TỔNG CỤC DU LỊCH
CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
Hà Nội, ngày 23 tháng 1 năm 1998

THÔNG TƯ

Hướng dẫn thực hiện Quyết định 477/TTg ngày 3 tháng 7 năm 1997
của Thủ tướng Chính phủ về phụ thu cước viễn thông tại khách sạn

Căn cứ Quyết định số 477/TTg ngày 3/7/1997 của Thủ tướng Chính phủ về phụ thu cước viễn thông tại khách sạn;

Sau khi trao đổi thống nhất với Tổng cục Bưu điện và Bộ Tài chính, Tổng cục Du lịch hướng dẫn phụ thu cước viễn thông tại các khách sạn như sau:

I. PHẠM VI ÁP DỤNG

Bao gồm các khách sạn đã được xếp hạng từ 1 đến 5 sao có đầu tư thiết bị bưu điện để thực hiện dịch vụ Bưu chính viễn thông tại các khách sạn.

Các khách sạn chưa xếp sao, nhà khách, nhà nghỉ, nhà hàng không thuộc diện điều chỉnh của Thông tư này.

Các khách sạn có đủ tiêu chuẩn từ 1 đến 5 sao chưa làm hồ sơ để gửi Sở quản lý Nhà nước về Du lịch, cần phải làm gấp để được xét duyệt kịp thời và áp dụng mức phụ thu của Quyết định số 477/TTg ngày 3/7/1997 của Chính phủ.

II. MỨC THU

1. Khách sạn xếp hạng từ 4 đến 5 sao, phụ thu cước viễn thông tối đa là 25%.

2. Khách sạn xếp hạng 3 sao, phụ thu cước viễn thông tối đa là 15%.

3. Khách sạn xếp hạng từ 1 đến 2 sao, phụ thu cước viễn thông tối đa là 10%.

III. ĐĂNG KÝ MỨC PHỤ THU

1. Các khách sạn căn cứ vào hạng sao của khách sạn và mức độ đầu tư thiết bị bưu điện tại đơn vị để đăng ký mức phụ thu. Các đơn vị đầu tư toàn bộ thiết bị từ tổng đài đến các máy lẻ được áp dụng mức phụ thu tối đa đã quy định trên.

2. Các khách sạn làm thủ tục đăng ký mức phụ thu cước viễn thông với cơ quan thuế trực tiếp quản lý thu, cơ quan vật giá, bưu điện tại địa phương về mức phụ thu đơn vị thực hiện, đồng thời gửi Tổng cục Bưu điện và Cục bưu điện các khu vực để quản lý.

3. Mức phụ thu của khách sạn đã đăng ký phải được niêm yết công khai, rộng rãi cho khách hàng biết để thực hiện.

4. Khoản thu từ mức phụ thu cước phí viễn thông sau khi nộp thuế doanh thu 10% và trừ đi các chi phí liên quan trực tiếp đến dịch vụ thông tin tại khách sạn, nếu có lãi thì thực hiện nộp ngân sách nhà nước theo chế độ hiện hành.

IV. THỜI GIAN THỰC HIỆN

Quy định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày 3/8/1997. Các quy định trước đây trái với quy định tại Quyết định 477/TTg của Thủ tướng Chính phủ và hướng dẫn tại Thông tư này đều bãi bỏ.

Trong quá trình thực hiện, nếu có khó khăn vướng mắc, đề nghị các đơn vị báo cáo về Tổng cục để xem xét và xử lý./.

Phó Tổng Cục trưởng

(Đã ký)

Đặng Văn Tín