PHỦ THỦ TƯỚNG
******

VIỆT NAM DÂN CHỦ CỘNG HOÀ
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
********

Số: 45-BT

Hà Nội ngày 24 tháng 03 năm 1976

THÔNG TƯ

HƯỚNG DẪN THI HÀNHQUYẾT ĐỊNH SỐ 130-CP NGÀY 20-06-1975 CỦA HỘI ĐỒNG CHÍNH PHỦ VỀ VIỆC BỔ SUNG CHÍNHSÁCH, CHẾ ĐỘ ĐÃI NGỘ ĐỐI VỚI CÁN BỘ XÃ.

Ngày 20 tháng 06 năm 1975, Hội đồng Chính phủ đã banhành quyết định số 130-CP bổ sung chính sách, chế độ đãi ngộ đối với cán bộ xã.

Quyết định của Hội đồng Chính phủ đã quy định rõ nội dung chínhsách, chế độ đối với cán bộ xã, Phủ thủ tướng hướng dẫn thêm một số điểm cụ thểđể các ngành, các cấp thi hành.

1. Về cán bộ chuyên trách, nửa chuyên trách.

Yêu cầu tổ chức bộ máy của xã cần gọn, nhẹ, đội ngũ cán bộ xãcần tinh giản, không nên bố trí nhiều người ảnh hưởng đến sản xuất và khôngthiết thực. Không nhất thiết cấp trên có ngành nào thì xã phải có cán bộ chuyêntrách hoặc nửa chuyên trách phụ trách công tác chuyên môn của ngành ấy. Cần bốtrí kiêm nhiệm cho hợp lý, những công việc có liên quan với nhau thì có thể mộtngười phụ trách, bảo đảm mọi công tác của Đảng và Nhà nước cấp trên giao xuốngđều có người đảm nhiệm và thực hiện tốt, đồng thời ngân sách địa phương có đủkhả năng đài thọ.

Quyết định số 130-CP quy định chung chomỗi xã có từ 5 đến 6 cán bộ chuyên trách, từ 9 đến 10 cán bộ nửa chuyên tráchlàm công tác Đảng, công tác đoàn thể và công tác chính quyền xã.

a) Cán bộ chuyên trách của xã:

Những xã có 5 cán bộ chuyên trách lànhững xã khối lượng công tác nội bộ Đảng không nhiều, gồm có:

- Bí thư Đảng ủy chịu trách nhiệm chung,đi sâu vào công tác hợp tác hoá nông nghiệp; thường trực Đảng và phụ trách côngtác tổ chức xây dựng Đảng.

- Chủ tịch Ủy ban hành chính xã chịutrách nhiệm chung về công tác chính quyền xã, phụ trách công tác kế hoạch, côngtác quản lý lao động, công tác đời sống, kiêm trưởng ban tài chính xã và kiểmtra, đôn đốc các hợp tác xã và nhân dân thực hiện mọi pháp luật, chính sách,nghĩa vụ đối với Nhà nước, kiểm tra việc thực hiện điều lệ của hợp tác xã nôngnghiệp.

- Phó chủ tịch Ủy ban hành chính xã phụtrách công tác nội chính kiêm trưởng công an xã, công tác thanh tra nhân dân,công tác tư pháp và công tác pháp chế của xã.

- Ủy viên thư ký thường trực Ủy ban hànhchính xã phụ trách công tác văn hoá xã hội, y tế, giáo dục của xã và có thểkiêm công tác tuyên huấn của Đảng ủy.

- Ủy viên quân sự chuyên trách công tácquân sự.

Để giúp cho Đảng ủy làm công tác tổ chức,xây dựng Đảng và văn phòng Đảng ủy, bố trí một cán bộ nửa chuyên trách.

Những xã có 6 cán bộ chuyên trách lànhững xã đông đảng viên, khối lượng công tác nội bộ đảng nhiều, ngoài 5 cán bộchuyên trách nói trên, cần bố trí một cán bộ chuyên trách là phó bí thư hoặcthường vụ Đảng ủy thường trực Đảng, kiêm phụ trách công tác tổ chức xây dựngĐảng và văn phòng Đảng ủy; trường hợp này không bố trí cán bộ nửa chuyên tráchnữa.

Những xã có phạm vi quản lý, giám đốctài chính phức tạp và rộng, khối lượng thu chi của ngân sách xã tương đối lớn,số thu hàng năm của ngân sách xã (không kể khoản trợ cấp của ngân sách cấptrên) từ 20.000 đồng trở lên thì ngoài 5 hoặc 6 cán bộ chuyên trách nói trên,được bố trí thêm 1 cán bộ chuyên trách làm phó ban tài chính kiêm quản lý thịtrường, do Ủy ban hành chính tỉnh, thành phố xét quyết định, còn nói chung, cácxã khác đều bố trí một cán bộ nửa chuyên trách làm phó ban tài chính kiêm quảnlý thị trường, như đã quy định trong quyết định số 130-CP.

Trường hợp có xã nhiệm kỳ bầu cử Ủy banhành chính 1975 – 1977 đã bầu hai phó chủ tịch mà nay chưa sắp xếp, bố trí lạiđược thì tạm giữ lại hết nhiệm kỳ, cả hai phó chủ tịch đều được hưởng phụ cấpcán bộ chuyên trách hàng tháng.

b) Cán bộ nửa chuyên trách của xã:

Ngoài số cán bộ chuyên trách, quyết địnhsố 130-CP quy định cho mỗi xã có từ 9 đến 10 cán bộ nửa chuyên trách để đảm bảocác mặt công tác của Đảng, đoàn thể quần chúng và chính quyền xã. Những xã có 9cán bộ nửa chuyên trách là xã có phó ban tài chính hoặc xã có đồng chí phó bíthư (hoặc thường vụ) phụ trách công tác Đảng là một cán bộ chuyên trách như đãnói ở trên, xã có 10 cán bộ nửa chuyên trách gồm có:

- Phó ban tài chính kiêm quản lý thịtrường;

- Công an phó phụ trách công tác hộ tịch,hộ khẩu, công tác trật tự trị an;

- Xã đội phó kiêm công tác thể dục thểthao;

- Cán bộ phụ trách công tác thống kê,kế hoạch, thi đua và kiêm văn phòng Ủy ban hành chính xã;

- Cán bộ phụ trách công tác văn hoá,thông tin;

- Cán bộ phụ trách công tác thương binh,xã hội và kiêm nhiệm thêm một số công tác khác, có thể kiêm chính trị viên phóxã đội;

- Cán bộ phụ trách công tác giao thông,thủy lợi, quản lý ruộng đất, quy hoạch nông thôn (có thể là ủy viên Ủy ban hànhchính xã); những xã đã tổ chức lại sản xuất thống nhất một hợp tác xã nôngnghiệp thì công tác giao thông, thủy lợi do hợp tác xã đảm nhiệm;

- Cán bộ phụ trách công tác thanhniên;

- Cán bộ phụ trách công tác phụ nữ;

- Công tác mặt trận, xã nào cần thiếtthì bố trí một cán bộ phụ trách và có thể kiêm nhiệm thêm một số công tác; xãnhỏ khối lượng công tác mặt trận không nhiều thì phân công kiêm nhiệm mà khôngbố trí cán bộ nửa chuyên trách.

Một số xã miền núi cần thiết phải cóngười dân tộc ít người phụ trách thôn bản xa xôi, hẻo lánh thì bố trí thêm mộtcán bộ nửa chuyên trách do Ủy ban hành chính tỉnh xét quyết định như đã quyđịnh trong quyết định số 130-CP.

Những xã trước đây đã bố trí cán bộ chuyêntrách, nửa chuyên trách và phụ cấp hàng tháng nhiều hơn mức quy định trongquyết định số 130-CP thì từ nay đến hết quý II năm 1976 cần sắp xếp lại để bảođảm thống nhất tổ chức và chế độ.

Việc phân công kiêm nhiệm công tác củacán bộ xã, căn cứ vào bản hướng dẫn này, căn cứ vào khối lượng công việc củaxã, tình hình cụ thể và khả năng, trình độ, sức khoẻ cán bộ xã mà Ủy ban hànhchính tỉnh, thành phố và Ủy ban hành chính huyện hướng dẫn, điều chỉnh cho hợplý; có thể đồng chí thường trực Đảng kiêm công tác tuyên huấn để bớt phần việccho ủy viên thư ký Ủy ban hành chính xã; công tác gia đình B, C hiện nay khôngcòn nữa thì có thể phân công đồng chí cán bộ phụ trách công tác thương binh xãhội làm thêm công tác thanh tra nhân dân; hoặc đồng chí cán bộ phụ trách côngtác mặt trận kiêm công tác thanh tra nhân dân...Một cán bộ xã tuy kiêm nhiệmnhiều công việc nhưng cũng chỉ được phụ cấp một định suất chuyên trách hoặcđịnh suất nửa chuyên trách, không phải giữ hai, ba chức vụ thì hưởng nhiều địnhsuất.

Một vấn đề hết sức quan trọng cần đượcchú ý là việc kết hợp các mặt công tác ở xã phải thành nền nếp thường xuyên,làm cho mọi mặt công tác hỗ trợ nhau, bảo đảm cho công tác nào cũng có hiệu quảthực sự, và không bị bỏ sót. Thí dụ: công tác quản lý lao động phải kết hợp vớicông tác quản lý hộ khẩu, quản lý thị trường...công tác thanh tra, tư pháp cầnkết hợp với công tác vận động quần chúng...; công tác phổ biến pháp luật kếthợp với công tác thông tin, văn hoá, giáo dục.v.v....Nói chung lại mọi mặt côngtác ở xã cần thể hiện được sự kết hợp giữa công tác quản lý Nhà nước với côngtác vận động quần chúng dưới sự lãnh đạo của Đảng.

Việc phân loại xã, Ủy ban hành chínhtỉnh, thành phố cần căn cứ vào nhiều mặt: địa dư, dân số, tình hình chính trịkinh tế mà kết hợp xem xét, có thể ở đồng bằng tuy địa dư xã không rộng nhưngdân số đông, miền núi dân số không đông nhưng địa dư xã rộng, hoặc nhữngxã tuy dân số dưới mức quy định nhưng là vùng chính trị, kinh tế trọng yếu củahuyện và tỉnh thì cũng có thể là xã loại một.

2. Chế độ đào tạo bồi dưỡng cán bộ xãvà hợp tác xã nông nghiệp.

Cán bộ xã có 3 năm công tác, giữ chứcvụ: đảng ủy viên (hoặc chi ủy viên nơi chưa có Đảng ủy); bí thư chi bộ; ủy viênỦy ban hành chính xã; trưởng, phó các ngành chuyên môn của xã; trưởng, phó banMặt trận xã; bí thư, phó bí thư Đoàn thanh niên lao động Hồ Chí Minh, hộitrưởng, phó hội trưởng phụ nữ xã; chủ nhiệm, phó chủ nhiệm, kế toán trưởng củacác hợp tác xã nông nghiệp, lâm nghiệp, thủ công nghiệp, đánh cá, làm muối, muabán, tín dụng và cán bộ kỹ thuật khoa học, quản lý do xã hoặc hợp tác xã cử đihọc, lớp 6 tháng trở lên được trợ cấp 30 đồng một tháng, lớp 6 tháng trở xuốngđược trợ cấp 26 đồng một tháng; nếu chưa đủ 3 năm giữ những chức vụ nói trênthì được phụ cấp 22 đồng một tháng. Đối với cán bộ chuyên trách của xã tuy chưađủ 3 năm công tác, nhưng trước khi đi học hưởng phụ cấp hàng tháng cao hơn 22đồng thì được giữ mức cao hơn.

Trong thời gian đi học, cán bộ xã vàhợp tác xã nông nghiệp nói trên được cấp lương thực như cán bộ, công nhân viênNhà nước làm công tác hành chính; học lớp từ trên một tháng, thì phần lươngthực ăn chia ở nhà không được hưởng. Riêng đối với cán bộ xã miền núi, học lớptrên 3 tháng thì phần lương thực ăn chia của nhà không được hưởng. Trong thờigian đi học, cán bộ xã không được hưởng phần phụ cấp công tác hàng tháng củaxã, trường hợp gia đình gặp khó khăn thì được xét trợ cấp như quy định ở phầnIV trong quyết định số 130-CP, với tinh thần thiếu nhiều, trợ cấp nhiều, thiếuít, trợ cấp ít; mức tối đa một năm không quá 2 lần mỗi lần không quá 60 đồng.

Chế độ cán bộ xã và hợp tác xã nói trongphần II của quyết định số 130-CP chỉ áp dụng cho các lớp bồi dưỡng chính trị,văn hoá, chuyên môn, kỹ thuật quản lý kinh tế và phổ biến kinh nghiệm thực tếcho cán bộ xã, hợp tác xã, do các cấp huyện, tỉnh và trung ương mở; nếu được cửđi học các lớp chuyên tu dài hạn từ trên 12 tháng và sau đó được tuyển vào biênchế Nhà nước thì áp dụng theo chế độ hiện hành đối với người đi học các lớp nóitrên.

3. Chế độ đối với cán bộ xã hoạt độnglâu năm, nay già yếu nghỉ việc.

Cán bộ xã già yếu, nam 55 tuổi, nữ 50tuổi là tính đến ngày huyện ủy hoặc Ủy ban hành chính huyện cho nghỉ việc haybố trí công tác nhẹ mà không có phụ cấp chuyên trách hoặc nửa chuyên trách hàngtháng. Những cán bộ xã đã về nghỉ trước đây nếu không đủ những điều kiện đã quyđịnh trong quyết định số 130-CP thì không thuộc đối tượng xét phụ cấp.

Cán bộ chuyên trách và nửa chuyên tráchcủa xã có đủ số năm công tác giữ chức vụ đảng ủy viên (hoặc chi ủy viên nơichưa có Đảng ủy), bí thư chi bộ dưới Đảng ủy; ủy viên Ủy ban hành chính xã; trưởngphó ban Mặt trận của xã; hội trưởng, phó hội trưởng phụ nữ xã; bí thư, phó bíthư Đoàn thanh niên lao động Hồ Chí Minh xã (được tính cả thời gian làm chủnhiệm, phó chủ nhiệm, kế toán trưởng của các hợp tác xã: nông nghiệp, lâm nghiệp,thủ công nghiệp, đánh cá, làm muối, mua bán và tín dụng, nhưng thời gian côngtác Đảng, chính quyền và đoàn thể phải nhiều hơn thời gian giữ chức vụ chủ chốtcủa các hợp tác xã). Thí dụ: đồng chí B có 3 năm làm hội trưởng phụ nữ xã, cộngvới 5 năm làm phó chủ tịch Ủy ban hành chính xã, cộng với 7 năm làm chủ nhiệmhợp tác xã nông nghiệp bằng 15 năm, như vậy đồng chí B có đủ thời gian công tácđể xét hưởng phụ cấp thường xuyên hàng tháng.

Trong quá trình công tác, có bị kỷ luậtthôi giữ chức vụ thì cả thời gian làm chức vụ đó không tính. Thí dụ: đồng chí Ccó 14 năm làm phó chủ tích Ủy ban hành chính xã và sau đó làm chủ nhiệm hợp tácxã nông nghiệp, nhưng làm chủ nhiệm hợp tác xã được một năm thì bị kỷ luật thôigiữ chức chủ nhiệm, như vậy đồng chí C cộng lại có 14 năm giữ chức vụ chủ chốt(15 năm – 1 năm = 14 năm) nên không đủ thời gian hưởng phụ cấp hàng tháng.Trường hợp cán bộ xã, tuy không bị kỷ luật thôi giữ chức vụ, nhưng trong quátrình công tác hoặc khi già yếu, nghỉ việc có những sai lầm nghiêm trọng, khônggiữ được phẩm chất cách mạng, mất tín nhiệm với cán bộ và nhân dân trong xã thìkhông thuộc diện đối tượng xem xét chung, mà Ủy ban hành chính tỉnh, thành phốcần xét từng trường hợp cụ thể quyết định cho hưởng hay không cho hưởng phụ cấphàng tháng.

Cán bộ xã tuy chưa đủ 15 năm giữ nhữngchức vụ công tác nói trên, nhưng có thời gian hoạt động trước Cách mạng tháng 8năm 1945 (theo thông tri số 32 của Ban Tổ chức trung ương) cộng lại đủ 15 nămcũng được xét phụ cấp hàng tháng. Cán bộ xã đang giữ những chức vụ nói trên,được cấp trên điều động đi nghĩa vụ quân sự, đi thanh niên xung phong, hoặctrưng tập làm công tác thoát ly, một thời gian sau lại trở về xã nhưng chưađược hưởng chế độ phụ cấp thường xuyên hàng tháng và khi thoát ly khỏi xã đãhoàn thành tốt nhiệm vụ, không có sai lầm gì nghiêm trọng thì thời gian công tácthoát ly cũng được cộng với thời gian công tác ở xã để tính phụ cấp hàng tháng,nhưng thời gian công tác giữ các chức vụ ở xã như đã quy định trên phải được ítnhất 8 năm. Thí dụ: Đồng chí N làm xã đội trưởng 8 năm, sau đi nghĩa vụ 7 năm,nay trở về xã hoạt động nhưng chưa được hưởng chế độ phụ cấp hàng tháng, nhưvậy đồng chí N có đủ 15 năm để xét hưởng phụ cấp thường xuyên hàng tháng, nếuđã ở trong độ tuổi nói trên.

Trường hợp cán bộ xã có đủ 15 năm giữchức vụ nói trên, nhưng chưa đủ 55 tuổi (nam) hoặc 50 tuổi (nữ) mà bị tàn phế,như: mù loà, què, bại liệt...không còn sức lao động thì Ủy ban hành chính tỉnh,thành phố xem xét cụ thể từng trường hợp mà quyết định hưởng phụ cấp cho thoảđáng, không áp dụng tỷ lệ phần trăm mất sức lao động mà Hội đồng giám định ykhoa xác nhận.

Cán bộ xã được huyện ủy hoặc Ủy ban hànhchính huyện cho nghỉ việc trước ngày ban hành quyết định số 130-CP, nay xét cóđủ điều kiện quy định trong quyết định, tính đến ngày cho nghỉ việc, cũng đượcxét để hưởng phụ cấp thường xuyên hàng tháng. Thí dụ: đồng chí Nguyễn Văn Xđược Ủy ban hành chính huyện cho nghỉ việc từ tháng 10 năm 1972, tính đến ngàyđó, đồng chí Nguyễn Văn X có đủ những điều kiện đã quy định trong quyết định số130-CP thì đồng chí Nguyễn Văn X thuộc diện được xét để hưởng chế độ phụ cấphàng tháng.

Những cán bộ, công nhân viên Nhà nướcvề hưu, mất sức, thương binh về xã được cử làm cán bộ chuyên trách hoặc nửachuyên trách thì thời gian làm công tác này cũng được hưởng phụ cấp hàng thángnhư cán bộ xã; khi già yếu nghỉ việc chỉ được hưởng một trong hai chế độ vềhưu, hoặc trợ cấp cán bộ xã già yếu nếu chế độ nào cao hơn (trừ phụ cấp thươngtật thì vẫn được hưởng).

Phụ cấp cho cán bộ xã hoạt động lâu nămnay già yếu nghỉ việc được tính từ ngày Ủy ban hành chính tỉnh, thành phố xétquyết định, không có khoản truy lĩnh.

Các chế độ trợ cấp khi sinh đẻ, chế độtrợ cấp khi chết và chế độ trả tiền công tác phí đối với cán bộ xã vẫn áp dụngtheo Thông tư số 18-TT/LB ngày 25-08-1975.

Chính sách, chế độ đãi ngộ đối với cánbộ y tế xã do Bộ Y tế hướng dẫn.

Các Bộ Tài chính, Y tế có trách nhiệmhướng dẫn thực hiện theo chức năng của ngành; Ủy ban hành chính tỉnh, thành phốcó kế hoạch chỉ đạo thực hiện, theo dõi hướng dẫn cấp huyện và cấp xã thực hiệnquyết định số 130-CP của Hội đồng Chính phủ và Thông tư hướng dẫn này.

BỘ TRƯỞNG PHỦ THỦ TƯỚNG

Trần Hữu Dực