BỘ Y TẾ******

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc********

Số: 33-BYT/TT

Hà Nội, ngày 08 tháng 12 năm 1978

THÔNG TƯ

HƯỚNGDẪN BỔ SUNG ĐỐI TƯỢNG ĐƯỢC HƯỞNG PHỤ CẤP NÓNG, ĐỘC HẠI TRONG NGÀNH Y TẾ

Căn cứ thông tư số 08-LĐ/TT ngày08-8-1978 của Bộ Lao động, tiếp theo thông tư số 06-BYT/TT ngày 08-02-1975 củaBộ Y tế quy định những nghề được xếp lương nóng, độc hại : thông tư này hướngdẫn bổ sung đối tượng được hưởng phụ cấp nóng, độc hại cho cán bộ, nhân viên kỹthuật làm việc ở các xí nghiệp, công ty sản xuất kinh doanh trong ngành y tếnhư sau.

I. BỔ SUNG ĐỐI TƯỢNG ĐƯỢCHƯỞNG PHỤ CẤP NÓNG, ĐỘC HẠI.

Những cán bộ, nhân viên kỹ thuậtnhư dược sỹ, kỹ sư, nhân viên kỹ thuật… phải trực tiếp làm việc thường xuyêncùng với công nhân ở nơi nóng, độc hại, mà ở nơi đó công nhân được hưởng mứclương nóng, độc hại, thì được hưởng mức phụ cấp nóng, độc hại theo ba mức 5%,8%, 10% lương cơ bản.

Những cán bộ, nhân viên kỹthuật, nghiệp vụ khác ở các phòng, ban của xí nghiệp, công ty làm nhiệm vụhướng dẫn, kiểm tra, kiểm soát viên… không phải trực tiếp làm việc thường xuyêncùng với công nhân trong các dây chuyền sản xuất, nhưng do yêu cầu nhiệm vụ màcó một số thời gian, số ngày nhất định, đến cùng làm việc với công nhân ở nơiđược hưởng mức lương nóng, độc hại, thì tùy điều kiện cụ thể để áp dụng mức bồidưỡng bằng hiện vật như công nhân sản xuất nơi đó được hưởng, mà không thựchiện phụ cấp nóng, độc hại.

Những cán bộ, nhân viên kỹ thuậtlàm công tác nghiên cứu, kiểm nghiệm, pha chế, sản xuất thử tại các phòng banchuyên môn, kỹ thuật, quản lý, nếu hàng ngày phải sử dụng và trực tiếp tiếp xúcvới các loại hóa chất độc mạnh, quá nồng độ, vượt tiêu chuẩn quy định, thì đượchưởng bồi dưỡng bằng hiện vật ở mức 0.30đ một ngày theo tinh thần thông tư số02-TTg ngày 09-01-1963 của Thủ tướng Chính phủ, mà không áp dụng chế độ phụ cấp5đ một tháng như nghị định số 59-Chính phủ ngày 26-10-1960 của Hội đồng Chínhphủ áp dụng cho khu vực hành chính sự nghiệp.

II. MỨC PHỤ CẤP NÓNG, ĐỘC HẠI.

Theo đặc điểm tổ chức sản xuấtvà điều kiện lao động của các xí nghiệp, công ty sản xuất kinh doanh trongngành, sẽ áp dụng hai mức phụ cấp nóng, độc hại như sau:

- Mức phụ cấp nóng, độc hại 5%,áp dụng cho cán bộ, nhân viên kỹ thuật phải trực tiếp làm việc thường xuyên vớicông nhân ở nơi nóng, độc hại mà ở nơi đó công nhân được hưởng mức lương nóng,độc hại của các cơ sở sản xuất dược phẩm và xí nghiệp dược.

- Mức phụ cấp nóng, độc hại 8%,áp dụng cho cán bộ, nhân viên kỹ thuật phải trực tiếp làm việc thường xuyên vớicông nhân ở nơi nóng, độc hại mà ở nơi đó công nhân được hưởng mức lương nóng,độc hại của các cơ sở sản xuất hóa dược và xí nghiệp hóa dược.

Cách tính phụ cấp theo đúngquy định tại thông tư số 17-CĐ/TT ngày 30-11-1974 và thông tư số 20-LĐ/TT ngày01-08-1960 của Bộ Lao động, cụ thể là:

- Làm việc dưới 2 giờ trongmột ngày không được hưởng phụ cấp;

- Làm việc từ 2 giờ đến 5giờ tính nửa ngày, nếu trên 5 giờ tính cả ngày.

III. ĐIỀU KHOẢN THI HÀNH.

1. Cán bộ, nhân viên thuộcđối tượng quy định ở trên, được hưởng phụ cấp nóng, độc hại kể từ ngày 01 tháng9 năm 1978. Nếu nơi nào đã vận dụng cho hưởng phụ cấp 5đ rồi thì không thựchiện theo thời gian nói trên mà được hưởng phụ cấp nóng, độc hại kể từ ngàynhận được thông tư này.

2. Cán bộ, nhân viên thuộcđối tượng quy định ở trên, khi áp dụng hưởng mức phụ cấp nóng, độc hại vẫn đượcthi hành chế độ bồi dưỡng hiện vật theo thông tư số 02-TTg ngày 09-01-1963 củaThủ tướng Chính phủ và theo quyết định số 445-BYT/QĐ ngày 16-10-1974 của Bộ Ytế.

3. Thông tư này chỉ áp dụngcho cán bộ, nhân viên thuộc khu vực sản xuất kinh doanh của ngành y tế.

Những đơn vị sản xuất kinhdoanh hiện nay đang vận dụng chế độ phụ cấp 5đ một tháng theo nghị định số 59-CPngày 26-10-1960 của Hội đồng Chính phủ cho những đối tượng quy định trên tráivới thông tư hướng dẫn này đều phải vận dụng theo đúng thông tư này.

4. Căn cứ những điều quyđịnh bổ sung và hướng dẫn trong thông tư này, Tổng công ty dược, Cục vật tư vàxây dựng cơ bản, các Sở, Ty y tế hướng dẫn các đơn vị thuộc quyền mình thựchiện.

KT. BỘ TRƯỞNG BỘ Y TẾ
THỨ TRƯỞNG
Bác sĩ Nguyễn Tăng Ấm