BỘ Y TẾ
--------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 47/2013/TT-BYT

Nội, ngày 31 tháng 12 năm 2013

THÔNG TƯ

BAN HÀNH QUY TRÌNH GIÁM ĐỊNH PHÁP Y

Căn cứ Luật giám định tư pháp s13/2012/QH13 ngày 20 tháng 6 năm2012;

Căn cứ Nghị định s 85/2013/NĐ-CP ngày 29 tháng 7 năm 2013 của Chính phủ quy định chi tiết và biện pháp thi hành Luật giám định tư pháp;

Căn cứ Nghị định s 63/2012/NĐ-CP ngày 31 tháng 8 năm 2012 của Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyn hạn và cơ cu t chức của Bộ Y tế;

Theo đề nghị của Cục trưởng Cục Quản lý Khám, chữa bệnh;

Bộ trưởng Bộ Y tế ban hành Thông tư ban hành Quy trình giám định pháp y.

Điều 1. Ban hành Quy trình giám định pháp y

Ban hành kèm theo Thông tư này Quy trình giám định pháp y, bao gồm:

Phần I: Quy trình giám định pháp y (54 quy trình);

Phần II: Quy trình giám định hóa pháp (29 quy trình);

Phần III: Quy trình giám định ADN (10 quy trình).

Điu 2. Biểu mẫu sử dụng trong giám định pháp y

Ban hành kèm theo Thông tư này các biểu mẫu sử dụng trong giám định pháp y, bao gồm:

1. Biểu mẫu bản kết luận giám định pháp y;

a) Mu số 1a: Bản kết luận giám định pháp y về thương tích;

b) Mu số 1b: Bản kết luận giám định pháp y về thương tích lại lần thứ hai;

c) Mu số 2a: Bản kết luận giám định pháp y về tử thi;

d) Mu số 2b: Bản kết luận giám định pháp y về tử thi lại lần thứ hai;

đ) Mu số 3a: Bản kết luận giám định pháp y về tình dục;

e) Mu số 3b: Bản kết luận giám định pháp y về tình dục lại lần thứ hai;

g) Mu số 4a: Bản kết luận giám định pháp y về giới tính;

h) Mu số 4b: Bản kết luận giám định pháp y về giới tính lại lần thứ hai;

i) Mu số 5a: Bản kết luận giám định pháp y về độ tuổi;

k) Mu số 5b: Bản kết luận giám định pháp y về độ tuổi lại lần thứ hai;

l) Mu số 6a: Bản kết luận giám định pháp y về hóa pháp;

m) Mu số 6b: Bản kết luận giám định pháp y về hóa pháp lại lần thứ hai;

n) Mu số 7a: Bản kết luận giám định pháp y về ADN;

o) Mu số 7b: Bản kết luận giám định pháp y về ADN lại lần thứ hai;

p) Mu số 8a: Bản kết luận giám định pháp y trên hồ sơ;

q) Mu số 8b: Bản kết luận giám định pháp y trên hồ sơ lại lần thứ hai;

r) Mu số 9a: Bản kết luận giám định pháp y về mô bệnh học;

s) Mu số 9b: Bản kết luận giám định pháp y về mô bệnh học lại lần thứ hai;

2. Mu số 10: Giấy chứng nhận thương tích.

3. Mu số 11: Biên bản lấy mẫu giám định ADN.

4. Mu số 12: Biên bản giao nhận đối tượng, mẫu giám định.

Điều 3. Hiu lc thi hành

Thông tư này có hiệu lực thi hành kể từ ngày 15 tháng 4 năm 2014.

Điều 4. Trách nhim thi hành

1. Cục Quản lý Khám, chữa bệnh chủ trì, phối hợp với Vụ Pháp chế và các Vụ, Cục liên quan chỉ đạo, hướng dẫn Viện Pháp y quốc gia, Sở Y tế các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương thực hiện theo đúng quy định tại Thông tư này.

2. Viện Pháp y quốc gia hướng dẫn Viện Pháp y quân đội thuộc Bộ Quốc phòng, Trung tâm giám định pháp y thuộc Viện Khoa học hình sự của Bộ Công an, các Trung tâm Pháp y tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương thực hiện theo đúng quy định tại Thông tư này.

Trong quá trình thực hiện, nếu có khó khăn, vướng mắc, đề nghị cơ quan, t chức, cá nhân phản ánh về Bộ Y tế đ xem xét giải quyết./.

Nơi nhận:
-Văn phòng Chính phủ (Vụ Pháp luật, Công báo, Cổng thông tin điện tử CP);
- Các Bộ: Công an, Quốc phòng, Tư pháp;
- Ủy ban Tư pháp của Quốc hội;
- Bộ Tư pháp (Cục Kiểm tra văn bản QPPL);
- Bộ Y tế: Cục QLKCB, Vụ PC, Thanh tra Bộ, Viện PYQG, Cổng TTĐT BYT;
- Viện Pháp y Quân đội, Viện KHHS Bộ Công an;
- Sở Y tế tỉnh/thành phố trực thuộc TW;
- Lưu: VT, KCB, PC;

KT. BỘ TRƯỞNG
THỨ TRƯỞNG
Nguyễn Viết Tiến

FILE ĐƯỢC ĐÍNH KÈM THEO VĂN BẢN