BỘ CÔNG AN
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 39/2015/TT-BCA

Hà Nội, ngày 21 tháng 08 năm 2015

THÔNG TƯ

QUY ĐỊNH VỀ PHÂNCÔNG TRÁCH NHIỆM VÀ QUAN HỆ PHỐI HỢP TRONG CÔNG TÁC ĐIỀU TRA, GIẢI QUYẾT CÁC VỤCHÁY, NỔ CỦA LỰC LƯỢNG CÔNG AN NHÂN DÂN

Căn cứ Bộ luật tố tụng hình sự năm 2003;

Căn cứ Luật Công an nhân dân năm 2014;

Căn cứ Luật phòng cháy và chữa cháy năm2001(được sửa đổi, bổ sung năm 2013);

Căn cứ Luật xử lý vi phạm hành chính năm 2012;

Căn cứ Pháp lệnh tổ chức điều tra hình sự năm2004 (được sửa đổi, bổ sung năm 2006 và năm 2009);

Căn cứ Nghị định số 106/2014/NĐ-CP ngày17/11/2014 của Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổchức của Bộ Công an;

Căn cứ Thông tư số 28/2014/TT-BCA ngày 07/7/2014của Bộ trưởng Bộ Công an quy định về công tác điều tra hình sự trong Công annhân dân;

Theo đề nghị của Cục trưởng Cục Cảnh sát phòngcháy, chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ;

Bộ trưởng Bộ Công an ban hành Thông tư quy địnhvề phân công trách nhiệm và quan hệ phối hợp trong công tác điều tra, giảiquyết các vụ cháy, nổ của lực lượng Công an nhân dân.

Chương I

QUY ĐỊNH CHUNG

Điều 1. Phạm vi điều chỉnh

Thông tư này quy định về phân công trách nhiệm vàquan hệ phối hợp trong công tác điều tra, giải quyết các vụ cháy, nổ của lựclượng Công an nhân dân.

Điều 2. Đối tượng áp dụng

Thông tư này áp dụng đối với Công an các đơn vị,địa phương; Cơ quan An ninh điều tra, Cơ quan Cảnh sát điều tra các cấp; Cơquan Cảnh sát phòng cháy, chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ; các lực lượng kháctrong Công an nhân dân và các tổ chức, cá nhân có liên quan đến công tác điềutra, giải quyết các vụ cháy, nổ.

Điều 3. Nguyên tắc tiến hành hoạt động điều travà phối hợp điều tra các vụ cháy, nổ

1. Tuân thủ quy định của pháp luật; thực hiện đúngchức trách, nhiệm vụ, quan hệ phối hợp công tác theo quy định của Thông tư nàyvà quy định của pháp luật khác có liên quan.

2. Bảo đảm nhanh chóng, chính xác, khách quan, toàndiện; bảo vệ lợi ích của Nhà nước, quyền và lợi ích hợp pháp của tổ chức, cánhân.

3. Thẩm quyền điều tra các vụ cháy, nổ được xácđịnh theo quy định của pháp luật về tổ chức điều tra hình sự.

4. Cơ quan điều tra, Cơ quan Cảnh sát phòng cháy,chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ, đơn vị Cảnh sát Kỹ thuật hình sự cấp dưới chịu sựchỉ đạo, hướng dẫn nghiệp vụ của cơ quan cấp trên; Thủ trưởng, Phó Thủ trưởngCơ quan điều tra, Điều tra viên, Giám định viên, Cán bộ khám nghiệm hiệntrường, Thủ trưởng, Phó Thủ trưởng được ủy nhiệm của Cơquan Cảnh sát phòng cháy, chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ phải chịu trách nhiệmtrước cấp trên và trước pháp luật về mọi hành vi, quyết định và kết luận củamình.

Chương II

PHÂN CÔNG TRÁCH NHIỆM VÀ QUAN HỆ PHỐI HỢP TRONG CÔNGTÁC ĐIỀU TRA, GIẢI QUYẾT CÁC VỤ CHÁY, NỔ

Điều 4. Trách nhiệm của Công an xã, phường, thịtrấn

1. Tiếp nhận tin báo của cá nhân, cơ quan, tổ chứcvề các vụ cháy, nổ xảy ra trên địa bàn và khẩn trương tổ chức xác minh, làm rõtin báo.

2. Khi xác định có vụ cháy, nổ, Công an xã, phường,thị trấn (viết gọn là Công an cấp xã) có trách nhiệm báo cho Cơ quan Cảnh sátphòng cháy, chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ; đồng thời báo cáo Chủ tịch Ủy bannhân dân cấp xã để tổ chức lực lượng, phương tiện thực hiện chữa cháy và báocáo Trưởng Công an quận, huyện, thị xã, thành phố thuộc tỉnh (viết gọn là Côngan cấp huyện).

3. Tổ chức đưangười bị nạn đi cấp cứu, bảo vệ tài sản, bảo vệ hiện trường; phối hợp đảm bảoan ninh, trật tự tại khu vực cháy, nổ theo yêu cầu của cơ quan, người có thẩmquyền.

Phát hiện, ghi nhận các dấu vết, vật chứng để lạihiện trường; tìm người biết việc để lấy lời khai hoặc ghi rõ họ tên, tuổi, địachỉ, số chứng minh nhân dân (hoặc căn cước công dân), số điện thoại của họ đểphục vụ công tác điều tra. Báo cáo cụ thể tình hình có liên quan và bàn giaonhững công việc đã làm cho cơ quan, người có thẩm quyền.

4. Phối hợp với Cơ quan điều tra, Cơ quan Cảnh sátphòng cháy, chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ có thẩm quyền trong công tác điều tra,giải quyết vụ cháy, nổ khi được yêu cầu.

Điều 5. Trách nhiệm của Phòng Cảnh sát phòngcháy, chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ thuộc Công an tỉnh

1. Chủ trì giải quyết, xử lý ngaytừ ban đầuđối với các vụ cháy thuộc một trong các trường hợp sau: Không có người chết; có01 người bị thương; không có yếu tố nước ngoài; diện tích đám cháy dưới 500 m2hoặc thiệt hại ước tính dưới 03 tỷ đồng (căn cứ thống kê ban đầu).

Khi tiến hành giải quyết, xử lý các vụ cháy nếuphát hiện có dấu hiệu tội phạm thuộc thẩm quyền điều tra ban đầu thì tiến hànhmột số hoạt động điều tra theo quy định của pháp luật về tổ chức điều tra hìnhsự.

Đối với các vụ cháy có dấu hiệu tội phạm khác khôngthuộc thẩm quyền điều tra thì chuyển ngay hồ sơ vụ việc cho Cơ quan điều tra cóthẩm quyền theo quy định của pháp luật tố tụng hình sự và pháp luật tổ chứcđiều tra hình sự.

2. Phối hợp với Cơ quan điều tra; Cơ quan Cảnh sátphòng cháy, chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ cấp trên thực hiện việc khám nghiệmhiện trường và các hoạt động điều tra khác theo yêu cầu khi các cơ quan này chủtrì tiến hành điều tra vụ cháy, nổ.

3. Tiếp nhận hồsơ, tang vật, phương tiện và đề nghị xử phạt vi phạm hành chính những vụ cháy,nổ không có dấu hiệu tội phạm nhưng có dấu hiệu vi phạm hành chính do Cơ quanđiều tra chuyển giao để xử phạt theo thẩm quyền.

Điều 6. Trách nhiệm của Phòng Cảnh sát phòngcháy, chữa cháy thuộc Cảnh sát phòng cháy và chữa cháy tỉnh, thành phố trựcthuộc Trung ương

1. Phối hợp với Cơ quan điều tra; Cơ quan Cảnh sátphòng cháy, chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ cấp trên thực hiện việc khám nghiệmhiện trường và các hoạt động điều tra khác theo yêu cầu khi các cơ quan này chủ trì tiến hành điều tra vụ cháy,nổ.

2. Tiếp nhận hồsơ, tang vật, phương tiện và đề nghị xử phạt vi phạm hành chính những vụ cháy,nổ không có dấu hiệu tội phạm nhưng có dấu hiệu vi phạm hành chính do Cơ quanđiều tra chuyển giao để xử phạt theo thẩm quyền.

Điều 7. Trách nhiệm của Cảnh sát phòng cháy vàchữa cháy tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương

1. Chủ trì giải quyết, xử lý ngay từ ban đầu đốivới các vụ cháy thuộc một trong các trường hợp sau: Không có người chết; có 01người bị thương; không có yếu tố nước ngoài; diện tích đám cháy dưới 500 m2hoặc thiệt hại ước tính dưới 03 tỷ đồng (căn cứ thống kê ban đầu).

Khi tiến hành giải quyết, xử lý các vụ cháy nếuphát hiện có dấu hiệu tội phạm thì chuyển ngay hồ sơ vụ việc cho Cơ quan điềutra có thẩm quyền theo quy định của pháp luật tố tụng hình sự.

2. Phối hợp với Cơ quan điều tra các cấp; Cục Cảnhsát phòng cháy, chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ thực hiện việc khám nghiệm hiệntrường và các hoạt động điều tra khác theo yêu cầu khi các cơ quan này chủ trìtiến hành điều tra vụ cháy, nổ.

3. Tiếp nhận hồsơ, tang vật, phương tiện và đề nghị xử phạt vi phạm hành chính những vụ cháy,nổ không có dấu hiệu tội phạm nhưng có dấu hiệu vi phạm hành chính do Cơ quanđiều tra chuyển giao để xử phạt theo thẩm quyền.

Điều 8. Trách nhiệm của Cục Cảnh sát phòng cháy,chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ

1. Theo dõi, chỉđạo, hướng dẫn và kiểm tra về nghiệp vụ; giải quyết các vụ việc cháy, nổkhi có đề nghị của Cảnh sát phòng cháy và chữa cháy tỉnh, thành phố trực thuộcTrung ương hoặc Phòng Cảnh sát phòng cháy, chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ thuộcCông an tỉnh.

2. Chủ trì giải quyết, xử lý các vụ cháy có nhiềutình tiết phức tạp thuộc thẩm quyền của Cảnh sát phòng cháy và chữa cháy tỉnh,thành phố trực thuộc Trung ương hoặc Phòng Cảnh sát phòng cháy, chữa cháy vàcứu nạn, cứu hộ thuộc Công an tỉnh khi xét thấy cần thiết.

3. Khi tiến hànhgiải quyết, xử lý ban đầu các vụ cháy nếu phát hiện có dấu hiệu tội phạm thuộcthẩm quyền điều tra thì tiến hành một số hoạt động điều tra theo quy định củapháp luật về tổ chức điều tra hình sự.

Đối với các vụ cháy có dấu hiệu tội phạm khác khôngthuộc thẩm quyền điều tra thì chuyển ngay hồ sơ vụ việc cho Cơ quan điều tra cóthẩm quyền theo quy định của pháp luật tố tụng hình sự và pháp luật tổ chứcđiều tra hình sự.

4. Phối hợp với các Cơ quan điều tra chủ trì tiếnhành điều tra vụ cháy, nổ thực hiện việc khám nghiệm hiện trường và các hoạtđộng điều tra khác khi có yêu cầu.

5. Tiếp nhận hồsơ, tang vật, phương tiện và đề nghị xử phạt vi phạm hành chính những vụ cháy,nổ không có dấu hiệu tội phạm nhưng có dấu hiệu vi phạm hành chính do Cơ quanđiều tra chuyển giao để xử phạt theo thẩm quyền.

Điều 9. Tráchnhiệm của Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an cấp huyện

1. Chủ trì tiến hành giải quyết, xử lý ngay từ banđầu đối với các vụ cháy, nổ thuộc một trong các trường hợp sau: Các vụ nổ; cóngười chết;có từ 02 người bị thương trở lên;có yếu tố nướcngoài; diện tích đám cháy từ 500m2 trở lên hoặc thiệt hại ước tínhtừ 03 tỷ đồng trở lên (căn cứ thống kê ban đầu). Trong quá trình điều tra, giảiquyết nếu phát hiện có dấu hiệu tội phạm thì thụlý điều tra theo thẩm quyền hoặc chuyển Cơ quan điều tra có thẩm quyền thụ lýđiều tra.

2. Tiếp nhận hồ sơ, tang vật, phương tiện và tổchức điều tra các vụ cháy có dấu hiệu tội phạm do Cơ quan Cảnh sát phòng cháy,chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ chuyển giao để điều tra theo thẩm quyền.

Phối hợp với Cơ quan Cảnh sát phòng cháy, chữa cháyvà cứu nạn, cứu hộ giải quyết, xử lý các vụ cháy, nổ không thuộc một trong cáctrường hợp quy định tại khoản 1 Điều này khi có yêu cầu.

3. Đối với các vụ cháy, nổ có dấu hiệu của tội phạmkhủng bố hoặc các tội phạm khác thuộc thẩm quyền điều tra của Cơ quan An ninhđiều tra Công an tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương (viết gọn là Công an cấptỉnh) thì chuyển ngay cho Cơ quan An ninh điều tra Công an cấp tỉnh để điều tratheo thẩm quyền.

4. Trường hợpvụ cháy, nổ Cơ quan Cảnh sátđiều tra Công an cấp huyện đã thụ lý, giải quyết nhưng sau đó lại có quyết địnhkhông khởi tố vụ án hình sự, quyết định hủy bỏ quyết định khởi tố vụ án hìnhsự, quyết định đình chỉ điều tra hoặc quyết định đình chỉ vụ án, nếu hành vi códấu hiệu vi phạm hành chính, thì trong thời hạn 03 ngày, kể từ ngày ra quyếtđịnh, phải chuyển toàn bộ hồ sơ, tang vật, phương tiện của vụ vi phạm và đềnghị xử phạt vi phạm hành chính đến Cơ quan Cảnh sát phòng cháy, chữa cháy và cứunạn, cứu hộ có thẩm quyền để xử phạt vi phạm hành chính theo quy định của phápluật.

Điều 10.Trách nhiệm của Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an cấp tỉnh

Tiến hành điềutra các vụ cháy, nổ thuộc thẩm quyền xét xử của Tòa án nhân dân cấp tỉnh; cácvụ cháy, nổ thuộc thẩm quyền điều tra của Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an cấphuyện nhưng xét thấy cần trực tiếp điều tra, theo sự phân công của Thủ trưởngCơ quan Cảnh sát điều tra Công an cấp tỉnh.

Điều 11. Trách nhiệm của Cơ quan Cảnh sát điềutra Bộ Công an

Điều tra vụ cháy, nổ thuộc thẩm quyền điều tra củaCơ quan Cảnh sát điều tra Công an cấp tỉnh về những tội phạm đặc biệt nghiêmtrọng và phức tạp nhưng xét thấy cần trực tiếp điều tra, theo sự phân công củaThủ trưởng Cơ quan Cảnh sát điều tra Bộ Công an.

Điều 12.Trách nhiệm của Cơ quan An ninh điều tra Công an cấp tỉnh

1. Tiếp nhận, tổ chức điều tra các vụ cháy, nổ códấu hiệu tội phạm khủng bố và các tội phạm khác thuộc thẩm quyền điều tra củamình.

2. Đối với những vụ cháy, nổ sau khi tiếp nhận, tổchức điều tra nhưng quá trình điều tra xác định vụ cháy, nổ có dấu hiệu tộiphạm thuộc thẩm quyền điều tra của Cơ quan Cảnh sát điều tra thì chuyển ngaycho Cơ quan Cảnh sát điều tra để điều tra theo thẩm quyền.

3. Trường hợp vụ cháy, nổ Cơ quan An ninh điều traCông an cấp tỉnh đã thụ lý, giải quyết nhưng sau đó lại có quyết định khôngkhởi tố vụ án hình sự, quyết định hủy bỏ quyết định khởi tố vụ án hình sự,quyết định đình chỉ điều tra hoặc quyết định đình chỉ vụ án, nếu hành vi có dấuhiệu vi phạm hành chính, thì trong thời hạn 03 ngày, kể từ ngày ra quyết định,phải chuyển toàn bộ hồ sơ, tang vật, phương tiện của vụ vi phạm và đề nghị xửphạt vi phạm hành chính đến Cơ quan Cảnh sát phòng cháy, chữa cháy và cứu nạn,cứu hộ có thẩm quyền để xử phạt vi phạm hành chính theo quy định của pháp luật.

Điều 13. Trách nhiệm của Cơ quan An ninh điềutra Bộ Công an

Tiến hành điều tra vụ cháy, nổ thuộc thẩm quyềnđiều tra của Cơ quan An ninh điều tra Công an cấp tỉnh nhưng xét thấy cần trựctiếp điều tra, theo sự phân công của Thủ trưởng Cơ quan An ninh điều tra BộCông an.

Điều 14. Trách nhiệm của lực lượng Cảnh sát kỹthuật hình sự

1.Phòng kỹ thuật hình sự Công an cấp tỉnhcó trách nhiệm tham gia khám nghiệm hiện trường, giám định dấu vết tại hiệntrường các vụ cháy, nổ theo yêu cầu của Cơ quan điều tra, Cơ quan Cảnh sátphòng cháy, chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ.

2. Viện Khoa học hình sự có trách nhiệm chỉ đạo,hướng dẫn Phòng kỹ thuật hình sự Công an cấp tỉnh về nghiệp vụ khám nghiệm hiệntrường cháy, nổ; trực tiếp tham gia khám nghiệm, giám định dấu vết tại hiệntrường các vụ cháy, nổ khi được yêu cầu.

Điều 15. Trách nhiệm của lực lượng khác trongCông an nhân dân

Trong phạm vi chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn của mình,các cơ quan, đơn vị khác của lực lượng Công an nhân dân có trách nhiệm phối hợpvà thực hiện yêu cầu của Cơ quan điều tra, Cơ quan Cảnh sát phòng cháy, chữacháy và cứu nạn, cứu hộ trong quá trình điều tra, giải quyết, xử lý các vụcháy, nổ.

Điều 16. Điều tra, giải quyết vụ cháy, nổ liênquan đến trụ sở cơ quan đại diện ngoại giao, cơ quan lãnh sự, cơ quan đại diệntổ chức quốc tế và nhà ở của các thành viên các cơ quan này

1. Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an cấp tỉnh trởlên chủ trì điều tra các vụ cháy, nổliên quan đến trụ sở cơ quan đạidiện ngoại giao, cơ quan lãnh sự, cơ quan đại diện tổ chức quốc tế và nhà ở củacác thành viên các cơ quan này theo quy định của pháp luật tố tụng hình sự, Luật phòng cháy và chữa cháy và bảo đảm phù hợp vớiquy định của các điều ước quốc tế mà nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam làthành viên. Trong quá trình điều tra, giải quyết nếu phát hiện có dấu hiệu tộiphạm thì thụ lý điều tra theo thẩm quyền hoặc chuyển Cơ quan điều tra có thẩmquyền thụ lý điều tra.

2. Trong trường hợp Cơ quan điều tra đã ra quyếtđịnh không khởi tố vụ án hình sự hoặc đã ra quyết định khởi tố vụ án hình sựnhưng sau đó lại có quyết định hủy bỏ quyết định khởi tố vụ án hình sự, quyếtđịnh đình chỉ điều tra hoặc quyết định đình chỉ vụ án, nếu vụ cháy, nổ có dấuhiệu vi phạm hành chính thì Cơ quan điều tra chuyển toàn bộ hồ sơ trong vụcháy, nổ cho Cơ quan Cảnh sát phòng cháy, chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ có thẩmquyền để xử lý vi phạm hành chính theo quy định của pháp luật.

Điều 17. Mối quan hệ phối hợp giữa Cơ quan điềutra các cấp với Cơ quan Cảnh sát phòng cháy, chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ vàchế độ thông tin, báo cáo

1. Quan hệ phối hợp giữa Cơ quan điều tra Công ancác cấp với Cơ quan Cảnh sát phòng cháy, chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ là quanhệ phân công trách nhiệm và phối hợp theo phân cấp;được thực hiện theo nguyên tắc kịp thời, hiệu quả; thực hiện đúng chứcnăng, nhiệm vụ và quyền hạn của các bên liên quan; tuân thủ pháp luật; quátrình phối hợp không làm ảnh hưởng đến hoạt động chung của các bên có liên quan.

2. Công tác chuyểngiao hồ sơ: Khi chuyển hồ sơ điều tra, giảiquyết vụ cháy, nổ phải lập biên bản bàn giao theo quy định và được sao lưu tạicơ quan bàn giao vụ cháy, nổ; hồ sơ do Cơ quan Cảnh sát phòng cháy, chữa cháyvà cứu nạn, cứu hộ lập khi bàn giao phải được sao toàn bộ hồ sơ để lưu và theodõi phục vụ công tác thống kê, tra cứu thông tin, báo cáo theo quy định của BộCông an.

3. Chế độ thông tin, báo cáo

Cơ quan Cảnh sát phòng cháy, chữa cháy và cứu nạn,cứu hộ tiếp nhận, xem xét xử lý theo quy định của pháp luật và thông báo bằngvăn bản cho Cơ quan điều tra biết về kết quả xử lý những trường hợp đã ra quyếtđịnh không khởi tố vụ án hình sự hoặc đã ra quyết định khởi tố vụ án hình sựnhưng sau đó lại có quyết định hủy bỏ quyết định khởi tố vụ án hình sự, quyếtđịnh đình chỉ điều tra hoặc quyết định đình chỉ vụ án do Cơ quan điều trachuyển giao.

Cơ quan điều tra các cấp chủ trì điều tra, xử lýnhững vụ cháy, nổ theo thẩm quyền phải thông báo kết quả bằng văn bản cho Cơquan Cảnh sát phòng cháy, chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ cùng cấp để phục vụ côngtác thống kê, tổng hợp và báo cáo.

4. Trường hợp có tranh chấp hoặc không thống nhấtvề thẩm quyền chủ trì, giải quyết ngay từ ban đầu các vụ cháy, nổ theo quy địnhtại khoản 1 Điều 5, khoản 1 Điều 7 và khoản 1 Điều 9 Thông tư này hoặc khôngthống nhất về các dấu hiệu coi là dấu hiệu tội phạm hoặc dấu hiệu vi phạm hànhchính giữa cơ quan chuyển và cơ quan tiếp nhận hồ sơ để điều tra, giải quyết vàxử lý các vụ cháy, nổ thì cơ quan thụ lý hồ sơ có trách nhiệm báo cáo Giám đốcCông an tỉnh để có ý kiến chỉ đạo (đối với các tỉnh chưa thành lập Cảnh sátphòng cháy và chữa cháy tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương) hoặc báo cáo cấptrên trực tiếp của mình để thống nhất (đối với các tỉnh, thành phố trực thuộcTrung ương đã thành lập Cảnh sát phòng cháy và chữa cháy tỉnh, thành phố trựcthuộc Trung ương).

Chương III

TỔ CHỨC THỰC HIỆN

Điều 18. Hiệu lực thi hành

Thông tư này có hiệu lực thi hành kể từ ngày 08tháng 10 năm 2015.

Điều 19. Trách nhiệm thi hành

1. Tổng cục trưởngTổng cục An ninh, Tổng cục trưởng Tổng cục Cảnh sát, Cục trưởng Cục Cảnh sátphòng cháy, chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ có trách nhiệm tổ chức thực hiện vàhướng dẫn, kiểm tra việc thực hiện Thông tư này.

2. Các Tổng cục trưởng, Thủ trưởng đơn vị trựcthuộc Bộ, Giám đốc Công an, Cảnh sát Phòng cháy và chữa cháy tỉnh, thành phốtrực thuộc Trung ương chịu trách nhiệm thi hành Thông tư này.

Trong quá trình thực hiện Thông tư nếu có khó khăn,vướng mắc, Công an các đơn vị, địa phương kịp thời báo cáo về Bộ (qua Tổng cụcAn ninh, Tổng cục Cảnh sát, Cục Cảnh sát phòng cháy, chữa cháy và cứu nạn, cứuhộ) để được hướng dẫn thực hiện./.

Nơi nhận:
- Bộ Tư pháp (Cục kiểm tra văn bản QPPL);
- Các đồng chí Thứ trưởng Bộ Công an;
- Các Tổng cục, đơn vị trực thuộc Bộ;
- Công an, Cảnh sát phòng cháy, chữa cháy tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương;
- Công báo;
- Lưu: VT, C66, V19.

BỘ TRƯỞNG
Đại tướng Trần Đại Quan