BỘ TÀI CHÍNH
********

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
********

Số: 61TC/TCDN

Hà Nội, ngày 28 tháng 7 năm 1995

THÔNG TƯ

BỘTÀI CHÍNH SỐ 61 TC/TCDN NGÀY 28 THÁNG 7 NĂM 1995 HƯỚNG DẪN VIỆC CHUYỂN GIAO HIỆMVỤ QUẢN LÝ VỐN VÀ TÀI SẢN THUỘC SỞ HỮU NHÀ NƯỚC TẠI DOANH NGHIỆP THEO QUYẾT ĐỊNHSỐ 397/TTG NGÀY 7/7/1995 CỦA THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ

Căn cứ Nghị định số 178/CPngày 28/10/1994 của Chính phủ về nhiệm vụ, quyền hạn và tổ chức bộ máy Bộ Tàichính;
Căn cứ Nghị định số 34/CP ngày 27/5/1995 của Chính phủ về nhiệm vụ, quyền hạnvà tổ chức bộ máy Tổng cục quản lý vốn và tài sản Nhà nước tại doanh nghiệp;
Căn cứ Quyết định số 397/TTg ngày 7/7/1995 của Thủ tướng Chính phủ về việcchuyển giao nhiệm vụ quản lý vốn và tài sản thuộc sở hữu Nhà nước tại doanhnghiệp;
Bộ Tài chính hướng dẫn việc thực hiện như sau:

I/VỀ CHUYỂN GIAO NHIỆM VỤ:

1/ Bộ trưởng Bộ Tài chính uỷ nhiệmTổng cục trưởng Tổng cục quản lý vốn và tài sản Nhà nước tại doanh nghiệp tiếpnhận nhiệm vụ quản lý vốn và tài sản thuộc sở hữu Nhà nước tại doanh nghiệp docác Bộ, cơ quan ngang Bộ, cơ quan thuộc Chính phủ, Uỷ ban nhân dân tỉnh, thànhphố trực thuộc Trung ương chuyển giao cho Bộ Tài chính, (Bao gồm các doanh nghiệpNhà nước, Công ty cổ phần, Công ty trách nhiệm hữu hạn và doanh nghiệp liêndoanh có vốn Nhà nước).

- Tổng cục quản lý vốn và tài sảnNhà nước tại doanh nghiệp ở Trung ương tiếp nhận nnhiệm vụ quản lý vốn và tài sảnthuộc sở hữu Nhà nước tại doanh nghiệp do các Bộ, cơ quan ngang Bộ, cơ quan thuộcChính phủ chuyển giao.

- Cục quản lý vốn và tài sản Nhànước tại doanh nghiệp ở các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương tiếp nhận nhiệmvụ quản lý vốn và tài sản thuộc sở hữu Nhà nước tại doanh nghiệp do UBND, SởTài chính - Vật giá và các Sở quản lý chuyên ngành ở tỉnh, thành phố trực thuộcTrung ương chuyển giao.

2/ Thời điểm và nội dung chuyểngiao:

Thời điểm chuyển giao: 30/9/1995.Khi chuyển giao, bên giao và bên nhận phải xác định vón và tài sản Nhà nước tạidoanh nghiệp đến thời điểm chuyển giao, trên cơ sở số liệu quyết toán năm 1994đã được duyệt và số liệu báo cáo thống kê kế toán chủ yếu về tình hình sử dụngvốn và hoạt động sản xuất kinh doanh của doanh nghiệp 9 tháng đầu năm 1995.

3/ Mọi vấn đề liên quan đến vốnvà tài sản thuộc sở hữu Nhà nước tại doanh nghiệp từ thời điểm chuyển giao trởvề trước do các Bộ, cơ quan ngang Bộ, cơ quan thuộc Chính phủ, UBND tỉnh, thànhphố chịu trách nhiệm; từ 1 tháng 10 năm 1995 do Bộ Tài chính chịu trách nhiệm.

II/VỀ CHUYỂN GIAO CÁN BỘ:

1/ Cán bộ đang trực tiếp hoặc chủyếu được giao nhiệm vụ quản lý tài chính doanh nghiệp Nhà nước tại các Bộ, cơquan ngang Bộ, cơ quan thuộc Chính phủ, Sở Tài chính - Vật giá, phòng Tài chính- Kế toán thuộc các Sở chuyên ngành ở Tỉnh, Thành phố trực thuộc Trung ương đãđược tuyển dụng trước ngày 31/5/1995 theo đúng quy định hiện hành được xắp sếpvà chuyển giao sang Bộ Tài chính.

Các Bộ, các ngành và địa phươngtiến hành sắp xếp số cán bộ thuộc diện nói trên trong các đơn vị trực thuộc, vàtăng cường cán bộ tài chính cho các doanh nghiệp.

Việc chuyển giao cán bộ được quyđịnh như sau:

- Tổng cục quản lý vốn và tài sảnNhà nước tại doanh nghiệp ở Trung ương tiếp nhận cán bộ từ các Bộ, cơ quanngang Bộ, cơ quan thuộc Chính phủ chuyển sang Bộ Tài chính.

- Cục quản lý vốn và tài sản Nhànước tại doanh nghiệp ở Tỉnh, Thành phố trực thuộc Trung ương tiếp nhận cán bộtừ Sở Tài chính - Vật giá, phòng Tài chính - Kế toán các Sở quản lý chuyênngành chuyển sang.

2/ Cán bộ không thuộc đối tượngchuyển giao, bao gồm:

- Cán bộ không trực tiếp quản lýTài chính doanh nghiệp.

- Cán bộ không có nghiệp vụ tàichính, kế toán doanh nghiệp.

- Cán bộ đang giữ chức vụ lãnh đạochủ chốt của đơn vị chưa có người thay thế.

- Cán bộ không được chuyển xếplương mới, đang làm thủ tục nghỉ hưu hoặc nghỉ chế độ trước khi nghỉ hưu; nghỉchờ việc, chờ giải quyết thôi việc theo chế độ; đến tuổi nghỉ hưu trong năm1996 theo chế độ

- Cán bộ đang nghỉ điều trị bệnh,thời giam điều trị đã trên 6 tháng tính đến ngày 31/5/1995.

- Cán bộ hợp đồng theo vụ việcvà hợp đồng ngắn hạn (6 tháng).

- Cán bộ đang trong thời gian bịthi hành kỷ luật hoặc vi phạm kỷ luật đang bị đình chỉ công tác, đang trong quátrình điều tra của cơ quan Pháp luật, đang bị khởi tố, bị tạm giam.

III/ VỀ CHUYỂN GIAO TÀI SẢN

Các Cục quản lý vốn và tài sảnNhà nước tại các địa phương có nhiệm vụ tiếp nhận tài sản (trụ sở, phương tiệnđi lại, làm việc...) do Sở Tài chính - Vật giá giao.

IV/THỦ TỤC VÀ HỒ SƠ CHUYỂNGIAO

Trong tháng 8 và tháng 9/1995, đạidiện được uỷ nhiệm của Bộ Tài chính là Tổng cục (và Cục đối với địa phương) quảnlý vốn và tài sản Nhà nước tại doanh nghiệp phải hoàn thành việc chuyển giaotheo các nội dung trên với đại diện được uỷ nhiệm của các Bộ, UBND (và Sở)chuyên ngành thuộc địa phương. Nội dung biên bản chuyển giao gồm: Việc chuyểngiao nhiệm vụ, chuyển giao cán bộ, chuyển giao tài sản (ở các địa phương) kèmtheo biên bản chuyển giao là hồ sơ bàn giao, bao gồm:

- Hồ sơ quyết toán 1994 đã đượcduyệt của các doanh nghiệp (biên bản duyệt quyết toán 1994, bảng tổng kết tài sản1994 đã được điều chỉnh theo văn bản duyệt quyết toán thông báo duyệt y quyếttoán của Bộ, UBND hoặc Sở chuyên ngành).

- Báo cáo các số liệu thống kê kếtoán chủ yếu về tình hình sử dụng vốn và hoạt động sản xuất kinh doanh củadoanh nnghiệp 9 tháng đầu năm 1995.

- Những hồ sơ tài liệu có liênquan cần thiết về quản lý vốn và tài sản doanh nghiệp

- Hồ sơ cán bộ và hồ sơ tài sản(nếu có) bàn giao.

V/ ĐIỀU KHOẢN THI HÀNH

Cục quản lý vốn và tài sản các địaphương có trách nhiệm hoàn thành việc tiếp nhận bàn giao và báo cáo kết quả bàngiao về Tổng cục quản lý vốn và tài sản Nhà nước tại doanh nghiệp để Tổng cục tổnghợp báo cáo Bộ trước ngày 30/9/1995.

Việc chuyển giao nhiệm vụ và cánbộ phải hoàn thành chậm nhất là trong tháng 9/1995.

Trong quá trình thực hiện chuyểngiao nếu có khó khăn vướng mắc, đề nghị báo cáo Bộ Tài chính (qua Tổng cục quảnlý vốn và tài sản, Vụ Tổ chức cán bộ và đào tạo) để Bộ Tài chính hướng dẫn, xửlý kịp thời.

Hồ Tế

(Đã ký)