BỘ TƯ PHÁP****** VIỆT NAM DÂN CHỦ CỘNG HÒA
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc********

Số: 3305-HO

Hà Nội, ngày 08 tháng 11 năm 1946

THÔNG TƯ

Bộ trưởng bộ Tư pháp kính gửi các ông Chưởng lý các tòa thượng thẩm Hà nội, Thuận hóa, Sài gòn.

Tòa Thượng thẩm Thuận hóa có hỏi về thủ tục áp dụng trong việc xin tư pháp bảo trợ.

Trong khi chờ đợi bản bộ ra nghị định giải quyết vấn đề ấy, tạm thời, các Tòa án có thể theo thủ tục sau đây:

1) – Các ông Biện lý sẽ xét đơn của những người đương sự xin tư pháp bảo trợ để khởi tố trước tòa sơ cấp hay đệ nhị cấp, Các ông Biện lý có thể y cho hay bác đơn xin tư pháp bảo trợ. Nếu y cho thì người đương sự được miễn nộp các khoản lệ phí nhưng vẫn phải làm đơn khởi tố lấy.

2) - Nếu có việc kháng cáo lên tòa Thượng thẩm thì tạm thời, ông Chưởng lý sẽ xét đơn xin tư pháp bảo trợ và có thể chuẩn y hay bác đơn. Nếu y cho thì người đương sự được miễn không phải nộp lệ phí và dự phạt kháng cáo.

3) - Nếu người đương sự kháng cáo một bản án của Tòa án sơ cấp thì ông Biện lý xét có nên cho y hay không cho tư pháp bảo trợ. Nếu y thì người đương sự được miễn nộp lệ phí và dự phạt kháng cáo.

4) – Nếu người đương sự được kiện thì việc cho tư pháp bảo trợ có hiệu lực cho đến khi thi hành xong hẳn bản án mà người đương sự không phải nộp một khoản lệ phí nào, kể cả việc trích lục án phí tổn này sẽ do công khố chịu.

BỘ TRƯỞNG BỘ TƯ PHÁP
Vũ Đình Hòe