BGIAO THÔNG VẬN TẢI
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 68/ 2015/TT-BGTVT

Hà Nội, ngày 06 tháng 11 năm 2015

THÔNG TƯ

HƯỚNG DẪN THỰC HIỆN MỘT SỐ ĐIỀU CỦA QUY CHẾ BẢO VỆ CÔNG TRÌNH CẢNG BIỂNVÀ LUỒNG HÀNG HẢI BAN HÀNH KÈM THEO NGHỊ ĐỊNH SỐ 109/2014/NĐ-CP NGÀY 20 THÁNG 11NĂM 2014 CỦA CHÍNH PHỦ

Căn cứ Bộ luật Hàng hải Việt Namngày 14 tháng 6 năm 2005;

Căn cứ Nghị đnh 109/2014/NĐ-CP ngày 20 tháng 11 năm 2014 của Chính phủ về Quy chếbảo vệ công trình cảng bin vàlung hàng hải;

Căn cứ Nghị định 107/2012/NĐ-CP ngày 20 tháng 12 năm 2012 của Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạnvà cơ cấu tổ chức của Bộ Giao thông vận tải;

Theo đề nghị của Vụ trưởng Vụ Kếtcấu hạ tầng giao thông và Cục trưởng Cục Hàng hải Việt Nam,

Bộ trưởngBộ Giao thông vận tải ban hành Thông tư hướng dnthực hiện một sđiều của Quy chế bảo vệ công trìnhcảng bin và luồng hàng hải ban hành kèm theo Nghịđịnh số 109/2014/NĐ-CP ngày 20 tháng 11 năm 2014 của Chính phủ (sau đây gọi làNghị định số 109/2014/NĐ-CP ).

Điều 1. Phạm vi điều chỉnh

Thông tư này hướng dẫn thực hiện mộtsố điều của Quy chế bảo vệ công trình cảng biển và luồng hàng hải (sau đây gọichung là công trình hàng hải) ban hành kèm theo Nghị định số 109/2014/NĐ-CP .

Điều 2. Đối tượngáp dụng

Thông tư này áp dụng đối với cơ quan,tổ chức, cá nhân có liên quan đến bảo vệ công trình hàng hải.

Điều 3. Chấp thuậnnội dung trong quy hoạch có ảnh hưởng đến phạm vi bảo vệ công trình hàng hải

1. Trong thời hạn 01 ngày làm việc,kể từ ngày nhận được văn bản lấy ý kiến của các Bộ, ngành, địa phương về nộidung quy hoạch có ảnh hưởng đến phạm vi bảo vệ công trình hàng hải, Bộ Giaothông vận tải có văn bản lấy ý kiến của Cục Hàng hải Việt Nam.

2. Trong thời hạn 02 ngày làm việc,kể từ ngày nhận được văn bản của Bộ Giao thông vận tải, Cục Hàng hải Việt Namcó văn bản tham gia ý kiến về nội dung quy hoạch có ảnh hưởng đến phạm vi bảovệ công trình hàng hải gửi Bộ Giao thông vận tải.

3. Trong thời hạn 05 ngày làm việc,kể từ ngày nhận được văn bản của các Bộ, ngành, địa phương, Bộ Giao thông vậntải có văn bản trả lời về nội dung quy hoạch có ảnh hưởng đến phạm vi bảo vệcông trình hàng hải, trường hợp không chấp thuận phải nêu rõ lý do.

Điều 4. Xây dựng côngtrình thiết yếu trong phạm vi bảo vệ công trình hàng hải

1. Công trình thiết yếu bao gồm:

a) Công trình phục vụ quốc phòng, anninh;

b) Công trình phục vụ quản lý, khaithác công trình hàng hải;

c) Công trình đường bộ (cầu vượt trêncao, hầm ngầm vượt sông), đường dây điện, viễn thông, cáp treo, đường ống cấp,thoát nước, xăng, dầu, khí, các công trình ngầm, giàn khoan, phong điện, thủyđiện, nhiệt điện và các công trình tương tự khác.

2. Việc xây dựng công trình thiết yếutrong phạm vi bảo vệ công trình hàng hải được thực hiện trong trường hợp khôngthể xây dựng ngoài phạm vi bảo vệ của công trình hàng hải, được chủ công trìnhhàng hải thống nhất và Bộ Giao thông vận tải chấp thuận theo quy định tại khoản3 và khoản 4 Điều này.

3. Trước khi lập đề xuất dự án, lậpbáo cáo đầu tư xây dựng công trình thiết yếu, chủ đầu tư gửi trực tiếp hoặc gửiqua hệ thống bưu chính hoặc bằng hình thức phù hợp khác 01 bộ hồ sơ đề nghịđược chấp thuận việc xây dựng công trình thiết yếu trong phạm vi bảo vệ côngtrình hàng hải đến Cục Hàng hải Việt Nam. Thành phần hồ sơ bao gồm:

a) Đơn đề nghị xây dựng công trìnhthiết yếu trong phạm vi bảo vệ công trình hàng hải (bản chính) theo Mu số 1 của Phụ lục ban hành kèm theo Thông tư này;

b) Bản vẽ mặt bằng tổng thể côngtrình;

c) Thuyết minh sự cần thiết xây dựngcông trình và thời gian khai thác, sử dụng công trình; đánh giá mức độ ảnhhưởng của công trình thiết yếu đến điều kiện an toàn, điều kiện khai thác côngtrình hàng hải hiện hữu;

d) Biên bản thống nhất với chủ côngtrình hàng hải nơi công trình thiết yếu sẽ xây dựng trong phạm vi bảo vệ côngtrình hàng hải.

4. Cục Hàng hải Việt Nam tiếp nhận,kiểm tra hồ sơ, nếu hồ sơ không đầy đủ theo quy định, trong thời hạn 02 ngàylàm việc kể từ ngày nhận hồ sơ, Cục Hàng hải Việt Nam phải có hướng dẫn chủ đầutư công trình thiết yếu hoàn thiện hồ sơ theo quy định. Chậm nhất 05 ngày làmviệc, kể từ ngày nhận đủ hồ sơ của chủ đầu tư, Cục Hàng hải Việt Nam thẩm định,báo cáo Bộ Giao thông vận tải.

5. Chậm nhất 03 ngày làm việc, kể từngày nhận được báo cáo của Cục Hàng hải Việt Nam, Bộ Giao thông vận tải có vănbản chấp thuận xây dựng công trình thiết yếu trong phạm vi bảo vệ công trìnhhàng hải theo Mu số 2 của Phụ lục ban hành kèm theo Thôngtư này gửi chủ đầu tư và Cục Hàng hải Việt Nam; trường hợp không chấp thuậnphải nêu rõ lý do.

6. Trước khi tiến hành xây dựng côngtrình thiết yếu, chủ đầu tư có trách nhiệm:

a) Gửi Cảng vụ hàng hải khu vực bảnsao chụp quyết định đầu tư xây dựng công trình kèm theo bình đồ bố trí mặt bằngtổng thể, bản sao chụp quyết định phê duyệt thiết kế xây dựng công trình;

b) Lập, trình phê duyệt phương án bảođảm an toàn hàng hải theo quy định tại Điều 14 Nghị định số 21/2012/NĐ-CP ngày21 tháng 3 năm 2012 của Chính phủ về quản lý cảng biển và luồng hàng hải.

7. Cảng vụ hàng hải khu vực tổ chứckiểm tra, giám sát việc thực hiện xây dựng công trình thiết yếu phù hợp với quyhoạch, phương án bảo vệ công trình đã được phê duyệt, bảo đảm an toàn hàng hải,an ninh hàng hải và phòng ngừa ô nhiễm môi trường.

8. Đối với các công trình thiết yếutrong phạm vi bảo vệ công trình hàng hải do Bộ Giao thông vận tải hoặc Cục Hànghải Việt Nam là người quyết định đầu tư hoặc chủ đầu tư thì không phải thực hiện thủ tục đề nghị được chấp thuận việc xây dựng côngtrình thiết yếu trong phạm vi bảo vệ công trình hàng hải theo quy định tạikhoản 3, khoản 4 và khoản 5 Điều này nhưng trước khi tiến hành thi công, đạidiện chủ đầu tư vẫn phải thực hiện các quy định tại khoản 6 và khoản 7 Điều này.

Điều 5. Phương ánbảo vệ công trình hàng hải

1. Tổ chức, cá nhân đầu tư xây dựng,quản lý khai thác công trình hàng hải phải lấy ý kiến Cảng vụ hàng hải khu vựcđi với nội dung phương án bảo vệ công trình hàng hảitrước khi phê duyệt.

2. Trong thihạn 05 ngày làm việc, kể từ ngày nhận được văn bản ly ýkiến và dự thảo phương án bảo vệ công trình hàng hải, Cảng vụ hàng hải phải cóvăn bản trả lời, trường hợp có nội dung chưa thống nhất phải nêu rõ lý do.

3. Phương án bảo vệ công trình hànghải sau khi được phê duyệt phải gửi cho Cảng vụ hàng hải để kiểm tra, giám sátvà phối hợp thực hiện.

Điều 6. Hiệu lực thi hành

1. Thông tư này có hiệu lực thi hànhkể từ ngày 01 tháng 01 năm 2016.

2. Công trình hàng hải đã đưa vào sửdụng trước ngày Nghị định số 109/2014/NĐ-CP có hiệu lựcnhưng chưa có nội dung về phương án bảo vệ công trình hàng hải, trước ngày 31tháng 12 năm 2015, tổ chức, cá nhân quản lý khai thác công trình hàng hải phảihoàn thành việc phê duyệt phương án bảo vệ công trình hàng hải theo quy địnhtại Nghị định số 109/2014/NĐ-CP và Điều 5 của Thông tư này.

3. Ban hành kèm theo Thông tư này Phụlục gồm 02 Mu.

Điều 7. Tổ chức thựchiện

1. Chánh Văn phòng Bộ, Chánh Thanhtra Bộ, các Vụ trưởng, Cục trưởng Cục Hàng hải Việt Nam, Giám đốc Sở Giao thôngvận tải các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương, Thủ trưởng cơ quan, tổ chứcvà cá nhân có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Thông tư này.

2. Trong quá trình thực hiện nếu cóvướng mắc, các cơ quan, tổ chức, cá nhân phản ánh về Cục Hàng hải Việt Nam đểbáo cáo Bộ Giao thông vận tải xem xét, giải quyết kịp thời./.

Nơi nhận:
- Như Điều 7;
- Văn phòng Chính phủ;
- Các Bộ, C
ơ quan ngang Bộ, CQ thuộc Chính phủ;
- UBND các tỉnh, thành phố trực thuộc TW;
- Ủy ban An toàn giao thông Quốc gia;
- Các Thứ tr
ưởng Bộ GTVT;
- Cục Kiểm tra văn bản (Bộ Tư pháp);
- Cục Kiểm soát thủ tục hành chính (Bộ Tư pháp);
- Công báo;
- Cổng TTĐT Chính phủ;
- Cổng TTĐT Bộ GTVT;
- Báo Giao thông, Tạp chí GTVT;
- Lưu: VT, KCHT(5)
.

BỘ TRƯỞNG
Đinh La Thăng

PHỤ LỤC

DANH MỤC MẪU ĐƠN ĐỀ NGHỊ VÀ VĂN BẢN CHẤPTHUẬN XÂY DỰNG CÔNG TRÌNH THIẾT YẾU TRONG PHẠM VI BẢO VỆ CÔNG TRÌNH HÀNG HẢI
(Ban hành kèm theo Thông tư số 68/ 2015/TT-BGTVT ngày 06 tháng 11 năm 2015 của Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải)

1. Mu số 1: Đơnđề nghị xây dựng công trình thiết yếu trong phạm vi bảo vệ công trình hàng hải.

2. Mu số 2: Vănbản chấp thuận xây dựng công trình thiết yếu trong phạm vi bảo vệ công trình hànghải.

Mẫusố 1

Đơn đề nghị xây dựng công trình thiết yếu trong phạm vi bảo vệ công trìnhhàng hải

TÊN CHỦ ĐẦU TƯSố: ……….
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

….., ngày ... tháng ... năm 20...

ĐƠN ĐỀ NGHỊ

Xây dựng công trình thiết yếu trong phạm vi bảo vệ công trình hàng hải

Kính gửi: Cục Hàng hải Việt Nam.

Tên doanh nghiệp:

Người đại diện theo pháp luật:

Đăng ký kinh doanh: ngày tháng năm tại …….

Địa chỉ:

Số điện thoại liên hệ:

Đnghị Cục Hàng hải Việt Nam xem xét, giải quyết thủ tục xây dựng công trình ……. trong phạm vi bảo vệ công trình hàng hải tại………. theo quy định tại Điều 5 Thông tư số…………… với các thông tin dưới đây:

1. Tên công trình:

2. Sự cần thiết đầu tư xây dựng:

3. Vị trí:

4. Quy mô:

5. Tổng diện tích dự kiến xây dựng:

6. Tài liệu liên quan kèm theo:

7. (Chủ đầu tư) xin cam kết:

- Tự di chuyển hoặc cải tạo công trình thiết yếu và không đòi bồi thường khi cơ quan quản lý nhà nước về hàng hải có thẩm quyền yêu cầu di chuyển hoặc cải tạo.

- Tiến hành thỏa thuận với chủ đầu tư hoặc đơn vị đang quản lý, khai thác công trình hàng hải về trách nhiệm phối hợp thực hiện phương án bảo vệ công trình hàng hải đã được phê duyệt.

- Thực hiện đầy đủ các thủ tục theo quy định của pháp luật có liên quan để công trình thiết yếu được triển khai xây dựng trong thời hạn có hiệu lực của văn bản chấp thuận.

- Các tài liệu khác (nếu có).

Kính đề nghị Cục Hàng hải Việt Nam xem xét, giải quyết./.

CHỦ ĐẦU TƯ
(Ký, ghi rõ họ tên, đóng dấu)

Mẫusố 2

Văn bản chấp thuận xây dựng công trình thiết yếu trong phạm vi bảo vệ côngtrình hàng hải

BỘ GIAO THÔNG VẬN TẢI
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: /BGTVT-KCHT
V/v: Chp thuận xây dựng công trình thiết yếu .... trong phạm vi bảo vệ công trình hàng hải

Hà Nội, ngày tháng …. năm ….

Kính gửi:

- Cục Hàng hải Việt Nam;
- ...(Chủ đầu tư)

Xét Đơn đề nghị xây dựng công trìnhthiết yếu trong phạm vi bảo vệ công trình hàng hải của …..;

Trên cơ sở ý kiến của ..(cơ quan đượclấy ý kiến)... tại văn bản số.... ngày... tháng...năm..., Bộ Giao thông vận tảicó ý kiến như sau:

1. Chấp thuận với đề nghị của ….về việc xây dựng công trình thiết yếu …. trongphạm vi bảo vệ công trình hàng hải với các nội dung cụ thể như sau:

- Tên công trình:

- Sự cần thiết đầu tư xây dựng:

- Vị trí:

- Quy mô:

- Tổng diện tích dự kiến xây dựng:

- Thời gian hoạt động của công trình:

2. Chủ đầu tư ….. có trách nhiệm:

- Thực hiện thủ tục đầu tư, xây dựngcông trình thiết yếu trong phạm vi bảo vệ công trình hàng hải đúng thời gian,chất lượng theo quy định của pháp luật.

- Trong thời hạn 12 tháng, kể từ ngàyvăn bản chấp thuận này có hiệu lực, nếu dự án đầu tư, xây dựng công trình thiếtyếu trong phạm vi bảo vệ công trình hàng hải không được triển khai thực hiệnđầu tư theo quy định của pháp luật thì văn bản này hết hiệu lực.

- Chỉ được tổ chức khai thác côngtrình thiết yếu khi đã hoàn thành đầy đủ thủ tục và công bố đưa vào sử dụngtheo quy định; khai thác công trình đúng mục đích, bảo đảm an toàn, an ninh,phòng chống cháy, nổ, phòng ngừa ô nhiễm môi trường.

- Lập, trình phê duyệt phương án bảođảm an toàn hàng hải theo quy định tại Điều 14 Nghị định số 21/2012/NĐ-CP ngày21/3/2012 của Chính phủ về quản lý cảng biển và luồng hàng hải và quy định củapháp luật có liên quan.

- Cam kết chấm dứt và tháo dỡ côngtrình bằng kinh phí của chủ đầu tư khi kết thúc thời gian hoạt động hoặc theoquyết định của cơ quan nhà nước có thẩm quyền.

3. Cục Hàng hải Việt Nam chỉ đạo Cảngvụ hàng hải... tổ chức kiểm tra, giám sát việc thực hiện xây dựng công trìnhthiết yếu phù hợp với quy hoạch được phê duyệt, bảo đảm an toàn hàng hải, anninh hàng hải và phòng ngừa ô nhiễm môi trường./.

Nơi nhận:
- Như trên;
- Thứ tr
ưởng ...;
- UBND t
nh...;
- Lưu: VT, KCHT(2).

BỘ TRƯỞNG