BỘ GIAO THÔNG VẬN TẢI
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 44/2015/TT-BGTVT

Hà Nội, ngày 27 tháng 08 năm 2015

THÔNG TƯ

SỬA ĐỔI, BỔ SUNG MỘTSỐ ĐIỀU CỦA THÔNG TƯ SỐ 25/2015/TT-BGTVT NGÀY 18 THÁNG 6 NĂM 2015 CỦA BỘ TRƯỞNGBỘ GIAO THÔNG VẬN TẢI CÔNG BỐ VÙNG NƯỚC CẢNG BIỂN THUỘC ĐỊA PHẬN THÀNH PHỐ ĐÀ NẴNGVÀ KHU VỰC QUẢN LÝ CỦA CẢNG VỤ HÀNG HẢI ĐÀ NẴNG

Căn cứ Bộ luật Hàng hải Việt Nam ngày 14 tháng 6năm 2005;

Căn cứ Nghị định số 107/2012/NĐ-CP ngày 20 tháng12 năm 2012 của Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chứccủa Bộ Giao thông vận tải;

Căn cứ Nghị định số 21/2012/NĐ-CP ngày 21 tháng3 năm 2012 của Chính phủ về quản lý cảng biển và luồng hàng hải;

Trên cơ sở ý kiến của Ủy ban nhân dân thành phốĐà Nẵng tại công văn số 5570/UBND-QLĐTh ngày 21 tháng 7 năm 2015;

Theo đề nghị của Vụ trưởng Vụ Pháp chế và Cụctrưởng Cục Hàng hải Việt Nam,

Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải ban hành Thông tưsửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư số 25/2015/TT-BGTVT ngày 18 tháng 6 năm2015 của Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải công bố vùng nước cảng biển thuộc địaphận thành phố Đà Nẵng và khu vực quản lý của Cảng vụ Hàng hải Đà Nẵng.

Điều 1. Sửa đổi, bổ sung một số điều của Thôngtư số 25/2015/TT-BGTVT ngày 18 tháng 6 năm 2015 của Bộ trưởng Bộ Giao thông vậntải công bố vùng nước cảng biển thuộc địa phận thành phố Đà Nẵng và khu vựcquản lý của Cảng vụ Hàng hải Đà Nẵng

1. Bãi bỏ khoản 2 Điều 1.

2. Điểm b khoản 1 Điều 2 được sửa đổi, bổ sung nhưsau:

“b) Ranh giới về phía đất liền: từ điểm ĐN2 chạydọc theo đường bờ biển của vịnh Đà Nẵng về phía Tây bán đảo Sơn Trà, chạy tiếptục qua hành lang an toàn phía hạ lưu cầu Mân Quang và đường bờ biển vịnh ĐàNẵng đến điểm ĐN3 có tọa độ 16°06’41”N, 108°13’30”E; từ điểm ĐN3 nối bằng đoạn thẳngđến điểm ĐN4 có tọa độ 16°06’41”N, 108°12’57”E; từ điểm ĐN4 nối bằng đoạn thẳngđến điểm ĐN5 (nằm trên bờ phải sông Hàn tính từ biển vào) có tọa độ 16°05’44”N,108°13’00”E; từ điểm ĐN5 chạy theo đường bờ biển về phía Tây vịnh Đà Nẵng, quamũi Nam Ô và mũi Isabelle, lên phía Bắc vịnh Đà Nẵng đến điểm ĐN6 có tọa độ16°12’38”N, 108°11’33”E (mép bờ biển phía Đông đèo Hải Vân, giáp tỉnh ThừaThiên Huế); từ điểm ĐN6 nối bằng đoạn thẳng đến điểm ĐN7 có tọa độ 16°12’48”N,108°11’49”E (mép bờ phía Tây Tây Nam hòn Sơn Trà) và chạy dọc theo ven bờ phíaTây Nam hòn Sơn Trà, kết thúc tại điểm ĐN1.”

3. Bãi bỏ khoản 2 Điều 2.

Điểm a khoản 4 Điều 2 được sửa đổi, bổ sung như sau:

“a) Khu vực vịnh Đà Nẵng:

V trí

Hệ VN - 2000

Hệ WGS-84

Vĩ độ (N)

Kinh độ (E)

Vĩ độ (N)

Kinh độ (E)

ĐN1

16°12’38”

108°12’19”

16°12’34”

108°12’25”

ĐN2

16°09’26”

108°14’49”

16°09’22”

108°14’55”

ĐN3

16°06’41”

108°13’30”

16°06’37”

108°13’36”

ĐN4

16°06’41”

108°12’57”

16°06’37”

108°13’03”

ĐN5

16°05’44”

108°13’00”

16°05’40”

108°13’06”

ĐN6

16°12’38”

108°11’33”

16°12’34”

108°11’39”

ĐN7

16°12’48”

108°11’49”

16°12’44”

108°11’57”

Điều 2. Hiệu Iực thi hành

Thông tư này có hiệu lực kể từngày 01 tháng 11 năm 2015.

Điều 3. Tổ chức thực hiện

Chánh Văn phòng Bộ, Chánh Thanhtra Bộ, các Vụ trưởng, Cục trưởng Cục Hàng hải Việt Nam, Cục trưởng Cục Đườngthủy nội địa Việt Nam, Giám đốc Sở Giao thông vận tải thành phố Đà Nẵng, Giámđốc Cảng vụ Hàng hải Đà Nẵng, Thủ trưởng các cơ quan, tổ chức và cá nhân liênquan chịu trách nhiệm thi hành Thông tư này./.


Nơi nhận:- Như Điều 3;
- Văn phòng Chính phủ;
- Các Bộ, cơ quan ngang Bộ, cơ quan thuộc Chính phủ;
- UBND các tỉnh, thành phố trực thuộc TW;
- Các Thứ trưởng Bộ GTVT;
- Cục Kiểm tra văn bản (Bộ Tư pháp);
- Công báo;
- Cổng thông tin điện tử Chính phủ;
- Cổng thông tin điện tử Bộ GTVT;
- Báo Giao thông, Tạp chí GTVT;
- Lưu: VT, PC.

BỘ TRƯỞNG
Đinh La Thăng