THÔNG TƯ

CỦA BỘTÀI CHÍNH SỐ 46/2000/TT-BTC NGÀY 24 THÁNG 05 NĂM 2000 HƯỚNG DẪN CƠ CHẾ ĐẦU TƯPHÁT TRIỂN CƠ SỞ HẠ TẦNG
KHU VỰC DỌC ĐƯỜNG 14 THỊ Xà ĐỒ SƠN VÀ
HUYỆN CÁT HẢI - THÀNH PHỐ HẢI PHÒNG

Căn cứ Quyết định số 253/QĐ-TTg ngày 23/3/2000 của Thủ tướng Chính phủ về việc đầu tư phát triển cơsở hạ tầng khu vực dọc đường 14, thị xã Đồ Sơn và huyện Cát Hải thuộc thành phốHải Phòng, Bộ Tài chính hướng dẫn như sau:

I. PHẠM VI ÁP DỤNG:

Theo quy định tại Điều 1, Quyết định số 253/QĐ-TTg ngày23/3/2000 của Thủ tướng Chính phủ, phạm vi được đầu tư cơ sở hạ tầng quy địnhtại Thông tư này bao gồm:

1- Khu vực dọc đường 14, gồm 5 xã: Hải Thành, Tân Thành, AnhDũng, Hoà Nghĩa và Hợp Đức.

2- Thị xã Đồ Sơn.

3- Huyện đảo Cát Hải gồm: đảo Cát Bà và đảo Cát Hải.

II. QUY ĐỊNH VỀ QUẢN LÝ VỐN ĐẦU TƯ TỪ NSNN CHO
XÂY DỰNG, PHÁT TRIỂN CƠ SỞ HẠ TẦNG TẠI KHU VỰC
DỌC ĐƯỜNG 14 THỊ Xà ĐỒ SƠN VÀ HUYỆN ĐẢO CÁT HẢI:

1- Lập kế hoạch vốn đầu tư:

Trên cơ sở dự kiến thu ngân sách Nhà nước trên địa bàn khuvực dọc đường 14, thị xã Đồ Sơn và huyện đảo Cát Hải cả giai đoạn 1999-2003, Uỷban nhân dân thành phố Hải Phòng đề nghị mức vốn Nhà nước đầu tư riêng qua ngânsách thành phố khu vực dọc đường 14, thị xã Đồ Sơn và huyện đảo Cát Hải.

Hàng năm, căn cứ vào dự toán thu ngân sách Nhà nước của địabàn khu vực dọc đường 14, thị xã Đồ Sơn và huyện đảo Cát Hải đã được Hội đồngnhân dân thành phố Hải Phòng duyệt và được Bộ Tài chính chấp thuận trong dựtoán ngân sách hàng năm của thành phố Hải Phòng, Uỷ ban nhân dân thành phố HảiPhòng phân bổ mức vốn Nhà nước đầu tư riêng hàng năm qua ngân sách thành phốcho khu vực dọc đường 14, thị xã Đồ Sơn và huyện đảo Cát Hải (chi tiết cho từngcông trình đầu tư và được xếp theo thứ tự ưu tiên) gửi Bộ Kế hoạch và Đầu tư,Bộ Tài chính.

Căn cứ về mức vốn đầu tư hàng năm từ ngân sách Trung ươngcho khu vực dọc đường 14, thị xã Đồ Sơn và huyện đảo Cát Hải, Uỷ ban nhân dânthành phố Hải Phòng có trách nhiệm lập kế hoạch sử dụng vốn đầu tư theo từngquý gửi Bộ Tài chính (chậm nhất vào ngày 20 của tháng cuối quý trước).

Trên cơ sở kế hoạch vốn đầu tư cả năm, kế hoạch sử dụng vốntừng quý do địa phương lập và khả năng của ngân sách Trung ương ở từng thờiđiểm, Bộ Tài chính xác định và thông báo kế hoạch cấp vốn hàng quý cho Uỷ bannhân dân thành phố Hải Phòng.

Số vốn Nhà nước đầu tư cho khu vực dọc dường 14, thị xã ĐồSơn và huyện đảo Cát Hải qua ngân sách thành phố được xác định trên cơ sở dựtoán số thu ngân sách hàng năm trên địa bàn khu vực dọc đường 14, thị xã Đồ Sơnvà huyện đảo Cát Hải (không kể các khoản thu không giao trong cân đối ngân sáchnhư các khoản ghi thu về học phí, viện phí, viện trợ, đóng góp của dân...) vàđược xem xét lại vào năm sau trên cơ sở số thu thực tế năm trước để điều chỉnhkế hoạch đầu tư vốn năm sau, trường hợp số thực thu vượt hay hụt so với dự toánthu đầu năm thì phần chênh lệch sẽ được điều chỉnh vào dự toán vốn đầu tư nămsau. Số vốn đầu tư này được xác định là phần bổ sung có mục tiêu của ngân sáchTrung ương cho thành phố, không tính vào nhiệm vụ chi của ngân sách địa phương.

Riêng năm 2000, mức vốn đầu tư từ ngân sách Trung ương chokhu vực dọc đường 14, thị xã Đồ Sơn và huyện đảo Cát Hải sẽ được tính cả số vốnđầu tư tương ứng với số thu ngân sách nhà nước trên địa bàn khu vực dọc đường14, thị xã Đồ Sơn và huyện đảo Cát Hải năm 1999.

2- Trình tự, thủ tục phương thức cấp phát, chế độ báo cáo,quyết toán và quản lý vốn đầu tư:

Theo kế hoạch sử dụng vốn đầu tư cả năm và hàng quý được Uỷban nhân dân thành phố phê duyệt, Bộ Tài chính (ngân sách Trung ương) cấp vốncho các công trình đầu tư được duyệt qua ngân sách thành phố Hải Phòng.

Mọi khoản vốn ngân sách Trung ương cấp cho khu vực dọc đường14, thị xã Đồ Sơn và huyện đảo Cát Hải qua ngân sách thành phố chỉ sử dụng chomục đích xây dựng các cơ sở hạ tầng và phải được quản lý theo đúng các quy địnhhiện hành về quản lý vốn đầu tư xây dựng cơ bản.

Số vốn đầu tư cho khu vực dọc đường 14, thị xã Đồ Sơn vàhuyện đảo Cát Hải qua ngân sách thành phố được phản ánh chung vào báo cáo ngânsách hàng tháng và quyết toán ngân sách hàng năm của địa phương nhưng ghi mộtphần riêng cho các công trình đầu tư khu vực dọc đường 14, thị xã Đồ Sơn vàhuyện đảo Cát Hải (gồm cả nguồn vốn huy động khác).

Hàng quý, thành phố có trách nhiệm báo cáo Bộ Tài chính, BộKế hoạch và Đầu tư tình hình thực hiện đầu tư xây dựng, cấp phát vốn cho từngcông trình, cuối năm báo cáo Thủ tướng Chính phủ (đồng gửi Bộ Tài chính, Bộ Kếhoạch và Đầu tư) kết quả thực hiện cả năm.

3- Việc lập dự toán, quản lý, cấp phát và quyết toán nguồnkinh phí đầu tư từ ngân sách Nhà nước cho đầu tư cơ sở hạ tầng khu vực dọcđường 14, thị xã Đồ Sơn và huyện đảo Cát Hải phải thực hiện theo đúng các quyđịnh của Luật NSNN và các văn bản hướng dẫn thực hiện Luật NSNN.

III. TỔ CHỨC THỰC HIỆN:

Căn cứ vào nội dung hướng dẫn nêu trên, đề nghị Uỷ ban nhândân thành phố Hải Phòng chỉ đạo các ban ngành liên quan thực hiện. Trong quátrình thực hiện, nếu có vướng mắc, đề nghị phản ánh về Bộ Tài chính để nghiêncứu, giải quyết.