B TÀI CHÍNH
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 59/2015/TT-BTC

Hà Nội, ngày 27 tháng 04 năm 2015

THÔNG TƯ

SỬAĐỔI, BỔ SUNG KHOẢN 2 ĐIỀU 5 THÔNG TƯ SỐ 152/2011/TT-BTC NGÀY 11/11/2011 HƯỚNGDẪN THI HÀNH NGHỊ ĐỊNH SỐ 67/2011/NĐ-CP NGÀY 08/8/2011 CỦA CHÍNH PHỦ QUY ĐỊNHCHI TIẾT VÀ HƯỚNG DẪN THI HÀNH MỘT SỐ ĐIỀU CỦA LUẬT THUẾ BẢO VỆ MÔI TRƯỜNG

Căn cứ Luật thuế bảo vệ môi trường s 57/2010/QH12 ngày 15 tháng 11năm 2010;

Căn cứ Nghị quyết số 1269/2011/UBTVQH12 ngày 14 tháng 7 năm 2011 củaỦyban thường vụ Quốc hội về biu thuếbảo vệ môi trường và Nghị quyết số888a/ 2015/UBTVQH13 ngày 10 tháng 3 năm 2015 củaỦyban thường vụ Quốc hội sửa đổi, bổ sung Nghịquyết số1269/2011/UBTVQH12 về biểu thuế bảo vệ môi trường;

Căn cứ Nghị định số67/2011/NĐ-CP ngày 08 tháng 8 năm 2011 củaChính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thihành một số điu của Luật thuế bảo vệ môi trường và Nghị định số 69/2012/NĐ-CP ngày 14tháng 9 năm 2012của Chính phủ sửa đi, bổ sung khoản 3 Điu 2 Nghị định s67/2011/NĐ-CP ngày 08tháng 8năm 2011 của Chính phủ;

Căn cứ Nghị định số 215/2013/NĐ-CP ngày 23 tháng 12 năm 2013 của Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyn hạn và cơ cu tổ chức của Bộ Tài chính;

Theo đ nghị của Vụ trưởng Vụ Chính sách Thuế;

Bộ trưởng Bộ Tài chính ban hành Thông tư sửa đi, b sung khoản 2 Điều 5 Thông tư s152/2011/TT-BTC ngày 11/11/2011 hướng dẫn thi hành Nghị định s67/2011/NĐ-CP ngày 08/8/2011củaChính phủ.

Điều 1. Sửa đi, bổ sung khoản 2 Điều 5 như sau:

Mức thuế tuyệt đối làm căn cứ tínhthuế bảo vệ môi trường đối với từng hàng hóa là mức thuế được quy định tại Biểumức thuế bảo vệ môi trường ban hành kèm theo Nghị quyết số 1269/2011/UBTVQH12ngày 14 tháng 7 năm 2011 và Nghị quyết số 888a/2015/UBTVQH13ngày 10 tháng 3 năm 2015 của Ủy banthường vụ Quốc hội sửa đổi, bổ sung Nghịquyết số 1269/2011/UBTVQH12 về biểu thuế bảo vệ môi trường.

Điều 2. Hiu lc thi hành

Thông tư này có hiệu lực thi hành kểtừ ngày Nghị quyết số 888a/2015/UBTVQH13 ngày 10 tháng 3 năm 2015 củaỦy ban thường vụ Quốc hội có hiệu lực thi hành.

Trong quá trình thực hiện, nếu cóvướng mắc đề nghị các tổ chức, cá nhân phản ánh kịp thời về Bộ Tài chính đểđược nghiên cứu, giải quyết./.

Nơi nhận:
- Văn phòng TƯ Đảng;
- Văn phòng Quốc hội;
- Văn phòng Ch tịch nước;
- Văn phòng Tổng bí thư;
- Viện Kim sát NDTC; Tòa án NDTC;
- Văn phòng BCĐ phòng chống tham nhũng;
- Kiểm toán nhà nước;
- Các Bộ, cơ quan ngang Bộ, cơ quan thuộc Chính phủ;
- Cơ quan TW của các đoàn thể;
- HĐND, UBND các tnh, TP trực thuộc TW;
- Sở Tài chính, Cục Thuế, Cục Hải quan, Kho bạc Nhà nước các tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương;
- Công báo;
- Cục Kiểm tra văn bản Bộ Tư pháp;
- Website Chính phủ, Website Bộ Tài chính;
- Lưu: VT, Vụ CST (P4). (420)

KT. BỘ TRƯỞNG
THỨ TRƯỞNG
Vũ Thị Mai