ỦY BAN NHÂN DÂN
THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH
---------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
-----------

Số: 50/TT-UB

TP.Hồ Chí Minh, ngày 10 tháng 9 năm 1978

THÔNG TƯ

VỀVIỆC TIẾP NHẬN VÀ PHÂN PHỐI HÀNG CỨU TRỢ CỦA CÁC TỔ CHỨC QUỐC TẾ

Ngày 8-9-1978, Ủy ban Nhân dânthành phố đã triệu tập cuộc họp có các ban, ngành, sở có liên quan và Ủy banNhân dân các quận, huyện để bàn biện pháp tổ chức tiếp nhận và phân phối hàngviện trợ cho những người tị nạn nhằm đảm bảo quản lý được chặt chẽ và phân phốihàng nhanh chóng, đúng đối tượng. Trên cơ sở những kết luận của hội nghị, Ủyban Nhân dân thành phố yêu cầu các ban, ngành, sở và Ủy ban Nhân dân các quận,huyện thực hiện đúng những quy định sau đây:

1. Theo sự hướng dẫn của Phó Thủtướng, đối tượng được nhận hàng cứu trợ bao gồm những người tị nạn từ Campuchiasang (bao gồm người Campuchia, người Việt và người Hoa) và những người bị ảnhhưởng chiến tranh biên giới về thành phố. Trong số này, ưu tiên cho người Campuchiavà những người mà đời sống gặp nhiều khó khăn.

Những người tị nạn từ Campuchiasang, lấy mốc thời gian từ sau ngày giải phóng đến nay.

2. Các Sở Lương thực, Sở Thươngnghiệp, Sở Y tế được giao nhiệm vụ tiếp nhận hàng từ trung ương giao cho thành phốvà sẽ giao hàng trực tiếp cho các quận, huyện theo sự chỉ đạo của Ủy ban Nhândân thành phố:

Sở Lương thực tiếp nhận lươngthực; Sở Thương nghiệp tiếp nhận các mặt hàng vải, chăn, mùng, sữa, thịt hộp,dầu ăn; Sở Y tế tiếp nhận thuốc và các mặt hàng y tế (nếu có).

3. Ủy ban Nhân dân các quận,huyện chịu trách nhiệm tổ chức nhận hàng, quản lý chặt chẽ và phân phối nhanhchóng và đúng đối tượng được cứu trợ. Để thực hiện nhiệm vụ này, Ủy ban Nhândân các quận, huyện:

Chỉ định thành lập Ban Cứu trợdo một đồng chí Phó Chủ tịch làm Trưởng Ban, thành phần gồm có Ban Kinh tế mới,Thương binh xã hội, Công an, Lương thực, Thương nghiệp, Y tế và các đoàn thể.Tùy theo tình hình từng quận, huyện, cơ quan nào nắm vững được đối tượng đượccứu trợ, giao nhiệm vụ thường trực cho đại diện cơ quan đó.

Ban Cứu trợ chịu sự chỉ đạo trựctiếp của Ủy ban Nhân dân quận, huyện và chịu trách nhiệm tiếp nhận, quản lý vàphân phối hàng đến tay người được cứu trợ. Hàng tháng, phải báo cáo cho Ủy banNhân dân quận, huyện và cho Ủy ban Nhân dân thành phố.

Lên danh sách chính thức nhữngđối tượng được nhận cứu trợ (tên họ, quốc tịch, địa chỉ) báo cáo lên Ủy banNhân dân thành phố trước ngày 13-9-1978. Bản danh sách này là cơ sở để tiếpnhận và phân phối hàng nên cần phải làm cẩn thận, chính xác; nếu có điều chỉnhphải báo cáo cho Ủy ban Nhân dân thành phố.

Họp ngay Ban Cứu trợ để vạch kếhoạch tiếp nhận và phân phối hàng, chuẩn bị địa điểm để hàng cấp phát và sổsách. Các tổ chức quốc tế cung cấp hàng viện trợ sẽ đến tham quan việc cấp phátvà có thể yêu cầu cho xem sổ sách, nên sổ sách phải làm rành mạch và được bảoquản cẩn thận.

Ở những địa điểm có đông ngườitị nạn, nên tổ chức phát thẳng đến tay người được cứu trợ; những nơi người tịnản ở lẻ tẻ có thể giao cho phường, xã trực tiếp phát cho họ.

Cần sử dụng kinh phí và phươngtiện vận chuyển sẵn có để vận chuyển hàng cứu trợ. Trường hợp gặp khó khăn, cácquận, huyện dựa vào phương tiện của ngành giao thông vận tải và thanh toán vớiSở Tài chánh theo thực thi.

4. Ủy ban Nhân dân các quận,huyện cần quan tâm chỉ đạo công tác vận động, giáo dục những người tị nạn làmcho họ nhận rõ chính sách phản động của bọn Pôn Pốt – Iêng-sa-ry, tay sai củanhà cầm quyền Trung quốc, gây tai họa cho họ, đồng thời phải làm cho họ nhận rõchính sách đoàn kết trước sau như một của ta với nhân dân Campuchia và nhân dânTrung quốc, thái độ quan tâm giúp đỡ, cứu trợ của chính quyền địa phương đốivới họ, cần đề phòng khuynh hướng họ chỉ thấy các tổ chức quốc tế giúp đỡ họ màkhông thấy sự quan tâm chăm sóc và giúp đỡ của chính quyền địa phương. Vận độnghọ dùng hàng viện trợ để chi dùng trong đời sống, không đem ra buôn bán làm rốithị trường.

Đối với nhân dân địa phương, cầnchú ý giáo dục, giải thích để đồng bào thông cảm với hoàn cảnh khó khăn của nhữngngười tị nạn, đoàn kết, giúp đỡ họ, không so bì việc họ được nhận hàng cứu tế;đề phòng bọn xấu kích động gây khó khăn cho ta.

5. Sở Ngoại vụ chịu trách nhiệmphối hợp với Sở Công an, Sở Thương binh xã hội, Hội Chữ thập đỏ thành phố, Ủyban Nhân dân các quận, huyện và các ngành có liên quan tổ chức đón tiếp tốt cácđoàn của các tổ chức quốc tế đến tham quan, chuẩn bị chu đáo các địa điểm thamquan, đảm bảo các yêu cầu chính trị và trật tự trị an.

6. Về tiêu chuẩn phân phối từngmặt hàng cho từng người được cứu trợ, Ủy ban Nhân dân thành phố sẽ có hướng dẫncụ thể. Trước mắt, trong tháng 9, phân phối ngay cho mỗi người 1 hộp thịt(450gr/hộp) và mỗi hộ 1 kg sữa bột; cần chú ý phân phối trước cho các địa điểmtập trung người tị nạn và những gia đình mà các tổ chức quốc tế sẽ đến thămngày 13-9-1978 theo sự hướng dẫn của Sở Ngoại vụ.

TM.ỦY BAN NHÂN DÂN THÀNH PHỐ
KT.CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH
Lê Quang Chánh