THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ******

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc********

Số: 465-TTg

Hà Nội, ngày 07 tháng 12 năm 1976

THÔNG TƯ

VỀ VIỆC XÉT DUYỆT, CÔNGNHẬN VÀ CÔNG BỐ HOÀN THÀNH KẾ HOẠCH NHÀ NƯỚC NĂM 1976

Năm 1976 là năm đầu cả nước bước vào thực hiện kế hoạchNhà nước 5 năm 1976-1980. Việc xét duyệt, công nhận và công bố hoàn thành kếhoạch Nhà nước năm 1976 là phải nghiêm túc, chặt chẽ, góp phần thúc đẩy các đơnvị kinh tế cơ sở, các ngành, các cấp nhanh chóng đưa quản lý kinh tế vào nềnếp, động viên cán Bộ Giáo dục và Đào tạo, công nhân nâng cao tinh thần tráchnhiệm, ý thức làm chủ tập thể, nổ lực thi đua hoàn thành toàn diện và vượt mứckế hoạch Nhà nước.

Nội dung công tác xét duyệt, công nhận và công bố hoàn thànhkế hoạch Nhà nước năm 1976 vẫn áp dụng các quy định mà Chính phủ đã ban hành từtrước đến nay (các quyết định số 112-CP ngày 22-7-1964, số 211-CP ngày18-11-1970; các thông tư số 71-TTg ngày 22-7-1964, số 119-TTg ngày 14-12-1968,chỉ thị số 324-TTg ngày 26-12-1974), có bổ sung một vài điểm đối với các tỉnhphía Namcho phù hợp với tình hình mới.

1. Đối tượng để xét duyệt, công nhận và công bố hoànthành kế hoạch Nhà nước năm 1976 là các đơn vị cơ sở sản xuất, kinh doanh cóhạch toán kinh tế độc lập và được giao các chỉ tiêu kế hoạch Nhà nước.

Căn cứ để xét duyệt, công nhận và công bố hoàn thành kế hoạchlà các chỉ tiêu mà các Bộ, Tổng cục và Ủy ban nhân dân các tỉnh, thành phố trựcthuộc trung ương đã giao cho các đơn vị cơ sở, với điều kiện là tổng hợp cácchỉ tiêu của các sở lại không được thấp hơn các chỉ tiêu đã được Hội đồng Chínhphủ giao vào đầu năm (theo quyết định số 229-CP ngày 26-12-1975 và đươc điềuchỉnh, bổ sung (nếu có) vào giữa năm (theo quyết định số 110-CP ngày13-7-1976). Các quyết định của Bộ, Tổng cục và Ủy ban nhân dân địa phương điềuchỉnh kế hoạch cho cơ sở sau ngày 30-9-1976đều không hợp lệ.

Không đặt vấn đề loại trừ các nhân tố ảnh hưởng đến việc thựchiện kế hoạch: gặp trường hợp đặc biệt thì Bộ, Tổng cục chủ quản hoặc Ủy bannhân dân tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương bàn với Tổng cục Thống kê, Ủyban Kế hoạch Nhà nước với Bộ Tài chính để quyết định. Đối với các đơn vị đượccấp có thẩm quyền giao thêm nhiệm vụ đột xuất ngoài chỉ tiêu kế hoạch đã giaođầu năm hoặc đã được điều chỉnh bổ sung vào giữa năm thì được tính trừ vào chỉtiêu kế hoạch đã giao trước đây một mức tương ứng với nhiệm vụ được giao độtxuất, nhưng phải được sự nhất trí của cơ quan thống kê và cơ quan tài chínhcùng cấp.

Chỉ tiêu để xét duyệt, công nhận và công bố hoàn thành kếhoạch Nhà nước năm 1976 vẫn áp dụng các chỉ tiêu được quy định trong thông tưsố 71-TTg ngày 22-7-1964 và được sửa đổi bổ sung trong thông tư số 119-TTg/CNngày 14-12-1968 và chỉ thị số 324-TTg ngày 26-12-1974 là ngành than phải xétduyệt cả chỉ tiêu bốc đất đá; ngành xây dựng cơ bản thay chỉ tiêu hạngmục công trình hoàn thành và bàn giao đúng thời hạn ghi trong hợp đồng bằngcác chỉ tiêu các công trình và hạng mục công trình chủ yếu khởi côngvà hoàn thành trong năm kế hoạch, năng lực sản xuất mới tăng thêm; bỏ việcxét duyệt đối với các công trình tự làm và đơn vị kiến thiết (bên A); các xínghiệp xây lắp nhận thầu xét duyệt cả chỉ tiêu nộp tích luỹ và các khoảnphải nộp khác cho ngân sách Nhà nước theo kế hoạch đã giao; các xí nghiệpcông nghiệp địa phương do tỉnh quản lý phải xét duyệt cả 5 chỉ tiêu như các xínghiệp trung ương, trừ những xí nghiệp do huyện quản lý vẫn chỉ xét duyệt 3 chỉtiêu. Một số chỉ tiêu được nêu trong nghị quyết số 19-CP ngày 29-1-1976 như sảnlượng hàng hóa thực hiện, công suất mới được đưa vào sử dụng, sản lượng hànghóa cung ứng cho xuất khẩu, nên kế hoạch giao chỉ tiêu nào thì phải xétduyệt chỉ tiêu ấy. Đơn vị được công nhận và công bố hoàn thành kế hoạch Nhànước phải là đơn vị đã hoàn thành toàn diện các chỉ tiêu kế hoạch (kể cả hiệnvật giá trị). Riêng chỉ tiêu chất lượng sản phẩm phải được đặc biệt coitrọng; khi xét duyệt phải nghiêm túc, chặt chẽ theo đúng thông tư số 71-TTgngày 22-7-1964sảnphẩm làm ra phải đúng quy cách phẩm chất đã quy định trong kế hoạch.

Cách tính toán hoàn thành các chỉ tiêu kế hoạch phải theo đúngnội dụng chế độ thống kê, kế toán của Nhà nước.

2. Đối với các xí nghiệp ở các tỉnh phía Nam, vì việcgiao chỉ tiêu kế hoạch chậm và việc quản lý chưa đúng theo nội dung chế độ báocáo thống kê, kế toán và hạch toán của Nhà nước nên các Bộ, Tổng cục và Ủy bannhân dân các tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương cần căn cứ vào tình hình cụthể của từng xí nghiệp mà vận dụng quyết định số 112-CP và thông tư số 71-TTgđể xét duyệt và công nhận hoàn thành kế hoạch.

3. Thủ trưởng các Bộ, Tổng cục, Chủ tịch Ủy ban nhândân các tỉnh, thành phố trực thuộc trưng ương chịu trách nhiệm xét duyệt, côngnhận, công bố hoàn thành kế hoạch Nhà nước và xét khen thưởng đối với các đơnvị kinh tế cơ sở thuộc mình quản lý. Trước khi ra quyết định công nhận hoànthành kế hoạch Nhà nước cho các đơn vị cơ sở, các Bộ, Tổng cục cần báo cho Tổngcục Thống kê, Bộ Tài chính , Ủy ban kế hoạch Nhà nước và Tổng công đoàn biết đểtham gia ý kiến. Việc quyết định công nhận hoàn thành kế hoạch Nhà nước nhấtthiết phải có sự nhất trí của cơ quan Thống kê Nhà nước, cơ quan tài chính vàtổ chức công đoàn cùng cấp.

Tổng cục Thống kê hướng dẫn cụ thể các Bộ, Tổng cục và Ủy bannhân dân tỉnh, thành phố tiến hành việc xét duyệt, công nhận và công bố hoànthành kế hoạch được nghiêm túc. Bộ Tài chính phối hợp với Tổng công đoàn hướngdẫn cụ thể việc xét khen thưởng và trích lập quỹ xí nghiệp cho các đơn vị cơ sởhoàn thành kế hoạch Nhà nước.

Công tác xét duyệt, công nhận, công bố hoàn thành kế hoạch Nhànước và việc khen thưởng năm 1976 cần được tiến hành chặt chẽ, kịp thời và phảikết thúc chậm nhất hết quý I-1977

4. Thủ tướng Chính phủ giao trách nhiệm cho Tổng cụcThống kê phối hợp với Bộ Tài chính bàn với các cơ quan quản lý tổng hợp của Nhànước, đồng thời tham khảo ý kiến của các cơ quan quản lý ở trung ương, củachính quyền các địa phương, và các đoàn thể nhân dân ở trung ương để xây dựngcác văn bản về chế độ xét duyệt, công nhận và công bố kế hoạch Nhà nước dùng chocác năm trong kỳ kế hoạch 5 năm lần thứ hai và trình thủ tướng Chính phủ để banhành trong quý II-1977

K. T. THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ

PHÓ THỦ TƯỚNG

Nguyễn Duy Trinh