BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO
********

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
********

Số: 45/1998/TT-BGD &ĐT

Hà Nội, ngày 07 tháng 8 năm 1998

THÔNG TƯ

CỦA BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO SỐ 45/1998/TT-BGD &ĐT NGÀY 07/8/1998 VỀ VIỆC HƯỚNG DẪN BỔ SUNG ĐIỀU 5 THÔNG TƯ SỐ 03/TT NGÀY 20/4/1994 CỦA BỘ GIÁO DỤC ĐÀO TẠO HƯỚNG DẪN THI HÀNH NGHỊ ĐỊNH SỐ 90/CP NGÀY 24/11/1993 CỦA CHÍNH PHỦ VỀ QUY ĐỊNH CƠ CẤU KHUNG CỦA HỆ THỐNG GIÁO DỤC QUỐC DÂN, HỆ THỐNG VĂN BẰNG, CHỨNG CHỈ VỀ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO CỦA NƯỚC CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Tại Điều 5 Thông tư số 03/TT ngày 20/4/1994 của Bộ Giáo dục và Đào tạo hướng dẫn thực hiện Nghị định số 90/CP ngày 24/11/1993 của Chính phủ đã quy định về văn bằng, chứng chỉ của hệ thống giáo dục quốc dân do Nhà nước thống nhất quản lý. Để phù hợp với tình hình thực tế trong việc tổ chức đào tạo loại hình Trung học nghề, Bộ Giáo dục và Đào tạo hướng dẫn bổ sung việc quản lý và cấp bằng Trung học nghề như sau:

1. Bằng Trung học nghề do Bộ Giáo dục và Đào tạo phát hành và quản lý thống nhất trong phạm vi cả nước.

Những người có bằng Trung học nghề được quyền dự thi vào tất cả các trường đại học, cao đẳng của nước Cộng hoà xã hội chủ nghĩa Việt Nam.

2. Giao cho Giám đốc các Sở Giáo dục - Đào tạo các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương cấp bằng tốt nghiệp Trung học nghề cho học sinh tốt nghiệp các lớp Trung học nghề trong các trường nghề.

Các trường nghề trực thuộc Trung ương và địa phương, trên địa bàn lãnh thổ có giấy phép mở lớp Trung học nghề, phải báo cáo kết quả thi tốt nghiệp và danh sách học sinh được đề nghị cấp bằng cho Sở Giáo dục - Đào tạo. Giám đốc Sở Giáo dục - Đào tạo xem xét và ký bằng tốt nghiệp Trung học nghề.

Các trường thuộc các cấp đào tạo khác thực hiện việc cấp bằng Trung học nghề quy định tại Điều 5-b Thông tư số 03/TT ngày 20/4/1994 của Bộ Giáo dục và Đào tạo.

3. Thông tư này có hiệu lực sau 15 ngày kể từ ngày ký. Các quy định trước đây trái với Thông tư này đều bãi bỏ.

4. Các ông Chánh văn phòng, Vụ trưởng Vụ THCN và DN, Vụ trưởng các Vụ có liên quan, Thủ trưởng các cơ quan quản lý đào tạo, Giám đốc các Sở Giáo dục - Đào tạo, và Hiệu trưởng các trường nghề được phép đào tạo Trung học nghề có trách nhiệm tổ chức thực hiện Thông tư này.

Nguyễn Văn Vọng

(Đã ký)