B TÀI CHÍNH
--------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

S: 42/2020/TT-B TC

 Hà Nội, ngày 22 tháng 05 năm 2020

 

THÔNG TƯ

QUY ĐỊNH CÁC CHỈ TIÊU THÔNG TIN, MẪU CHỨNG TỪ ĐỂ THỰC HIỆN THỦ TỤC QUÁ CẢNH HÀNG HÓA THEO QUY ĐỊNH TẠI NGHỊ ĐỊNH SỐ 46/2020/NĐ-CP NGÀY 09/04/2020 CỦA CHÍNH PHỦ QUY ĐỊNH THỦ TỤC HẢI QUAN, KIỂM TRA, GIÁM SÁT HẢI QUAN ĐỐI VỚI HÀNG HÓA QUÁ CẢNH THÔNG QUA HỆ THỐNG QUÁ CẢNH HẢI QUAN ASEAN ĐỂ THỰC HIỆN NGHỊ ĐỊNH THƯ 7 VỀ HỆ THỐNG QUÁ CẢNH HẢI QUAN.

Căn cứ Luật hải quan ngày 23 tháng 6 năm 2014;

Căn cứ Nghị định số 46/2020NĐ-CP ngày 09 tháng 04 năm 2020 của Chính phủ quy định thủ tục hải quan, kiểm tra, giám sát hải quan đối với hàng hóa quá cảnh thông qua Hệ thống quá cảnh Hải quan ASEAN để thực hiện Nghị định thư 7 về Hệ thống quá cảnh Hải quan.

Căn cứ Nghị định số 87/2017/NĐ-CP ngày 26/7/2017 của Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Tài chính;

Theo đề nghị của Tổng cục trưởng Tổng cục Hải quan;

Bộ trưởng Bộ Tài chính ban hành Thông tư quy định các chỉ tiêu thông tin, mẫu chứng từ để thực hiện thủ tục quá cảnh hàng hóa theo quy định tại Nghị định số 46/2020/NĐ- CP ngày 09 tháng 04 năm 2020 của Chính phủ.

Điều 1. Phạm vi điều chỉnh

Thông tư này quy định các chỉ tiêu thông tin, mẫu chứng từ khai báo để thực hiện thủ tục quá cảnh hàng hóa thông qua Hệ thống quá cảnh Hải quan ASEAN (sau đây gọi là Hệ thống ACTS) để thực hiện Nghị định thư 7 về Hệ thống quá cảnh Hải quan quy định tại Nghị định số 46/2020/NĐ-CP ngày 09 tháng 04 năm 2020 của Chính phủ.

Điều 2. Đối tượng áp dụng

1. Tổ chức, cá nhân thực hiện quá cảnh hàng hóa thông qua Hệ thống ACTS.

2. Tổ chức, cá nhân có quyền và nghĩa vụ liên quan.

3. Cơ quan hải quan, công chức hải quan.

4. Cơ quan khác của Nhà nước trong việc phối hợp quản lý nhà nước về thực hiện hoạt động quá cảnh hàng hóa thông qua Hệ thống ACTS.

5. Người bảo lãnh.

Điều 3. Ban hành kèm theo Thông tư này các phụ lục sau:

1. Phụ lục I: Mẫu đăng ký tài khoản người sử dụng; sửa đổi, bổ sung thông tin và hủy thông tin người sử dụng trên Hệ thống ACTS.

2. Phụ lục II: Chỉ tiêu thông tin liên quan đến thủ tục hải quan đối với hàng hóa quá cảnh thông qua Hệ thống ACTS.

3. Phụ lục III: Mẫu chứng từ in.

4. Phụ lục IV: Mẫu văn bản áp dụng chế độ ưu tiên.

5. Phụ lục V: Mẫu văn bản đề nghị cung cấp hồ sơ, chứng từ.

6. Phụ lục VI: Mẫu chứng từ bảo lãnh.

Điều 4. Điều khoản thi hành

1. Thông tư này có hiệu lực thi hành kể từ ngày 06 tháng 7 năm 2020.

2. Trong quá trình thực hiện nếu phát sinh vướng mắc, cơ quan hải quan, người khai hải quan và tổ chức, cá nhân có liên quan báo cáo, phản ánh, đề xuất cụ thể về Bộ Tài chính để được xem xét, hướng dẫn thực hiện./.

 

 

Nơi nhận:- Thủ tướng Chính phủ;- Các Phó Thủ tướng Chính phủ;-Văn phòng TW Đảng và các Ban của Đảng;- Văn phòng Tổng Bí thư;- Văn phòng Quốc Hội;- Văn phòng Chủ tịch nước;- Tòa án Nhân dân Tối cao;- Viện kiểm sát Nhân dân Tối cao;- Kiểm toán Nhà nước;- Các Bộ, cơ quan ngang Bộ, cơ quan thuộc Chính phủ;- Ủy ban TW mặt trận tổ quốc Việt Nam;- UBND tỉnh, thành phố trực thuộc TW;- Phòng Thương mại và Công nghiệp Việt Nam;- Cục Kiểm tra văn bản (Bộ Tư pháp);- Cục Hải quan các tỉnh, thành phố;- Công báo;- Website Chính phủ;- Website Bộ Tài chính;- Website Tổng cục Hải quan;-Lưu; VT, TCHQ.

KT. BỘ TRƯỞNG
THỨ TRƯỞNG
Vũ Thị Mai

 

PHỤ LỤC I

MẪU ĐĂNG KÝ TÀI KHOẢN NGƯỜI SỬ DỤNG; ĐỀ NGHỊ SỬA ĐỔI,BỔ SUNG VÀ HỦY HIỆU LỰC TÀI KHOẢN NGƯỜI SỬ DỤNG TRÊNHỆ THỐNG ACTS(Ban hành kèm theo Thông tư số 42/2020/TT-BTC ngày 22 tháng 5 năm 2020 của Bộ trưởng Bộ Tài chính)

STT

Tên biểu mẫu

Số hiệu

1

Đăng ký tài khoản người sử dụng

Mẫu số 01/ĐKTKNSD

2

Đề nghị sửa đổi, bổ sung thông tin người sử dụng

(Mẫu số 02/SĐTTNSD )

3

Đề nghị hủy tài khoản người sử dụng

(Mẫu số 03/HHLTKNSD )

 

Mẫu số 01/ĐKTKNSD

TÊN CÔNG TY …..
--------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: ......

…, ngàytháng ... năm...

 

Kính gửi: Tổng cục Hải quan

Căn cứ quy định tại Điều 22 Nghị định số 46/2020/NĐ-CP ngày 09 tháng 04 năm 2020 của Chính phủ quy định thủ tục hải quan, kiểm tra, giám sát hải quan đối với hàng hóa quá cảnh thông qua Hệ thống quá cảnh hải quan ASEAN để thực hiện Nghị định thư 7 Hệ thống quá cảnh hải quan, Công ty đề nghị Tổng cục Hải quan xem xét, phê duyệt đăng ký tài khoản người sử dụng Hệ thống ACTS với các thông tin cụ thể như sau:

STT

Thông tin cơ bản

Thông tin chi tiết

Thông tin bắt buộc

I

Thông tin doanh nghiệp

Tên doanh nghiệp (nêu rõ là công ty hay chi nhánh):

x

Số giấy chứng nhận đầu tư/giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp:

X

Địa chỉ doanh nghiệp:

X

Mã bưu điện:

X

Mã quốc gia:

X

Số điện thoại:

X

Số fax:

X

Email:

X

II

Thông tin người đại diện theo pháp luật

Website:

 

Họ và tên:

X

Chức vụ:

 

Địa chỉ:

X

Số điện thoại:

X

Số fax:

 

Email:

X

III

Mã nhận dạng

Mã số thuế của doanh nghiệp:

X

Mã định danh doanh nghiệp (TIN) do cơ quan hải quan cấp trước đó

 

Công ty cam kết những thông tin trên là đúng sự thật và chịu trách nhiệm trước pháp luật về những thông tin này.

Hồ sơ gửi kèm:

- Giấy chứng nhận đầu tư/giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp: 01 bản chụp.

- Giấy ủy quyền cho nhân viên của Công ty được thực hiện thủ tục quá cảnh hàng hóa thông qua Hệ thống ACTS: ....bản chính.

 

Nơi nhận:- Như trên;- Lưu:..,

GIÁM ĐỐC(Ký tên, đóng dấu)

 

TÊN CÔNG TY …..
--------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: ......

…, ngàytháng ... năm...

 

GIẤY ỦY QUYỀN

Tên công ty:...

Mã số thuế:...

Địa chỉ trụ sở:...

Số điện thoại:...

Số fax:...

Email:

Website:................................

y quyền cho các ông/bà là cán bộ, nhân viên của Công ty có thông tin sau được thực hiện thủ tục quá cảnh hàng hóa của Công ty thông qua Hệ thống ACTS, cụ thể như sau:

STT

Thông tin cơ bản

Thông tin chi tiết

Thông tin bắt buộc

I

Thông tin nhân viên

Họ và tên:

X

Số chứng minh thư/số thẻ căn cước công dân/số hộ chiếu:

Nơi cấp:

Ngày hết hạn:

X

Mã số thuế:

X

Địa chỉ:

X

Mã bưu điện:

X

Mã quốc gia:

X

II

Thông tin người liên hệ

Họ và tên:

X

Số điện thoại:

X

Số fax:

 

Email:

X

III

Xác nhận

Nhân viên được ủy quyền ký tên:

X

Đại diện doanh nghiệp ủy quyền ký tên, đóng dấu:

X

Lưu ý: Một giấy ủy quyền chỉ áp dụng cho 01 nhân viên.

 

Mẫu 02/SĐTTNSD

TÊN CÔNG TY …..
--------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: ......

…, ngàytháng ... năm...

 

Kính gửi: Tổng cục Hải quan

Tên công ty:...

Địa chỉ:...

Mã số thuế:...

Số điện thoại:...

Số fax:...

Email:

Website: ...

Số giấy chứng nhận đầu tư/giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp:...; cấp lần đầu ngày:...; cơ quan cấp:...

Mã TIN trên Hệ thống ACTS:....

Căn cứ quy định tại Điều 22 Nghị định số 46/2020/NĐ-CP ngày 09 tháng 04 năm 2020 của Chính phủ quy định thủ tục hải quan, kiểm tra, giám sát hải quan đối với hàng hóa quá cảnh thông qua Hệ thống quá cảnh hải quan ASEAN để thực hiện Nghị định thư 7 về Hệ thống quá cảnh hải quan, Công ty đề nghị Tổng cục Hải quan xem xét, phê duyệt nội dung sửa đổi, bổ sung thông tin đăng ký người sử dụng trên Hệ thống ACTS của Công ty như sau:

STT

Nội dung chỉ tiêu đã đăng ký

Nội dung chỉ tiêu yêu cầu sửa đổi, bổ sung

Lý do

 

 

 

 

Trân trọng./.

(Hồ sơ gửi kèm:...)

 

Nơi nhận:- Như trên;- Lưu:...

GIÁMĐỐC(Ký tên, đóng dấu)

 

Mẫu số 03/HHLTKNSD

TÊN CÔNG TY …..
--------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: ......

…, ngàytháng ... năm...

 

Kính gửi: Tổng cục Hải quan

Tên công ty:...

Địa chỉ:...

Mã số thuế:...

Số điện thoại:...

Số fax:...

Email: ...

Website: ...

Giấy chứng nhận đầu tư/giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp số:...; cấp lần đầu ngày:...; cơ quan cấp:...

Mã TIN trên Hệ thống ACTS:....

Căn cứ quy định tại Điều 22 Nghị định số 46/2020/NĐ-CP ngày 09 tháng 04 năm 2020 của Chính phủ quy định thủ tục hải quan, kiểm tra, giám sát hải quan đối với hàng hóa quá cảnh thông qua Hệ thống quá cảnh hải quan ASEAN để thực hiện Nghị định thư 7 về Hệ thống quá cảnh hải quan, Công ty đề nghị Tổng cục Hải quan xem xét, phê duyệt hủy tài khoản đăng ký người sử dụng của Công ty trên Hệ thống ACTS.

Lý do xin hủy:....

Trân trọng./.

 

Nơi nhận:- Như trên;- Lưu:...

GIÁM ĐỐC(Ký tên, đóng dấu)

 

PHỤ LỤC II

CHỈ TIÊU THÔNG TIN LIÊN QUAN ĐẾN HÀNG HÓA QUÁ CẢNHTHÔNG QUA HỆ THỐNG ACTS(Ban hành kèm theo Thông tư số 42/2020/TT-BTC ngày 22 tháng 5 năm2020 của Bộ trưởng Bộ Tài chính)

I. Danh sách các chứng từ khai báo:

STT

Tên biểu mẫu

1

Chỉ tiêu thông tin đăng ký Tờ khai quá cảnh hải quan thông qua Hệ thống ACTS.

2

Chỉ tiêu về hủy, sửa đổi bổ sung tờ khai quá cảnh hải quan thông qua Hệ thống ACTS; đăng ký thông báo hàng đến tại cơ quan hải quan điểm đích thông qua Hệ thống ACTS.

II. Chỉ tiêu khai báo Tờ khai quá cảnh hải quan thông qua Hệ thống ACTS

 

Chỉ tiêu thông tin

Mô tả, ghi chú

Bảng mã bắt buộc

 

THÔNG TIN CƠ BẢN

 

Thông tin về tờ khai.

1

Số tham chiếu doanh nghiệp

Nhập mã số thuế của doanh nghiệp

X

2

Tên loại hình hồ sơ khai báo

Chọn loại hình hồ sơ khai báo

X

3

Mã nước đích của hành trình quá cảnh

Chọn quốc gia dự kiến cuối cùng của hành trình quá cảnh

 

4

Mã quốc gia xuất khẩu

Chọn mã quốc gia xuất khẩu

 

5

Mã địa điểm xếp hàng của doanh nghiệp ưu tiên

Chọn mã địa điểm xếp hàng (áp dụng đối với doanh nghiệp ưu tiên)

 

6

Thời gian nộp tờ khai

Chọn ngày nộp tờ khai

X

7

Cơ quan hải quan nơi đăng ký tờ khai

Chọn cơ quan hải quan nơi đăng ký tờ khai

X

8

Vị trí, tên địa điểm xếp hàng

Chọn mã địa điểm xếp hàng

 

 

Thông tin về các cơ quan hải quan

9

Cơ quan hải quan tại điểm đi

Chọn cơ quan hải quan tại điểm đi

X

10

Cơ quan hải quan tại điểm đích

Chọn cơ quan hải quan tại điểm đích

X

11

Các cơ quan hải quan quá cảnh

Chọn các cơ quan hải quan nơi hàng hóa quá cảnh

X

 

Thông tin chi tiết về hàng hóa

12

Tổng số mặt hàng khai báo

Nhập tổng số mặt hàng khai báo

X

13

Tổng trọng lượng (Gross)

Nhập tổng trọng lượng lô hàng

X

14

Tiền tệ

Chọn loại tiền tệ sử dụng

X

15

Tổng số kiện hàng

Nhập tổng số kiện lô hàng

 

16

Trị giá hàng hóa

Nhập trị giá lô hàng theo tổng trị giá hóa đơn

X

17

Hàng chứa trong container

Trường hợp hàng hóa chứa trong container, tích vào ô này

 

 

THÔNG TIN CHI TIẾT VỀ DOANH NGHIỆP

 

Thông tin về chủ hàng

18

Mã định danh doanh nghiệp (mã TIN)

Nhập mã TIN do cơ quan hải quan cấp theo định dạng như sau: VN + Mã số thuế (Ví dụ: doanh nghiệp có mã số thuế là 123456 thì mã TIN sẽ là VN123456)

X

19

Tên chủ hàng

Nhập tên doanh nghiệp (chủ hàng hóa)

 

20

Địa chỉ (số nhà, tên phố)

Nhập địa chỉ doanh nghiệp

 

21

Mã bưu điện

Nhập mã bưu điện mà doanh nghiệp có trụ sở

 

22

Thành Phố

Chọn tên thành phố mà doanh nghiệp có trụ sở

 

23

Mã quốc gia

Chọn mã quốc gia mà doanh nghiệp có trụ sở

 

24

Quận/Huyện

Nhập tên quận/huyện nơi doanh nghiệp có trụ sở

 

25

Số điện thoại liên hệ

Nhập số điện thoại liên hệ của doanh nghiệp

 

26

Địa chỉ email

Nhập địa chỉ email của doanh nghiệp

 

 

Thông tin công ty xuất khẩu

27

Mã TIN

Nhập mã TIN của công ty xuất khẩu

 

28

Tên nhà xuất khẩu

Nhập tên công ty xuất khẩu

 

29

Địa chỉ

Nhập địa chỉ của công ty xuất khẩu

 

30

Mã bưu điện

Nhập mã bưu điện nơi công ty xuất khẩu có trụ sở

 

31

Thành phố

Nhập tên thành phố nơi công ty xuất khẩu có trụ sở

 

32

Mã quốc gia

Chọn mã quốc gia nơi công ty xuất khẩu có trụ sở

 

33

Quận/Huyện

Nhập tên quận/huyện nơi công ty xuất khẩu có trụ sở

 

 

Thông tin công ty nhập khẩu

34

Mã TIN

Nhập mã TIN của công ty nhập khẩu

 

35

Tên người nhận hàng

Nhập tên công ty nhập khẩu

 

36

Địa chỉ

Nhập tên địa chỉ của công ty nhập khẩu

 

37

Mã bưu điện

Nhập mã bưu điện nơi công ty nhập khẩu có trụ sở

 

38

Thành phố

Nhập tên thành phố nơi công ty nhập khẩu có trụ sở

 

39

Mã quốc gia

Chọn mã quốc gia nơi công ty nhập khẩu có trụ sở

 

40

Quận/Huyện

Nhập tên quận/huyện nơi công ty nhập khẩu có trụ sở

 

Thông tin người đại diện được ủy quyền thực hiện thủ tục hải quan quá cảnh thông qua Hệ thống ACTS (đại lý hải quan)

Trường hợp người khai hải quan là đại lý hải quan thì phải khai báo các chỉ tiêusố 41 và 42

41

Mã TIN

Nhập mã TIN của đại lý hải quan

X

42

Tên đại lý hải quan

Nhập tên đại lý hải quan

 

 

Thông tin người khai

43

Số chứng minh thư/số căn cước công dân/số hộ chiếu

Nhập số chứng minh thư/số căn cước công dân/số hộ chiếu

X

44

Tên người khai hải quan

Nhập tên người khai hải quan

 

45

Chức vụ người khai hải quan

Nhập chức vụ của người khai hải quan

 

 

THÔNG TIN CHI TIẾT VỀ VẬN CHUYỂN

 

Thông tin chi tiết vận chuyển tại điểm đi

46

Mã phương thức vận chuyển

Chọn mã phương thức vận chuyển

X

47

Quốc tịch phương tiện vận chuyển

Chọn quốc tịch phương tiện vận chuyển

X

48

Số đăng ký phương tiện (xe tải)

Nhập số đăng ký phương tiện (xe tải)

X

49

Số đăng ký phương tiện (sơ mi rơ moóc)

Nhập số đăng ký của xe sơ mi rơ moóc

 

50

Đăng ký phương tiện bổ sung (xe sơ mi rơ moóc)

Nhập số đăng ký bổ sung của xe sơ mi rơ moóc

 

51

Số giấy phép phương tiện vận chuyển hàng hóa qua biên giới các nước ASEAN

Nhập số giấy phép do Tổng cục đường Bộ - Bộ Giao thông vận tải cấp.

X

 

Thông tin chi tiết phương tiện vận chuyển qua biên giới

52

Mã loại hình vận chuyển

Chọn mã loại hình vận chuyển

 

53

Số phương tiện vận chuyển qua biên giới

Nhập số phương tiện vận chuyển qua biên giới

 

54

Quốc tịch phương tiện vận chuyển

Chọn quốc tịch phương tiện vận chuyển

 

 

Thủ tục quá cảnh

55

Số doanh nghiệp ưu tiên

Trường hợp doanh nghiệp ưu tiên thì nhập số doanh nghiệp ưu tiên

 

56

Ngày dự kiến vận chuyển đi

Chọn ngày dự kiến vận chuyển đi

X

57

Ngày dự kiến vận chuyển đến đích

Chọn ngày dự kiến vậnchuyển đến đích

X

58

Thủ tục đơn giản

Trường hợp doanh nghiệp quá cảnh được ưu tiên đăng ký sử dụng thủ tục đơn giản thì tích vào ô này

 

 

Tuyến đường vận chuyển

59

Tuyến đường

Chọn tuyến đường vận chuyển hàng hóa quá cảnh

X

 

THÔNG TIN B SUNG

60

Mã, số container

Nhập mã, số container

 

61

Số lượng seal

Nhập số lượng seal

 

62

Loại seal

Nhập loại seal

 

 

THÔNG TIN VỀ HÀNG HÓA QUÁ CẢNH

 

Thông tin chi tiết

63

Số thứ tự hàng hóa

Nhập số hàng hóa, trường hợp nhiều hơn 01 mặt hàng thì tích vào ô “bổ sung mặt hàng”

X

64

Mã số hàng hóa

Nhập mã số hàng hóa

X

65

Tổng trọng lượng (Gross)

Nhập tổng trọng lượng của hàng hóa

 

66

Số lượng

Nhập số lượng hàng hóa

X

67

Mã đơn vị đo lường

Chọn mã đơn vị đo

X

68

Trị giá hàng hóa

Nhập trị giá hàng hóa theo hóa đơn thương mai

X

69

Mã tiền tệ

Chọn loại tiền khai báo

X

70

Xuất xứ

Chọn xuất xứ của hàng hóa

X

71

Mã quốc gia xuất khẩu

Chọn mã quốc gia xuất khẩu

 

72

Mã quốc gia tại điểm đích

Chọn mã quốc gia tại điểm đích của hành trình quá cảnh

 

73

Mô tả hàng hóa

Nhập mô tả hàng hóa

X

 

Hồ sơtham chiếu trước của lô hàng

74

Mã hồ sơ tham chiếu trước

Chọn mã hồ sơ tham chiếu chiếu trước

 

75

Số tham chiếu hồ sơ hải quan trước

Nhập số tham chiếu hồ sơ hải quan trước

 

76

Thông tin bổ sung

Nhập thông tin bổ sung về lô hàng

 

 

Các chứng từ/hồ sơ

(hóa đơn thương mại, bảng kê chi tiết hàng hóa, giấy kiểm dịch thực vật,các loại giấy phép quá cảnh/chứng từ khác do các cơ quan có thẩm quyền cấp liên quan đến mặt hàng hạn chế)

77

Loại chứng từ

Chọn trên Hệ thống 1ACTS loại chứng từ/hồ sơ

 

78

Số tham chiếu chứng từ

Nhập số tham chiếu chứng từ (trường hợp lô hàng phải có giấy phép quá cảnh hoặc chứng từ tương đương thì bắt buộc phải nhập số giấy phép hoặc số chứng từ tương đương)

 

79

Cơ quan ban hành

Nhập cơ quan ban hành chứng từ

 

80

Ngày có hiệu lực của chứng từ

Nhập ngày có hiệu lực của chứng từ

 

81

Ngày hết hiệu lực

Nhập ngày hết hiệu lực của chứng từ

 

82

Thông tin bổ sung

Nhập thông tin bổ sung

 

 

Thông tin doanh nghiệp

Thông tin người gửi hàng

83

Tên

Nhập tên người gửi hàng

 

84

Mã TIN

Nhập mã TIN của người gửi hàng

 

Thông tin người nhận hàng

85

Mã TIN

Nhập mã TIN của người nhận hàng

 

86

Tên người nhận hàng

Nhập tên người nhận hàng

 

 

Container

87

container

Nhập mã container

 

88

Số container

Nhập scontainer

 

 

Kiện

89

Số, ký hiệu kiện

Nhập số, ký hiệu kiện hàng

 

90

Mà loại kiện

Nhập mã loại kiện

 

 

THÔNG TIN VỀ BẢO LÃNH

91

GRN

Người khai hải quan khai mã tham chiếu bảo lãnh (GRN) do Hệ thốngACTS cấp

 

92

Số tiền

Người khai hải quan khai số tiền bảo lãnh

 

93

Tiền tệ

Người khai hải quan khai mã tiền tệ

 

 

Tính số tiền bảo lãnh

94

Mã số hàng hóa

Người khai hải quan khai mã số hàng hóa

 

95

Trị giá hàng hóa

Người khai hải quan khai trị giá hàng hóa

 

96

Tiền tệ

Người khai hải quan khai mã tiền tệ

 

97

Các quốc gia liên quan trong hành trình quá cảnh

Người khai hải quan khai các quốc gia liên quan trong hành trình quá cảnh

 

III. Chỉ tiêu về hủy, sửa đổi bổ sung tờ khai quá cảnh hải quan thông qua Hệ thống ACTS; đăng ký thông báo hàng đến tại cơ quan hải quan điểm đích thông qua Hệ thống ACTS

1. Chỉ tiêu hủy tờ khai quá cảnh hải quan

 

Chỉ tiêu thông tin

Mô tả, ghi chú

Ghi chú

1

Đề nghị hủy

Chọn “đề nghị hủy” trên trường “actions”

 

2

Nhập thủ công

Chọn cách thức yêu cầu hủy tờ khai: “nhập thủ công”

3

Lý do hủy tờ khai

Nhập lý do hủy tờ khai

4

Nộp đề nghị hủy

Chọn “nộp đề nghị hủy”

2. Chỉ tiêu sửa đổi, bổ sung tờ khai quá cảnh hải quan

 

Chỉ tiêu thông tin

Mô tả, ghi chú

Ghi chú

1

Sửa đổi, bổ sung tờ khai

Chọn “Sửa đổi, bổ sung tờ khai” trên trường “actions”

Việc sửa đổi, bổ sung tờ khai chỉ được thực hiện nếu tờ khai ở trạng thái “Được chấp nhận”, “Yêu cầu sửa tờ khai” hoặc “Sửa đổi thông tin bảo lãnh”.

2

Nhập liệu thủ công

Chọn cách thức yêu cầu sửa đi, bổ sung tờ khai: “nhập liệu thủ công”

3

Nơi sửa tờ khai

Chọn địa điểm sửa tờ khai

4

Thời gian sửa tờ khai

Chọn thời gian sửa tờ khai

5

Loại thông tin sửa

Chọn loại thông tin sửa

6

Kiểm tra thôngtin sửa

Cập nhật thông tin sửa bằngviệc chọn “Kiểm tra thông tin sửa”

7

Gửi đề nghị sửa

Gửi đề nghị sửa tờ khai bằng việc chọn “gửi đề nghị sửa” trên

3. Chỉ tiêu đăng ký thông báo hàng đến

 

Chỉ tiêu thông tin

Mô tả, ghi chú

Bảng mã bắt buộc

1

Nước đích

Chọn “nước đích” tại màn hình chính

 

2

Đăng ký thông báo hàng đến

Chọn “đăng ký thông báo hàng đến”

 

3

ARN

Nhập mã ARN

x

4

Địa điểm hàng đến của doanh nghiệp ưu tiên

Nhập địa điểm hàng đến của doanh nghiệp ưu tiên

 

5

Địa điểm xếp hàng

Nhập địa điểm xếp hàng

 

6

Số doanh nghiệp ưu tiên

Nhập số doanh nghiệp ưu tiên

 

7

Ngày thông báo hàng đến

Chọn ngày thông báo hàng đến

x

8

Cơ quan hải quan xuất trình hàng hóa

Chọn cơ quan hải quan xuất trình hàng hóa

X

9

Tên doanh nghiệp tại nước đích

Nhập tên doanh nghiệp tại nước đích

 

10

Mã TIN doanh nghiệp tại nước đích

Nhập mã TIN doanh nghiệp tại nước đích

 

11

Cờ báo là doanh nghiệp ưu tiên

Trường hợp là doanh nghiệp ưu tiên tại nước đích thì tích vào ô này

 

Cập nhật thông tin bất thường trên hành trình quá cảnh

Chi tiết bất thường

11

Vị trí bất thường xảy ra

Nhập vị trí bất thường xảy ra

 

12

Mã quốc gia nơi bất thường xảy ra

Chọn mã quốc gia nơi bất thường xảy ra

 

13

Thời gian cơ quan có thẩm quyền chứng nhận bất thường xảy ra

Chọn thời gian cơ quan có thẩm quyền chứng nhận bất thường xảy ra

 

14

Cơ quan thẩm quyền chứng nhận bất thường xảy ra

Nhập cơ quan thẩm quyền chứng nhận bất thường xảy ra

 

15

Địa điểm cơ quan cóthẩm quyền chứng nhận bất thường xảy ra

Chọn địa điểm cơ quan có thẩm quyền chứng nhận bất thường xảy ra

 

16

Tên quốc gia nơi bất thường xảy ra

Chọn tên quốc gia nơi bất thường xảy ra

 

17

Đã cập nhật vào Hệ thống ACTS/ Cờ báo sự cố

Tích vào ô “đã cập nhật” trên Hệ thống ACTS trong trường hợp bất thường đã được cập nhật vào Hệ thống. Trường hợp bất thường chưa được cập nhận, tích vào ô “cờ báo sự cố” trên Hệ thống ACTS.

 

18

Thông tin bất thường xảy ra

Nhập thông tin bất thường xảy ra

 

Niêm phong

19

Số lượng niêm phong

Nhập số lượng niêm phong

 

20

Số niêm phong

Nhập số niêm phong

 

Thực hiện chuyển tải

21

Số phương tiện vận tải mới

Nhập số phương tiện vận tải mới

 

22

Quốc tịch của phương tiện vận tải mới

Chọn quốc tịch của phương tiện vận tải mới

 

23

Thời gian chứng nhận thay đổi phương tiện vận tải

Chọn thời gian chứng nhận thay đổi phương tiện vận tải

 

24

Cơ quan thẩm quyền chứng nhận thay đổi vận tải

Nhập cơ quan thẩm quyền chứng nhận thay đổi vận tải

 

25

Địa điểm chứng nhận thay đổi phương tiện vận tải

Nhập địa điểm chứng nhận thay đổi vận tải

 

26

Quốc gia chứng nhận thay đổi phương tiện vận tải

Chọn quốc gia chứng nhận thay đổi phương tiện vận tải

 

27

Gửi đăng ký thông báo hàng đến

Chọn “gửi đăng ký thông báo hàng đến”

 

 

PHỤ LỤC III

MẪU CHỨNG TỪ IN(Ban hành kèm theo Thông tư số 42/2020/TT -BTC ngày22tháng5 năm 2020 của Bộtrưởng Bộ Tài chính)

STT

Tên chứng từ

1

Tờ khai quá cảnh hải quan đã được cơ quan hải quan nơi đi phê duyệt (TAD).

HỆ THNG QUÁ CNH HẢI QUAN ASEAN- ACTS

 

 

2 Người xuất khẩu                     TIN

1 Tờ khai

Loại hình

CHỨNG TỪ ĐÍNH KÈM QUÁ CẢNH (TAD)

2 Mẫu

4 Tổng số mặt hàng

5 Tổng số kiện

6 Người nhập khẩu        TIN

7 Tổng trọng lượng (kg)

8 Ngày khởi hành dự kiến

9 Ngày giải phóng hàng

10 Thông tin doanh nghiệp/ thông tin liên hệ chi tiết

11 Nước quá cảnh đề xuất

12 Nước đến

13 Số hiệu phương tiện vận chuyển

14 Container

15 CƠ QUAN KHỞI HÀNH

16 Quốc tịch của phương tiện vận chuyển

17 Phương thức vận chuyển

18 Nơi xếp hàng

 

19 Cơ quan xuất cnh

20 Địa điểm của hàng hóa

21 sốcontainer, ký hiệu, số kiện hàng, số & loại kiện hàng, mô tả hàng hóa

 

22. Tên hàng số

23 Mã Hàng hóa

24 Mã tiền tệ

25 Giá trị hóa đơn

 

26 Tổng trọng lượng (kg)

27 Trọng lượng tịnh (kg)

28 Đơn vị bổ sung

29 Nước xuất xứ

30 Mã nước xuất xứ

31 Thông tin khác gồm trách nhiệm đối với hàng hóa theo từng yêu cầu cụ thể

 

 

32 Thay đổi phương tiệnvận tải/container

Nơi và nước

Nơi và nước

Số hiệu và nước của phương tiện vận chuyển mới

Số hiệu và nước của phương tiện vận chuyển mới

Container mới (có/ không)? số hiệu container mới □

Container mới (có/ không)? Nhận dạng container mới □

33 CHNGNHN CỦA CƠ QUAN CÓ THẨM QUYỀN

Kẹp chì mới

 

số:

 

số seri:

 

Kẹp chì mới

 

số:

 

số seri:

 

Tên và chữ ký

Dấu

Tên và chữ ký

Dấu

 

34 Người vận chuyển         TIN

 

Trình bởi

Địa điểm và ngày:

35 Sự cố khác trong quá trình vận chuyển; chi tiết và biện pháp đã thực hiện

 

Chi tiết khác: □

36 XÁC NHẬN CỦA CƠ QUAN CÓ THM QUYỀN

37 Cơ quan quá cảnh hải quan dự kiến

 

 

 

 

 

 

38 Thông tin bảo lãnh

39 Nước không có giá trị bảo lãnh (mã)

40 Cơ quan hải quan tại nước đến

41 QUẢN LÝ BỞI CƠ QUAN HẢI QUAN TẠI NƯỚC XUẤT KHU

Kẹp chì đã đóng (số):

Số serial:

Thời hạn (Ngày)& Hành trình:

Tên và chữ ký:     Con dấu

42 QUẢN LÝ BỞI CƠ QUAN HẢI QUAN TẠI NƯỚC XUẤT KHẨU

Ngày đến:

Kiểm tra kẹp chì:

Ghi chú:

43 Đăng ký biên nhận số:

 

 

Tên&Chữ ký        Con dấu

 

HỆ THỐNG QUÁ CẢNH HẢI QUAN ASEAN- ACTS

DANH SÁCH CÁC MỤC

 

 

34 Người vận chuyển                                      TIN

3  Mẫu

 

21 Số container, ký hiệu, số kiện hàng, số & loại kiện hàng, mô tả hàng hóa

 

22. Tên hàng số

23 Mã Hàng hóa

24 Mã tiền tệ

25 Giá trị hóa đơn

 

 

26 Tổng trọng lượng (kg)

27 Trọng lượng tịnh (kg)

28 Đơn vị bổ sung

29 Nước xuất xứ

30 Mã nước xuất xứ

31 Thông tin khác gồm trách nhiệm đối với hàng hóa theo từng yêu cầu cụ thể

 

 

21 Số container, ký hiệu, số kiện hàng, số & loại kiện hàng, mô tả hàng hóa

 

22. Tên hàng số

23 Mã Hàng hóa

24 Mã tiền tệ

25 Giá trị hóa đơn

 

26 Tổng trọng lượng (kg)

27 Trọng lượng tịnh (kg)

 

28 Đơn vị bổ sung

29 Nước xuất xứ

30 Mã nước xuất xứ

31 Thông tin khác gồm trách nhiệm đối với hàng hóa theo từng yêu cầu cụ thể

 

 

21 Số container, ký hiệu, số kiện hàng, số & loại kiện hàng, mô tả hàng hóa

 

22. Tên hàng số

23 Mã Hàng hóa

24 Mã tiền tệ

25 Giá trị hóa đơn

 

26 Tổng trọng lượng (kg)

27 Trọng lượng tịnh (kg)

 

28 Đơn vị bổ sung

29 Nước xuất xứ

30 Mã nước xuất xứ

31 Thông tin khác gồm trách nhiệm đối với hàng hóa theo từng yêu cầu cụ thể

 

 

21 Số container, ký hiệu, số kiện hàng, số & loại kiện hàng, mô tả hàng hóa

 

22. Tên hàng số

23 Mã Hàng hóa

24 Mã tiền tệ

25 Giá trị hóa đơn

 

26 Tổng trọng lượng (kg)

27 Trọng lượng tịnh (kg)

 

28 Đơn Vị bổ sung

29 Nước xuất xứ

30 Mã nước xuất xứ

31 Thông tin khác gồm trách nhiệm đối với hàng hóa theo từng yêu cầu cụ thể

 

 

21 Số container, ký hiệu, số kiện hàng, số & loại kiện hàng, mô tả hàng hóa

 

22. Tên hàngsố

23 Mã Hàng hóa

24 Mã tiền tệ

25 Giátrị hóa đơn

 

26 Tổng trọng lượng (kg)

27 Trọng lượng tịnh (kg)

 

28 Đơn Vị bổ sung

29 Nước xuất xứ

30 Mã nước xuất xứ

31 Thông tin khác gồm trách nhiệm đối với hàng hóa theo từng yêu cầu cụ thể

 

 

PHỤ LỤC IV

MẪU VĂN BẢN VỀ CHẾ ĐỘ ƯU TIÊN(Ban hành kèm theo Thông tư số 42/2020/TT-BTC ngày 22 tháng 05 năm 2020 của Bộtrưởng Bộ Tài chính)

TT

Tên biểu mẫu

Số hiệu

1

Văn bản đề nghị công nhận doanh nghiệp quá cảnh được ưu tiên

Mẫu số 01/VBĐNADCĐƯT

2

Văn bản thông báo về kế hoạch kiểm tra tại trụ sở doanh nghiệp

Mẫu số 02/TBKT

3

Biên bản kiểm tra tại trụ sở doanh nghiệp

Mẫu số 03/BBKT

4

Quyết định công nhận doanh nghiệp quá cảnh được ưu tiên

Mẫu số 04/QĐCNDNƯT

5

Văn bản đề nghị thay đổi, bổ sung số niêm phong đặc biệt

Mẫu số 05/VBBSNPĐB

6

Văn bản đề nghị từ bỏ quyền ưu tiên

Mẫu số 06/VBTBCĐƯ T

7

Báo cáo tình hình hoạt động của doanh nghiệp quá cảnh được ưu tiên.

Mẫu số 07/BCHĐDNƯT

8

Văn bản thông báo các điều kiện không còn đáp ứng chế độ ưu tiên

Mẫu số 08/VBTBKPĐKCĐƯT

9

Văn bản thông báo đã khắc phục được các điều kiện không đáp ứng chế độ ưu tiên

Mẫu số 09/ VBTBĐĐƯCĐƯT

10

Quyết định đình chỉ hoặc thu hồiQuyết định công nhận doanh nghiệp quá cảnh được ưu tiên

Mẫu số 10/QĐĐC /THDNƯT

11

Quyết định thu hồi Quyết định đình chỉ Quyết định công nhận doanh nghiệp quá cảnh được ưu tiên

Mẫu số 11/QĐTHQĐĐC

 

Mẫu số 01/VBĐNADCĐƯT

TÊN CÔNG TY...
--------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: …..

…, ngày ... tháng ... năm...

 

Kính gửi: Tổng cục Hải quan

Tên công ty:...

Mã số thuế:...

Địa chỉ trụ sở:...

Số điện thoại:..

Số fax:...

Email: ...

Website: ...

Giấy chứng nhận đầu tư/giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp:.......................................... ;... cấp lầnđầu ngày:...; cơ quan cấp:...

(Nếu có thay đổi, đề nghị kê khai đầy đủ từng lần thay đổi)

Loại hình doanh nghiệp:...

Ngành, nghề kinh doanh:...

Đầu mối đại diện của Công ty:.............................. ;... Chức vụ:...; số điện thoại di động:...;

E- mail:...

Căn cứ quy định tại Điều 32 Nghị định số 46/2020/NĐ-CP ngày 09 tháng 04 năm 2020 của Chính phủ quy định thủ tục hải quan, kiểm tra, giám sát hải quan đối với hàng hóa quá cảnh thông qua Hệ thống quá cảnh hải quan ASEAN để thực hiện Nghị định thư 7 Hệ thống quá cảnh hải quan, Công ty ... đã tự đánh giá, đối chiếu với điều kiện quy định tại Điều 32 Nghị định số 46/2020/NĐ-CP và nhận thấy có đủ điều kiện để được công nhận là doanh nghiệp quá cảnh được ưu tiên, cụ thể:

1. Về trụ sở của doanh nghiệp:

(Nêu rõ địa chỉ thường trú của doanh nghiệp, chi nhánh, văn phòng đại diện tại Việt Nam)

2. Về mức độ sử dụng thủ tục quá cảnh thông qua hệ thống ACTS:

Từ ngày...................... đến ngày................ Công ty đã thực hiện ...tờ khai quá cảnh hải quanthông qua Hệ thống ACTS bằng ....% tổng số tờ khai quá cảnh (..... tờ khai) quacác nước ASEAN mà doanh nghiệp thực hiện.

3. Về chấp hành tốt pháp luật kiểm toán:

(Nêu rõ: Báo cáo tài chính của Công ty được kiểm toán bởi công ty kiểm toán đủ điều kiện kinh doanh dịch vụ kiểm toán theo quy định của pháp luật về kiểm toán độc lập).

4. Về lưu giữ hồ sơ hải quan, sổ sách, chứng từ kế toán và các chứng từ khác liên quan đến hàng hóa quá cảnh

(Nêu rõ: Công ty thực hiện lưu giữ theo quy định tại điểm đ khoản 2 Điều 18 Luật Hải quan năm 2014).

5. Về tuân thủ pháp luật về hải quan, pháp luật về thuế

5.1) Tuân thủ pháp luật hải quan

Trong 5 năm trở về trước (tính từ ngày ... tháng ... năm ... đến ngày ... tháng ... năm ...), Công ty ... tự đánh giá là tuân thủ tốt pháp luật hải quan. Căn cứ đánh giá của Công ty là Thông tư ..., Nghị định ..., Luật...

Số lần Công ty ... bị cơ quan hải quan xử phạt vi phạm (nếu có):

(Kê theo từng quyết định xử phạt)

Quyết định xử phạt số:                                                                Ngày:

Cơ quan xử phạt:

Hành vi vi phạm:

Số tiền bị xử phạt:

Hình thức phạt bổ sung (nếu có):

5.2) Tuân thủ pháp luật thuế

Tính đến thời điểm hiện tại (thời điểm Công ty đề nghị), Công ty không nợ quá hạn tiền thuế, tiền chậm nộp, tiền phạt.

6. Điều kiện về sử dụng niêm phong đặc biệt

Nêu rõ số niêm phong đặc biệt (bao gồm cả niêm phong đã thay đổi, bổ sung) đã được cơ quan hải quan chấp nhận.

Công ty... xin đảm bảo và chịu trách nhiệm trước pháp luật những thông tin, tài liệu gửi kèm công văn này là trung thực, chính xác, cam kết chấp hành nghiêm chỉnh các quy định của pháp luật và Nghị định số 46/2020/NĐ-CP ngày 09/04/2020 của Chính phủ.

Đề nghị Tổng cục Hải quan xem xét, quyết định công nhận Công ty... là doanh nghiệp quá cảnh được ưu tiên./.

(Hồ sơ gửi kèm:...)

 

Nơi nhận:- Như trên;- Lưu:...

GIÁM ĐỐC(Ký tên, đóng dấu)

 

Mẫu số 02/TBKT

B TÀI CHÍNH
 TỔNG CỤC HẢI QUAN

--------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

S: .../TB-....

Hà Nội, ngày ... tháng ... năm....

 

THÔNG BÁO

Về kế hoạch kiểm tra tại trụ sở doanh nghiệp

Kính gửi: …………………. (4)

Căn cứ quy định tại Điều 34 Nghị định số 46/2020/NĐ-CP ngày 09 tháng 04 năm 2020 của Chính phủ quy định thủ tục hải quan, kiểm tra, giám sát hải quan đối với hàng hóa quá cảnh thông qua Hệ thống quá cảnh hải quan ASEAN để thực hiện Nghị định thư 7 Hệ thống quá cảnh hải quan, trên cơ sở kết quả kiểm tra hồ sơ đề nghị công nhận doanh nghiệp quá cảnh được ưu tiên, Tổng cục Hải quan thông về việc kiểm tra tại trụ sở doanh nghiệp như sau:

1. Thời gian: từ ngày... tháng ... đến ngày... tháng...

2. Địa điểm: tại trụ sở doanh nghiệp

3. Nội dung kiểm tra: kiểm tra hồ sơ, chứng từ, tài liệu liên quan đến hoạt động quá cảnh mà doanh nghiệp đã thực hiện trong thời hạn 05 năm gần nhất để đánh giá việc đáp ứng của doanh nghiệp đối với các điều kiện quy định tại Điều 32 Nghị định này

Đề nghị Công ty... chuẩn bị đầy đủ hồ sơ, chứng từ, tài liệu liên quan nêu trên phục vụ công tác kiểm tra.

Trân trọng./.

 

Nơi nhận:-Như trên;- Lưu: VT (đơn vị ban hành văn bản).

TỔNG CỤC TRƯỞNG

 

 

Mẫu số 03/BBKT

TÊN CƠ QUAN RA QUYẾT ĐỊNH
TÊN ĐOÀN KIỂM TRA
--------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

 

 

 

BIÊN BẢN KIỂM TRA

V/v .................

 

Căn cứ Quyết định số ...../QĐ-TCHQ ngày  ...../.... / ... củaTổng cục trưởng Tổng cục Hải quan về việc   

Vào hồi .........................................  giờ  ngày .../.../.... tại .......; Đoàn kiểm tra đã tiến hành kiểm tra thực tế tại trụ sởdoanh nghiệp về các điều kiện để đáp ứng doanh nghiệp quá cảnh được ưu tiên theo quy định tại Điều 32 Nghị định số 46/2020/NĐ-CP ngày 09 tháng 04 năm 2020 của Chính phủ.

I. Thành phần gồm có:

1. Đại diện Đoàn kiểm tra:

- Ông (bà)....................................................................... chức vụ:................................

- Ông (bà)....................................................................... chức vụ:................................

2. Đại diện doanh nghiệp:

- Ông (bà)....................................................................... chức vụ:................................

- Ông (bà)....................................................................... chức vụ:................................

II. Nội dung kiểm tra

……………………………………………………………………………..

(Nội dung, kết quả kiểm tra; ý kiến của cơ quan, tổ chức, cá nhân được kiểm tra (nếu có)),

Buổi làm việc kết thúc vào hồi................................ giờ .... ngày............... /.......... /...........

Biên bản đã được đọc lại cho những người có tên trên nghe và ký xác nhận dưới đây. Biên bản được lập thành bản, có giá trị pháp lý như nhau, mỗì bên giữ 01 bản./.

 

ĐẠI DIỆN DOANH NGHIỆP
(Ký, ghi rõ họ tên)

ĐẠI DIỆN ĐOÀN KIỂM TRA (Ký, ghi rõ họ tên)

 

Mẫu số 04/QĐCNDNƯT

B TÀI CHÍNH
TỔNG CỤC HẢI QUAN
--------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: …./QĐ-TCHQ

Nội, ngày ... tháng ... năm ...

 

QUYẾT ĐỊNH

Về việc công nhận doanh nghiệp quá cảnh được ưu tiên

TỔNG CỤC TRƯỞNG TỔNG CỤC HẢI QUAN

Căn cứ Luật Hải quan số 54/2014/QH13 ngày 23 tháng 06 năm 2014;

Căn cứ Điều 34 Nghị định số 46/2020/NĐ-CP ngày 09 tháng 04 năm 2020 của Chính phủ quy định thủ tục hải quan, kiểm tra, giám sát hải quan đối với hàng hóa quá cảnh thông qua Hệ thống quá cảnh hải quan ASEAN để thực hiện Nghị định thư 7 Hệ thống quá cảnh hải quan;

Căn cứ Quyết định số 65/2015/QĐ-TTg ngày 17/12/2015 của Thủ tướng Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Tổng cục Hải quan trực thuộc Bộ Tài chính;

Xét hồ sơ đề nghị công nhận doanh nghiệp quá cảnh được ưu tiên kèm theo văn bản số... ngày... tháng ... năm ... của Công ty ...;

Xét đề nghị của Cục trưởng Cục Giám sát quản lý về Hải quan tại Tờ trình số ... về việc...,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Công nhận doanh nghiệp quá cảnh thông qua Hệ thống quá cảnh hải quan ASEAN (gọi tắt là hệ thống ACTS) được áp dụng chế độ ưu tiên theo quy định tại Nghị định số 46/2020/NĐ-CP ngày 09 tháng 04 năm 2020 của Chính phủ đối với Công ty ...; Mã số thuế:...; Địa chỉ: ...

Điều 2. Công ty ... có trách nhiệm thực hiện các quy định tại Nghị định số .... ngày ... tháng .... năm        của Chính phủ và các quy định liên quancủa pháp luật.

Điều 3. Thời hạn áp dụng chế độ ưu tiên là 36 (ba mươi sáu) tháng, kể từ ngày ký Quyết định này. Sau thời hạn này, nếu Công ty đáp ứng các điều kiện quy định thì tiếp tục được xem xét gia hạn áp dụng chế độ ưu tiên.

Điều 4. Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký.

Điều 5. Công ty ...., Cục trưởng Cục Giám sát quản lý về Hải quan, Cục trưởng Cục Hải quan tỉnh, thành phố có trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

 

Nơi nhận:- Như Điều 5 (để t/hiện);- Các Phó Tổng cục trưởng (để chỉ đạo);- Các đơn vị thuộc Tổng cục (để t/hiện);- Lưu: VT, GSQL (3b).

TỔNG CỤC TRƯỞNG

 

 

Mẫu số 05/VBBSNPĐB

TÊN CÔNG TY...
--------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: …..

…, ngày ... tháng ... năm...

 

Kính gửi: Tổng cục Hải quan

Tên công ty:...

Mã số thuế:...

Địa chỉ trụ sở:...

Số điện thoại:..

Số fax:...

Email: ...

Website: ...

Được công nhận là doanh nghiệp quá cảnh được ưu tiên theo Quyết định số: .... ngày ... tháng ... năm   …. của Tổng cục trưởng Tổng cục Hải quan.

1. Đề nghị thay đổi số niêm phong đặc biệt như sau:

STT

Số niêm phong đặc biệt đã đăng ký

Số niêm phong đặc biệt thay đổi

Lý do thay đổi

 

 

 

 

 

 

 

 

2. Đề nghị bổ sung niêm phong đặc biệt:

STT

Số niêm phong đặc biệt bổ sung

 

 

 

 

Tổng số:

 

Nơi nhận:- Như trên;- Lưu:...

GIÁM ĐỐC(Ký tên, đóng dấu)

 

Mẫu số 06/VBTBCĐƯT

TÊN CÔNG TY...
--------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: …..

…, ngày ... tháng ... năm...

 

Kính gửi: Tổng cục Hải quan.

Tên công ty:...

Mã số thuế:...

Địa chỉ trụ sở:...

Số điện thoại:..

Số fax:...

Website:...

Được công nhận là doanh nghiệp quá cảnh được ưu tiên theo Quyết định số: .... ngày    tháng    năm      của Tổng cục trưởng Tổng cục Hải quan.

Nay Công ty xin được từ bỏ áp dụng chế độ ưu tiên của doanh nghiệp quá cảnh vì... (nêu rõ lý do).

Đề nghị Tổng cục Hải quan xem xét và chấp nhận đơn đề nghị từ bỏ áp dụng chế độ ưu tiên quá cảnh của Công ty chúng tôi.

Trân trọng./.

 

Nơi nhận:- Như trên;- Lưu:...

ĐẠI DIỆN CÔNG TY...(Ký tên, đóng dấu)

 

Mẫu số 07/BCHDDNƯT

TÊN CÔNG TY...
--------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: …..

…, ngày ... tháng ... năm...

 

BÁO CÁO TÌNH HÌNH HOẠT ĐỘNG CỦA DOANH NGHIỆPQUÁ CẢNH ĐƯỢC ƯU TIÊN

(Thời kỳ báo cáo: tính từ ngày 01 tháng 01 đến ngày 31 tháng 12 năm ....)

Kính gửi: Tổng cục Hải quan.

Công ty ... báo cáo Tổng cục Hải quan tình hình hoạt động quá cảnh, tuân thủ pháp luật về hải quan, thuế trong năm ..., cụ thể như sau:

1. Về tổng số tờ khai quá cảnh:

- Tổng số tờ khai quá cảnh qua các nước ASEAN theo từng năm (bao gồm cả tờ khai theo thủ tục quá cảnh thông thường và tờ khai quá cảnh thông qua hệ thống ACTS);

- Tổng số tờ khai quá cảnh thông qua hệ thống ACTS, chiếm tỷ lệ % trên tổng số tờ khai quá cảnh qua các nước ASEAN (theo từng năm).

2. Các vi phạm, các vướng mắc

(Chi tiết theo từng vi phạm: gồm vi phạm pháp luật hải quan, pháp luật thuế; chi tiết theo từng vi phạm, vướng mắc)

Các vi phạm: ...

Quyết định xử phạt số: ... ngày ... cơ quan ban hành quyết định xử phạt...

Số tiền xử phạt: ...

Hình phạt bổ sung: ...

Tình hình chấp hành Quyết định xử phạt: ...

Các vướng mắc: ...

Các biện pháp xử lý vướng mắc của Cục Hải quan tỉnh, thành phố: ...

Các đ xuất của Công ty: ...

3. Các thay đổi của doanh nghiệp (nếu có)

(Bao gồm:giấy chứng nhận đầu tư, đổi tên, đổi mã số thuế, thay đổi địa chỉ trụ sở chính...)

 

Nơi nhận:- Như trên;- Lưu:...

ĐẠI DIỆN CÔNG TY...(Ký tên, đóng dấu)

 

Mẫu số 08/VBTBKĐƯCĐƯT

TÊN CÔNG TY...
--------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: …..

…, ngày ... tháng ... năm...

 

Kính gửi: Tổng cục Hải quan

Tên công ty:...

Mã số thuế:...

Địa chỉ trụ sở:...

Số điện thoại:.,.;

Số fax:...

Email:....

Website:..................

Đối chiếu với các điều kiện quy định tại Điều 32 Nghị định số 46/2020/NĐ-CP ngày 09 tháng 04 năm 2020 của Chính phủ, hiện Công ty không còn đáp ứng điều kiện sau:

1. .........................

2. ...........................

3. .........................

…..

(Doanh nghiệp nêu cụ thể sự thay đổi hoặc vi phạm và đưa ra do giải trình, cam kết khắc phục (nếu có))

Công ty chúng tôi xin cam kết có thể khắc phục được vấn đề nêu trên để tiếp tục đáp ứng điều kiện quy định tại Điều 32 Nghị định số 46/2020/NĐ-CP ngày 09/04/2020 của Chính phủ trong thời gian...

Công ty rất mong Tổng cục Hải quan xem xét và chấp nhận./.

(Hồ sơ gửi kèm:...)

 

Nơi nhận:- Như trên;- Lưu:...

GIÁM ĐỐC(Ký tên, đóng dấu)

 

Mẫu số 09/VBTBĐĐƯCĐƯT

TÊN CÔNG TY...
--------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: …..

…, ngày ... tháng ... năm...

 

Kính gửi: Tổng cục Hải quan

Tên công ty:...

Mã số thuế:...

Địa chỉ trụ sở:...

Số điện thoại:.,.;

Số fax:...

Email:....

Website:..................

Tổng cục Hải quan đã có Quyết định số............................................ ngày ... tháng ... năm ....về việc đình chỉ Quyết định công nhận doanh nghiệp quá cảnh được ưu tiên do Công ty chúng tôi không còn đáp ứng đối với điều kiện quy định tại Điều 32 Nghị định số 46/2020/NĐ-CP ngày 09 tháng 04 năm 2020 của Chính phủ, cụ thể:

1. .........................

2. ...........................

3. .........................

…..

Nay, Công ty chúng tôi đã khắc phục được các điều kiện không đáp ứng chế độ ưu tiên (Công ty nêu cụ thể biện pháp khắc phục và kết quả) nêu trên và đảm bảo đáp ứng điều kiện quy định tại Điều 32 Nghị định 46/2020/NĐ-CP ngày 09/04/2020 của Chính phủ.

Vậy, Công ty đề nghị Tổng cục Hải quan xem xét, thu hồi Quyết định đình chỉ doanh nghiệp quá cảnh được ưu tiên và cho phép Công ty chúng tôi tiếp tục được thực hiện thủ tục quá cảnh theo chế độ ưu tiên. Trân trọng./.

(Hồ sơ gửi kèm:....)

 

Nơi nhận:- Như trên;- Lưu:...

GIÁM ĐỐC(Ký tên, đóng dấu)

 

Mẫu số 10/QĐĐC/THDNƯT

B TÀI CHÍNH
TỔNG CỤC HẢI QUAN
--------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: …./QĐ-TCHQ

Nội, ngày ... tháng ... năm ...

 

QUYẾT ĐỊNH

Về việc đình chỉ hoặc thu hồi Quyết định công nhận doanh nghiệpquá cảnh ưu tiên

TNG CỤC TRƯỞNG TỔNG CỤC HẢI QUAN

Căn cứ Luật Hải quan số 54/2014/QH13 ngày 23 tháng 06 năm 2014;

Căn cứ Điều 35 Nghị định số 46/2020/NĐ-CP ngày 09 tháng 04 năm 2020 của Chính phủ quy định thủ tục hải quan, kiểm tra, giám sát hải quan đối với hàng hóa quá cảnh thông qua Hệ thống quá cảnh hải quan ASEAN để thực hiện Nghị định thư 7 về Hệ thống quá cảnh hải quan;

Căn cứ Quyết định số 65/2015/QĐ-TTg ngày 17/12/2015 của Thủ tướng Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Tổng cục Hải quan trực thuộc Bộ Tài chính;

Xét Tờ trình số ... ngày .../.../... của Cục trưởng Cục Giám sát quản lý về Hải quan về việc đình chỉ/thu hồi áp dụng chế độ ưu tiên quá cảnh thông qua Hệ thống quá cảnh hải quan ASEAN (ACTS) đối với Công ty....,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Đình chỉ hoặc thu hồi Quyết định công nhận doanh nghiệp ưu tiên đối với hoạt động quá cảnh hàng hóa thông qua Hệ thống quá cảnh hải quan ASEAN (ACTS) đối với Công ty ...; Mã số thuế:            ; Địa chỉ: ...

Thời gian đình chỉ là ... tháng kể từ ngày ký Quyết định.

Điều 2. Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký.

Điều 3. Công ty..., Cục trưởng Cục Giám sát quản lý về Hải quan, Cục trưởng Cục Hải quan tỉnh, thành phố có trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

 

Nơi nhận:- Như Điều 3 (để t/hiện);- Các Phó Tổng cục trưởng (để chỉ đạo);- Các đơn vị thuộc Tổng cục (để t/hiện);- Lưu: VT, GSQL.

TỔNG CỤC TRƯỞNG

 

Mẫu số 11/QĐTHQĐĐC

B TÀI CHÍNH
TỔNG CỤC HẢI QUAN
--------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: …./QĐ-TCHQ

Nội, ngày ... tháng ... năm ...

 

QUYẾT ĐỊNH

Về việc thu hồi Quyết định đình chỉ Quyết định công nhậndoanh nghiệp được ưu tiên

TỔNG CỤC TRƯỞNG TNG CỤC HẢI QUAN

Căn cứ Luật Hải quan số 54/2014/QH13 ngày 23 tháng 06 năm 2014;

Căn cứ quy định tại Điều 35 Nghị định số 46/2020/NĐ-CP ngày 09 tháng 04 năm 2020 của Chính phủ quy định thủ tục hải quan, kiểm tra, giám sát hải quan đối với hàng hóa quá cảnh thông qua Hệ thống quá cảnh hải quan ASEAN để thực hiện Nghị định thư 7 về Hệ thống quá cảnh hải quan;

Căn cứ Quyết định số 65/2015/QĐ-TTg ngày 17/12/2015 của Thủ tướng Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Tổng cục Hải quan trực thuộc Bộ Tài chính;

Xét Tờ trình số ... ngày .../.../... của Cục trưởng Cục Giám sát quản lý về Hải quan về việc thu hồi Quyết định đình chỉ áp dụng chế độ ưu tiên quá cảnh thông qua Hệ thống quá cảnh hải quan ASEAN (ACTS) đối với Công ty ...,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Thu hồi Quyết định đình chỉ Quyết định công nhận doanh nghiệp ưu tiên đối với hoạt động quá cảnh hàng hóa thông qua Hệ thống quá cảnh hải quan ASEAN (ACTS) đối với Công ty ...; Mã số thuế: ; Địa chỉ: ...

Điều 2. Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký.

Điều 3. Công ty..., Cục trưởng Cục Giám sát quản lý về Hải quan, Cục trưởng Cục Hải quan tỉnh, thành phố có trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

 

Nơi nhận:- Như Điều 3 (để t/hiện);- Các Phó Tổng cục trưởng (để chỉ đạo);- Các đơn vị thuộc Tổng cục (để t/hiện);- Lưu: VT, GSQL.

TỔNG CỤC TRƯỞNG

 

PHỤ LỤC V

MẪU VĂN BẢN Đ NGHỊ CUNG CẤP HỒ , CHỨNG TỪ(Ban hành kèm theo Thông tư số 42/2020/TT-BTC ngày 22 tháng 5 năm 2020 của Bộ trưởng Bộ Tài chính)

STT

Tên biểu mẫu

Số hiệu

1

Đề nghị người khai hải quan cung cấp hồ sơ, chứng từ chứng minh hàng hóa đã được hoàn thành thủ tục hải quan ACTS

(Mẫu 01/VBĐNCCCT )

2

Đề nghị cơ quan hải quan xác minh tình trạng hàng hóa

Mẫu số 02/VBĐNCCCT )

 

Mẫu số 01/VBĐNCCCT

CỤC HẢI QUAN .....
CHI CỤC HẢI QUAN ......
--------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: ...

…., ngày ... tháng .... năm ….

 

Kính gửi: Công ty ..............

Căn cứ Luật Hải quan số 54/2014/QH13 ngày 23 tháng 06 năm 2014;

Căn cứ quy định tại Điều 14 Nghị định số 46/2020/NĐ-CP ngày 09 tháng 04 năm 2020 của Chính phủ;

Đề nghị Công ty cung cấp hồ sơ, chứng từ chứng minh hàng hóa đã được hoàn thành thủ tục hải quan ACTS, cụ thể:

1. Thông tin tờ khai đề nghị cung cấp:

- Mã số tham chiếu tờ khai (ARN):..............................................

- Tên doanh nghiệp:.......................................................

- Mã TIN:   

2. Nội dung xác minh

Đề nghị Công ty ....cung cấp hồ sơ, chứng từ chứng minh việc hoàn thành thủ tục quá cảnh thông qua Hệ thống ACTS của tờ khai quá cảnh hải quan theo mã số tham chiếu tờ khai (ARN) ....., thông tin thay đổi xảy ra tại cơ quan hảiquan tại điểm đích, cơ quan hải quan nước quá cảnh (nếu có).

Trường hợp doanh nghiệp không chứng minh được tờ khai quá cảnh hải quan nêu trên đã được hoàn thành thủ tục quá cảnh thông qua Hệ thống ACTS theo quy định, đề nghị Công ty cung cấp bất cứ thông tin liên quan đến lô hàng thuộc tờ khai quá cảnh nêu trên có chứng từ kèm theo như vận đơn, bảng kê chi tiết hàng hóa, hóa đơn thương mại... và thông tin về cơ quan hải quan nơi hoạt động quá cảnh ACTS kết thúc.

Công ty có trách nhiệm cung cấp thông tin nêu tại điểm 1, 2 dẫn trên cho Chi cục hải quan          địa chỉ , điện thoại..................................... trong vòng 30 ngày kể từ ngày vănbản này được phát hành.

 

Nơi nhận:- Như trên;- Lưu:...

CHI CỤC TRƯỞNG
(Ký tên, đóng dấu)

 

 

Mẫu số 02/VBĐNCCCT

CỤC HẢI QUAN .....
CHI CỤC HẢI QUAN ......
--------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: ...

…., ngày ... tháng .... năm ….

 

Kính gửi: Cơ quan hải quan ............

Căn cứ quy định tại Điều 34 Nghị định thư 7 về Hệ thống quá cảnh hải quan ASEAN;

Đề nghị cơ quan hải quan.............................. cung cấp hồ sơ, chứng từ chứng minh hànghóa đã được hoàn thành thủ tục hải quanACTS, cụ thể:

1. Thông tin tờ khai đề nghị cung cấp chứng từ:

- Mã số tham chiếu tờ khai (ARN):.............................................

- Người khai hải quan:

- Người vận chuyển:

- Nhà xuất khẩu:

- Nhà nhập khẩu:

- Người bảo lãnh:

(gửi kèm các tài liệu chứng từ để hỗ trợ cơ quan hải quan thực hiện xác minh)

2. Nội dung xác minh

Hiện Chi cục hải quan (cơ quan hải quan điểm đi).... không nhận được thông tin từ cơ quan hải quan (cơ quan hải quan điểm đích).... về việc hoàn thành thủ tục quá cảnh thông qua Hệ thống ACTS của lô hàng thuộc tờ khai quá cảnh hải quan có mã số tham chiếu (ARN) ….. Chúng tôi đã liên hệ với chủhàng (tên và địa chỉ) nhưng không nhận được thư trả lời/thư trả lời không đầy đủ thông tin hoặc thông tin không phù hợp (nêu cụ thể).

Đề nghị cơ quan hải quan.............................. hỗ trợ liên hệ với chủ hàng để cung cấp chochúng tôi chứng từ chứng minh việc hoàn thành thủ tục quá cảnh thông qua Hệ thống ACTS của tờ khai quá cảnh hải quan có mã số tham chiếu tờ khai (ARN) ....., thông tin thay đổi xảy ra tại cơ quan hải quan tại điểm đích, cơquan hải quan nước quá cảnh (nếu có).

Thông tin và chứng từ cung cấp gửi cho chúng tôi (tên và địa chỉ của cơ quan hải quan được đề nghị...).

Trân trọng./.

 

Nơi nhận:- Như trên;- Lưu:...

CHI CỤC TRƯỞNG
(Ký, ghi rõ họ tên, đóng dấu)

 

 

Form 02/VBĐNCCCT

DEPT OF … CUSTOMSSUB- DEPT OF CUSTOMS...
--------

SOCIALIST REPUBLIC OF VIETNAM
Independence - Freedom - Happiness
---------------

No: ...

…., dated ….

 

LETTER

Requesting verification of status of goods

To: Customs Administration of ………………

Pursuant to provisions of Article 34 of Protocol 7 on Customs Transit System;

It is kindly requested to provide documentary evidence that the transit customs formalities for the goods have been completed, specifically:

1. Details:

- ACTS Reference Number (ARN):........................................................................

- Declarant:

- Transporter:

- Exporter:

- Importer:

- Guarrantor:

 (Attached supporting documents to assist the customs authority conducting verification)

2. Detailed enquiry

The ................................  Customs Branch (customs authority of the country of departure) has not received feedback from the Customs Administration of .... (customs authority of the country of destination) regarding the completion of ACTS procedures for consignment of ARN.... We contacted with the owner of goods (name and address) but did not receive any reply/received a reply with insufficient information (to be specified).

It is requested that the Customs Administration of .... would assist to asking the owner of goods for documentary evidence proving that the consignment has been completed correctly, changes made at the customs authority of the country of destination and the customs authority of the transit country (if any).

Documentary evidence is kindly requested to send to us (Name and address of the customs authority requested)

Yours Sincerely,

 

To:- As above;- Archived: ….

HEAD OF CUSTOMS BRANCH
(Signature, full name and stamp)

 

PHỤ LỤC VI

MẪU CHỨNG TỪ BẢO LÃNH(Ban hành kèm theo Thông tư số 42/2020/TT-BTC ngày 22 tháng5 năm 2020 của Bộ Tài chính)

TT

Tên biểu mẫu

Số hiệu

1

Thông báo về hoạt động quá cảnh chưa hoàn thành

Mẫu số 01/TBCHTQC

2

Thông báo về thanh toán nợ thuế hải quan

Mẫu số 02/TBNKHQ

3

Thông báo về thanh toán nợ thuế hải quan

Mẫu số 03/TBNBL

4

Thông báo về không chấp nhận Thư bảo lãnh

Mẫu số 04/TBKCNBL

5

Thông báo về hoạt động quá cảnh đã hoàn thành

Mẫu số 05/TBHTQC

6

Thông báo về chuyển tiền đặt cọc vào tài khoản ngân sách

Mẫu số 06/TBCTĐC

7

Văn bản đề nghị miễn bảo lãnh

Mẫu số 07/CVMBL

8

Thông báo về miễn bảo lãnh đối với hàng hóa quá cảnh

Mẫu số 08/TBMBL

9

Văn bản đề nghị giảm bảo lãnh

Mẫu số 09/CVGBL

10

Thông báo về giảm bảo lãnh đối với hàng hóa quá cảnh

Mẫu số 10/TBGBL

11

Văn bản đề nghị hủy bảo lãnh

Mẫu số 11/CVHBL

12

Thông báo về hủy bảo lãnh đối với hàng hóa quá cảnh

Mẫu số 12/TBHBL

13

Thông báo về tạm dừng thu hồi nợ thuế hải quan

Mẫu số 13/TBTDTHNT

 

Mẫu số 01/TBCHTQC

TÊN CQ CHỦ QUẢN CẤP TRÊN
TÊN CQ RA THÔNG BÁO(1
)
--------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: ..../TB-(2)....

……(3), ngày... tháng ... năm

 

THÔNG BÁO

Về hoạt động quá cảnh chưa hoàn thành

Kính gửi: ...........................(4)

Căn cứ Điều 24 Nghị định số 46/2020/NĐ-CP ngày 09 tháng 04 năm 2020 của Chính phủ, Chi cục Hải quan ........................... thông báo:

1. Người khai hải quan (Tên, mã số thuế và địa chỉ):……………. đã đăng ký tờ khai quá cảnh hải quan số (ARN) ……. ngày .../…/…; sốtham chiếu bảo lãnh (GRN) .....;mô tả hàng hóa: ......; số tiềnthuế dự kiến phát sinh ........... đồng Việt Nam;

Đến nay đã quá thời hạn 90 ngày kể từ ngày tờ khai quá cảnh hải quan nêu trên được phê duyệt mà hoạt động quá cảnh chưa hoàn thành.

2. Ngày .../.../.... cơ quan hải quan đã có văn bản số..................................................... đề nghị người khaihải quan xuất trình hồ sơ, tài liệu chứng minh đã hoàn thành hoạt động quá cảnh của tờ khai nêu trên. Tuy nhiên, đến nay chúng tôi vẫn chưa nhận được đầy đủ hồ sơ, tài liệu theo yêu cầu và đang phối hợp với cơ quan hải quan các nước có liên quan để xác minh hoạt động quá cảnh.

3. Căn cứ quy định hiện hành, với tư cách là người bảo lãnh cho lô hàng vậnchuyển quá cảnh của Công ty .......(5)theo tờ khai quá cảnh hải quan số …. ; chúng tôi thông báo tới Quý Ngân hàng để biết và phối hợp thực hiện.

Trân trọng./.

 

Nơi nhận:- Người bảo lãnh .... (01 bản);- Lưu: VT, Tên cơ quan ra thông báo (viết tắt) (... bản);

THỦ TRƯỞNG ĐƠN VỊ(Ký, ghi rõ họ tên và đóng dấu)

Ghi chú:

(1) Dòng trên ghi tên cơ quan chủ quản cấp trên trực tiếp, dòng dưới ghi tên cơ quan ra thông báo;

(2) Ghi chữ viết tắt tên cơ quan ra thông báo;

(3) Ghi địa danh hành chính;

(4) Ghi tên, mã số thuế của người bảo lãnh;

(5)Ghi tên, mã số thuế của người khai hải quan.

 

Mẫu Số 02/TBNKHQ

TÊN CQ CHỦ QUẢN CẤP TRÊN
TÊN CQ RA THÔNG BÁO(1
)
--------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: ..../TB-(2)....

……(3), ngày... tháng ... năm

 

THÔNG BÁO

Về thanh toán nợ thuế hải quan

Kính gửi: .........................(4)

Căn cứ Điều 24 Nghị định số 46/2020/NĐ-CP ngày 09 tháng 04 năm 2020 của Chính phủ, Chi cục Hải quan ..................thông báo:

1. Tờ khai quá cảnh hải quan số (ARN) …………………., đăng ký ngày ...........; Số tham chiếu bảo lãnh (GRN) ............... do .............(5) phát hành, phát sinh số tiền thuế, tiền chậm nộp, tiền phạt như sau:

- Tiền thuế nhập khẩu:.......................................... đồng Việt Nam;

- Tiền thuế khác:................................................... đồng Việt Nam;

- Tiền chậm nộp:.................................................. đồng Việt Nam;

- Tiền phạt:                                                           đồng Việt Nam;

- Tổng số tiền phải nộp:....................................... đồng Việt Nam;

- Lý do:    

2. Đề nghị                        (4) nộp đủ số tiền thuế, tiền chậm nộp, tiền phạt nêutrên vào tài khoản số ..... mở tại Kho bạc Nhà nước         

Thời hạn nộp số tiền nếu trên trong vòng 10 (mười) ngày kể từ ngày cơ quan hải quan ban hành Thông báo này. Quá thời hạn quy định mà..................................................................................................................... (4) chưa nộp đủtiền thuế, tiền chậm nộp, tiền phạt (nếu có) vào ngân sách nhà nước hoặc không chứng minh hoạt động quá cảnh đã kết thúc thì cơ quan hải quan sẽ áp dụng các biện pháp cưỡng chế theo quy định.

 

Nơi nhận:- Người khai hải quan .... (01 bản);- Người bảo lãnh …. (01 bản);- Lưu: VT, Tên cơ quan ra thông báo (viết tắt) (... bản);

THỦ TRƯỞNG ĐƠN VỊ
(Ký, ghi rõ họ tên và đóng dấu)

Ghi chú:

(1)Dòng trên ghi tên cơ quan chủ quản cấp trên trực tiếp, dòng dưới ghi tên cơ quan ra thông báo;

(2) Ghi chữ viết tắt tên cơ quan ra thông báo;

(3) Ghi địa danh hành chính;

(4)Ghi tên, mã số thuế của người khai hải quan;

(5) Ghi tên, mã số thuế của người bảo lãnh.

 

Mẫu số 03/TBNBL

TÊN CQ CHỦ QUẢN CẤP TRÊN
TÊN CQ RA THÔNG BÁO(1
)
--------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: ..../TB-(2)....

……(3), ngày... tháng ... năm

 

THÔNG BÁO

Về thanh toán nợ thuế hải quan

Kính gửi: ...........................(5)

Căn cứ Điều 24 Nghị định số 46/2020/NĐ-CP ngày 09 tháng 04 năm 2020 của Chính phủ, Chi cục Hải quan           thông báo:

1. Tờ khai quá cảnh hải quan số (ARN) ………………. đăng ký ngày.......; Số tham chiếu bảo lãnh (GRN) ..............; số tiền bảo lãnh ............; đến nay đã quá thời hạn 10 ngày kể từ ngày cơ quan hải quan có Thông báo số ........... ngày/.../.... mà Công ty       (4) chưa thực hiện nghĩa vụ thuế với ngân sách nhà nước.

2. Đề nghị …… (5) nộp đủ số tiền thuế, tiền chậm nộp, tiền phạt (nếucó) của tờ khai quá cảnh hải quan số            ………. vào tài khoản số .... mở tạiKho bạc Nhà nước ......, cụ thể như sau:

- Tiền thuế nhập khẩu:.......................................... đồng Việt Nam;

- Tiền thuế khác:................................................... đồng Việt Nam;

- Tiền chậm nộp:.................................................. đồng Việt Nam;

- Tiền phạt:                                                           đồng Việt Nam;

- Tổng số tiền phải nộp:....................................... đồng Việt Nam;

Thời hạn nộp số tiền nêu trên trong vòng 30 (ba mươi) ngày kể từ ngày cơ quan hải quan ban hành Thông báo này. Quá thời hạn quy định mà tiền thuế, tiền chậm nộp, tiền phạt (nếu có) chưa được nộp đủ vào ngân sách nhà nước thì cơ quan hải quan sẽ áp dụng các biện pháp cưỡng chế theo quy định.

 

Nơi nhận:- Người khai hải quan .... (01 bản);- Người bảo lãnh …. (01 bản);- Lưu: VT, Tên cơ quan ra thông báo (viết tắt) (... bản);

THỦ TRƯỞNG ĐƠN VỊ(Ký, ghi rõ họ tên và đóng dấu)

Ghi chú:

(1) Dòng trên ghi tên cơ quan chủ quản cấp trên trực tiếp, dòng dưới ghi tên cơ quan ra thông báo;

(2) Ghi chữ viết tắt tên cơ quan ra thông báo;

(3)Ghi địa danh hành chính;

(4) Ghi tên, mã số thuế của người khai hải quan.

(5)Ghi tên, mã số thuế của người bảo lãnh.

 

Mẫu số 04/TBKCNBL

TÊN CQ CHỦ QUẢN CẤP TRÊN
TÊN CQ RA THÔNG BÁO(1
)
--------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: ..../TB-(2)....

……(3), ngày... tháng ... năm

 

THÔNG BÁO

Về không chấp nhận Thư bảo lãnh

Kính gửi: ...................

Căn cứ Điều 24 Nghị định số 46/2020/NĐ-CP ngày 09 tháng 04 năm 2020 của Chính phủ, Chi cục Hải quan ……………. thông báo:

Thư bảo lãnh số............................ ngày.../.../... do................. (4)phát hành.

Đơn vị được bảo lãnh:................................................................................................ (5)

Tờ khai quá cảnh hải quan số (ARN) .............. đăng kýngày ..../..../....; số tham chiếu bảo lãnh (GRN) .................; Số tiềnbảo lãnh......................................................................................................................................

Đến ngày........................... tháng....năm....đã quá thời hạn bảo lãnh của tờ khaisố ...... nhưng ......(4) không thực hiện đúng cam kết theo quy định.

Chi cục Hải quan........................... thông báo để Cục Hải quan các tỉnh, thành phố biết vàkhông chấp nhận        (4) được thực hiện bảo lãnh trên toàn quốc./.

 

Nơi nhận:- Người bảo lãnh (01 bản);- Cục HQ các tỉnh, TP;- Lưu: ...

THỦ TRƯỞNG ĐƠN VỊ
(Ký, ghi rõ tên, đóng dấu)

 

Ghi chú:

(1) Dòng trên ghi tên cơ quan chủ quản cấp trên trực tiếp, dòng dưới ghi tên cơ quan ra thông báo;

(2)Ghi chữ viết tắt tên cơ quan ra thông báo;

(3) Ghi địa danh hành chính;

(4)Ghi tên, mã số thuế của người bảo lãnh;

(5)Ghi tên, mã số thuế của người khai hải quan.

 

Mẫu số 05/TBHTQC

TÊN CQ CHỦ QUẢN CẤP TRÊN
TÊN CQ RA THÔNG BÁO(1
)
--------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: ..../TB-(2)....

……(3), ngày... tháng ... năm

 

THÔNG BÁO

Về hoạt động quá cảnh đã hoàn thành

Kính gửi: ...............................(4)

Căn cứ Điều 24 Nghị định số 46/2020/NĐ-CP ngày 09 tháng 04 năm 2020 của Chính phủ, Chi cục Hải quan .......................... thông báo:

1. Tờ khai quá cảnh hải quan số (ARN)............................................................................... , đăng ký ngày.../.../...; Số tham chiếu bảo lãnh (GRN) ........................................................................................................ số tiền bảo lãnh        đồng do .....(4) phát hành; Ngày dự kiến hàng đến: .../.../….

2. Ngày .../.../... Tờ khai quá cảnh hải quan số.............................................. đã kết thúc hành trình vậnchuyển quá cảnh theo quy định.

Vậy Chi cục hải quan............................... thông báo để ..............(4) được biết./.

 

Nơi nhận:
- Người bảo lãnh.................. (01 bản);
- Lưu: VT, Tên cơ quan ra thông báo (viết tắt) (... bản);

THỦ TRƯỞNG ĐƠN VỊ(Ký, ghi rõ họ tên và đóng dấu)

Ghi chú:

(1)Dòng trên ghi tên cơ quan chủ quản cấp trên trực tiếp, dòng dưới ghi tên cơ quan ra thông báo;

(2) Ghi chữ viết tắt tên cơ quan ra thông báo;

(3) Ghi địa danh hành chính;

(4) Ghi tên, mà số thuế của người bảo lãnh.

 

Mẫu số 06/TBCTĐC

TÊN CQ CHỦ QUẢN CẤP TRÊN
TÊN CQ RA THÔNG BÁO(1
)
--------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: ..../TB-(2)....

……(3), ngày... tháng ... năm

 

THÔNG BÁO

Về chuyển tiền đặt cọc vào tài khoản ngân sách

Kính gửi: ...........................(4)

Căn cứ quy định tại Điều 8, Điều 37 Phụ lục kỹ thuật, Nghị định thư 7 về Hệ thống quá cảnh hải quan ASEAN;

Chi cục Hải quan.......................................................................................... thông báo:

1. Tờ khai quá cảnh hải quan số (ARN)............................................................................... đăng ký ngày ……..; Số tham chiếu GRN .......................; số tiền đặt cọc........................................................................ ; Ngày dự kiến hàng đến ................ nhưng đến nay đã quá thời hạn mà hoạt động quá cảnh chưa hoànthành và Công ty ........................ (5)chưa thực hiện nghĩa vụ thuế với ngân sách nhà nước theoThông báo số ....... ngày ..../.../... của cơ quan hải quan.

2. Đề nghị ..................(4)chuyển số tiền đặt cọc của tờ khai quá cảnh hảiquan số ........ vàotài khoản số ......... mở tại Kho bạc Nhànước ......., cụ thể như sau:

- Tiền thuế nhập khẩu:..................................... đồng Việt Nam;

- Tiền thuế khác:................................. đồng Việt Nam;

- Tiền chậm nộp:............................................ đồng Việt Nam;

- Tổng số tiền phải nộp:..................... đồng Việt Nam.

Trân trọng./.

 

Nơi nhận:- Hải quan nước khởi hành ..............  (01bản);- Người khai hải quan....................... (01bản);- Lưu: VT, Tên cơ quan ra thông báo (viết tắt) (... bản);

THỦ TRƯỞNG ĐƠN VỊ
(Ký, ghi rõ họ tên và đóng dấu)

 

Ghi chú:

(1) Dòng trên ghi tên cơ quan chủ quản cấp trên trực tiếp, dòng dưới ghi tên cơ quan ra thông báo;

(2)Ghi chữ viết tắt tên cơ quan ra thông báo;

(3) Ghi địa danh hành chính;

(4) Ghi tên cơ quan nước khởi hành;

(5)Ghi tên, địa chỉ của người khai hải quan.

 

Form no.06/TBCTĐC

NAME OF PARENTAL AGENCYNAME OF NOTICE ISSUINGAGENCY (1)
--------

SOCIALIST REPUBLIC OF VIETNAM
Independence - Freedom - Happiness
---------------

No.: …./TB-(2)….

…….(3), dated ……

 

NOTICE

On transferring the amount of guarantee to the State Treasury

To: …………………….(4)

Pursuant to ACTS Protocol, the Customs Branch of ……………. hereby informs:

1/ ACTS Reference Number (ARN)……………… , registered on …….; Guarantee Reference Number(GRN) ; Amount of guarantee ……; Expected date of arrival ……, the time limit expired but the transit operation has not been completed and the Company (5) has not completed its duty obligations to the State Treasury according to the Notice no        …. dated …/…/… of the customs authority.

2/ ……………..(4) is requested to transfer the amount of guarantee of the ACTS declaration no ………. to the account number …………. At the State Treasury ………….., specifically:

- Customs duty:................................. VND;

- Other taxes:................................................ VND;

- Late payment charges:................................................ VND;

- Total payable amount:.................................... VND.

Sincerely./.

 

To:- Customs authority of country of departure …. (01 copy);- Customs declarant      (01 copy);- Archives: VT, Notice issuing agency’s name (abbreviated) (...copy);

HEAD OF AGENCY
(signature, full name and seal)

 

Note:

(1) Direct parental agency’s name in the line above, notice issuing agency's name in the line below;

(2) Abbreviation of notice issuing agency's name;

(3) Administrative place name;

(4) Name of customs authority in country of departure;

(5) Name, address of customs declarant.

 

Mẫu số 07/CVMBL

TÊN NGƯỜI NỘP THUẾ
--------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số:/-….

V/v đề nghị miễn bảo lãnh

…, ngày....tháng....năm....

 

Kính gửi: (Tên cơ quan hải quan có thẩm quyền miễn bảo lãnh nhiều hành trình).

Căn cứ Điều 26 Nghị định số 46/2020/NĐ-CP ngày 09 tháng 04 năm 2020 của Chính phủ;

Căn cứ Quyết định số.................................. ngày......... /........ /.....của Tổng cục trưởng Tổng cụcHải quan về công nhận doanh nghiệp quá cảnh được ưu tiên;

……………… (tênngười khai hải quan), mã số thuế ............ địa chỉ....

Đề nghị ... (tên cơ quan hải quan có thẩm quyền miễn bảo lãnh) xem xét miễn bảo lãnh nhiều hành trình đối với hàng hóa quá cảnh của Công ty (tên người khai hải quan) ............ thực hiện thủ tục hải quan thông qua Hệ thống ACTS, do Công ty đã đápứng các điều kiện theo quy định và được công nhận là doanh nghiệp quá cảnh được ưu tiên.

(Gửi kèm hồ sơ, tài liệu được công nhận doanh nghiệp quá cảnh được ưu tiên)

Công ty... cam kết, chịu trách nhiệm trước pháp luật về tính chính xác, trung thực của các nội dung nêu trên./.

 

Nơi nhận:- Như trên;
- Lưu: ….

NGƯỜI ĐẠI DIỆN THEO PHÁP LUẬT
(HOẶC NGƯỜI ĐƯỢC ỦY QUYỀN)
(Ký, ghi rõ họ tên, đóng dấu)

 

Mẫu số 08/TBMBL

TÊN CQ CHỦ QUẢN CẤP TRÊN
TÊN CQ RA THÔNG BÁO(1
)
--------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: ..../TB-(2)

….…(3), ngày... tháng ... năm

 

THÔNG BÁO

Về miễn bảo lãnh đối với hàng hóa quá cảnh

Căn cứ Điều 26 Nghị định số 46/2020/NĐ-CP ngày 09 tháng 04 năm 2020 của Chính phủ;

Căn cứ Quyết định số................................. ngày........... /........ /.......... của Tổng cục trưởng Tổng cụcHải quan về công nhận doanh nghiệp quá cảnh được ưu tiên;

Chi cục Hải quan..................................................................................... thông báo:

……….. (tên người khai hải quan), mã số thuế...., địa chỉ.... được miễn bảo lãnh nhiều hành trình đối với hàng hóa quá cảnh thông qua Hệ thống ACTS.

Khi phát sinh tiền thuế hải quan và các khoản phải nộp khác của hàng hóa quá cảnh thông qua Hệ thống ACTS mà đã được miễn bảo lãnh,………………..(4) có trách nhiệmthực hiện đầy đủ nghĩa vụ thuế và các khoản phải nộp khác theo quy định pháp luật.

Chi cục hải quan............................ thông báo để..................... (4) biết và thực hiện./.

 

Nơi nhận:- Người khai hải quan ……………… (01bản);- Lưu: VT, Tên cơ quan ra thông báo (viết tắt) (... bản);

THỦ TRƯỞNG ĐƠN VỊ
(Ký, ghi rõ họ tên và đóng dấu)

Ghi chú:

(1) Dòng trên ghi tên cơ quan chủ quản cấp trên trực tiếp, dòng dưới ghi tên cơ quan ra thông báo;

(2) Ghi chữ viết tắt tên cơ quan ra thông báo;

(3) Ghi địa danh hành chính;

(4)Ghi tên, mã số thuế của người khai hải quan.

 

Mẫu số 09/CVGBL

TÊN NGƯỜI NỘP THUẾ
--------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: ...../...

V/v Đề nghị giảm bảo lãnh

….…, ngày... tháng ... năm

 

Kính gửi: (Tên cơ quan hải quan có thẩm quyền giảm bảo lãnh nhiều hành trình).

Căn cứ Điều 27 Nghị định số 46/2020/NĐ-CP ngày 09 tháng 04 năm 2020 của Chính phủ của Chính phủ;

………… (tên người khai hải quan), mã số thuế...địa chỉ....

Đề nghị ... (tên cơ quan hải quan có thẩm quyền giảm bảo lãnh) xem xét giảm bảo lãnh nhiều hành trình với mức giảm là  % khoản tham chiếu (ghi rõ mức bảolãnh được giảm 50% hoặc 25%) đối với hàng hóa quá cảnh của Công ty         thựchiện thủ tục hải quan thông qua Hệ thống ACTS, do Công ty đã đáp ứng đủ các điều kiện theo quy định.

Công ty............................. cam kết, chịu trách nhiệm trước pháp luật về tính chính xác, trungthực của các nội dung nêu trên./.

 

Nơi nhận:- Như trên;- Lưu: ….

NGƯỜI ĐẠI DIỆN THEO PHÁP LUẬT
(HOẶC NGƯỜI ĐƯỢC ỦY QUYỀN)
(Ký, ghi rõ họ tên, đóng dấu)

 

Mẫu số 10/TBGBL

TÊN CQ CHỦ QUẢN CẤP TRÊN
TÊN CQ RA THÔNG BÁO(1
)
--------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: ..../TB-(2)

….…(3), ngày... tháng ... năm

 

THÔNG BÁO

Về giảm bảo lãnh đối với hàng hóa quá cảnh

Căn cứ Điều 27 Nghị định số 46/2020/NĐ-CP ngày 09 tháng 04 năm 2020 của Chính phủ;

Chi cục Hải quan..................................................................................... thông báo:

I. Phần thông báo được giảm bảo lãnh nhiều hành trình:

………. (tên người khai hải quan), mã số thuế...., địa chỉ...., được giảm bảo lãnh còn....% (ghi rõ mức bảo lãnh được giảm 50% hoặc 25%) đối với hàng hóa vận chuyển thông qua Hệ thống ACTS.

- Thời gian được giảm bảo lãnh không quá 2 năm kể từ ngày ra thông báo này.

- Khi phát sinh tiền thuế hải quan và các khoản phải nộp khác của hàng hóa quácảnh thông qua Hệ thống ACTS mà đã được giảm bảo lãnh,  …….(4) có trách nhiệmthực hiện đầy đủ nghĩa vụ thuế và các khoản nộp khác theo quy định của pháp luật.

II. Phần thông báo không được giảm bảo lãnh:

…………… (tên người khai hải quan), mã số thuế...., địa chỉ....không đáp ứng đủ các điều kiện được giảm bảo lãnh theo quy định.

Lý do:.............................. (nêu rõ điều kiện chưa đáp ứng theo quy định).

Chi cục hải quan............................. thông báo để................... (4) được biết./.

 

Nơi nhận:- Người khai hải quan ……………. (01 bản);- Lưu: VT, Tên cơ quan ra thông báo (viết tắt) (... bản).

THỦ TRƯỞNG ĐƠN VỊ
(Ký, ghi rõ họ tên và đóng dấu)

 

Ghi chú:

(1)Dòng trên ghi tên cơ quan chủ quản cấp trên trực tiếp, dòng dưới ghi tên cơ quan ra thông báo;

(2) Ghi chữ viết tắt tên cơ quan ra thông báo;

(3) Ghi địa danh hành chính;

(4) Ghi tên, mã số thuế của người khai hải quan.

 

Mẫu số 11/CVHBL

TÊN NGƯỜI BẢO LÃNH
--------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: .../...-....

V/v Đề nghị hủy bảo lãnh

….…, ngày....tháng....năm....

 

Kính gửi: ....... (têncơ quan hải quan có thẩm quyền hủy bảo lãnh).

Căn cứ Điều 28 Nghị định số 46/2020/NĐ-CP ngày 09 tháng 04 năm 2020 của Chính phủ của Chính phủ;

………….. (tên Người bảo lãnh, mã số thuế...địa chỉ....)

Đề nghị.................................................. (tên cơ quan hải quan có thẩm quyền hủy bảo lãnh) cho           (tên Người bảo lãnh) được hủy Thư bảo lãnh số …… phát hành ngày…./…/… cho Công ty (tên, mã số thuế của người khai hải quan).

Lý do: ………………………. (nêurõ lý do đề nghị hủy bảo lãnh)

Chúng tôi cam kết chịu trách nhiệm trước pháp luật về việc đã thực hiện thanh toán đủ tiền thuế hải quan phát sinh phải nộp của các tờ khai quá cảnh hải quan đã sử dụng Thư bảo lãnh hoặc các tờ khai quá cảnh hải quan đã hoàn thành hành trình hàng hóa quá cảnh mà không có bất thường xảy ra.

(Gửi kèm hồ sơ, tài liệu chứng minh đã thực hiện thanh toán đủ tiền thuế hải quan hoặc đã hoàn thành hành trình hàng hóa quá cảnh)

 

Nơi nhận:- Như trên;- Lưu: ….

NGƯỜI ĐẠI DIỆN THEO PHÁP LUẬT
(HOẶC NGƯỜI ĐƯỢC ỦY QUYỀN)
(Ký, ghi rõ họ tên, đóng dấu)

 

Mẫu Số 12/TBHBL

TÊN CQ CHỦ QUẢN CẤP TRÊN
TÊN CQ RA THÔNG BÁO(1
)
--------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: ..../TB-(2)

….…(3), ngày... tháng ... năm

 

THÔNG BÁO

Về hủy bảo lãnh đối với hàng hóa quá cảnh

Căn cứ Điều 28 Nghị định số 46/2020/NĐ-CP ngày 09 tháng 04 năm 2020 của Chính phủ;

Chi cục Hải quan................................................................................. thông báo:

Hủy Thư bảo lãnh số.............................. ngày.../.../.... do (5) phát hành; số thamchiếu bảo lãnh GRN thông qua Hệ thống ACTS..................................................... bảo lãnh cho Công ty ……..(4)

 Lý do hủy bảo lãnh:...............................

Việc hủy bảo lãnh không ảnh hưởng đến việc thanh toán tiền thuế hải quan và các khoản phải nộp ngân sách khác phát sinh trong quá trình vận chuyển quá cảnh của các tờ khai đăng ký sử dụng bảo lãnh đó trước ngày việc hủy bảo lãnh có hiệu lực

Chi cục hải quan.............................. thông báo để...... (người khai hải quan, người bảo lãnh)(4&5) biết và thực hiện./.

 

Nơi nhận:- Người khai hải quan …………….. (01 bản);- Người bảo lãnh …………………… (01 bản);- Lưu: VT, Tên cơ quan ra thông báo (viết tắt) (...bản).

THỦ TRƯỞNG ĐƠN VỊ(Ký, ghi rõ họ tên và đóng dấu)

Ghi chú:

(1) Dòng trên ghi tên cơ quan chủ quản cấp trên trực tiếp, dòng dưới ghi tên cơ quan ra thông báo;

(2) Ghi chữ viết tắt tên cơ quan ra thông báo;

(3)Ghi địa danh hành chính;

(4) Ghi tên, mã số thuế của người khai hải quan.

(5) Ghi tên, địa chỉ của người bảo lãnh.

 

Mẫu số 13/TBTDTHNT

TÊN CQ CHỦ QUẢN CẤP TRÊN
TÊN CQ RA THÔNG BÁO(1
)
--------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: ..../TB-(2)

….…(3), ngày... tháng ... năm

 

THÔNG BÁO

Về tạm dừng thu hồi nợ thuế hải quan

Căn cứ quy định tại Điều 37 Phụ lục kỹ thuật, Nghị định thư 7 về Hệ thống quá cảnh Hải quan ASEAN;

Chi cục Hải quan …………. Thông báo;

Ngày …………. Chi cục Hải quan đã nhận được văn bản số …………. của cơ quan hải quan nước (4) ........................ đề nghị hỗ trợ thu hồi nợ thuế hảiquan đối với lô hàng quá cảnh đăng ký tờ khai số (ARN)            số thamchiếu GRN của Công ty(5) .................

Tuy nhiên, ngày …. Chi cục hải quan nhậnđược hồ sơ, tài liệu do Công ty (5) ........ xuất trình chứng minhkhoản nợ thuế hải quan đang được xem xét tại nước........................................................................

Vậy Chi cục hải quan thông báo về việc tạm dừng thuhồi nợ thuế hải quan theo yêu cầu của Công ty       …………….. Trường hợp việctạm dừng thu hồi nợ thuế hải quan đã kết thúc hoặc có thông tin khác, vui lòng thông báo về địa chỉ sau:..................................... ………; số điện thoại liênhệ .....; địa chỉ email: …….....

Chi cục hải quan............................. thông báo để cơ quan hải quan nước..................... đượcbiết./.

 

Nơi nhận:- Cơ quan hải quan nước thu hồi nợ thuế .... (01 bản);- Người khai hải quan …………. (01 bản);- Lưu: VT, Tên cơ quan ra thông báo (viết tắt) (... bản);

THỦ TRƯỞNG ĐƠN VỊ(Ký, ghi rõ họ tên và đóng dấu)

Ghi chú:

(1)Dòng trên ghi tên cơ quan chủ quản cấp trên trực tiếp, dòng dưới ghi tên cơ quan ra thnôg báo;

(2) Ghi chữ viết tắt tên cơ quan ra thông báo;

(3) Ghi địa danh hành chính;

(4)Ghi tên, mã số thuế của cơ quan hải quan nước đề nghị thu hồi;

(5) Ghi tên, địa chỉ của người khai hải quan.

 

Form no. 13/TBTDTHNT

NAME OF PARENTAL AGENCYNAME OF NOTICE ISSUING AGENCY (1)
--------

SOCIALIST REPUBLIC OF VIETNAM
Independence - Freedom - Happiness
---------------

No.: …/TB-(2)

……(3), dated ……

 

NOTICE

On temporary postponement of customs debt enforcement

Pursuant to Article 37 of the technical Appedix of the Protocol 7 on customs transit system;

The Customs Branch of ……………………. hereby informs:

On the date of.................................................. we received the official letter no …………... from the Customs Administration of (4)........................................... which requested enforcement of customs debt of the ACTS Reference Number (ARN) ................................................. , Company GRN (5).................................................

However, on the date of.................................................................................................... we received documents presented by the Company (5)............................................................................................ as evidence that the customs debt is being considered in the country of.........................................................................

Therefore, the Customs Branch of .................................................................................... hereby informs about the temporary postponement of the requested customs debt enforcement of the Company...... In case the of customs debt enforcement has ended or there is other information, please notify the following address: ………….; telephone number……; email:...............................................................................................................................

The Customs Branch of................................ hereby informs the the Customs Administration of ....../.

 

To:- Customs authority enforcing customs debt ….(01 copy);- Customs declarant …………. (01 copy);- Archives: Documentary unit, Notice issuing agency’s name (abbreviated) (... copy);

HEAD OF AGENCY(Signature, full name and seal)

Note:

(1) Direct parental agency’s name in the line above, notice issuing agency’s name in the line below;

(2) Abbreviation of the notice issuing agency’s name;

(3) Administrative place name;

(4) Name and tax code of customs authority requesting enforcement of customs debt;

(5) Name, address of customs declarant.