BỘ TÀI CHÍNH
Số: 48/TC-VI
CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
Hà Nội, ngày 26 tháng 7 năm 1997

THÔNG TƯ

Sửa đổi một số điểm của Thông tư số 10 TC/VI ngày 24/1/1995 của Bộ Tài chính về hướng dẫn và sử dụng các nguồn kinh phí trong Chỉ thị số 426/TTg của Thủ tướng Chính phủ.

Theo đề nghị tại Công văn số 1478/TCHQ-KHTV ngày 7/5/1997 của Tổng cục Hải quan về việc sửa đổi một số điểm trong Thông tư số 10 TC/VI ngày 24/1/1995 của Bộ Tài chính.

Để khuyến khích và tăng cường cho công tác thu thuế xuất nhập khẩu và đấu tranh chống buôn lậu. Bộ Tài chính sửa đổi một số điểm trong Thông tư số 10 TC/VI ngày 24/1/1995 của Bộ Tài chính về hướng dẫn sử dụng các nguồn kinh phí trong Chỉ thị số 426/TTg của Thủ tướng Chính phủ về tăng cường xây dựng lực lượng Hải quan như sau:

Điểm 2 mục 2 phần II (phân phối và sử dụng) được sửa lại như sau:

- Giành 30% (ba mươi phần trăm) tổng số tiền được trích để làm quỹ phúc lợi tập thể; quỹ khen thưởng thi đua toàn ngành và được sử dụng như sau:

+ Tiền thưởng thường xuyên cho toàn ngành Hải quan tối đa bằng 45% lương cơ bản.

+ Tiền thưởng đột xuất cho các đơn vị và cá nhân trong ngành có thành tích trong công tác thu thuế xuất nhập khẩu, tổng số tiền thưởng đột xuất tối đa bằng 50% tiền thưởng thường xuyên.

+ Sau khi trích thưởng thường xuyên và đột xuất số tiền còn lại được chuyển vào quỹ phúc lợi tập thể của toàn ngành.

Điểm 4 mục 2 phần III được sửa lại như sau:

Giành 4% (bốn phần trăm) tổng số tiền được trích để chi khen thưởng cho các cơ quan, đơn vị cá nhân ngoài ngành đã phối hợp với Hải quan trong việc hoàn thành nhiệm vụ thu thuế xuất nhập khẩu, đấu tranh chống buôn lậu.

Thời gian thực hiện được tính từ ngày 1 tháng 1 năm 1997.

Đề nghị Tổng cục Hải quan căn cứ nội dung sửa đổi trên hướng dẫn chi tiết việc quản lý, sử dụng tiền thưởng đúng mục đích, nội dung có hiệu quả và chịu trách nhiệm trước Nhà nước.

Bộ trưởng

(Đã ký)

Nguyễn Sinh Hùng