BỘ ĐIỆN VÀ THAN******

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc********

Số: 32-ĐT/TCCB3

Hà Nội, ngày 20 tháng 09 năm 1978

THÔNG TƯ

VỀ VIỆC TỔ CHỨC QUẢN LÝ CUNG ỨNG THAN Ở ĐỊA BÀN HUYỆN

Để thực hiện chỉ thị số 33-CT/TU của Bộ chính trị về xây dựng huyện và tăng cường cấp huyện; nghị quyết số 33-CP của Hội đồng Chính phủ về bổ sung nhiệm vụ, quyền hạn và trách nhiệm của chính quyền Nhà nước cấp huyện trong lĩnh vực quản lý kinh tế, Bộ Điện và than ra thông tư hướng dẫn việc tổ chức quản lý cung ứng than ở địa bàn huyện như sau:

1. Tổng công ty quản lý và cung ứng than Bộ Điện và than cùng với Ủy ban nhân dân các tỉnh, thành phố bàn bạc kế hoạch triển khai tổ chức thực hiện việc đại lý cung ứng than ở địa bàn huyện theo các quy định sau đây:

a) Trước mắt giao cho Công ty đại lý vật tư của huyện đại lý cung ứng than cho nhu cầu của huyện và cho một số hộ tiêu thụ than của trung ương, của tỉnh đóng trên địa bàn huyện có nhu cầu về số lượng không nhiều, chủng loại không phức tạp, mà Công ty đại lý vật tư của huyện có khả năng đảm nhận được. Sau đó Tổng công ty nghiên cứu tiếp việc mở rộng phân cấp cung ứng cho các tỉnh theo hướng tăng cường thêm trách nhiệm cho các tỉnh và huyện dần dần tự đảm nhiệm cung ứng than cho toàn bộ các ngành kinh tế của địa phương.

b) Đối với những tỉnh đã được Bộ phân cấp quản lý cung ứng than rộng rãi như Thái Bình, Sơn La, Hải Hưng thì việc tổ chức cung ứng than ở địa bàn huyện do Ủy ban nhân dân các tỉnh này trực tiếp phụ trách.

c) Công ty đại lý vật tư của huyện là đơn vị trực thuộc Ủy ban nhân dân huyện, chịu sự quản lý và chỉ đạo trực tiếp, toàn diện của Ủy ban nhân dân huyện về hành chính – kinh tế và quản lý kinh doanh; đồng thời chịu sự chỉ đạo và kiểm tra, hướng dẫn của Tổng công ty quản lý cung ứng than Bộ Điện và than về kỹ thuật và nghiệp vụ cung ứng mặt hàng than, bảo đảm tổ chức cung ứng than đúng yêu cầu, đúng đối tượng, đúng tiêu chuẩn, định mức sử dụng, giá cả…, các chế độ, chính sách, tiêu chuẩn định mức kinh tế kỹ thuật về than do Nhà nước và Bộ quy định.

d) Mối quan hệ giữa Công ty quản lý cung ứng than thuộc Tổng công ty quản lý cung ứng than Bộ điện và than với Công ty đại lý vật tư của huyện là mối quan hệ bình đẳng, hợp tác xã hội chủ nghĩa thông qua các hợp đồng kinh tế về đại lý cung ứng than, đồng thời còn là mối quan hệ chỉ đạo về kỹ thuật và nghiệp vụ cung ứng như đã nêu trên.

2. Đối với những huyện có tổ chức đại lý cung ứng than theo như điểm 1 nói trên, thì Tổng công ty quản lý cung ứng than có trách nhiệm hướng dẫn, giúp đỡ giải quyết các yêu cầu của huyện về cán bộ, công nhân kỹ thuật, cơ sở vật chất kỹ thuật…, phục vụ cho công tác cung ứng than trong phạm vi trách nhiệm và khả năng của Tổng công ty. Tổng công ty có trách nhiệm bàn giao cho các huyện (các Công ty đại lý vật tư) những trạm, cửa hàng của Tổng công ty lâu nay lo việc cung ứng cho huyện. Việc bàn giao này theo nguyên tắc nguyên canh nguyên cư và theo đúng các chế độ, chính sách quản lý tài chính của Nhà nước. Nội dung bàn giao cụ thể bao gồm bàn giao về kế hoạch cung ứng và vận chuyển, kho tàng, thiết bị, hàng hóa tồn lại trên kho bãi, cơ sở vật chất kỹ thuật, phương tiện làm việc, cán bộ, công nhân viên, v.v… Bộ ủy quyền cho giám đốc Tổng công ty quyết định sau khi bàn thống nhất với tỉnh và huyện, và báo cáo Bộ, Bộ ủy quyền cho giám đốc Tổng công ty thay mặt Bộ ký kết các văn bản bàn giao.

>> Xem thêm:  Mức xử phạt khi tự ý chuyển mục đích sử dụng đất ? Làm thế nào để chuyển mục đích sử dụng đất ?

3. Về đào tạo, bồi dưỡng và cung cấp cán bộ, công nhân cho huyện:

Tổng công ty chủ động bàn bạc với Ủy ban nhân dân tỉnh, thành phố và với Ủy ban nhân dân huyện để nắm yêu cầu cán bộ, công nhân kỹ thuật than của các huyện mà Bộ có trách nhiệm phải cung cấp. Trên cơ sở nhu cầu đó mà Tổng công ty cùng với tỉnh bàn kế hoạch thực hiện và báo cáo Bộ quyết định.

Để các tổ chức đại lý cung ứng than của huyện hoạt động được thuận lợi, Bộ giao Tổng công ty nghiên cứu đề nghị Bộ hoặc Nhà nước bổ sung, sửa đổi một số chế độ, chính sách trong công tác quản lý, phân phối than như định mức tiêu chuẩn sử dụng than của các hộ tiêu thụ, các chế độ, chính sách về cung ứng, bảo quản than, về giá cả, về chiết khấu, về chế độ đại lý, v…

4. Tổng công ty báo cáo Bộ kết quả triển khai thực hiện những điểm quy định trên trong thông tư này vào cuối tháng 12 năm 1978 và sau đó báo Bộ kế hoạch nghiên cứu việc mở rộng phân cấp cung ứng than cho các tỉnh theo hướng đã nói ở điểm 1 trên.

Tổng công ty quản lý và cung ứng than, Ủy ban nhân dân các tỉnh và thành phố trực thuộc trung ương (ở miền Bắc) có trách nhiệm thi hành theo đúng thông tư này.

BỘ TRƯỞNG BỘ ĐIỆN VÀ THAN
Nguyễn Chấn

>> Xem thêm:  Thủ tục, hồ sơ xin chuyển mục đích sử dụng đất ? Cơ quan nào có thẩm quyền cho phép chuyển mục đích sử dụng đất ?