BỘ NỘI VỤ******

VIỆT NAM DÂN CHỦ CỘNG HÒA
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc********

Số: 52-NV

Hà Nội, ngày 08 tháng 11 năm 1961

THÔNG TƯ

QUY ĐỊNH CHẾ ĐỘ ĐỐI VỚI SINH VIÊN KHÓA I, KHÓA II TRƯỜNG ĐẠI HỌC BÁCH KHOA

Căn cứ Thông tư số 41-TT/LB, ngày 08-09-1959, của Liên bộ Nội vụ - Giáo dục quy định chế độ tạm thời đối với sinh viên năm thứ 3 (khóa I) Trường Đại học bách khoa đi thực tập và công tác; Thông tư số 143-TTg, ngày 09-04-1959 của Phủ Thủ tướng về chế độ tập sự đối với sinh viên, học sinh tốt nghiệp ra công tác; Thông tư số 71-CB/LTC, ngày 30-06-1960 của Bộ Nội vụ hướng dẫn thi hành chủ trương cải tiến chế độ lương và tăng lương năm 1960 ở khu vực hành chính - sự nghiệp; Thông tư số 25-NV, ngày 03-05-1961 của Bộ Nội vụ, bổ sung, sửa đổi một số điểm về chế độ tập sự, và sau khi thống nhất ý kiến với Bộ Giáo dục, Bộ Nội vụ quy định chế độ đối với sinh viên khóa I, khóa II Trường Đại học bách khoa như sau:

I. ĐỐI VỐI SINH VIÊN KHÓA I

1. Những sinh viên đã được công nhận tốt nghiệp kỹ sư:

a) Sinh viên thường: Được giảm một năm tập sự (hai năm thực tập và công tác vừa qua được coi như một năm học và một năm tập sự), được hưởng 85% mức lương khởi điểm; còn các chế độ bảo hiểm xã hội và phúc lợi tập thể, nói chung hưởng như những người ngoài biên chế.

b) Sinh viên là cán bộ, công nhân, viên chức được giới thiệu đi học, nhưng thiếu tiêu chuẩn hưởng sinh hoạt phí: Các cơ quan sử dụng xét, nếu thuộc các đối tượng đã quy định trong Thông tư số 25-NV, ngày 03-05-1961 của Bộ Nội vụ thì được tuyển dụng chính thức vào biên chế và hưởng bậc lương khởi điểm.

c) Sinh viên là cán bộ, công nhân, viên chức trong biên chế, đủ tiêu chuẩn được giới thiệu đi học: Căn cứ vào trách nhiệm cụ thể được giao mà xếp từ bậc lương khởi điểm trở lên; nếu có trường hợp được giữ chức vụ điều khiển thì xếp theo bảng lương của chức vụ điều khiển, như đã quy định trong Thông tư số 4603/LCĐ ngày 28-09-1961 của Bộ Nội vụ.

2. Những sinh viên chưa được công nhận tốt nghiệp kỹ sư:

>> Xem thêm:  Phân tích vụ án hành chính khiếu kiện quyết định thu hồi đất trên thực tế ?

Được hưởng lương và các chế độ khác đã quy định ở mục IV, Thông tư số 25-NV, ngày 03-05-1961 của Bộ Nội vụ.

3.Chế độ này thi hành từ ngày 01-09-1961.

II. ĐỐI VỚI SINH VIÊN KHÓA II

1. Sinh viên thường:

Phải qua thời gian tập sự 2 năm như Thông tư số 143-TTg, ngày 09-04-1959 của Phủ Thủ tướng, Thông tư số 25-NV, ngày 03-05-1961 của Bộ Nội vụ đã quy định và hưởng 85% mức lương khởi điểm như sinh viên thường khóa I; Còn các chế độ bảo hiểm xã hội và phúc lợi tập thể, nói chung được hưởng như những người ngoài biên chế.

2. Sinh viên là cán bộ, công nhân, viên chức được giới thiệu đi học, nhưng thiếu tiêu chuẩnhưởng sinh hoạt phí (thuộc các đối tượng đã quy định trong Thông tư số 25-NV):

Bộ Giáo dục sẽ cùng với các cơ quan sử dụng xét quá trình học tập và thời gian ra công tác, nếu đủ điều kiện thì giảm một nửa hoặc miễn thời gian tập sự như đã quy định trong Thông tư số 25-NV, ngày 03-05-1961 của Bộ Nội vụ.

3. Sinh viên là cán bộ, công nhân, viên chức trong biên chế, đủ tiêu chuẩn được giới thiệu đihọc:

Áp dụng như tiết c, điều I, mục I nói trên.

4. Chế độ này thi hành từ ngày các sinh viên trên nhận công tác.

>> Xem thêm:  Nguyên tắc bồi thường về đất khi nhà nước thu hồi đất ? Không có sổ đỏ có được bồi thường không ?

Đề nghị các cơ quan căn cứ vào các điều quy định trên đây và những điều đã quy định trong Thông tư số 143-TTg, ngày 09-04-1959 của Phủ Thủ tướng, Thông tư số 25-NV, ngày 03-05-1961 của Bộ Nội vụ mà thi hành cho thống nhất.

K.T. BỘ TRƯỞNG BỘ NỘI VỤ
THỨ TRƯỞNG

Lê Tất Đắc

>> Xem thêm:  Thủ tục thu hồi đất nông nghiệp để làm khu công nghiệp ? Chính sách hỗ trợ tái định cư khi thu hồi đất ?