BỘ VẬT TƯ******

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc********

Số: 490-VT/QL

Hà Nội, ngày 26 tháng 03 năm 1979

THÔNG TƯ

HƯỚNG DẪN THI HÀNH CHỈ THỊ SỐ 78-TTG NGÀY 02-3-1979 CỦA THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ VỀ VẤN ĐỀ BÁN XĂNG DẦU

BỘ TRƯỞNG BỘ VẬT TƯ

Để thực hiện triệt để tiết kiệm xăng dầu trong tình hình mới hiện nay, đồng thời để bảo đảm tập trung xăng dầu phục vụ sản xuất và chiến đấu, ngày 02 tháng 3 năm 1979 Thủ tướng Chính phủ đã ra chỉ thị về việc tiết kiệm xăng dầu, trong đó có quy định đối với xe gắn máy, mô-tô (điều V).

Thi hành chỉ thị này, Bộ Vật tư hướng dẫn việc bán xăng dầu cho xe gắn máy, xe mô-tô của tư nhân như sau:

1. Những đối tượng được xét cấp phiếu mua xăng dầu là những đối tượng theo quy định của chỉ thị số 78-TTg ngày 02-3-1979 đã kê khai trong bản danh sách của cơ quan, xí nghiệp… do Ty, Sở công an xác nhận được xử dụng xe và được thủ trưởng Bộ, Tổng cục, Ủy ban nhân dân tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương ký duyệt.

2. Chậm nhất đến ngày 30 tháng 11 hàng năm, mỗi cơ quan, xí nghiệp… phải gửi cho Công ty cung ứng xăng dầu danh sách đề nghị xét cấp phiếu mua xăng dầu như đã nêu ở điểm 1 trên đây.

Công ty cung ứng xăng dầu căn cứ vào danh sách đề nghị đó để xét cấp phiếu mua xăng dầu và thông báo lại cho đơn vị kết quả đã cấp.

Công ty cung ứng xăng dầu cấp phiếu mua xăng dầu cho đại diện cơ quan, xí nghiệp… để về phát lại phiếu cho từng người đi mua xăng dầu.

3. Mỗi người thuộc đối tượng được phép sử dụng xe chỉ được cấp một phiếu mua xăng dầu.

Không cấp lại phiếu nếu để mất phiếu hoặc bị tịch thu phiếu.

Phiếu đã cấp sẽ không có giá trị nếu xe được chuyển cho chủ khác. Nếu chủ mới muốn được cấp phiếu mua xăng dầu thì phải làm lại thủ tục như quy định ở điểm 1 nêu trên.

4. Phiếu mua xăng dầu do Tổng công ty xăng dầu của Bộ Vật tư phát hành thống nhất trong cả nước, có ký hiệu riêng cho từng tỉnh. Phiếu có ký hiệu cho tỉnh nào chỉ có giá trị mua trong tỉnh đó.

Phiếu mua xăng dầu được cấp cho cả năm, có chia các ô theo từng tháng. Các ô phiếu của tháng nào chỉ có giá trị mua trong tháng đó.

5. Mức xăng dầu bán ra sẽ do Tổng công ty xăng dầu quy định phù hợp với khả năng đáp ứng xăng dầu trong từng thời kỳ, nhưng không được quá 8 lít/ tháng đối với xe có dung tích xi lanh 50cm3 trở xuống và 12 lít/tháng đối với xe có dung tích xi lanh trên 50 cm3.

6. Giá bán xăng cho mô-tô, xe gắn máy của tư nhân thống nhất trong cả nước như sau:

Xăng A72 không pha dầu: 1,05đ một lít; có pha dầu: 1,1đ.

Xăng A76 không pha dầu: 1,25đ một lít; có pha dầu: 1,3đ.

7. Ai mua bán xăng dầu trái phép sẽ bị xử lý theo quy định trong chỉ thị số 146-TTg ngày 05–6–1974 của Thủ tướng Chính phủ về việc chấm dứt tệ buôn bán, tích trữ, vận chuyển trái phép vật tư, hàng hóa do Nhà nước thống nhất quản lý, và những thể lệ khác của Nhà nước hiện hành.

BỘ TRƯỞNG BỘ VẬT TƯ
Trần Sâm