BỘ NÔNG NGHIỆP VÀ PHÁT TRIỂN NÔNG THÔN
CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
Hà Nội, ngày 5 tháng 11 năm 2013

THÔNG TƯ

Ban hành Tiêu chuẩn kỹ năng nghề quốc gia

 đối với các nghề thuộc nhóm nghề nông nghiệp

__________________


Căn cứ Nghị định số 01/2008/NĐ-CP ngày 03/01/2008 của Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn; Nghị định số 75/2009/NĐ-CP ngày 10/9/2009 sửa đổi Điều 3 Nghị định số 01/2008/NĐ-CP của Chính phủ;

Căn cứ Quyết định số 09/2008/QĐ-BLĐTBXH ngày 27/3/2008 của Bộ trưởng Bộ Lao động-Thương binh và Xã hội về việc ban hành Quy định nguyên tắc, quy trình xây dựng và ban hành tiêu chuẩn kỹ năng nghề quốc gia;

Theo đề nghị của Vụ trưởng Vụ Tổ chức cán bộ,

Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn ban hành Thông tư ban hành tiêu chuẩn kỹ năng nghề quốc gia đối với các nghề thuộc nhóm nghề nông nghiệp.

Điều 1. Ban hành kèm theo Thông tư này 08 tiêu chuẩn kỹ năng nghề quốc gia năm 2013 đối với các nghề thuộc nhóm nghề nông nghiệp:

1. Tiêu chuẩn kỹ năng nghề Quản lý, khai thác công trình thủy lợi

2. Tiêu chuẩn kỹ năng nghề Trồng cây thuốc lá

3. Tiêu chuẩn kỹ năng nghề Trồng cây cao su

4. Tiêu chuẩn kỹ năng nghề Trồng cây cà phê

5. Tiêu chuẩn kỹ năng nghề Chế biến mủ cao su

6. Tiêu chuẩn kỹ năng nghề Vận hành máy nông nghiệp

7. Tiêu chuẩn kỹ năng nghề Cơ điện nông thôn

8. Tiêu chuẩn kỹ năng nghề Sản xuất hàng mây tre đan.

Điều 2. Thông tư này có hiệu lực thi hành kể từ ngày 20 tháng 12 năm 2013.

Điều 3. Chánh Văn phòng Bộ, Vụ trưởng Vụ Tổ chức cán bộ, Thủ trưởng các đơn vị và cá nhân có liên quan chịu trách nhiệm tổ chức thi hành Thông tư này./.

Bộ trưởng

(Đã ký)

Cao Đức Phát