BỘ TÀI CHÍNH
********

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
********

Số: 70/1999/TT-BTC

Hà Nội, ngày 10 tháng 6 năm 1999

THÔNG TƯ

CỦA BỘ TÀI CHÍNH SỐ 70/1999/TT-BTC NGÀY 10 THÁNG 6 NĂM 1999 HƯỚNG DẪN SỬA ĐỔI, BỔ SUNG THÔNG TƯ SỐ 24/1999/BTC-TT NGÀY 4/3/1999 CỦA BỘ TÀI CHÍNH HƯỚNG DẪN CÔNG TÁC QUẢN LÝ TÀI CHÍNH THỰC HIỆN CHẾ ĐỘ KHEN THƯỞNG THÀNH TÍCH XUẤT SẮC THỰC HIỆN NHIỆM VỤ KINH TẾ - XÃ HỘI VÀ BẢO VỆ TỔ QUỐC

Căn cứ Nghị định số 56/1998/NĐ-CP ngày 30/7/1998 của Chính phủ.
Để khắc phục sơ xuất trong quá trình in ấn văn bản, Bộ Tài chính hướng dẫn sửa đổi, bổ sung Thông tư số 24/1999/BTC-TT ngày 4/3/1999 của Bộ Tài chính hướng dẫn công tác quản lý tài chính thực hiện chế độ khen thưởng thành tích xuất sắc thực hiện nhiệm vụ kinh tế - xã hội và bảo vệ Tổ quốc như sau:

1. Bổ sung điểm 2, mục II như sau:

Tập thể được Bằng khen của Thủ tướng Chính phủ: Được thưởng 400.000 đồng.

2. Sửa đổi tiết 2.1, điểm 2, mục II như sau:

Tập thể lao động giỏi, đơn vị giỏi được thưởng tiền không quá một tháng lương tối thiểu, mức thưởng 100.000 đồng.

Thông tư này được thực hiện từ ngày 15/8/1998. Các quy định khác tại Thông tư số 24/1999/BTC-TT ngày 4/3/1999 của Bộ Tài chính không thay đổi.

Nguyễn Thị Kim Ngân

(Đã ký)