học hỏi, nghiên cứu, sángtạo, năng động đhoàn thành tốt nhiệm vụ được giao.

4. Thực hiện tốt văn hóa công sở, cóý thứctổ chức kỷ luật cao giữ gìn trật tự kỷ cươnghành chính.

Điu3. Tiêu chun về hiểu biết

1. Nắm vững lý luận chủ nghĩa Mác -Lê nin và tư tưởng Hồ Chí Minh.

2. Nắm vững chủ trương, đường lối củaĐảng, chính sách và pháp luật của Nhà nước về lĩnh vực y tế và các lĩnhvực liên quan để vận dụng vào công tác quản lý, chỉ đạo ngành y tế ở địa phương.

3. Có trình độ chuyên môn, hiểu biếtchuyên sâu về nghiệp vụ quản lý và có kinh nghiệm trong tổ chức, điều hành hoạtđộngy tế ở địa phương.

4. Nắm bắt được tình hình chính trị,kinh tế, văn hóa, xã hội, an ninh quốc phòng của địa phương,đất nước, các nước trong khu vực và trên thế giới.

Chương II

TIÊU CHUẨN CỤ THỂ

Điều 4. Tiêu chuẩn về năng lực vàkinh nghiệm công tác

1. Giám đốc SởY tế

a) Có năng lực lãnh đạo, quản lý,thực hiện tốt chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách và pháp luật của Nhànước về công tác y tế ở địa phương và có năng lực quản lývề tài chính, nhân lực, cơ sở hạ tầng;

b) Có năng lực dự báo, tư duy chiếnlược, định hướng phát triển và tng kết thực tiễn;

c) Có năng lực tham mưu, xây dựngchính sách, pháp luật, quy hoạch, kế hoạch phát trin y tếđịa phương trình cấp có thm quyềnphê duyệt;

d) Có khả năng nghiên cứu, chủ trìcác đề án, đề tài, đề xuất các sáng kiến, giải pháp, phương pháp quản lý vàthực hiện các chtrương của Đảng, chính sách, pháp luậtcủa Nhà nước, các quy định của địa phương và Bộ Y tế v công tác y tế vào điều kiện thực tiễn của địaphương;

đ) Có năng lực tchức, điu hành các hoạt động của ngành y tế; phốihợp với các cấp, các cơ quan, tchức, cá nhân có liênquan thực hiện tốt nhiệm vụ được giao;

e) Có thời gian từ 02 năm trở lên đảmnhiệm chức vụ Phó giám đốc Sở Y tế hoặc Giám đốc các đơnvị sự nghiệp y tế công lp tuyến trung ương, tuyến tỉnh hoặclà người đứng đầu, cấp phó của người đứng đầu cơ quanchuyên môn thuộc y ban nhân dân cấp tỉnh, hoặc Bí thư,Chủ tịch y ban nhân dân cấp huyện. Đối với người đng đầu, cấp phó của người đứng đầu cơ quan chuyên môn thuộc Ủyban nhân dân cấp tỉnh, hoặc Bí thư, Chủ tịch Ủy ban nhân dân cấp huyện phải đápứng tiêu chuẩn trình độ chuyên môn về y tế.

2. Phó Giám đốc Sở Y tế

a) Có năng lực lãnh đạo, quản lý, thực hiện tốt chủtrương, đường lối của Đảng, chính sách và pháp luật của Nhà nước về công tác ytế ở địa phương và có năng lực quản lý theo lĩnh vực được phân công;

b) Có năng lực dự báo, tư duy chiến lược, định hướngphát triển và tổng kết thực tiễn;

c) Có năng lực tham mưu, xây dựng chính sách, phápluật, quy hoạch, kế hoạch phát triển y tế ở địa phương trình cấp có thẩm quyềnphê duyệt;

d) Có khả năng nghiên cứu, chủ trì, tham gia các đềán; đề xuất các sáng kiến, giải pháp, phương pháp quản lý và thực hiện các chủtrương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước, các quy định của địa phươngvà Bộ Y tế về y tế vào điều kiện thực tiễn của địa phương;

đ) Có năng lực tổ chức, điều hành các hoạt động củangành y tế; phối hợp với các cấp, các cơ quan, tổ chức, cá nhân có liên quanthực hiện tốt nhiệm vụ được giao;

e) Có thời gian từ 03 năm trở lên đảm nhiệm chức vụTrưởng phòng thuộc Sở Y tế, hoặc Giám đốc, Phó Giám đốc đơn vị sự nghiệp y tếcông lập tuyến trung ương, tuyến tỉnh, tuyến huyện hoặc là người đứng đầu, cấpphó của người đứng đầu cơ quan chuyên môn thuộc Ủy ban nhân dân cấp tỉnh hoặc Bíthư, Phó Bí thư, Chủ tịch, Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân cấp huyện. Đối với ngườiđứng đầu, cấp phó của người đứng đầu cơ quan chuyên môn thuộc Ủy ban nhân dâncấp tỉnh hoặc Bí thư, Phó Bí thư, Chủ tịch, Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân cấp huyệnphải đáp ứng tiêu chuẩn trình độ chuyên môn về y tế.

Điều 5. Về trình độ

1. Giám đốc Sở Y tế

a) Có trình độ chuyên môn sau đại họcvề y, dược, y tếcông cộng,quản lý y tế; ưu tiên người tốt nghiệp đại học chuyên ngànhy;

b) Đang giữ ngạch chuyên viên chínhhoặc các ngạch tương đương trở lên;

c) Tốt nghiệp các khóa đào tạo, bồidưỡng chương trình lý luận chính trị cao cấp, chương trìnhquản lý hành chính nhà nước ngạch chuyên viên cao cấp; cóchứng chỉ hoàn thành chương trình đào tạo, bồi dưỡng về quản lý y tế dành cholãnh đạo Sở Y tế;

d) Sử dụng được ít nhất một ngoại ngữthông dụng: Anh, Nga, Pháp, Đức, Trung Quốc trình độ trung cấp bậc 3 trở lên;đối với những tỉnh có đa sđồng bào dân tộc thiu số sinh sống thì có thể thay bằng tiếng dân tộc thiu số;

đ) Có trình độ tin học văn phòng đểáp dụng tin học trong công tác qun lý, điều hành vàchuyên môn nghiệp vụ.

2. Phó Giám đốc SY tế

a) Có trình độ chuyên môn sau đại họcmột trong các chuyên ngành y, dược hoặc chuyên ngành khác phù hợp với lĩnh vực công tác đảm nhiệm;

b) Đang gingạchchuyên viên chính hoặc các ngạch tương đương trở lên;

c) Tốt nghiệp các khóa đào tạo, bồidưỡng chương trình lý luận chính trị cao cấp, quản lý hành chính nhà nước ngạchchuyên viên chính trở lên; có chứng chỉ hoàn thành chương trình đào tạo, bồidưỡng vquản lý y tế dành cho lãnh đạo Sở Y tế hoặc chứngchỉ hoàn thành chương trình bồi dưỡng nghiệp vụ dân số - kế hoạch hóa gia đình đối với Phó Giám đốc S Y tếphụ trách dân số - kế hoạch hóa gia đình;

d) Sử dụng được ít nhất một ngoại ngữthông dụng: Anh, Nga, Pháp, Đức, Trung Quốc trình độ sơcấp bậc 3 trở lên; đối vi nhng tỉnhcó đa s đng bào dân tộc thiểu sốsinh sống thì có thể thay bằng tiếng dân tộc thiu số;

đ) Có trình độ tin học văn phòng đểáp dụng tin học trong công tác quản lý, điều hành vàchuyên môn nghiệp vụ.

Điều 6. Các tiêu chuẩn khác

1. Có đủ sức khỏe để làm việc có hiệuqu, đáp ứng yêu cầu và nhiệm vụ được giao.

2. Tuổi bổ nhiệm lần đầu giữ chức vụGiám đốc, Phó giám đốc Sở Y tế không quá 55 tuổi đi vớinam và không quá 50 tui đối với nữ.

3. Trường hợp đặc biệt do cấp có thẩmquyền xem xét, quyết định.

ChươngIII

ĐIỀU KHOẢN THI HÀNH

Điều 7. Hiệu lực thi hành

1. Thông tư này có hiệu lực thi hànhktừ ngày 02 tháng 12 năm 2015.

2. Quyết định số 587 BYT/QĐ ngày 23tháng 7 năm 1994 của Bộ trưởng Bộ Y tế về tiêu chuẩnnghiệp vụ của Giám đốc, Phó Giám đốc Sở Y tế các tỉnh, thànhphố trực thuộc Trung ương hết hiệu lực kể từ ngày Thông tư này có hiệu lực.

Điều 8. Trách nhiệm thi hành

Chủ tịch y bannhân dân các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương, Giám đc Sở Y tế các tỉnh, thành phtrực thuộcTrung ương, Vụ trưởng Vụ Tổ chứcCán bộ, Bộ Y tế và các tổ chức, cá nhân có liên quan chịu tráchnhiệm thi hành Thông tư này./.

Nơi nhận:
- Văn phòng Chính ph;
- Bộ Nội vụ;
- Bộ trưng và các Thứ trưởng;
- HĐND, UBND tnh, TP trực thuộc Trung ương;
- Sở Y tế tnh, TP trực thuộc Trung ương;
- Phòng Công báo (Văn phòng Chính phủ);
- Cục kiểm tra văn bản (Bộ Tư pháp);
- Cổng thông tin điện tử Chính ph;
- Cổng thông tin điện tử Bộ Y tế;
- Các Vụ, Tổng Cục, Cục, Văn phòng, Thanh tra Bộ Y tế;
- Lưu: VT, TCCB (05b), PC.

BỘ TRƯỞNGNguyn Thị Kim Tiến