PHỦ THỦ TƯỚNG******

VIỆT NAM DÂN CHỦ CỘNG HÒA
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

********

Số: 555-TTg

Hà Nội, ngày 23 tháng 12 năm 1958

THÔNG TƯ

VỀVIỆC TĂNG CƯỜNG CÔNG TÁC PHÒNG HỎA VÀ CHỐNG HỎA

THỦTƯỚNG CHÍNH PHỦ

Kínhgửi: các Bộ, các Ủy ban Hành chính thành phố, khu, tỉnh.

Hiện nay, các ngành Kinh tế, Vănhóa, Xã hội của ta ngày càng phát triển mạnh; từ nông thôn đến thành thị, từmiền rừng núi đến miền bể, rải rác đều có công trường, nhà máy, kho tàng,trường học, v.v... Những cơ sở đó phần nhiều xây dựng bằng tranh, tre, gỗ, lá,chỉ một phần ít bằng gạch, ngói, xi-măng. Lại thêm những vật chất ở các nơi đógồm có hóa chất, xăng, dầu, v.v... đều là nguồn phát sinh lửa. Theo thống kê,hàng năm có rất nhiều vụ cháy gây nên nhiều thiệt hại cho nhân dân và cho côngquỹ, ảnh hưởng đến công việc kiến thiết nước nhà.

Nguyên nhân những vụ cháy đã qua làdo:

Một số cán bộ lãnh đạo chưa thấyhết tầm quan trọng của công tác phòng hỏa, chống hỏa để bảo vệ tài sản quốc giavà của nhân dân, còn coi nhẹ công tác phòng hỏa, chống hỏa;

Việc giáo dục ý thức phòng hỏa,chống hỏa trong nhân dân và cán bộ chưa được chú ý đúng mức, nhiều vụ cháytrong nhân dân là do việc sử dụng củi lửa trong cẩn thận; một số vụ cháy các cơquan, kho tàng, xí nghiệp là do cán bộ, nhân viên còn kém ý thức trong việc bảoquản và sử dụng điện, máy móc, hóa chất, các chất nổ, chất cháy, v....;

Các cơ quan, xí nghiệp, cửa hàng,kho tàng, bệnh viện, trường học, rạp hát, rạp chiếu bóng, nông trường, côngtrường, v.v... còn thiếu kế hoạch phòng hỏa, chống hỏa, thiếu tổ chức, và thiếuphương tiện dụng cụ chống hỏa. Trong nhân dân, còn nhiều nơi chưa đặt quy ướcphòng hỏa, chống hỏa. Miền rừng núi, chính quyền địa phương, cán bộ chuyên mônchưa chú ý việc phòng và chống lửa rừng. Ở một số xí nghiệp, kho tàng quantrọng dễ phát sinh nạn cháy, thì việc thiết kế phòng hỏa, chống hỏa chưa hợp lývì chưa được các cơ quan chuyên trách nghiên cứu chu đáo.

Ngoài những nguyên nhân trên, cònphải rất chú ý và đề phòng âm mưu của địch đương tình mọi sơ hở, thiếu cảnhgiác của ta để đốt phá, gây nên thiệt hại đến tài sản của nhân dân, của Nhànước và gây ảnh hưởng chính trị xấu cho chế độ của ta.

Để chống nạn cháy, để bảo vệ tínhmạng và tài sản của nhân dân và của Nhà nước do hỏa hoạn gây ra, cần đặt vấn đềphòng hỏa, chống hỏa thành một công tác quan trọng.

Trong công tác phòng hỏa, chốnghỏa, phải nắm vững phương châm: phòng hỏa là chính, đồng thời chuẩn bị sẵnsàng để chống hỏa.

Công tác phòng hỏa, chống hỏa lànhiệm vụ chung của mọi người, mọi cán bộ, mọi tổ chức, chứ không phải nhiệm vụcủa riêng ngành Công an.

Cán bộ lãnh đạo các cấp, các ngành,các cơ sở phải chịu trách nhiệm trước hết về việc phòng hỏa, chống hỏa ở địaphương, ở cơ sở mình. Công an các cấp có trách nhiệm hướng dẫn, giúp đỡ vềtổ chức và chuyên môn.

Muốn thực hiện tốt công tác phònghỏa, chống hỏa, cần làm việc sau đây:

1) Đẩy mạnh việc tuyêntruyền, giáo dục trong nhân dân, cán bộ, bộ đội, làm cho mọi người thấy rõ táchại của nạn cháy, thấy rõ nhiệm vụ cấp thiết là phải làm công tác phòng hỏa,chống hỏa. Cần kiểm điểm lại ý thức phòng hỏa và công tác phòng hỏa, chống hỏatừ trước để bổ khuyết các thiếu sót, và đề ra các nội quy và kế hoạch công tácphòng hỏa, chống hỏa từ nay về sau.

2) Ở mỗi xã, mỗi khu phố,mỗi thị trấn, ở mỗi cơ quan, nhà máy, kho tàng, công trường, nông trường, nhà,kho, cửa hàng, hợp tác xã, v.v... cần tổ chức các tổ phòng hỏa, chống hỏa cóđông đảo nhân dân tham gia, có phân công rõ ràng, để lúc có nạn cháy thì huyđộng được nhanh chóng, hành động có tổ chức, không bị lúng túng.

Các tổ phòng hỏa, chống hỏa do Ủyban Hành chính xã, khu phố, thị trấn, hoặc do Ban phòng hỏa, chống hỏa cơ quan,nhà máy v.v... lãnh đạo.

3) Đối với những xí nghiệp,kho tàng quan trọng, dễ phát sinh nạn cháy, hiện đang xây dựng, đều phải có kếhoạch thiết kế và trang bị hệ thống phòng hỏa, chống hỏa do Bộ công an duyệt.Những kiến thiết cơ bản đã xây dựng từ trước nếu chưa trang bị hoặc trang bịchưa đầy đủ phương tiện phòng hỏa, chống hỏa, hoặc chưa thiết kế hệ thống phònghỏa, chống hỏa theo đúng tiêu chuẩn, đều phải thiết kế và trang bị thêm.

4) Đối với những người vìthiếu tinh thần trách nhiệm để xẩy ra nạn cháy, nhất là những vụ cháy nghiêmtrọng làm thiệt hại nhiều đến tài sản của Nhà nước và của nhân dân, thì phảithi hành kỷ luật hoặc truy tố trước Tòa án. Những người có công trong công tácphòng hỏa, chống hỏa, gan dạ dũng cảm để dập tắt ngay từ đầu những vụ hỏa hoạncó thể trở nên nghiêm trọng, hoặc hy sinh xung phong vào trong lửa cháy để cứutính mạng và tài sản của nhân dân và của Nhà nước, đều được Ủy ban Hành chínhcác cấp hoặc Chính phủ khen thưởng.

Công tác phòng hỏa, chống hỏa làmột trong những nhiệm vụ trọng yếu để bảo vệ tài sản của Nhà nước và của nhândân, các Bộ, các Ủy ban tỉnh, khu, thành phố cần chú ý lãnh đạo và đôn đốc cấpdưới thực hiện tốt và đặt kế hoạch kiểm tra việc phòng hỏa, chống hỏa trong lúcnày.

Bộ Công an có nhiệm vụ nghiên cứunhững biện pháp thích hợp để hướng dẫn các Bộ, các Ủy ban, các ngành trong việcphòng hỏa, chống hỏa và cùng các ngành sở quan kiểm tra việc phòng hỏa, chốnghỏa ở một số xí nghiệp và kho tàng quan trọng để rút kinh nghiệm.

Thông tư này, các Bộ, các Ủy bancần phổ biến xuống tận các cơ sở.

THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ

Phạm Văn Đồng