BỘ LAO ĐỘNG - THƯƠNG BINH VÀ XÃ HỘI
--------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
----------------

Số: 33/2012/TT-BLĐTBXH

Hà Nội, ngày 20 tháng 12 năm 2012

THÔNG TƯ

HƯỚNG DẪN THỰC HIỆN CHÍNH SÁCH ĐỐI VỚI NGƯỜI LAO ĐỘNG THEONGHỊ ĐỊNH SỐ 59/2011/NĐ-CP NGÀY 18 THÁNG 7 NĂM 2011 CỦA CHÍNH PHỦ VỀ CHUYỂNDOANH NGHIỆP 100% VỐN NHÀ NƯỚC THÀNH CÔNG TY CỔ PHẦN

Căn cứ Nghị định số 59/2011/NĐ-CP ngày 18 tháng7 năm 2011 của Chính phủ về chuyển doanh nghiệp 100% vốn nhà nước thành công tycổ phần;

Căn cứ Nghị định số 186/2007/NĐ-CP ngày ngày 25tháng 12 năm 2007 của Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấutổ chức Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội;

Xét đề nghị của Vụ trưởng Vụ Lao động - Tiềnlương;

Bộ trưởng Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội hướngdẫn thực hiện chính sách đối với người lao động theo Nghị định số 59/2011/NĐ-CP ngày 18 tháng 7 năm 2011 của Chính phủ về chuyển doanh nghiệp 100% vốn nhà nướcthành công ty cổ phần (sau đây gọi là Nghị định số 59/2011/NĐ-CP ),

Điều 1. Phạm vi điều chỉnh

Thông tư này hướng dẫn thực hiện chính sách đối vớingười lao động trong các doanh nghiệp cổ phần hóa quy định tại Nghị định số59/2011/NĐ-CP ngày 18 tháng 7 năm 2011 của Chính phủ về chuyển doanh nghiệp100% vốn nhà nước thành công ty cổ phần.

Điều 2. Đối tượng áp dụng

1. Người lao động làm việc theo chế độ hợp đồng laođộng theo quy định của pháp luật lao động.

2. Thành viên Hội đồng quản trị, thành viên Hội đồngthành viên hoặc Chủ tịch công ty, Kiểm soát viên, Tổng giám đốc, Giám đốc, PhóTổng giám đốc, Phó Giám đốc, Kế toán trưởng không thuộc đối tượng giao kết hợpđồng lao động trong doanh nghiệp cổ phần hóa.

3. Cá nhân, tổ chức liên quan đến việc thực hiệnchính sách đối với người lao động khi chuyển doanh nghiệp 100% vốn nhà nướcthành công ty cổ phần theo quy định.

Điều 3. Xây dựng phương án sử dụnglao động khi cổ phần hóa

Sau khi có quyết định công bố giá trị doanh nghiệpcủa cơ quan có thẩm quyền, Ban Chỉ đạo cổ phần hóa doanh nghiệp chỉ đạo Tổ giúpviệc lập phương án sử dụng lao động (trong phương án cổ phần hóa), trình cơquan có thẩm quyền phê duyệt theo quy định tại Điều 49 Nghị định số59/2011/NĐ-CP .

Phương án sử dụng lao động được xây dựng theo cácbước sau:

1. Bước 1. Lập danh sách toàn bộ số lao động củadoanh nghiệp cổ phần hóa tại thời điểm công bố giá trị doanh nghiệp theo mẫu số1 kèm Thông tư này, bao gồm:

a) Lao động không thuộc đối tượng ký hợp đồng lao động,gồm Thành viên Hội đồng quản trị, Thành viên Hội đồng thành viên hoặc Chủ tịchcông ty, Kiểm soát viên, Tổng giám đốc, Giám đốc, Phó Tổng giám đốc, Phó Giám đốc,Kế toán trưởng của doanh nghiệp.

b) Số lao động đang làm việc theo hợp đồng lao độngcó hưởng lương và có đóng bảo hiểm xã hội bắt buộc hoặc không đóng bảo hiểm xãhội bắt buộc (kể cả số lao động theo mùa vụ hoặc theo một công việc nhất địnhcó thời hạn dưới 01 năm).

c) Số lao động đang nghỉ việc nhưng có tên trongdanh sách lao động của công ty, có hưởng lương hoặc không hưởng lương, có đóngbảo hiểm xã hội bắt buộc hoặc không đóng bảo hiểm xã hội bắt buộc.

2. Bước 2. Lập danh sách số lao động sẽ nghỉ việc tạithời điểm công bố giá trị doanh nghiệp bao gồm:

a) Danh sách lao động đủ điều kiện nghỉ hưu theoquy định tại Nghị định số 152/2006/NĐ-CP ngày 22/12/2006 của Chính phủ hướng dẫnmột số điều của Luật Bảo hiểm xã hội về bảo hiểm xã hội bắt buộc tại thời điểmcông bố giá trị doanh nghiệp theo mẫu số 2 kèm Thông tư này.

b) Danh sách lao động chấm dứt hợp đồng lao động tạithời điểm công bố giá trị doanh nghiệp (gồm các trường hợp: hết hạn hợp đồnglao động; tự nguyện chấm dứt hợp đồng lao động hoặc chấm dứt hợp đồng lao độngvì các lý do khác theo quy định của pháp luật lao động) theo mẫu số 3 kèm Thôngtư này.

c) Danh sách lao động không bố trí được việc làm ởcông ty cổ phần tại thời điểm công bố giá trị doanh nghiệp theo mẫu số 4 kèmThông tư này, bao gồm:

- Danh sách lao động dôi dư theo quy định tại khoản1 Điều 2 Nghị định số 91/2010/NĐ-CP ngày 20 tháng 8 năm 2010 của Chính phủ quyđịnh chính sách đối với người lao động dôi dư trong công ty trách nhiệm hữu hạnmột thành viên do Nhà nước làm chủ sở hữu.

- Danh sách lao động phải chấm dứt hợp đồng lao độngvà trả trợ cấp mất việc làm theo quy định của pháp luật lao động.

3. Bước 3. Lập danh sách lao động sẽ chuyển sanglàm việc tại công ty cổ phần theo mẫu số 5 kèm Thông tư này, gồm:

a) Lao động đang thực hiện hợp đồng lao động còn thờihạn.

b) Lao động đang nghỉ hưởng các chế độ bảo hiểm xãhội (ốm đau; thai sản; tai nạn lao động, bệnh nghề nghiệp) mà hợp đồng lao độngcòn thời hạn.

c) Lao động đang tạm hoãn thực hiện hợp đồng lao độngtheo quy định của Bộ luật Lao động.

4. Bước 4. Tổng hợp phương án sử dụng lao động theomẫu số 6 kèm Thông tư này.

Điều 4. Chính sách đối với ngườilao động trong doanh nghiệp cổ phần hóa

Căn cứ phương án sử dụng lao động đã được cơ quancó thẩm quyền phê duyệt, Tổng giám đốc, Giám đốc doanh nghiệp cổ phần hóa thựchiện giải quyết các chế độ, chính sách đối với người lao động như sau:

1. Chính sách mua cổ phần với giá ưu đãi

Người lao động quy định tại khoản 1 (kể cả người đượctuyển dụng trước ngày 30 tháng 8 năm 1990 mà chưa chuyển sang ký hợp đồng lao động;người đang tạm hoãn thực hiện hợp đồng lao động theo quy định của pháp luật, chờviệc theo quyết định của giám đốc doanh nghiệp) và khoản 2 Điều 2 Thông tư này,có tên trong danh sách lao động thường xuyên (có hưởng lương, có đóng bảo hiểmxã hội, kể cả người đang tạm hoãn thực hiện hợp đồng lao động, đang nghỉ việchưởng chế độ ngắn hạn, nếu có) của doanh nghiệp cổ phần hóa tại thời điểm côngbố giá trị doanh nghiệp được mua cổ phần với giá ưu đãi theo quy định tại khoản1 Điều 48 Nghị định số 59/2011/NĐ-CP .

Thời gian được tính để mua cổ phần với giá ưu đãilà tổng thời gian tính theo số năm (đủ 12 tháng, không tính tháng lẻ) người laođộng thực tế làm việc (có đi làm, có tên trong bảng thanh toán lương) trong khuvực nhà nước tính đến thời điểm công bố giá trị doanh nghiệp trừ đi thời gianthực tế làm việc đã được tính để mua cổ phần với giá ưu đãi tại doanh nghiệp cổphần hóa trước đó, thời gian thực tế làm việc đã được tính hưởng chế độ hưu tríhoặc tính hưởng trợ cấp bảo hiểm xã hội một lần (nếu có).

Thời gian người lao động thực tế làm việc trong khuvực nhà nước gồm: thời gian thực tế làm việc tại doanh nghiệpcổ phần hóa, thời gian làm việc ở cơ quan hành chính nhà nước, đơn vị sựnghiệp nhà nước, tổ chức chính trị - xã hội, đơn vị thuộc lực lượng vũ trang hưởnglương từ ngân sách Nhà nước trước khi về làm việc tại doanh nghiệp cổ phần hóa(bao gồm cả thời gian đào tạo có hưởng lương, thời gian cơ quan, đơn vị cử đicông tác, thời gian hưởng chế độ bảo hiểm xã hội về ốm đau, thai sản, tai nạnlao động, bệnh nghề nghiệp, thời gian làm việc theo hình thức nhận khoán sản phẩm,khối lượng công việc được doanh nghiệp cổ phần hóa trả lương và có đóng bảo hiểmxã hội cho người lao động theo quy định của pháp luật).

2. Chính sách mua thêm cổ phần với giá ưu đãi: thựchiện theo quy định tại khoản 2 Điều 48 Nghị định số 59/2011/NĐ-CP và hướng dẫncủa Bộ Tài chính.

3. Chia số dư bằng tiền của Quỹ khen thưởng, Quỹphúc lợi

Người lao động quy định tại khoản 1 và khoản 2 Điều2 Thông tư này, có tên trong danh sách lao động thường xuyên của doanh nghiệp cổphần hóa tại thời điểm xác định giá trị doanh nghiệp (thời điểm khóa sổ kếtoán, lập báo cáo tài chính để xác định giá trị doanh nghiệp) được chia số dư bằngtiền của Quỹ khen thưởng, Quỹ phúc lợi (bao gồm cả giá trị tài sản dùng trong sảnxuất kinh doanh đầu tư bằng nguồn Quỹ khen thưởng, Quỹ phúc lợi) theo quy địnhtại khoản 5 Điều 14 và Điều 19 Nghị định số 59/2011/NĐ-CP theo tổng số năm (đủ12 tháng) làm việc thực tế của người lao động tính từ thời điểm tuyển dụng đếnthời điểm xác định giá trị doanh nghiệp để cổ phần hóa. Đối với phần tháng lẻ củatổng số năm làm việc thực tế của người lao động để tính chia số dư Quỹ khen thưởng,Quỹ phúc lợi do doanh nghiệp quyết định.

4. Chế độ hưu trí

Những người đủ điều kiện hưởng chế độ hưu trí quy địnhtại điểm a khoản 2 Điều 3 Thông tư này thì Tổng giám đốc, Giám đốc doanh nghiệpcổ phần hóa và cơ quan Bảo hiểm xã hội nơi doanh nghiệp đóng bảo hiểm xã hội giảiquyết chế độ hưu trí theo quy định của pháp luật.

5. Chế độ trợ cấp thôi việc

Người lao động quy định tại điểm b khoản 2 Điều 3Thông tư này chấm dứt hợp đồng lao động được giải quyết chế độ trợ cấp thôi việc(nếu có) theo quy định tại Điều 42 Bộ luật Lao động, Nghị định số 44/2003/NĐ-CP ngày 09 tháng 5 năm 2003 của Chính phủ, Thông tư số 21/2003/TT-BLĐTBXH ngày 22tháng 9 năm 2003 và Thông tư số 17/2009/TT-BLĐTBXH ngày 26 tháng 5 năm 2009 củaBộ Lao động - Thương binh và Xã hội. Nguồn kinh phí chi trả trợ cấp thôi việccho người lao động theo hướng dẫn của Bộ Tài chính.

6. Chế độ đối với lao động dôi dư

Người lao động quy định tại điểm c khoản 2 Điều 3Thông tư này thuộc đối tượng của Nghị định số 91/2010/NĐ-CP ngày 20 tháng 8 năm2010 của Chính phủ quy định chính sách đối với người lao động dôi dư khi sắp xếplại công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên do Nhà nước làm chủ sở hữu thìgiải quyết theo quy định tại Nghị định số 91/2010/NĐ-CP và Thông tư số 38/2010/TT-BLĐTBXH ngày 24 tháng 12 năm 2010 của Bộ Lao động - Thương binh vàXã hội hướng dẫn thi hành một số điều của Nghị định số 91/2010/NĐ-CP ngày 20tháng 8 năm 2010 của Chính phủ quy định chính sách đối với người lao động dôidư khi sắp xếp lại công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên do Nhà nước làmchủ sở hữu.

7. Chế độ trợ cấp mất việc làm

Người lao động quy định tại điểm c khoản 2 Điều 3Thông tư này không thuộc đối tượng của Nghị định số 91/2010/NĐ-CP thì giải quyếtchế độ trợ cấp mất việc làm (nếu có) theo quy định của Bộ luật Lao động. Nguồnkinh phí chi trả trợ cấp mất việc làm cho người lao động theo hướng dẫn của BộTài chính.

Chế độ trợ cấp thôi việc, chế độ đối với lao độngdôi dư, chế độ trợ cấp mất việc làm quy định tại khoản 5, khoản 6, khoản 7 Điềunày, từ ngày 01 tháng 5 năm 2013 được tính theo quy định của Bộ luật Lao độngngày 18 tháng 6 năm 2012 và các văn bản quy định chi tiết thi hành.

8. Người lao động chuyển sang làm việc tại công tycổ phần theo khoản 3 Điều 3 Thông tư này được tiếp tục tham gia và hưởng quyềnlợi về bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế, bảo hiểm thất nghiệp và các chế độ kháctheo quy định.

Doanh nghiệp cổ phần hóa có trách nhiệm lập danh sáchvà làm thủ tục để cơ quan Bảo hiểm xã hội tiếp tục thực hiện chế độ bảo hiểm xãhội, bảo hiểm y tế và bảo hiểm thất nghiệp theo quy định; thanh toán đầy đủ cáckhoản nợ về bảo hiểm xã hội đối với cơ quan Bảo hiểm xã hội và các khoản nợ vớingười lao động (nếu có) trước khi chuyển sang công ty cổ phần; bàn giao danhsách và hồ sơ của người lao động cho Hội đồng quản trị hoặc Giám đốc công ty cổphần để tiếp tục tham gia và giải quyết quyền lợi về bảo hiểm xã hội, bảo hiểmy tế và các chế độ khác theo quy định.

Điều 5. Tổ chức thực hiện

1. Ban Chỉ đạo cổ phần hóa doanh nghiệp có tráchnhiệm:

a) Chỉ đạo Tổng giám đốc, Giám đốc doanh nghiệp cổphần hóa phối hợp với Ban chấp hành công đoàn doanh nghiệp thực hiện chia Quỹkhen thưởng, Quỹ phúc lợi cho người lao động theo quy định.

b) Chỉ đạo Tổ giúp việc xây dựng phương án sử dụnglao động, xác định số lao động cần thiết theo yêu cầu của sản xuất kinh doanh,xác định số lao động không bố trí được việc làm, số lao động chấm dứt hợp đồnglao động tại thời điểm công bố giá trị doanh nghiệp, đưa ra Đại hội công nhânviên chức hoặc Đại hội đại biểu công nhân viên chức doanh nghiệp lấy ý kiến,hoàn chỉnh, trình cấp có thẩm quyền phê duyệt và giải quyết các chính sách đốivới người lao động theo quy định của pháp luật.

c) Trong thời hạn 30 ngày, kể từ ngày giải quyếtxong các chính sách đối với người lao động, Ban Chỉ đạo cổ phần hóa doanh nghiệpcó trách nhiệm báo cáo kết quả thực hiện việc chuyển doanh nghiệp 100% vốn nhànước thành công ty cổ phần cho các cơ quan có thẩm quyền theo mẫu số 7 kèmThông tư này. Báo cáo làm thành 08 bản gửi: Cơ quan phê duyệt phương án cổ phầnhóa 01 bản; Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội 01 bản; Bộ Tài chính 01 bản; SởLao động - Thương binh và Xã hội nơi doanh nghiệp cổ phần hóa đóng trụ sở chính01 bản; Liên đoàn lao động tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương nơi doanh nghiệpcổ phần hóa đóng trụ sở chính 01 bản; Công đoàn ngành Trung ương (nếu có) 01 bản;Cơ quan Bảo hiểm xã hội nơi doanh nghiệp đóng bảo hiểm xã hội 01 bản và 01 bảnlưu tại công ty cổ phần.

2. Cơ quan Bảo hiểm xã hội nơi doanh nghiệp đóng bảohiểm xã hội có trách nhiệm thực hiện chế độ, chính sách bảo hiểm xã hội, bảo hiểmthất nghiệp theo quy định của pháp luật về bảo hiểm xã hội, chính sách bảo hiểmy tế theo quy định của pháp luật về bảo hiểm y tế và các quy định tại Thông tưnày.

3. Hội đồng quản trị, đại diện người sử dụng lao độngtheo quy định của công ty cổ phần có trách nhiệm:

a) Tiếp nhận số lao động quy định tại khoản 3 Điều3 Thông tư này và toàn bộ hồ sơ có liên quan của người lao động do doanh nghiệpcổ phần hóa bàn giao.

b) Tiếp tục thực hiện những cam kết trong hợp đồnglao động, thỏa ước lao động tập thể đã được ký kết trước đó với người lao độngtheo quy định của pháp luật.

c) Giải quyết chế độ trợ cấp thôi việc, mất việclàm cho người lao động từ doanh nghiệp cổ phần hóa chuyển sang khi người lao độngđó mất việc làm, thôi việc tại công ty cổ phần, kể cả khoản trợ cấp cho thờigian thực tế làm việc tại doanh nghiệp cổ phần hóa trước đó và thời gian ngườilao động làm việc tại công ty, đơn vị khác thuộc khu vực nhà nước nhưng chuyểnđến công ty 100% vốn nhà nước trước ngày 01 tháng 01 năm 1995 mà chưa nhận trợcấp thôi việc, mất việc làm.

4. Sở Lao động - Thương binh và Xã hội, Ban Đổi mớivà Phát triển doanh nghiệp của các Bộ, cơ quan ngang Bộ, cơ quan thuộc Chính phủ,Ủy ban nhân dân cấp tỉnh, Ban Đổi mới và phát triển doanh nghiệp của Tập đoànkinh tế, Tổng công ty nhà nước do Thủ tướng quyết định thành lập có trách nhiệmphối hợp với Liên đoàn Lao động tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương, côngđoàn ngành Trung ương hướng dẫn, theo dõi, kiểm tra việc thực hiện những quy địnhcủa Nghị định số 59/2011/NĐ-CP và các văn bản pháp luật có liên quan đối vớingười lao động; hàng năm tổng hợp tình hình và báo cáo về Ban Chỉ đạo Đổi mớivà Phát triển doanh nghiệp (Văn phòng Chính phủ), Bộ Lao động - Thương binh vàXã hội và Bộ Tài chính.

Điều 6. Hiệu lực thi hành

1. Thông tư này có hiệu lực thi hành kể từ ngày 05tháng 02 năm 2013.

2. Thông tư này thay thế Thông tư số 20/2007/TT-BLĐTBXH ngày 04 tháng 10 năm 2007 của Bộ Lao động - Thương binh vàXã hội hướng dẫn thực hiện chính sách đối với người lao động theo Nghị định số 109/2007/NĐ-CP ngày 26 tháng 6 năm 2007 của Chính phủ về chuyển doanh nghiệp100% vốn nhà nước thành công ty cổ phần.

3. Các chế độ, chính sách đối với người lao độngquy định tại Thông tư này được áp dụng kể từ ngày Nghị định số 59/2011/NĐ-CP ngày 18 tháng 7 năm 2011 của Chính phủ về chuyển doanh nghiệp 100% vốn nhà nướcthành công ty cổ phần có hiệu lực thi hành.

4. Người lao động trong doanh nghiệp thực hiện táicơ cấu theo quy định tại khoản 2 Điều 3 và điểm e khoản 2 Điều 49 của Nghị địnhsố 59/2011/NĐ-CP của Chính phủ khi có đủ điều kiện theo quy định được hưởng cácchế độ quy định tại khoản 4, khoản 5, khoản 6, khoản 7, khoản 8; đồng thời đượcáp dụng các chính sách quy định tại khoản 1, khoản 2, khoản 3 Điều 4 Thông tưnày theo điều kiện cụ thể của doanh nghiệp và phương án tái cơ cấu được cấp cóthẩm quyền phê duyệt.

5. Các công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viêndo Công ty mẹ của các Tập đoàn kinh tế, Tổng công ty nhà nước, công ty mẹ trongtổ hợp Công ty mẹ - công ty con nắm giữ 100% vốn điều lệ và các công ty tráchnhiệm hữu hạn một thành viên do tổ chức chính trị, tổ chức chính trị - xã hội nắmgiữ 100% vốn điều lệ thực hiện cổ phần hóa thì thực hiện giải quyết các chế độchính sách đối với người lao động theo quy định tại Thông tư này.

Trong quá trình thực hiện có vướng mắc, đề nghị phảnánh về Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội để nghiên cứu giải quyết./

Nơi nhận:
- Thủ tướng, các Phó Thủ tướng Chính phủ;
- Văn phòng Quốc hội;
- Văn phòng Chủ tịch nước;
- Văn phòng Trung ương và các Ban của Đảng;
- Văn phòng Chính phủ;
- Các Bộ, cơ quan ngang Bộ, các cơ quan thuộc Chính phủ;
- Văn phòng Ban chỉ đạo TW về phòng, chống tham nhũng;
- HĐND, UBND các tỉnh, thành phố trực thuộc TW;
- Tòa án nhân dân tối cao;
- Viện Kiểm sát nhân dân tối cao;
- Kiểm toán nhà nước;
- Cơ quan Trung ương, các đoàn thể và các Hội;
- Sở Tài chính tỉnh, thành phố trực thuộc TW;
- Sở LĐTBXH tỉnh, thành phố trực thuộc TW;
- Liên đoàn Lao động tỉnh, thành phố trực thuộc TW;
- Các Tập đoàn kinh tế và Tổng công ty nhà nước;
- Cục Kiểm tra văn bản (Bộ Tư pháp);
- Phòng Thương mại và Công nghiệp Việt Nam;
- Liên minh Hợp tác xã Việt Nam;
- Công báo;
- Cổng thông tin điện tử Chính phủ;
- Website Bộ LĐTBXH;
- Các đơn vị thuộc Bộ;
- Lưu: VP, LĐTL, PC.

KT. BỘ TRƯỞNG
THỨ TRƯỞNG
Phạm Minh Huân

Mẫu số 1

Ban hành kèm theoThông tư số 33/2012/TT-BLĐTBXH ngày 20 tháng 12 năm 2012 của Bộ Lao động -Thương binh và Xã hội

TÊN CƠ QUAN CÓ THẨM QUYỀN
TÊN DOANH NGHIỆP
-------------

DANH SÁCH LAO ĐỘNG
TẠI THỜI ĐIỂM CÔNG BỐ GIÁ TRỊ DOANH NGHIỆP
------------------

Số TT

Họ và tên

Năm sinh

Chức danh công việc đang làm

Trình độ chuyên môn nghiệp vụ

Hiện đang thực hiện loại hợp đồng lao động

Thời điểm tuyển dụng vào doanh nghiệp

Tổng số năm thực tế làm việc trong khu vực nhà nước (năm)

Nơi ở hiện nay, điện thoại liên hệ (nếu có)

Nam

Nữ

(A)

(B)

(1)

(2)

(3)

(4)

(5)

(6)

(7)

(8)

1

2

3


NGƯỜI LẬP BIỂU
(Ký, ghi rõ họ tên)

Ngày …. tháng … năm …
GIÁM ĐỐC DOANH NGHIỆP
(Ký tên, đóng dấu)

Ghi chú:

- Cột B: Ghi toàn bộ số lao động của doanh nghiệp cổphần hóa, gồm:

+ Lao động không thuộc đối tượng ký hợp đồng lao động(HĐLĐ), gồm Thành viên Hội đồng quản trị, thành viên Hội đồng thành viên hoặcChủ tịch công ty, Kiểm soát viên, Tổng giám đốc, Giám đốc, Phó Tổng giám đốc,Phó Giám đốc, Kế toán trưởng của doanh nghiệp.

+ Lao động làm việc theo HĐLĐ, gồm lao động làm việctheo HĐLĐ không xác định thời hạn (bao gồm cả lao động tuyển dụng trước ngày 30tháng 8 năm 1990 nhưng chưa chuyển sang ký HĐLĐ); lao động làm việc theo HĐLĐxác định thời hạn từ đủ 12 tháng đến 36 tháng; HĐLĐ theo mùa vụ hoặc công việcnhất định có thời hạn dưới 12 tháng.

+ Lao động đang nghỉ việc nhưng có tên trong danhsách lao động của công ty, có hưởng lương hoặc không hưởng lương, có đóng bảohiểm xã hội bắt buộc hoặc không đóng bảo hiểm xã hội bắt buộc.

- Cột 4: Nếu là viên chức thì ghi ngành và trình độđào tạo; nếu là công nhân thì ghi nghề và bậc thợ;

- Cột 5: Nếu không thuộc đối tượng ký HĐLĐ ghi kýhiệu là (K); HĐLĐ không xác định thời hạn được ghi ký hiệu là (A); HĐLĐ xác địnhthời hạn từ đủ 12 tháng đến 36 tháng ghi ký hiệu là (B); HĐLĐ theo mùa vụ hoặccông việc nhất định có thời hạn dưới 12 tháng ghi ký hiệu là (C); tuyển dụngtrước ngày 30 tháng 8 năm 1990 nhưng chưa chuyển sang ký hợp đồng lao động ghiký hiệu là (D);

- Cột 6: Ghi ngày, tháng, năm được tuyển dụng vàodoanh nghiệp;

- Cột 8: Ghi cụ thể địa chỉ nơi ở hiện nay và điệnthoại liên hệ (nếu có).

Mẫu số 2

Ban hành kèm theoThông tư số 33/2012/TT-BLĐTBXH ngày 20 tháng 12 năm 2012 của Bộ Lao động -Thương binh và Xã hội

TÊN CƠ QUAN CÓ THẨM QUYỀN
TÊN DOANH NGHIỆP
--------

DANH SÁCH LAO ĐỘNG ĐỦ ĐIỀU KIỆN NGHỈ HƯU TẠI THỜI ĐIỂM CÔNG BỐ GIÁ TRỊ DOANH NGHIỆP
----------------

Số TT

Họ và tên

Số thứ tự ở biểu mẫu số 1

Ngày, tháng, năm sinh

Tổng thời gian làm việc thực tế trong khu vực nhà nước

Thời gian đã đóng BHXH

Nơi ở khi nghỉ hưu

Ghi chú

Nam

Nữ

(A)

(B)

(1)

(2)

(3)

(4)

(5)

(6)

(7)

1

2

3

...


NGƯỜI LẬP BIỂU(Ký, ghi rõ họ tên)

Ngày …. tháng … năm …
GIÁM ĐỐC DOANH NGHIỆP(Ký tên, đóng dấu)

Ghi chú: Cột (B): số lao động đủ điều kiện nghỉ hưutheo quy định tại Nghị định số 152/2006/NĐ-CP ngày 22/12/2006 của Chính phủ hướngdẫn một số điều của Luật Bảo hiểm xã hội về bảo hiểm xã hội bắt buộc tại thờiđiểm công bố giá trị doanh nghiệp.

Mẫu số 3

Ban hành kèm theoThông tư số 33/2012/TT-BLĐTBXH ngày 20 tháng 12 năm 2012 của Bộ Lao động -Thương binh và Xã hội

TÊN CƠ QUAN CÓ THẨM QUYỀN
TÊN DOANH NGHIỆP
--------

DANH SÁCH LAO ĐỘNG CHẤM DỨT HỢP ĐỒNG LAO ĐỘNG TẠI THỜI ĐIỂM CÔNG BỐ GIÁ TRỊ DOANH NGHIỆP ----------------

Số TT

Họ và tên

Số thứ tự ở biểu mẫu số 1

Ngày, tháng, năm sinh

Tổng thời gian thực tế làm việc trong khu vực nhà nước (năm, tháng)

Thời gian đã đóng bảo hiểm xã hội (năm, tháng)

Ghi chú

Nam

Nữ

(A)

(B)

(1)

(2)

(3)

(4)

(5)

(6)

I

Đối tượng hết hạn hợp đồng lao động

1

2

3

II

Đối tượng tự nguyện chấm dứt hợp đồng lao động

1

2

3

...

III

Đối tượng chấm dứt hợp đồng với lý do khác theo quy định của pháp luật

1

2

3

...


NGƯỜI LẬP BIỂU(Ký, ghi rõ họ tên)

Ngày …. tháng … năm …
GIÁM ĐỐC DOANH NGHIỆP(Ký tên, đóng dấu)

Mẫu số 4

Ban hành kèm theoThông tư số 33/2012/TT-BLĐTBXH ngày 20 tháng 12 năm 2012 của Bộ Lao động -Thương binh và Xã hội

TÊN CƠ QUAN CÓ THẨM QUYỀN
TÊN DOANH NGHIỆP
--------

DANH SÁCH LAO ĐỘNG KHÔNG BỐ TRÍ ĐƯỢC VIỆC LÀM Ở CÔNG TY CỔ PHẨN TẠI THỜI ĐIỂM CÔNG BỐ GIÁ TRỊ DOANH NGHIỆP
----------------

Số TT

Họ và tên

Số thứ tự ở biểu mẫu số 1

Tháng, năm sinh

Tổng thời gian thực tế làm việc trong khu vực nhà nước (năm, tháng)

Thời gian đã đóng bảo hiểm xã hội (năm, tháng)

Ghi chú

Nam

Nữ

(A)

(B)

(1)

(2)

(3)

(4)

(5)

(6)

I

Đối tượng hết hạn hợp đồng lao động

1

2

3

II

Lao động phải chấm dứt hợp đồng lao động và trả trợ cấp mất việc làm

1

2

3

...


NGƯỜI LẬP BIỂU(Ký, ghi rõ họ tên)

Ngày …. tháng … năm …
GIÁM ĐỐC DOANH NGHIỆP(Ký tên, đóng dấu)

Ghi chú:

(I) Số lao động dôi dư theo quy định tại khoản 1 Điều2 Nghị định số 91/2010/NĐ-CP ngày 20 tháng 8 năm 2010 của Chính phủ quy địnhchính sách đối với người lao động dôi dư trong công ty trách nhiệm hữu hạn mộtthành viên do Nhà nước làm chủ sở hữu.

(II) Số lao động phải chấm dứt hợp đồng lao động vàtrả trợ cấp mất việc làm theo quy định của pháp luật lao động.

Mẫu số 5

Ban hành kèm theoThông tư số 33/2012/TT-BLĐTBXH ngày 20 tháng 12 năm 2012 của Bộ Lao động -Thương binh và Xã hội

TÊN CƠ QUAN CÓ THẨM QUYỀN
TÊN DOANH NGHIỆP
--------

DANH SÁCH LAO ĐỘNG SẼ CHUYỂN SANG LÀM VIỆC Ở CÔNG TY CỔ PHẦN TẠI THỜI ĐIỂM CÔNG BỐ GIÁ TRỊ DOANH NGHIỆP
----------------

Số TT

Họ và tên

Số thứ tự ở biểu mẫu số 1

Tháng, năm sinh

Dự kiến chỗ làm việc mới trong doanh nghiêp cổ phần hóa

Thời gian đóng bảo hiểm xã hội (năm, tháng)

Ghi chú

Nam

Nữ

(A)

(B)

(1)

(2)

(3)

(4)

(5)

(6)

1

2

3


NGƯỜI LẬP BIỂU(Ký, ghi rõ họ tên)

Ngày …. tháng … năm …
GIÁM ĐỐC DOANH NGHIỆP(Ký tên, đóng dấu)

Ghi chú:

- Cột 5: Ghi năm, tháng đã đóng bảo hiểm xã hội (vídụ: 23 năm 9 tháng).

Mẫu số 6

Ban hành kèm theoThông tư số 33/2012/TT-BLĐTBXH ngày 20 tháng 12 năm 2012 của Bộ Lao động -Thương binh và Xã hội

TÊN CƠ QUAN CÓ THẨM QUYỀN
TÊN DOANH NGHIỆP
--------

PHƯƠNG ÁN SỬ DỤNG LAO ĐỘNG
----------------

TT

Nội dung

Tổng số

Ghi chú

I

Tổng số lao động tại thời điểm công bố giá trị doanh nghiệp cổ phần hóa

1

Lao động không thuộc diện ký hợp đồng lao động

2

Lao động làm việc theo HĐLĐ

a) Lao động làm việc theo HĐLĐ không xác định thời hạn

b) Làm việc theo HĐLĐ xác định thời hạn từ đủ 12 tháng đến 36 tháng

c) Làm việc theo mùa vụ hoặc một công việc nhất định dưới 03 tháng

3

Lao động đang nghỉ việc nhưng có tên trong danh sách lao động của công ty

II

Số lao động sẽ nghỉ việc tại thời điểm công bố giá trị doanh nghiệp cổ phần hóa

1

Số lao động đủ điều kiện nghỉ hưu theo chế độ hiện hành

2

Số lao động sẽ chấm dứt hợp đồng lao động

a) Hết hạn hợp đồng lao động

b) Tự nguyện chấm dứt hợp đồng lao động

c) Chấm dứt hợp đồng lao động với lý do khác theo quy định của pháp luật

3

Số lao động không bố trí được việc làm tại thời điểm công bố giá trị doanh nghiệp

a) Số lao động dôi dư thực hiện theo Nghị định số 91/2010/NĐ-CP

b) Số lao động phải chấm dứt hợp đồng lao động và trả trợ cấp mất việc làm

III

Số lao động sẽ chuyển sang làm việc tại công ty cổ phần

1

Số lao động mà hợp đồng lao động còn thời hạn

2

Số lao động nghỉ hưởng chế độ bảo hiểm xã hội

a) Ốm đau

b) Thai sản

c) Tai nạn lao động, bệnh nghề nghiệp

3

Số lao động đang tạm hoãn thực hiện hợp đồng lao động

a) Nghĩa vụ quân sự

b) Nghĩa vụ công dân khác

c) Bị tạm giam, tạm giữ

d) Do hai bên thỏa thuận (không quá 03 tháng)

NGƯỜI LẬP BIỂU(Ký, ghi rõ họ tên)

Ngày … tháng … năm …
GIÁM ĐỐC DOANH NGHIỆP(Ký tên, đóng dấu)

Mẫu số 7

Ban hành kèm theoThông tư số 33/2012/TT-BLĐTBXH ngày 20 tháng 12 năm 2012 của Bộ Lao động -Thương binh và Xã hội

TÊN CƠ QUAN CÓ THẨM QUYỀN
BCĐ CỔ PHẦN HÓA DOANH NGHIỆP (TÊN DOANH NGHIỆP)
--------

BÁO CÁO THỰC HIỆN CHÍNH SÁCH ĐỐI VỚI NGƯỜI LAO ĐỘNG Ở DOANH NGHIỆP CỔ PHẦN HÓA
----------------

STT

Nội dung

Đơn vị tính

Tổng số

Ghi chú

1

Vốn điều lệ

Triệu đồng

1.1

Tỷ lệ cổ phần của nhà nước

%

1.2

Tỷ lệ cổ phần bán cho người lao động

%

1.3

Tỷ lệ cổ phần bán ra ngoài doanh nghiệp

%

2

Mua cổ phần ưu đãi của người lao động

2.1

Số lao động mua cổ phần ưu đãi

Người

2.2

Tổng số cổ phần ưu đãi

Cổ phần

2.3

Tổng giá trị cổ phần ưu đãi

Triệu đồng

3

Mua thêm cổ phần ưu đãi của người lao động

3.1

Số lao động mua thêm cổ phần ưu đãi

Người

3.2

Tổng số cổ phần ưu đãi mua thêm

Cổ phần

3.3

Tổng giá trị cổ phần ưu đãi mua thêm

Triệu đồng

4

Tổng số lao động tại thời điểm công bố giá trị doanh nghiệp cổ phần hóa

Người

4.1

Số lao động sẽ nghỉ việc tại thời điểm công bố giá trị doanh nghiệp

a) Số lao động đủ điều kiện nghỉ hưu theo chế độ hiện hành

b) Số lao động sẽ chấm dứt hợp đồng lao động

c) Số lao động không bố trí được việc làm tại thời điểm công bố giá trị doanh nghiệp cổ phần hóa

4.2

Số lao động còn hạn hợp đồng lao động sẽ chuyển sang làm việc tại công ty cổ phần

5

Chính sách đối với lao động dôi dư

5.1

Số lao động dôi dư thực hiện theo Nghị định số 91/2010/NĐ-CP

5.2

Kinh phí thực hiện chính sách lao động dôi dư

a) Từ nguồn của doanh nghiệp

b) Từ Quỹ hỗ trợ sắp xếp doanh nghiệp

6

Kinh phí chi trả trợ cấp thôi việc, trợ cấp mất việc làm theo Bộ luật Lao động

Đồng


NGƯỜI LẬP BIỂU(Ký, ghi rõ họ tên)

Ngày …. tháng … năm …
TM. BAN CHỈ ĐẠO
CỔ PHẦN HÓA DOANH NGHIỆP(Ký tên, đóng dấu)