BỘ TÀI CHÍNH
Số: 49-TC/TCT
CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
Hà Nội, ngày 30 tháng 9 năm 1992

THÔNG TƯ

CỦA BỘ TÀI CHÍNH

Hướng dẫn bổ sung Thông tư số 59/TC-TCT-CS
ngày 02 tháng 11 năm 1991 của Bộ Tài chính

Căn cứ vào biểu thuế doanh thu ban hành kèm theo Nghị quyết số 472/NQ-HĐNN8 ngày 10-9-1991 của Hội đồng Nhà nước, Bộ Tài chính hướng dẫn bổ sung về thuế doanh thu đối với hoạt động sản xuất hoá chất như sau:

Thay thế điểm 7 mục I: "ngành sản xuất" trong biểu thuế chi tiết về thuế doanh thu ban hành kèm theo Thông tư số 59/TC-TCT-CS ngày 02-11-1991 của Bộ Tài chính bằng điểm 7 mới dưới đây:

"7. Sản phẩm hoá chất 6%

Riêng:

- Mực viết học sinh 1%

- Phân bón, thuốc trừ sâu 1%

- Hoá chất cơ bản (danh mục các loại hoá chất cơ bản kèm theo quyết định số 204/CNNg-KHKT ngày 25-5-1991 của Bộ Công nghiệp nặng) 1%

Thông tư này có hiệu lực thi hành từ ngày 01 tháng 10 năm 1992. Trong quá trình thực hiện có gì vướng mắc đề nghị các ngành, các địa phương phản ánh kịp thời về Bộ Tài chính để xem xét giải quyết.

KT. BỘ TRƯỞNG
Thứ trưởng

(Đã ký)

Phan Văn Dĩnh