BỘ QUỐC PHÒNG
--------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 61/2008/TT-BQP

Hà Nội, ngày 14 tháng 4 năm 2008

THÔNG TƯ

HƯỚNG DẪN ÁP DỤNG THỰCHIỆN CHẾ ĐỘ PHỤ CẤP CHỨC VỤ LÃNH ĐẠO, PHỤ CẤP KIÊM NHIỆM, PHỤ CẤP TRÁCH NHIỆMĐỐI VỚI CÁN BỘ CÔNG ĐOÀN, THANH NIÊN, PHỤ NỮ VÀ HIỆU TRƯỞNG, PHÓ HIỆU TRƯỞNGCÁC TRƯỜNG MẦM NON TRONG QUÂN ĐỘI

Căn cứ Nghịđịnh số 204/NĐ-CP 205/NĐ-CP ngày 14 tháng 12 năm 2004 của Chính phủ về việcban hành chế độ tiền lương mới; Quyết định số 128-QĐ/TW ngày 14 tháng 12 năm2004 của Ban Bí thư quy định chế độ tiền lư­ơng mới đối với cán bộ, công chức,viên chức cơ quan Đảng, đoàn thể; Thông t­ư số 33/2005/TT-BGD &ĐT ngày 08tháng 12 năm 2005 của Bộ Giáo dục và Đào tạo về việc thực hiện chế độ phụ cấpchức vụ lãnh đạo trong các cơ sở giáo dục,

Bộ Quốc phòngh­ướng dẫn áp dụng thực hiện chế độphụ cấp chức vụ lãnh đạo, phụ cấpkiêm nhiệm, phụ cấp trách nhiệm đối với cán bộ công đoàn, thanh niên, phụ nữ vàhiệu trưởng, phó hiệu trưởng các trường mầm nontrong quân độinhưsau:

I. Phạm vi và đối tượng điều chỉnh

1. Phạm vi điều chỉnh

Thông tư nàyhướng dẫn áp dụng thực hiện chế độ phụ cấp chức vụ lãnh đạo, phụ cấp kiêmnhiệm, phụ cấp trách nhiệm đối với cán bộ bầu cử của tổ chức công đoàn, thanhniên, phụ nữ và cán bộ bổ nhiệm là hiệu trưởng, phó hiệu trưởng các trường mầmnon trong quân đội.

2. Đối tượng áp dụng

a) Chủ tịch,phó chủ tịch công đoàn cơ sở (4 cấp, 3 cấp, 2 cấp, 1 cấp); công đoàn cơ sởthành viên; công đoàn bộ phận.

b) Chủ tịch,phó chủ tịch hội phụ nữ cơ sở (3 cấp, 2 cấp, 1 cấp); chi hội phụ nữ.

c) Bí thư, phóbí thư đoàn cơ sở (3 cấp, 2 cấp, 1 cấp); liên chi đoàn.

II. Các chế độ phụ cấp

1. Chế độ phụ cấp chức vụ lãnh đạo

Áp dụng đốivới hiệu trưởng, phó hiệu trưởng các trường mầm non trong quân đội và cán bộchuyên trách (nơi có biên chế chuyên trách) của các tổ chức công đoàn, thanhniên, phụ nữ cơ sở. Mức hưởng theo hệ số lương tối thiểu chung. Cụ thể như sau:

a) Đối với cácdoanh nghiệp:

- Ở những doanhnghiệp có chủ tịch công đoàn, bí thư đoàn thanh niên, chủ tịch hội phụ nữchuyên trách: lương ngạch, bậc chuyên môn nghiệp vụ cộng với phụ cấp của chủtịch công đoàn ngang lương phó giám đốc; lương cộng với phụ cấp của bí thư đoànthanh niên, chủ tịch hội phụ nữ ngang lương kế toán trưởng.

- Phó chủ tịchcông đoàn chuyên trách hưởng phụ cấp bằng phụ cấp chức vụ trưởng phòng doanhnghiệp; phó bí thư đoàn chuyên trách, phó chủ tịch hội phụ nữ chuyên tráchhưởng phụ cấp bằng phụ cấp chức vụ phó phòng doanh nghiệp.

b) Đối với cơquan, đơn vị:

Các chức vụbầu cử chuyên trách chủ tịch, phó chủ tịch công đoàn, phụ nữ; bí thư, phó bíthư đoàn thanh niên được hưởng phụ cấp chức vụ lãnh đạo tương ứng mức phụ cấptrách nhiệm cho các cấp quy định tại tiết b điểm 3, Mục II Thông tư này.

c) Đối vớihiệu trưởng, phó hiệu trưởng các trường mầm non:

-Đốivới trường mầm non hạng 1:

Hiệu trưởng:hệ số 0,35 so với lương tối thiểu.

Phó hiệutrưởng: hệ số 0,25 so với lương tối thiểu.

-Đốivới trường mầm non hạng 2:

Hiệu trưởng:hệ số 0,25 so với lương tối thiểu.

Phó hiệutrưởng: hệ số 0,15 so với lương tối thiểu.

2. Chế độ phụ cấp kiêm nhiệm

Áp dụng đốivới chủ tịch công đoàn, bí thư đoàn thanh niên, chủ tịch hội phụ nữ cơ sở ở cáccơ quan, đơn vị và các doanh nghiệp có chỉ tiêu biên chế chuyên trách nhưnghoạt động kiêm nhiệm. Mức phụ cấp kiêm nhiệm bằng 10% mức lương hiện hưởng cộngphụ cấp chức vụ lãnh đạo và phụ cấp thâm niên vượt khung (nếu có).

3. Chế độ phụ cấp trách nhiệm

Áp dụng đốivới cán bộ bầu cử giữ chức vụ chủ tịch, phó chủ tịch, bí thư, phó bí thư tổchức công đoàn, thanh niên, phụ nữ cơ sở nơi không có biên chế chuyên trách;chưa được hưởng phụ cấp chức vụ lãnh đạo của các chức vụ chính quyền.

Việc phân cấpcác loại hình tổ chức đoàn thanh niên, công đoàn, phụ nữ thực hiện theo các quyđịnh, hư­ớng dẫn của Tổng cục Chính trị về tổ chức quần chúng trong Quân độinhân dân Việt Nam.

a) Mức hưởngđối với doanh nghiệp:

Cán bộ đượcbầu giữ chức chủ tịch, phó chủ tịch công đoàn cơ sở, công đoàn cơ sở thành viên,công đoàn bộ phận, bí thư, phó bí thư liên chi đoàn, chủ tịch, phó chủ tịch chihội phụ nữ, được hưởng phụ cấp trách nhiệm hệ số 0,15 đến 0,5 so với lương tối thiểu.

Trên cơ sở đềnghị của Đảng ủy cơ sở; tình hình phân hạng doanh nghiệp; số lượng thành viênvà tổ chức thuộc quyền của đơn vị cơ sở, cấp trên trực tiếp quyết định mứchưởng đối với từng chức danh.

b) Mức hưởngđối với cơ quan, đơn vị:

- Đối với tổchức cơ sở 3 cấp:

Chủ tịch côngđoàn, chủ tịch hội phụ nữ, bí thư đoàn cơ sở: hệ số 0,5 so với lương tối thiểu;phó chủ tịch công đoàn, phó chủ tịch hội phụ nữ, phó bí thư đoàn cơ sở: hệ số0,35 so với lương tối thiểu.

Chủ tịch côngđoàn bộ phận, bí thư liên chi đoàn, chi hội tr­ưởng phụ nữ: hệ số 0,25 so vớilương tối thiểu; phó chủ tịch công đoàn bộ phận, phó bí thư liên chi đoàn, chihội phó phụ nữ: hệ số 0,15 so với lương tối thiểu.

- Đối với tổchức cơ sở 2 cấp:

Chủ tịch côngđoàn, chủ tịch hội phụ nữ, bí thư đoàn cơ sở: hệ số 0,35 so với lương tốithiểu;phó chủ tịch công đoàn, phó chủ tịch hội phụ nữ, phó bí thư đoàncơ sở: hệ số 0,25 so với lương tối thiểu.

- Đối với tổchức cơ sở 1 cấp:

Chủ tịch côngđoàn, chủ tịch hội phụ nữ, bí thư đoàn cơ sở: hệ số 0,25so với lươngtối thiểu.

Phó chủ tịchcông đoàn, phó chủ tịch hội phụ nữ, phó bí thư đoàn cơ sở, hệ số 0,15 so vớilương tối thiểu.

III. Tổ chức thực hiện

1. Hiệu trưởng, phó hiệu trưởng các trường mầm non đượchưởng phụ cấp chức vụ lãnh đạo khi có quyết định bổ nhiệm của cấp có thẩm quyền.

Cán bộ côngđoàn, thanh niên, phụ nữ do bầu cử được hưởng các chế độ phụ cấp kể từ ngày cấpcó thẩm quyền phê duyệt kết quả bầu cử.

2. Khoản phụ cấp nói trên được trả cùng kỳ lương hàngtháng. Phụ cấp chức vụ lãnh đạo được tính đóng, hưởng chế độ bảo hiểm xã hội;phụ cấp kiêm nhiệm, phụ cấp trách nhiệm không dùng để tính đóng, hưởng chế độbảo hiểm xã hội.

3. Kinh phí bảo đảm:

a) Đối với cácdoanh nghiệp đư­­ợc hoạch toán vào giá thành hoặc chi phí sản xuất, kinh doanh.

b) Đối với cơquan, đơn vị hưởng lương từ nguồn ngân sách nhà nước do ngân sách quốc phòngchi trả.

4. Hiệu lực thi hành:

Thông tư nàycó hiệu lực thi hành sau 15 ngày kể từ ngày ký và thay thế Thông tư số 264/QĐ-TT ngày 14 tháng 02 năm 1997 của Bộ Quốc phòng về việc hướng dẫn thựchiện phụ cấp chức vụ và phụ cấp trách nhiệm đối với cán bộ công đoàn, thanhniên, phụ nữ trong quân đội.

Chế độ phụ cấpquy định tại Thông tư này được tính hưởng kể từ ngày 01 tháng 4 năm 2008.

Quá trình tổchức thực hiện nếu có vướng mắc các cơ quan, đơn vị phản ảnh về Bộ Quốc phòng(qua Cục Chính sách) để xem xét giải quyết./.

KT. BỘ TRƯỞNG
THỨ TRƯỞNG
Thượng tướng Nguyễn Văn Được