THÔNG TƯ

CỦA BỘVĂN HOÁ - THÔNG TIN SỐ 36/2002/TT-BVHTT
NGÀY 24 THÁNG 12 NĂM 2002VỀ VIỆC HƯỚNGDẪN THỰC HIỆN
NGHỊ ĐỊNH SỐ 88/2002/NĐ-CP NGÀY 07 THÁNG 11 NĂM 2002
CỦA CHÍNH PHỦ VỀ QUẢN LÝ XUẤT KHẨU, NHẬP KHẨU
VĂN HOÁ PHẨM KHÔNG NHẰM MỤC ĐÍCH KINH DOANH

Căn cứ Nghị định số88/2002/NĐ-CP ngày 07/11/2002 của Chính phủ về quản lý xuất khẩu, nhập khẩu vănhoá phẩm không nhằm mục đích kinh doanh (sau đây gọi tắt là Nghị định88/2002/NĐ-CP ), Bộ trưởng Bộ Văn hoá - Thông tin hướng dẫn thực hiện một sốđiểm tại Nghị định 88/2002/NĐ-CP như sau:

I. NHỮNG QUY ĐỊNH CHUNG

1. Các hoạt động xuất khẩu, nhập khẩu văn hoá phẩm khôngnhằm mục đích kinh doanh (sau đây gọi là xuất khẩu, nhập khẩu văn hoá phẩm)theo quy định tại khoản 1 Điều 1 của Nghị định 88/2002/NĐ-CP bao gồm cả cáchoạt động tạm xuất khẩu - tái nhập khẩu, tạm nhập khẩu - tái xuất khẩu văn hoáphẩm.

2. Cụm từ "Tác phẩm mỹ thuật" quy định tại điểm ckhoản 2 Điều 1 của Nghị định 88/2002/NĐ-CP được hiểu là những sản phẩm sáng tạomỹ thuật không sản xuất hàng loạt mà chỉ được làm từng tác phẩm một, mỗi tácphẩm có giá trị riêng biệt như bức tranh, pho tượng, bức phù điêu...

3. Hàng thủ công mỹ nghệ không thuộc phạm vi điều chỉnh củaNghị định 88/2002/NĐ-CP .

4. Tổ chức, cá nhân xuất khẩu văn hoá phẩm là di vật, cổvật, bảo vật quốc gia phải có giấy phép của Bộ trưởng Bộ Văn hoá - Thông tinhoặc bản sao cho phép của Thủ tướng Chính phủ theo quy định tại Điều 43 và Điều44 Luật di sản văn hoá và Điều 24, Điều 25 và Điều 26, Chương IV Nghị định số 92/2002/NĐ-CP ngày 11/11/2002 của Chính phủ về quy định chi tiết thi hành mộtsố điều của Luật di sản văn hoá.

5. Tổ chức, cá nhân xuất khẩu văn hoá phẩm là tác phẩm nhằmmục đích công bố, phổ biến tác phẩm ra nước ngoài phải có giấy phép của cơ quancó thẩm quyền theo quy định tại Nghị định số 72/2000/NĐ-CP ngày 05/12/2000 củaChính phủ về công bố, phổ biến tác phẩm ra nước ngoài.

6. Văn hoá phẩm là sản phẩm của phóng viên nước ngoài thựchiện tại Việt Nam khi xuất khẩu phải thực hiện theo Quy chế hoạt động thôngtin, báo chí của phóng viên nước ngoài, các cơ quan tổ chức nước ngoài tại ViệtNam ban hành kèm theo Nghị định số 67/CP ngày 31/10/1996 của Chính phủ.

II. XUẤT KHẨU, NHẬP KHẨU VĂN HOÁ PHẨM

1. Văn hoá phẩm xuất khẩu không cần có giấy phép của cơ quanVăn hoá - Thông tin theo quy định tại Điều 5 của Nghị định 88/2002/NĐ-CP baogồm những loại sau:

a. Các loại sách, báo, tạp chí, tài liệu, ca-ta-lô, tranh,ảnh, áp phích, lịch, bản đồ đã phát hành, phổ biến, lưu hành hợp pháp tại ViệtNam;

b. Các loại băng ghi âm, đĩa ghi âm, băng ghi hình, đĩa ghihình các loại phim, các loại băng từ, đĩa mềm, đĩa cứng, đĩa quang đã ghi nộidung, các sản phẩm công nghệ nghe nhìn khác đã ghi thông tin ở dạng chữ viết, âmthanh, hình ảnh đã phát hành, phổ biến, lưu hành hợp pháp tại Việt Nam;

c. Các loại phim chụp ảnh, băng, đĩa ghi tiếng, ghi hình cónội dung về sinh hoạt cá nhân, gia đình, du lịch, đám cưới, sinh nhật, đámtang...;

d. Các tác phẩm mỹ thuật được phép lưu hành tại Việt Nam, làtài sản hợp pháp của tổ chức, cá nhân xuất khẩu và không phải là di vật, cổ vật,bảo vật quốc gia;

e. Tái xuất những văn hoá phẩm đã được phép nhập khẩu vàoViệt Nam.

2. Văn hoá phẩm xuất khẩu thuộc phạm vi bí mật Nhà nước quyđịnh tại khoản 2 Điều 7 Nghị định 88/2002/NĐ-CP thực hiện theo quy định tại điểm5 và 6 Thông tư số 12/2002/TT-BCA (A11) ngày 13/9/2002 của Bộ Công an hướng dẫnthực hiện Nghị định số 33/2002/NĐ-CP ngày 28/3/2002 của Chính phủ quy định chitiết thi hành Pháp lệnh bảo vệ bí mật Nhà nước.

3. Các cá nhân, tổ chức được phép nhập khẩu văn hoá phẩm đểphục vụ hội thảo, hội nghị quốc tế theo quy định tại điểm a khoản 3 Điều 8 Nghịđịnh 88/2002/NĐ-CP , sau khi hoàn thành thủ tục nhập khẩu tại cơ quan Hải quannếu có nhu cầu phổ biến tại Việt Nam phải xin phép và được sự đồng ý bằng vănbản của cơ quan Văn hoá - Thông tin có thẩm quyền ở Trung ương hoặc địa phươngtheo quy định của pháp luật.

4. Tái nhập khẩu văn hoá phẩm đã xuất khẩu hợp pháp khôngcần có giấy phép của cơ quan quản lý Nhà nước về Văn hoá - Thông tin, thủ tụcgiải quyết tại cơ quan Hải quan cửa khẩu nơi nhập khẩu văn hoá phẩm.

5. Cơ quan Văn hoá - Thông tin có thẩm quyền giải quyết thủtục cấp giấy phép nhập khẩu văn hoá phẩm theo quy định tại Điều 9 của Nghị định88/2002/NĐ-CP được quy định cụ thể như sau:

a. Các trường hợp thuộc thẩm quyền cấp giấy phép của Bộ Vănhoá - Thông tin làm thủ tục tại phòng quản lý xuất nhập khẩu văn hoá phẩm thuộcVăn phòng Bộ Văn hoá - Thông tin.

b. Các trường hợp thuộc thẩm quyền cấp giấy phép của Sở Vănhoá - Thông tin làm thủ tục tại Sở Văn hoá - Thông tin hoặc cơ quan Văn hoá -Thông tin do Sở Văn hoá - Thông tin uỷ quyền.

III. ĐIỀU KHOẢN THI HÀNH

1. Thanh tra chuyên ngành văn hoá - thông tin có trách nhiệmphối hợp với các cơ quan chức năng tổ chức thanh tra, kiểm tra phát hiện và xửlý vi phạm theo thẩm quyền.

2. Ban hành kèm theo Thông tư này là biểu mẫu giấy phép nhậpkhẩu văn hoá phẩm của Bộ Văn hoá - Thông tin, Sở Văn hoá - Thông tin và biểumẫu tờ khai xin cấp phép nhập khẩu văn hoá phẩm để dùng thống nhất trong cảnước.

Biểu mẫu giấy phép của Bộ Văn hoá - Thông tin có ký hiệuBM.B, biểu mẫu giấy phép của Sở Văn hoá - Thông tin có ký hiệu BM.S và biểu mẫutờ khai xin cấp phép xuất khẩu, nhập khẩu văn hoá phẩm có ký hiệu BM.Đ.

3. Hiệu lực thi hành

Thông tư này có hiệu lực thi hành sau 15 ngày, kể từ ngàyký. Các văn bản của Bộ Văn hoá - Thông tin đã ban hành trước đây về xuất khẩu,nhập khẩu văn hoá phẩm không nhằm mục đích kinh doanh trái với Thông tư này đềubị bãi bỏ.

4. Các ông Chánh Văn phòng Bộ Văn hoá - Thông tin, ChánhThanh tra Bộ Văn hoá - Thông tin, Giám đốc các Sở Văn hoá - Thông tin và tổchức, cá nhân có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Thông tư này.

BM.B

BỘ VĂN HOÁ THÔNG TIN

-----------

Phòng quản lý
xuất nhập văn hoá phẩm

Số:................/VHP

CỘNG HOÀ Xà HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

------------------------------------

GIẤY PHÉP
NHẬP KHẨU VĂN HOÁ PHẨM

- Căn cứ Nghị định số 88/2002/NĐ-CP ngày 07 tháng 11 năm2002 của Chính phủ quy định về quản lý xuất khẩu, nhập khẩu văn hoá phẩm khôngnhằm mục đích kinh doanh và Thông tư số... ngày... tháng... năm ... của Bộtrưởng Bộ Văn hoá Thông tin hướng dẫn thực hiện Nghị dịnh số 88/2002/NĐ-CP .

- Căn cứ đề nghịcủa..............................................................................................tại văn bản số (hoặcđơn)..................................................................................................

Địachỉ:....................................................................................................................

PHÒNG QUẢN LÝ XUẤT NHẬP KHẨU VĂN HOÁ PHẨM

Đồng ýđể................................................................................................................

Được nhập khẩu những văn hoá phẩm theo bảng kê dưới đây

Gửi từ:.....................................................................................................................

Đến:.........................................................................................................................

Mục đích sửdụng:...................................................................................................

SỐ TT

LOẠI VĂN HOÁ PHẨM

NỘI DUNG

SỐ LƯỢNG

Hà Nội, ngày........ tháng..........năm..........

Trưởng phòng

Phòng quản lý xuất nhập khẩu văn hoá phẩm

BM.S

UBND.........................

--------------

Sở Văn hoá - Thông tin

.....................

Số:................/VHP

CỘNG HOÀ Xà HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

-----------------------------------

GIẤY PHÉP
NHẬP KHẨU VĂN HOÁ PHẨM

- Căn cứ Nghị định số 88/2002/NĐ-CP ngày 07 tháng 11 năm2002 của Chính phủ quy định về quản lý xuất khẩu, nhập khẩu văn hoá phẩm khôngnhằm mục đích kinh doanh và Thông tư số... ngày... tháng... năm... của Bộtrưởng Bộ Văn hoá Thông tin hướng dẫn thực hiện Nghị dịnh số 88/2002/NĐ-CP .

- Căn cứ đề nghị của................................................................................................tại văn bản số (hoặc đơn).................................................................................................

Địa chỉ:....................................................................................................................

SỞ VĂN HOÁ THÔNG TIN

Đồng ýđể................................................................................................................

Được nhập khẩu những văn hoá phẩm theo bảng kê dưới đây

Gửi từ:.....................................................................................................................

Đến:.........................................................................................................................

Mục đích sử dụng:...................................................................................................

SỐ TT

LOẠI VĂN HOÁ PHẨM

NỘI DUNG

SỐ LƯỢNG

.......... ngày.........tháng........... năm.........

Giám đốc
Sở Văn hoá Thông tin..........................

(hoặc cơ quan được uỷ quyền cấp giấy phép)

BM.Đ

TÊN CƠ QUAN

---------

CỘNG HOÀ Xà HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

-----------------------------------

....., ngày...... tháng........ năm 200....

ĐƠN XIN CẤP PHÉP
NHẬP KHẨU VĂN HOÁ PHẨM

Kính gửi: - Bộ Văn hoá - Thông tin

- (hoặc) Sở Văn hoá - Thông tin tỉnh (thànhphố)

- Tên cơ quan, tổ chức, cá nhân (xin cấpphép).......................................................

.................................................................................................................................

- Địa chỉ:.................................................................................................................

- Điện thoại:...........................................................................................................

Xin phép nhập khẩu văn hoá phẩm dưới đây:

Số lượng, loại văn hoá phẩm:..................................................................................

.................................................................................................................................

.................................................................................................................................

Nội dung văn hoá phẩm:.........................................................................................

- Gửi từ:..................................................................................................................

- Đến:.......................................................................................................................

- Mục đích sử dụng:................................................................................................

Chúng tôi xin cam kết thực hiện đúng nội dung giấy phép nhậpkhẩu và quản lý, sử dụng văn hoá phẩm nhập khẩu theo quy định của pháp luật.

Ý kiến của cơ quan chủ quản

Người xin cấp phép

(Nếu là cơ quan, tổ chức phải ký tên, đóng dấu)