BỘ QUỐC PHÒNG

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Số: 64/2016/TT-BQP

Hà Nội, ngày 16 tháng 05 năm 2016

THÔNG TƯ

QUY ĐỊNHCHỨC NĂNG, NHIỆM VỤ, QUYỀN HẠN VÀ MỐI QUAN HỆ CÔNG TÁC CỦA BAN QUẢN LÝ NHÀ TANGLỄ QUỐC GIA PHÍA NAM

Căn cứ 13/NĐ-CP ngày 22tháng 4 năm 2013 của Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấutổ chức của Bộ Quốc phòng;

Xét đề nghị của Tổng Tham mưu trưởng;

Bộ trưởng Bộ Quốc phòng quy địnhchức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và mối quan hệcông tác của Ban Quản lý Nhà tang lễ Quốc gia phía Nam.

Điều 1. Vị trí và chức năng

1. Ban Quản lý Nhà tang lễ Quốc gia phía Nam là

2. Ban Quản lý Nhà tang lễ Quốc gia phía Nam có chứcnăng

Điều 2. Nhiệm vụ, quyền hạn

1. Tổ chức bảo đảm và phục vụ: Lễ Quốctang; Lễ tang cấp Nhà nước; Lễ tang cấp cao; Lễ tang đối với cán bộ cao cấp vàquân nhân hy sinh, từ trần tại Bệnh viện quân y 175.

2. Trực tiếp quản lý cơ sở vật chất,trang thiết bị kỹ thuật của Nhà tang lễ theo quy định.

3. Phối hợp với Khoa Giải phẫu bệnhlý, Bệnh viện quân y 175 và các cơ quan liên quan tiếp nhận, quàn ướp, khâm liệmthi hài cho người hy sinh, từ trần theo quy định tại Thông tư số 02/2009/TT-BYT ngày 26 tháng 5 năm 2009 của Bộ Y tế hướng dẫn vệ sinh trong hoạt động mai tángvà hỏa táng.

4. Chuẩn bị các thủ tục và nghi thứclễ tang cho các đối tượng theo quy định tại Nghị định số 105/2012/NĐ-CP ngày 17tháng 12 năm 2012 của Chính phủ về

5. Phối hợp với cơ quan, đơn vị bảo đảmxe tang, phục vụ lễ tang theo quy định (trừ Lễ Quốc tang và Lễ tang cấp Nhà nước).

6. Xếp lịch tổchức lễ tang; hiệp đồng với các cơ quan, đơn vị có liên quan bảo đảm cho lễtang.

7. Tổ chức đăng ký, quản lý, lưu trữhồ sơ của người hy sinh, từ trần theo các quy định của pháp luật về lưu trữ. Nộidung đăng ký, quản lý gồm: Họ tên, địa chỉ, nguyên nhân hysinh, từ trần; thời gian vận chuyển đến, thời gian vận chuyển đi, ký hiệu (mã số)của thi hài; họ tên, địa chỉ của thân nhân người hy sinh,từ trần; xác nhận của bên giao và bên nhận thi hài.

8. Thực hiện các nhiệm vụ, quyền hạnkhác do cấp có thẩm quyền giao.

Điều 3. Mối quan hệ công tác

1. Quan hệ với Đảng ủy, Ban Giám đốcBệnh viện quân y 175 là mối quan hệ phục tùng sự lãnh đạo chỉ huy, chỉ đạo.

2. Quan hệ với các cơ quan chức năngcủa Bộ Quốc phòng có liên quan là quan hệ chịu sự chỉ đạo về nghiệp vụ công tácngành.

3. Quan hệ với cơ quan, đơn vị trựcthuộc Bộ Quốc phòng và thân nhân quân nhân hy sinh, từ trần là mối quan hệ phốihợp, hiệp đồng trong tổ chức tang lễ.

4. Quan hệ với các cơ quan Đảng, Nhànước, địa phương và thân nhân cán bộ từ trần là mối quan hệ chịu sự hướng dẫn vềchuyên môn nghiệp vụ theo quy định của pháp luật; phối hợp, hiệp đồng thực hiệnnhiệm vụ được giao.

Điều 4. Hiệu lực thi hành

Thông tư này có hiệu lực thi hành kểtừ ngày 01 tháng 07 năm 2016.

Điều 5. Trách nhiệm thi hành

Tổng Tham mưu trưởng, Chủ nhiệm Tổngcục Chính trị, Giám đốc Bệnh viện quân y 175 và Thủ trưởng cơ quan, đơn vị liênquan chịu trách nhiệm thi hành Thông tư này.


- Ban Bí thư Trung ương Đảng (để báo cáo);tướng Chính phủ (để báo cáo);quan thuộc Chính phủ;nh, thành ph trc thuộc Trung ương; Tư pháp;

KT. BỘ TRƯỞNG
THỨ TRƯỞNG
Trung tướng Phan Văn Giang