THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ******

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc********

Số: 390-TTg

Hà Nội, ngày 01 tháng 08 năm 1978

THÔNG TƯ

VỀVIỆC BỔ SUNG VÀ SỬA ĐỔI MỘT SỐ ĐIỂM TRONG CHỈ THỊ SỐ 343-TTG NGÀY 24-6-1978 VỀVIỆC XÂY DỰNG KẾ HOẠCH NHÀ NƯỚC NĂM 1979 (1)

Thủ tướng Chính phủ đã ban hànhchỉ thị số 343-TTg ngày 24-6-1978 về việc xây dựng kế hoạch Nhà nước năm 1979;nay bổ sung và sửa đổi một số điểm dưới đây:

1. Bổ sung vào điểm 2trong phần II của bản chỉ thị số 343-TTg (sau phần nói về giao thông vận tải).

- Về xây dựng cơ bản, Bộ Xâydựng chủ trì bàn với các ngành và địa phương có liên quan để đề ra và thực hiệntốt các biện pháp nhằm sản xuất, cung ứng kịp thời vật liệu cho xây dựng cơbản, đẩy mạnh tốc độ thi công xây dựng, đưa nhanh công trình vào sản xuất, sửdụng, nhất là các công trình trọng điểm, công trình phục vụ sản xuất nôngnghiệp, nhà ở, nước uống; chăm lo đời sống cho công nhân xây dựng và công nhânsản xuất vật liệu xây dựng, nhất là ở các công trường xây dựng và các xí nghiệpvật liệu xây dựng trọng điểm.

2. Bổ sung vào đoạn cuốicủa điểm 3 trong phần II của bản chỉ thị nói trên:

- Bộ Xây dựng hướng dẫn cácngành và các địa phương soát xét, sửa đổi các đơn giá xây dựng không hợp lýhiện nay, nhất là ở các tỉnh miền Nam; nghiên cứu trình Chính phủ ban hànhchính sách sử dụng vật liệu xây dựng; chế độ giao nhận thầu xây lắp, thiết kế,khảo sát, quản lý chất lượng sản phẩm trong xây dựng và sản xuất vật liệu xâydựng; điều lệ liên hiệp xí nghiệp xây lắp,… nhằm cải tiến công tác xây dựng cơbản, sản xuất vật liệu xây dựng và sử dụng tiết kiệm vật liệu xây dựng, đồngthời bảo đảm được chất lượng công trình xây dựng.

Ủy ban Kế hoạch Nhà nước chủ trìcùng với Bộ Xây dựng, Bộ Tài chính và Ngân hàng Nhà nước nghiên cứu sửa đổichế độ đầu tư xây dựng cơ bản theo hướng mở rộng hình thức đầu tư qua tín dụng;tăng thêm quyền hạn cho các ngành, các địa phương, đặc biệt là các tổ chức sảnxuất kinh doanh, và các đơn vị cơ sở đối với công tác đầu tư, đồng thời quyđịnh rõ trách nhiệm đối với hiệu quả vốn đầu tư, trình Hội đồng Chính phủ xét.

3. Sửa lại và quy định cụthể sự phân công trong việc nghiên cứu cải tiến chính sách, huy động nông sảnnêu trong điểm 3, phần II, trang 6 của bản chỉ thị như sau:

a) Bộ Lương thực và thực phẩmchỉ đạo và kiểm tra việc thi hành nghị quyết số 55-CP ngày 03-03-1978 của Hộiđồng Chính phủ về công tác lương thực trong tình hình mới đồng thời có báo cáovà kiến nghị trình Thường vụ Hội đồng Chính phủ vào quý III năm 1978.

b) Bộ Tài chính chủ trì nghiêncứu sửa đổi bổ sung chính sách thuế nông nghiệp lũy tiến trình Hội đồng Chínhphủ nhằm huy động hợp lý tỷ lệ lương thực cho Nhà nước.

c) Bộ Nội thương chủ trì nghiêncứu sửa đổi bổ sung chính sách thu mua, huy động nông sản khác (ngoài lươngthực) để bảo đảm vững chắc cho việc thực hiện kế hoạch nắm nguồn hàng nông sảntrong tay Nhà nước trình Thường vụ Hội đồng Chính phủ xét duyệt và ban hành.

Căn cứ vào những điểm bổ sung vàsửa đổi trên đây, Ủy ban Kế hoạch Nhà nước, các Bộ Xây dựng, Lương thực và thựcphẩm, Nội thương, Tài chính và các Bộ, Tổng cục có liên quan có trách nhiệmthực hiện cùng với các nhiệm vụ khác đã nói trong bản chỉ thị số 343-TTg ngày 24-6-1978về việc xây dựng kế hoạch Nhà nước năm 1979.

KT. THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ
PHÓ THỦ TƯỚNG
Lê Thanh Nghị