THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ******

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc********

Số: 475-TTg

Hà Nội, ngày 28 tháng 09 năm 1978

THÔNG TƯ

QUYĐỊNH VỀ TỔ CHỨC NGÀNH PHÁT THANH VÀ TRUYỀN THANH Ở CẤP TỈNH VÀ HUYỆN

Ngày 18tháng 6 năm 1977, Hội đồng Chính phủ đã ban hành Nghị định số 164-CP về việcthành lập Ủy ban Phát thanh và truyền hình Việt Nam.

Ngày 08tháng 7 năm 1977, Hội đồng Chính phủ đã ban hành Quyết định số 180-CP về việcchuyển nhiệm vụ và tổ chức bộ máy truyền thanh của Tổng cục Thông tin sang Ủyban Phát thanh và truyền hình Việt Nam quản lý.

Đến nay,các tỉnh và thành phố trực thuộc trung ương đã thành lập đài phát thanh. Mạnglưới phát thanh và truyền thanh đã hình thành xuống tận cơ sở và đang phát huytác dụng tốt.

Để thốngnhất về mặt tổ chức và tăng cường hiệu lực hoạt động của bộ máy; xét đề nghịcủa đồng chí Chủ nhiệm Ủy ban Phát thanh và truyền hình Việt Nam, Thủ tướngChính phủ ra Thông tư quy định về tổ chức ngành phát thanh và truyền thanh ởtỉnh, thành phố và huyện như sau.

A. VỀ ĐÀIPHÁT THANH TỈNH, THÀNH PHỐ

Đài phátthanh tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương là cơ quan sự nghiệp và quản lý sựnghiệp phát thanh và truyền thanh của địa phương trực thuộc Ủy ban nhân dântỉnh; thành phố, chịu sự chỉ đạo về nội dung tuyên truyền của tỉnh ủy, thành ủyvà chịu sự chỉ đạo về kỹ thuật, nghiệp vụ của Ủy ban Phát thanh và truyền hìnhViệt Nam, có nhiệm vụ chủ yếu sau đây:

1. Thực hiệnchức năng tờ báo nói địa phương;

2. Chịu tráchnhiệm quản lý ngành phát thanh và truyền thanh của địa phương.

Đài phátthanh tỉnh, thành phố có vị trí tương đương với ty, sở của tỉnh và thành phố.

Đài phátthanh tỉnh do một giám đốc phụ trách; có từ hai đến ba phó giám đốc giúp việc(trong đó có một phó giám đốc phụ trách kỹ thuật).

Việc bổ nhiệmgiám đốc, các phó giám đốc do Ủy ban nhân dân tỉnh quyết định với sự thỏa thuậncủa Chủ nhiệm Ủy ban Phát thanh và truyền hình Việt Nam.

Đài phátthanh tỉnh gồm có:

- Phòng biêntập,

- Phòng vănnghệ,

- Phòng kỹthuật,

- Phòng quảnlý nghiệp vụ truyền thanh,

- Phòng kếhoạch và tài vụ,

- Phòng tổchức và hành chính.

Ngoài ra, đàiphát thanh tỉnh còn có một số đơn vị trực thuộc, như trường truyền thanh, xínghiệp truyền thanh, cửa hàng sửa chữa máy thu thanh, máy thu hình, v.v…

Biên chế đàiphát thanh tỉnh, thành phố do Ủy ban nhân dân tỉnh quyết định căn cứ vào nhiệmvụ, kế hoạch phát triển hàng năm và kế hoạch lao động, tiền lương được Nhà nướcduyệt và phân bổ, và theo sự hướng dẫn của Ủy ban Phát thanh và truyền hìnhViệt Nam.

Các đài phátthanh tỉnh, thành có phát thanh bằng tiếng dân tộc, thì tuỳ khối lượng côngviệc biên dịch, đọc mà tăng thêm biên chế cho phù hợp.

Riêng đối vớixí nghiệp truyền thanh, cửa hàng sửa chữa máy thu thanh và máy thu hình là đơnvị sản xuất kinh doanh, Ủy ban nhân dân tỉnh, thành phố căn cứ vào khối lượngcông tác mà quyết định biên chế.

Việc quản lýcán bộ của đài phát thanh tỉnh, thành phố thực hiện theo điều 25, Nghị định số24-CP ngày 02/02/1976 của Hội đồng Chính phủ.

B. ĐÀIPHÁT THANH HUYỆN

Đài phátthanh huyện là cơ quan sự nghiệp trực thuộc Ủy ban nhân dân huyện, nằm trong hệthống chuyên môn cả nước của ngành phát thanh và truyền hình, có nhiệm vụ chủyếu sau đây:

a. Làm chứcnăng một cơ quan tuyên truyền, một công cụ chỉ đạo sản xuất của Ủy ban nhân dânhuyện:

- Tổ chứcviệc tiếp âm đài tiếng nói Việt Nam,đài phát thanh tỉnh trong phạm vi toàn huyện;

- Trực tiếpquản lý đài truyền thanh thị trấn, huyện lỵ.

b. Quản lý sựnghiệp của ngành trong phạm vi huyện:

- Lập kếhoạch và tổ chức thực hiện kế hoạch phát triển sự nghiệp; quản lý các cơ sở vậtchất kỹ thuật; hướng dẫn và nâng cao trình độ nghiệp vụ cho cán bộ, công nhâncủa ngành hoạt động trong mạng lưới truyền thanh của huyện;

- Phối hợpchặt chẽ với các ban chuyên môn và các đoàn thể của huyện trong công tác tuyêntruyền.

Đài truyềnthanh huyện phải quán triệt và chấp hành quy định cho các ban chuyên môn của Ủyban nhân dân huyện, nói trong chương II, Quyết định số 139-CP ngày 14/6/1978của Hội đồng Chính phủ.

Đài truyềnthanh huyện có một trưởng đài truyền thanh huyện phụ trách và một phó trưởngđài truyền thanh huyện giúp việc, do Ủy ban nhân dân huyện quyết định với sựthỏa thuận của giám đốc đài phát thanh tỉnh, thành.

Biên chế đàiphát thanh huyện do Ủy ban nhân dân huyện quyết định căn cứ vào nhiệm vụ và kếhoạch được giao và sự hướng dẫn của ngành phát thanh và truyền hình.

Ở những huyệncó yêu cầu, Ủy ban nhân dân huyện có thể thảo luận với đài phát thanh tỉnh,thành phố để thành lập những đơn vị chuyên trách thi công lắp đặt và sửa chữa,v.v…

Thủ tướngChính phủ yêu cầu Ủy ban Phát thanh và truyền hình Việt Namhướng dẫn Ủy ban nhân dân các tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương thi hànhThông tư này.

TL. THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ
BỘ TRƯỞNG PHỦ THỦ TƯỚNG
Vũ Tuân