BỘ CÔNG AN
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 71/2011/TT-BCA

Hà Nội, ngày 17 tháng 10 năm 2011

THÔNG TƯ

QUY ĐỊNHVỀ TUYỂN SINH VÀO CÁC TRƯỜNG CÔNG AN NHÂN DÂN

Căn cứ Luật Giáo dục ngày 14tháng 6 năm 2005; Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Giáo dục ngày 25tháng 11 năm 2009;

Căn cứ Nghị định số 77/2009/NĐ-CP ngày 15/9/2009 của Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyềnhạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Công an;

Bộ trưởng Bộ Công an quy địnhtuyển sinh vào các học viện, trường đại học, cao đẳng, trung cấp, văn hóa Côngan nhân dân (sau đây gọi chung là các trường Công an nhân dân), như sau:

Chương 1.

QUY ĐỊNH CHUNG

Điều 1. Phạm vi điều chỉnh vàđối tượng áp dụng

1. Thông tư này quy định về nguyên tắc,đối tượng, tiêu chuẩn, quy trình, thủ tục hồ sơ và phân công trách nhiệm trongcông tác tuyển sinh vào các trường Công an nhân dân.

2. Thông tư này áp dụng đối với:

a) Các trường Công an nhân dân, Tổngcục, đơn vị trực thuộc Bộ, Công an tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương, SởCảnh sát Phòng cháy và chữa cháy (sau đây gọi chung là Công an các đơn vị, địaphương) được giao nhiệm vụ thực hiện công tác tuyển sinh trong Công an nhân dân;thí sinh đăng ký dự thi tuyển sinh, dự tuyển, xét tuyển vào các cấp học, trìnhđộ đào tạo tại các trường Công an nhân dân.

b) Cơ quan, đơn vị và cá nhân ngoàingành Công an có chỉ tiêu được thi tuyển, dự tuyển, xét tuyển vào đào tạo tại cáctrường Công an nhân dân thực hiện theo quy định của Thông tư này.

c) Tuyển sinh vào đào tạo tại các trườngCông an nhân dân đối với người nước ngoài có quy định riêng.

Điều 2. Nguyên tắc tuyển sinhvào các trường Công an nhân dân

1. Tuyển sinh vào các trường Công annhân dân phải căn cứ vào yêu cầu, công tác, chiến đấu và xây dựng lực lượng Côngan nhân dân; gắn quy hoạch cán bộ với quy hoạch đào tạo đáp ứng yêu cầu trìnhđộ theo tiêu chuẩn chức danh nghiệp vụ của từng cán bộ đang hoặc sẽ đảm nhậnsau khi tốt nghiệp; đảm bảo chất lượng, số lượng, thực hiện dân chủ, công bằng,công khai.

2. Tuyển sinh vào các trường Công annhân dân được thực hiện trên cơ sở kết hợp giữa kiểm tra học lực, sức khỏe, năngkhiếu, tiêu chuẩn chính trị, phẩm chất đạo đức của người dự tuyển theo quy địnhriêng của Bộ Công an với kết quả thi tuyển, cử tuyển, xét tuyển theo quy chếtuyển sinh của Bộ Giáo dục và Đào tạo và quy định của Bộ Công an.

Điều 3. Tỷ lệ tuyển sinh đối vớinữ học sinh

Việc tuyển sinh (tuyển mới) đối vớinữ học sinh vào các trường Công an nhân dân được xác định chỉ tiêu riêng với tỷlệ từ 10 - 15% trên tổng chỉ tiêu đào tạo của từng ngành học và từng trường; khônghạn chế tỷ lệ nữ sơ tuyển và đăng ký dự tuyển vào các trường Công an nhân dân;số lượng sơ tuyển do thủ trưởng, giám đốc Công an các đơn vị, địa phương quyếtđịnh dựa trên nhu cầu sử dụng cán bộ nữ của đơn vị, địa phương mình và có tráchnhiệm tiếp nhận công tác sau khi tốt nghiệp.

Chương 2.

NHỮNG QUY ĐỊNH CỤ THỂ

MỤC 1. TUYỂN SINH ĐÀO TẠO SAUĐẠI HỌC

Điều 4. Tuyển sinh đào tạo tiếnsĩ

1. Đối tượng, điều kiện đăng ký dự tuyển

a) Đối tượng: giáo viên, cán bộ quảnlý giáo dục trong các trường Công an nhân dân; các chức danh chuyên viên, trợlý công tác tham mưu, nghiên cứu khoa học, cán bộ quy hoạch lãnh đạo từ cấp phòngtrở lên thuộc Công an các đơn vị, địa phương, các chức danh yêu cầu công tácphải có trình độ tiến sĩ theo quy định.

b) Điều kiện đăng ký dự tuyển: ngoàinhững quy định về điều kiện đăng ký dự tuyển theo quy chế đào tạo trình độ tiếnsĩ hiện hành của Bộ Giáo dục và Đào tạo, người dự tuyển phải có bằng thạc sỹđúng chuyên ngành hoặc chuyên ngành phù hợp với chuyên ngành đào tạo ở trình độtiến sĩ; có thời gian làm việc chuyên môn, giảng dạy, công tác thực tiễn từ 05(năm) năm trở lên (không kể thời gian đi học, thời gian phục vụ có thời hạntrong lực lượng Công an nhân dân); không quá 50 tuổi.

2. Thời gian và hình thức tuyển sinh:thực hiện theo quy chế đào tạo trình độ tiến sĩ hiện hành của Bộ Giáo dục vàĐào tạo và hướng dẫn của Bộ Công an.

Điều 5. Tuyển sinh đào tạo thạcsĩ

1. Đối tượng, điều kiện đăng ký dựthi

a) Đối tượng: giáo viên, cán bộ quảnlý giáo dục trong các trường Công an nhân dân; các chức danh chuyên viên, trợlý công tác tham mưu, nghiên cứu khoa học; lãnh đạo cấp đội trở lên thuộc Côngan các đơn vị, địa phương, các chức danh yêu cầu công tác phải có trình độ thạcsĩ theo quy định.

b) Điều kiện đăng ký dự thi: ngoài nhữngquy định về điều kiện đăng ký dự thi theo quy chế đào tạo trình độ thạc sỹ hiệnhành của Bộ Giáo dục và Đào tạo, bổ sung quy định về văn bằng và về thời giancông tác chuyên môn và độ tuổi như sau:

- Về văn bằng: có bằng tốt nghiệp đạihọc chính quy, nếu tốt nghiệp đại học hệ vừa làm vừa học hoặc liên thông trìnhđộ đại học phải đạt từ loại khá trở lên đúng ngành hoặc chuyên ngành phù hợpvới chuyên ngành đào tạo ở trình độ thạc sỹ; trường hợp tốt nghiệp đại học ngànhgần với chuyên ngành dự thi phải học bổ sung kiến thức trước khi dự thi hoặc cóvăn bằng thứ hai đảm bảo ngang bằng trình độ đại học chính quy.

- Về thâm niên công tác và độ tuổi:người có bằng tốt nghiệp đại học chính quy từ loại khá trở lên thuộc ngành đúnghoặc phù hợp với chuyên ngành đăng ký dự thi được đăng ký dự thi sau 02 (hai) nămcông tác thực tế; những đối tượng còn lại phải có ít nhất 03 (ba) năm công tácthực tế (kể từ ngày có quyết định công nhận tốt nghiệp đại học đến ngày nộp hồsơ dự thi); không quá 45 tuổi.

2. Đối tượng và chính sách ưu tiên,các trường hợp miễn thi tuyển sinh: thực hiện theo quy chế đào tạo trình độ thạcsĩ hiện hành của Bộ Giáo dục và Đào tạo và hướng dẫn thực hiện của Bộ Công an.

3. Thời gian và hình thức tuyển sinh:thực hiện theo quy chế đào tạo trình độ thạc sĩ hiện hành của Bộ Giáo dục vàĐào tạo và hướng dẫn của Bộ Công an.

MỤC 2. TUYỂN SINH ĐÀO TẠO ĐẠIHỌC, CAO ĐẲNG

Điều 6. Tuyển sinh đào tạo đạihọc, cao đẳng chính quy

1. Đối tượng, điều kiện đăng ký dựthi

a) Đối tượng:

- Cán bộ, chiến sĩ Công an trong biênchế, có nhu cầu học tập nâng cao trình độ, được Công an đơn vị, địa phương cửđi dự thi;

- Hạ sĩ quan, chiến sĩ phục vụ có thờihạn trong Công an nhân dân có thời gian công tác từ đủ 18 (mười tám) tháng trởlên (tính đến tháng dự thi), có nguyện vọng và được Công an các đơn vị, địa phươngcử đi dự thi;

- Học sinh có hộ khẩu thường trú tạiđịa phương nơi đăng ký sơ tuyển, là Đảng viên hoặc Đoàn viên thanh niên Cộngsản Hồ Chí Minh;

- Công dân hoàn thành phục vụ có thờihạn trong Công an nhân dân hoặc hoàn thành nghĩa vụ quân sự trong Quân đội nhândân được dự thi thêm một lần trong thời gian mười hai tháng kể từ ngày có quyếtđịnh xuất ngũ.

b) Đối tượng thuộc diện tuyển thẳngvà ưu tiên xét tuyển: học sinh đã tốt nghiệp trung học phổ thông đủ điều kiện thuộcdiện tuyển thẳng hoặc ưu tiên xét tuyển vào đào tạo đại học, cao đẳng theo quyđịnh hàng năm của Bộ Giáo dục và Đào tạo phải đạt yêu cầu sơ tuyển theo quyđịnh của Bộ Công an.

2. Điều kiện đăng ký dự thi

a) Về trình độ văn hóa:

- Đối tượng quy định tại điểm a khoản1 Điều 6 của Thông tư này phải tốt nghiệp trung học phổ thông theo hình thứcgiáo dục chính quy hoặc giáo dục thường xuyên, trung cấp chuyên nghiệp, trungcấp nghề. Đối với người tốt nghiệp trung cấp nghề phải tốt nghiệp trung học cơsở, đã học đủ khối lượng kiến thức và thi tốt nghiệp các môn văn hóa trung họcphổ thông đạt yêu cầu theo quy định của Bộ Giáo dục và Đào tạo;

- Trong những năm học trung học phổthông đạt học lực từ trung bình trở lên, trong đó ba môn thuộc khối đăng ký dự thivào các trường Công an nhân dân phải đạt từ 6,0 (sáu) điểm trở lên; riêng đốivới học sinh ở các vùng KV1, học sinh là người dân tộc thiểu số, công dân phụcvụ có thời hạn trong Công an nhân dân đạt từ 5,0 (năm) điểm trở lên.

b) Về độ tuổi:

- Đối với cán bộ, chiến sĩ Công an trongbiên chế, không quá 30 tuổi (tính đến năm dự thi);

- Đối với học sinh, không quá 20 tuổi;riêng học sinh là người dân tộc thiểu số không quá 22 tuổi (tính đến năm dựthi).

c) Tiêu chuẩn đạo đức, phẩm chất chínhtrị:

- Về tiêu chuẩn đạo đức: trong nhữngnăm học trung học phổ thông đạt yêu cầu về hạnh kiểm từ loại khá trở lên;

- Về phẩm chất chính trị: đảm bảo theoquy định hiện hành của Bộ trưởng Bộ Công an đối với việc tuyển người vào lựclượng Công an nhân dân.

Đối với công dân đang phục vụ có thờihạn trong Công an nhân dân hoặc đã hoàn thành phục vụ có thời hạn trong Công annhân dân, Quân đội nhân dân, thời gian tại ngũ, hàng năm đều hoàn thành nhiệmvụ trở lên, không vi phạm kỷ luật từ mức khiển trách trở lên.

d) Về tiêu chuẩn sức khỏe: người dựthi không mắc bệnh kinh niên, mãn tính; thể hình, thể trạng cân đối; không có dịhình, dị dạng; đối với nam về chiều cao từ 1,64m đến 1,80m và cân nặng từ 48 kgđến 75 kg; đối với nữ về chiều cao từ 1,58m đến 1,75m và cân nặng từ 45 kg đến60kg; đối với học sinh thuộc vùng KV1, học sinh là người dân tộc thiểu số theotừng giới được hạ thấp 02 (hai) cm về chiều cao và 02 (hai) kg cân nặng; đốivới công dân đang phục vụ hoặc đã hoàn thành phục vụ có thời hạn trong Công annhân dân, chiều cao thực hiện theo Thông tư liên tịch số 09/2009/TTLT-BCA-BYT ngày 03/11/2009 giữa Bộ Công an và Bộ Y tế hướng dẫn khám sức khỏe để tuyểnchọn công dân phục vụ có thời hạn trong Công an nhân dân; Công an các đơn vị,địa phương có yêu cầu tuyển về chiều cao, cân nặng cao hơn quy định chung phảibáo cáo Bộ trưởng quyết định.

3. Thi tuyển: trong một năm, mỗi thísinh chỉ được đăng ký dự thi vào 01 (một) ngành học ở một trường. Việc tổ chứcthi tuyển vào từng ngành học ở từng trường được thực hiện theo hướng dẫn tuyểnsinh hàng năm của Bộ Công an.

4. Điểm xét tuyển:

a) Thực hiện theo nguyên tắc lấy điểmthi cộng với điểm ưu tiên xét tuyển vào các trường đại học theo quy định của BộGiáo dục và Đào tạo, đảm bảo theo tỷ lệ thí sinh dự thi của các khối thi vàkhông vượt quá chỉ tiêu đã được Bộ Công an giao. Trường hợp phương án xét tuyểnvượt quá chỉ tiêu hoặc có bất hợp lý về tỷ lệ điểm xét tuyển giữa các khối,ngành học, trong việc xét tuyển gửi đào tạo tại các trường ngoài ngành (đối vớicác trường có chỉ tiêu) phải báo cáo Bộ (qua Tổng cục Xây dựng lực lượng Côngan nhân dân) để quyết định. Điểm xét tuyển không thấp hơn mức điểm sàn xéttuyển đại học theo quy định của Bộ Giáo dục và Đào tạo.

b) Các trường cao đẳng không tổ chứcthi tuyển sinh; căn cứ kết quả điểm thi đại học và đăng ký nguyện vọng của thísinh, các trường cao đẳng đề xuất phương án điểm xét tuyển trên cơ sở chỉ tiêuBộ Công an giao. Điểm xét tuyển không thấp hơn mức điểm sàn xét tuyển cao đẳngtheo quy định của Bộ Giáo dục và Đào tạo.

5. Thời hạn hoàn thành việc chấm thi,xác định điểm trúng tuyển, gửi giấy chứng nhận kết quả điểm thi cho thí sinhthực hiện theo quy chế tuyển sinh của Bộ Giáo dục và Đào tạo và hướng dẫn tuyểnsinh hàng năm của Bộ Công an.

Điều 7. Tuyển sinh đào tạo đạihọc, cao đẳng hình thức vừa làm vừa học

1. Đối tượng, điều kiện đăng ký dự tuyển

a) Đối tượng:

- Cán bộ, chiến sĩ Công an trong biênchế; có thời gian công tác từ đủ 02 (hai) năm trở lên, tính đến tháng dự thi(không tính thời gian đi học, thời gian phục vụ có thời hạn trong Công an nhândân, thời gian tạm tuyển); yêu cầu công tác phải có trình độ đại học hoặc caođẳng theo tiêu chuẩn chức danh.

- Đối tượng thuộc diện miễn thi và ưutiên xét tuyển: thực hiện theo quy chế tuyển sinh đại học và cao đẳng hình thứcvừa làm vừa học hiện hành của Bộ Giáo dục và Đào tạo và hướng dẫn của Bộ Côngan.

b) Điều kiện đăng ký dự tuyển:

- Về trình độ văn hóa: phải tốt nghiệptrung học phổ thông theo hình thức giáo dục chính quy hoặc giáo dục thườngxuyên, trung cấp chuyên nghiệp, trung cấp nghề. Đối với người tốt nghiệp trungcấp nghề phải tốt nghiệp trung học cơ sở, đã học đủ khối lượng kiến thức và thitốt nghiệp các môn văn hóa trung học phổ thông đạt yêu cầu theo quy định của BộGiáo dục và Đào tạo;

- Về độ tuổi: cán bộ, chiến sĩ Côngan trong biên chế, không quá 45 tuổi (tính đến năm dự thi);

- Về ý thức tổ chức kỷ luật: trong hainăm công tác liền với năm dự tuyển đều hoàn thành nhiệm vụ trở lên, không trongthời gian chấp hành kỷ luật từ hình thức khiển trách trở lên hoặc đang chờ xétkỷ luật.

2. Thi tuyển sinh: khối thi, thời giantổ chức thi thực hiện theo quy chế đào tạo đại học, cao đẳng hình thức vừa làmvừa học hiện hành của Bộ Giáo dục và Đào tạo và quy định của Bộ Công an.

3. Điểm xét tuyển: việc xét tuyển đượcthực hiện theo điểm trúng tuyển trên nguyên tắc lấy điểm thi cộng với điểm ưutiên theo khu vực và đối tượng (nếu có) cho đủ chỉ tiêu đào tạo đã ban hành.

Điều 8. Tuyển sinh đào tạo liênthông trình độ đại học, cao đẳng

1. Đối tượng, điều kiện đăng ký dự tuyển

a) Đối tượng: cán bộ, chiến sĩ Côngan đã có bằng tốt nghiệp trung cấp Công an nhân dân hoặc bằng tốt nghiệp cao đẳngCông an nhân dân có nhu cầu đào tạo đáp ứng tiêu chuẩn chức danh phải có trìnhđộ cao đẳng hoặc đại học.

b) Điều kiện đăng ký dự tuyển

- Đối với đào tạo liên thông từ trìnhđộ trung cấp lên trình độ cao đẳng hoặc từ trình độ cao đẳng lên trình độ đạihọc: cán bộ, chiến sĩ tốt nghiệp loại khá trở lên được tham gia dự tuyển phảicó đủ 01 (một) năm công tác; cán bộ, chiến sĩ tốt nghiệp loại trung bình, trungbình khá phải có đủ 02 (hai) năm công tác (kể từ ngày tốt nghiệp) trong cáclĩnh vực nghiệp vụ theo đúng ngành nghề sẽ dự tuyển.

- Đối với đào tạo liên thông từ trìnhđộ trung cấp lên trình độ đại học: cán bộ, chiến sĩ có bằng tốt nghiệp trungcấp Công an nhân dân phải có đủ 03 (ba) năm công tác (kể từ ngày tốt nghiệp)trong các lĩnh vực nghiệp vụ theo đúng ngành nghề sẽ dự tuyển.

- Đối với cán bộ, chiến sĩ có bằng tốtnghiệp trung cấp hoặc cao đẳng khác ngành đào tạo nhưng cùng trong một khối ngành,nếu có nhu cầu đào tạo liên thông thì phải học thêm một khối lượng kiến thức bổsung để có đủ trình độ đầu vào của ngành theo học liên thông trước khi dự thituyển. Khối lượng kiến thức phải học bổ sung do Hiệu trưởng quyết định.

- Về độ tuổi: cán bộ, chiến sĩ Côngan không quá 45 tuổi (tính đến năm dự thi).

- Về ý thức tổ chức kỷ luật: trong 02(hai) năm công tác liền với năm dự tuyển đều hoàn thành nhiệm vụ trở lên, khôngtrong thời gian chấp hành kỷ luật từ hình thức khiển trách trở lên hoặc đangchờ xét kỷ luật.

2. Thi tuyển

a) Đào tạo liên thông trình độ cao đẳnglên đại học Công an nhân dân, tổ chức thi 02 (hai) môn là cơ sở ngành và kiếnthức ngành.

b) Đào tạo liên thông trình độ trungcấp lên đại học Công an nhân dân, tổ chức thi tuyển 03 (ba) môn: 02 (hai) mônvăn hóa và 01 (một) môn cơ sở ngành, chuyên ngành. Đề thi thực hiện theo quyđịnh hiện hành của Bộ Giáo dục và Đào tạo.

3. Điểm xét tuyển: thực hiện theo quyđịnh tại khoản 3 Điều 7 Thông tư này.

Điều 9. Tuyển sinh đào tạo đểcấp bằng tốt nghiệp đại học thứ hai

1. Đối tượng và độ tuổi: cán bộCông an đã tốt nghiệp các trường đại học trong hoặc ngoài ngành Công an nhândân, có nhu cầu học tập để có bằng đại học thứ hai đáp ứng theo tiêu chuẩn chứcdanh phù hợp với ngành nghề, lĩnh vực công tác, không quá 45 tuổi (tính đến nămdự tuyển).

2. Thi tuyển: theo quy định của Bộ Giáodục và Đào tạo.

3. Điểm xét tuyển: thực hiện theo quyđịnh tại khoản 3 Điều 7 Thông tư này.

Điều 10. Tuyển sinh đào tạo đạihọc cử tuyển

1. Đối tượng và vùng xét tuyển: họcsinh các trường Văn hóa Công an nhân dân tốt nghiệp trung học phổ thông, khi tuyểnvào trường văn hóa Công an nhân dân là người dân tộc thiểu số có hộ khẩu thườngtrú thuộc các xã có điều kiện kinh tế - xã hội đặc biệt khó khăn theo quy địnhhiện hành của Chính phủ, của Bộ Giáo dục và Đào tạo và hướng dẫn tuyển sinhhằng năm của Bộ Công an.

2. Xét tuyển: học sinh tốt nghiệp trunghọc phổ thông lần một hằng năm tại các trường Văn hóa Công an nhân dân, trongđó các năm học trung học phổ thông xếp loại hạnh kiểm tốt, học lực trung bình,riêng năm lớp 12 điểm trung bình các môn đạt từ 6,0 (sáu) trở lên. Trong 03(ba) năm trung học phổ thông tại trường Văn hóa Công an nhân dân không bị kỷ luậttừ khiển trách trở lên.

MỤC 3. TUYỂN SINH ĐÀO TẠO TRUNGCẤP VÀ CÁC CẤP HỌC KHÁC

Điều 11. Tuyển sinh đào tạotrung cấp chính quy

1. Đối với học viên tuyển mới

a) Đối tượng xét tuyển: bao gồm cácđối tượng đã dự thi vào đại học chính quy tại các trường Công an nhân dân có đăngký nguyện vọng xét tuyển vào đào tạo trung cấp hệ chính quy tại các trường Côngan nhân dân.

b) Đối tượng thuộc diện tuyển thẳng,ưu tiên xét tuyển

- Tuyển thẳng:

+ Học sinh tốt nghiệp trung học phổthông đủ tiêu chuẩn tuyển thẳng theo quy định hàng năm của Bộ Giáo dục và Đào tạovà quy định của Bộ Công an, đạt yêu cầu về sơ tuyển và đảm bảo các tiêu chuẩnvề tuyển người vào lực lượng Công an nhân dân theo quy định của Bộ Công an.

+ Học sinh tại các trường Văn hóa Côngan nhân dân, đã tốt nghiệp trung học phổ thông không đủ tiêu chuẩn vào đào tạođại học cử tuyển.

+ Con liệt sỹ Công an nhân dân, liệtsỹ hy sinh trong công tác đấu tranh phòng, chống tội phạm dự thi đại học Côngan nhân dân, đạt điểm sàn theo quy định của Bộ Công an trở lên và không có điểmliệt.

- Ưu tiên xét tuyển: con thương binhnặng Công an nhân dân (từ 81% trở lên); con Anh hùng lực lượng vũ trang, Anhhùng Lao động trong Công an nhân dân đã dự thi đại học Công an nhân dân, đạtđiểm sàn trở lên theo quy định của Bộ Công an và không có điểm liệt.

c) Điểm xét tuyển: điểm trúng tuyểnvào đào tạo trung cấp được xác định theo nguyên tắc lấy điểm thi đại học chính quytheo từng khối thi cộng điểm ưu tiên theo khu vực và đối tượng (nếu có) cho đủchỉ tiêu Bộ giao.

d) Điểm ưu tiên: ngoài việc thực hiệntheo quy định của Bộ Giáo dục và Đào tạo, Bộ Công an quy định đối tượng đượchưởng điểm ưu tiên, bao gồm:

- Cộng 2,0 (hai) điểm cho con đẻ củacán bộ Công an trong biên chế (đang công tác hoặc đã nghỉ hưu); con đẻ của cánbộ hợp đồng lao động không xác định thời hạn trong Công an nhân dân và cán bộCông an đã nghỉ mất sức, chuyển ngành, từ trần nhưng có thời gian công tác liêntục trong ngành Công an từ 15 năm trở lên.

- Cộng 1,0 (một) điểm đối với con đẻcủa trưởng, phó trưởng Công an xã đang công tác hoặc đã nghỉ hưu, chuyển côngtác nhưng có thời gian công tác liên tục trong lực lượng Công an xã từ 15 nămtrở lên. Thủ trưởng, giám đốc Công an các đơn vị, địa phương chịu trách nhiệmvề tính chính xác của đối tượng này.

Các trường hợp quy định tại điểm d khoản1 Điều 11 Thông tư này đã bị xử lý hình sự, buộc thôi việc, tước danh hiệu Côngan nhân dân không được hưởng ưu tiên.

e) Vét xét tuyển: căn cứ điểm thi đạihọc chính quy và nguyện vọng đăng ký xét tuyển trung cấp Công an nhân dân củathí sinh (đã bao gồm điểm ưu tiên) để xét điểm từ cao xuống cho đủ chỉ tiêu Bộgiao cho từng trường trung cấp Công an nhân dân và cho từng khu vực.

Tuyển sinh vào đào tạo trung cấp chínhquy kết thúc trước tháng 11 của năm tuyển sinh.

2. Đối với cán bộ, chiến sĩ Công antrong biên chế

a) Đối tượng, điều kiện xét tuyển: cánbộ, chiến sĩ Công an đã tốt nghiệp trung học phổ thông theo hình thức giáo dụcchính quy hoặc giáo dục thường xuyên, trung cấp chuyên nghiệp, trung cấp nghề.Đối với người tốt nghiệp trung cấp nghề phải tốt nghiệp trung học cơ sở, đã họcđủ khối lượng kiến thức và thi tốt nghiệp các môn văn hóa trung học phổ thôngđạt yêu cầu theo quy định của Bộ Giáo dục và Đào tạo; trong 02 (hai) năm côngtác liền với năm xét tuyển đều hoàn thành nhiệm vụ trở lên, không trong thời gianchấp hành kỷ luật từ hình thức khiển trách trở lên hoặc đang chờ xét kỷ luật;không quá 35 tuổi (tính đến năm xét tuyển).

b) Xét tuyển: trên cơ sở chỉ tiêu đượcphân bổ, Công an các đơn vị, địa phương xét chọn, gửi danh sách cán bộ đi họcvề các trường trung cấp thẩm định, chiêu sinh, nhập học và báo cáo về Tổng cụcXây dựng lực lượng Công an nhân dân để theo dõi thực hiện.

Điều 12. Tuyển sinh đào tạotrung cấp vừa làm vừa học

1. Đối tượng, điều kiện xét tuyển: thựchiện theo quy định tại điểm a khoản 2 Điều 11 Thông tư này.

2. Xét tuyển: thực hiện theo quy địnhtại điểm b khoản 2 Điều 11 Thông tư này.

Điều 13. Tuyển sinh đào tạo vănhóa nhỏ tuổi

1. Học sinh là người dân tộc thiểu số

a) Đối tượng: học sinh là người dântộc thiểu số có hộ khẩu thường trú từ 05 (năm) năm trở lên (tính đến tháng 7 củanăm tuyển sinh) tại các xã có điều kiện kinh tế xã hội đặc biệt khó khăn theoquy định của Chính phủ.

b) Điều kiện tuyển chọn: đã tốt nghiệptrung học cơ sở (hết lớp 9), trong đó các năm học trung học cơ sở đạt học lựctrung bình, hạnh kiểm khá trở lên; có đủ tiêu chuẩn về chính trị, đạo đức; thểhình cân đối, không mắc bệnh kinh niên, mãn tính; có khả năng phát triển bìnhthường về thể lực và trí lực, dưới 17 tuổi, cao 1,50m trở lên. Riêng đối với nữhọc sinh được hạ thấp hơn 02 (hai) cm về chiều cao.

Số lượng nữ học sinh dân tộc do Giámđốc Công an tỉnh quyết định, nhưng không vượt quá 15% tổng chỉ tiêu phân bổhàng năm cho Công an địa phương. Không tuyển 02 (hai) học sinh trong một gia đìnhvà trong thời hạn 03 (ba) năm không tuyển quá 05 (năm) học sinh trong một xã.

c) Xét tuyển: trên cơ sở chỉ tiêu đãđược phân bổ, Công an các địa phương tổ chức tuyển chọn, gửi hồ sơ và danh sáchvề trường. Các trường Văn hóa Công an nhân dân kiểm tra tiêu chuẩn tuyển sinh,tổ chức chiêu sinh nhập học và báo cáo kết quả về Tổng cục Xây dựng lực lượngCông an nhân dân để theo dõi việc thực hiện.

2. Các đối tượng khác: con thương binhnặng Công an nhân dân từ 81% trở lên; con liệt sỹ Công an nhân dân; con liệt sỹhy sinh trong công tác đấu tranh phòng, chống tội phạm, đảm bảo tiêu chuẩntuyển sinh vào Công an nhân dân, đã tốt nghiệp trung học cơ sở, các năm họctrung học cơ sở có hạnh kiểm khá trở lên nếu có nguyện vọng, được Công an cácđơn vị, địa phương xét duyệt, đề nghị được xét tuyển thẳng vào các trường Vănhóa Công an nhân dân.

Tuyển sinh vào đào tạo văn hóa tại cáctrường Văn hóa Công an nhân dân kết thúc trước ngày 15 tháng 8 của năm tuyểnsinh.

MỤC 4. HỒ SƠ TUYỂN SINH

Điều 14. Hồ sơ đăng ký dự thi vàhồ sơ tuyển sinh

1. Hồ sơ đăng ký dự thi và hồ sơ tuyểnsinh vào đào tạo đại học, cao đẳng, trung cấp hệ chính quy theo quy định của BộGiáo dục và Đào tạo và hướng dẫn hàng năm của Bộ Công an.

2. Hồ sơ đăng ký dự thi, xét tuyển cácloại hình đào tạo khác thực hiện theo quy định của Bộ Giáo dục và Đào tạo và docác trường Công an nhân dân hướng dẫn.

Điều 15. Hồ sơ nhập học vào cácloại hình đào tạo tập trung

1. Đối với học viên tuyển mới:

a) Đơn xin tình nguyện vào ngành Côngan (theo mẫu của Bộ Công an);

b) Bản lý lịch tự khai (theo mẫu củaBộ Công an) có xác nhận của xã, phường, thị trấn;

c) Bản thẩm tra lý lịch (theo mẫu củaBộ Công an);

d) Giấy chứng nhận sức khỏe (theo quyđịnh của Bộ Công an);

đ) Giấy khai sinh;

e) Hộ khẩu thường trú;

g) Học bạ và bằng tốt nghiệp trung họcphổ thông hoặc giấy chứng nhận tốt nghiệp trung học phổ thông tạm thời đối vớingười trúng tuyển ngay trong năm tốt nghiệp (đối với học sinh nhập học các trườngVăn hóa Công an nhân dân có học bạ và bằng tốt nghiệp trung học cơ sở;

h) Biên bản xét duyệt của Hội đồng tuyểnsinh Công an các đơn vị, địa phương;

i) Giấy chứng nhận ưu tiên (nếucó);

k) Giấy giới thiệu sinh hoạt Đảng hoặcgiấy giới thiệu sinh hoạt Đoàn;

l) Phiếu báo điểm thi (trừ vào trườngVăn hóa);

m) Giấy báo nhập học của trường.

2. Đối với cán bộ, chiến sĩ Công antrong biên chế:

a) Quyết định cử cán bộ đi học của Thủtrưởng, Giám đốc Công an các đơn vị, địa phương;

b) Hồ sơ gốc của cán bộ, chiến sĩ;

c) Giấy giới thiệu sinh hoạt Đảng hoặcgiấy giới thiệu sinh hoạt Đoàn;

d) Giấy chuyển lương, quân trang;

e) Phiếu báo điểm thi (đối với các cấphọc có tổ chức thi tuyển);

f) Giấy báo nhập học của trường;

g) Giấy chứng nhận ưu tiên (nếucó);

h) Học bạ và bằng tốt nghiệp trung họcphổ thông;

Các giấy tờ quy định tại điểm đ, e,g, i khoản 1 và điểm g, h khoản 2 của Điều 15 Thông tư này phải nộp bản sao (cóchứng thực bản sao từ bản chính) và xuất trình bản chính khi đến trường nhập học.

MỤC 5. PHÂN CÔNG TRÁCH NHIỆMTRONG CÔNG TÁC TUYỂN SINH

Điều 16. Trách nhiệm của Tổngcục Xây dựng lực lượng Công an nhân dân

1. Giúp Bộ trưởng chỉ đạo, hướng dẫnthực hiện công tác tuyển sinh hàng năm theo quy chế của Bộ Giáo dục và Đào tạovà quy định của Thông tư này; chỉ đạo các trường Công an nhân dân, Công an cácđơn vị, địa phương giải quyết các khiếu nại và những vấn đề phát sinh trong côngtác tuyển sinh.

2. Thanh tra, kiểm tra toàn diện cáckhâu trong quá trình sơ tuyển, tuyển sinh của các trường Công an nhân dân vàCông an các đơn vị, địa phương; được quyền đình chỉ những việc làm trái quy chếtuyển sinh của Bộ Giáo dục và Đào tạo và quy định của Thông tư này; đề xuất vớilãnh đạo Bộ hình thức xử lý tập thể và cá nhân vi phạm.

3. Hằng năm, tổng kết đánh giá việctổ chức thực hiện công tác tuyển sinh trong lực lượng Công an nhân dân; đề xuấtbáo cáo lãnh đạo Bộ điều chỉnh những vấn đề phát sinh ngoài quy định của Thôngtư này.

Điều 17. Trách nhiệm của Công ancác đơn vị, địa phương được giao nhiệm vụ tuyển sinh

1. Thành lập Hội đồng tuyển sinh đểtổ chức triển khai công tác tuyển sinh của đơn vị mình theo chức năng.

2. Thông báo công khai đến cán bộ, chiếnsĩ Công an nhân dân và thanh niên học sinh về chủ trương và quy định tuyển sinhcủa Bộ Công an; tổ chức tiếp nhận đăng ký dự thi, dự tuyển của thí sinh.

3. Tổ chức sơ tuyển, lập danh sách,hoàn chỉnh hồ sơ dự thi gửi về các trường và báo cáo số lượng đăng ký dự thi vềTổng cục Xây dựng lực lượng Công an nhân dân.

4. Chuyển phiếu báo dự thi, thông báokết quả trúng tuyển, phiếu báo điểm và giấy chiêu sinh đến từng thí sinh.

5. Hoàn chỉnh hồ sơ, thủ tục nhập họcđối với thí sinh trúng tuyển vào các trường Công an nhân dân (kể cả đối với thísinh do Bộ hoặc Công an các đơn vị, địa phương khác tuyển).

6. Báo cáo lãnh đạo Bộ (qua Tổng cụcXây dựng lực lượng Công an nhân dân) tình hình về kết quả tuyển sinh của đơnvị, địa phương.

7. Chịu trách nhiệm trước Bộ trưởngvề những nhiệm vụ tuyển sinh được giao.

Điều 18. Trách nhiệm của cácTrường Công an nhân dân

1. Thông báo tuyển sinh, tổ chức thituyển, xét tuyển vào các cấp học theo đúng quy chế của Bộ Giáo dục và Đào tạovà quy định của Bộ Công an.

2. Kiểm tra hồ sơ, sức khỏe, tiêu chuẩnchính trị của học viên đến nhập học; thực hiện nhiệm vụ quyền hạn về tuyểnsinh, chiêu sinh, nhập học theo quy định của Bộ trưởng Bộ Công an về phân côngtrách nhiệm quản lý các trường Công an nhân dân; trả về đơn vị cũ hoặc địa phươngnơi sơ tuyển những thí sinh không đảm bảo tiêu chuẩn tuyển sinh theo quy địnhvà báo cáo lãnh đạo Bộ (qua Tổng cục Xây dựng lực lượng Công an nhân dân) đểtheo dõi.

3. Chịu trách nhiệm trước Bộ trưởngvề những nhiệm vụ tuyển sinh được giao.

Chương 3.

TỔ CHỨC THỰC HIỆN

Điều 19. Hiệu lực thi hành

Thông tư này có hiệu lực từ ngày kývà thay thế Quy định về tuyển sinh vào các loại hình đào tạo trong các học viện,trường Công an nhân dân ban hành kèm theo Quyết định số 727/2006/QĐ-BCA (X14) ngày08/6/2006 của Bộ trưởng Bộ Công an.

Điều 20. Trách nhiệm thi hành

1. Các đồng chí Tổng cục trưởng, Thủtrưởng đơn vị trực thuộc Bộ, Giám đốc Công an tỉnh, thành phố trực thuộc Trungương, Giám đốc Sở Cảnh sát Phòng cháy và chữa cháy, Giám đốc Học viện, Hiệutrưởng trường Công an nhân dân chịu trách nhiệm thực hiện Thông tư này.

Trong quá trình tổ chức thực hiện Thôngtư, nếu có vướng mắc nảy sinh, Công an các đơn vị, địa phương phản ánh về Bộ(qua Tổng cục Xây dựng lực lượng Công an nhân dân) để đề xuất bổ sung, sửa đổi.

2. Tổng cục trưởng Tổng cục Xây dựnglực lượng Công an nhân dân có trách nhiệm chỉ đạo, hướng dẫn, kiểm tra việcthực hiện Thông tư này.

Nơi nhận:
- Các đồng chí Thứ trưởng (để chỉ đạo);
- Các tổng cục, đơn vị trực thuộc Bộ (để thực hiện);
- Công an các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương (để thực hiện);
- Sở Cảnh sát Phòng cháy và chữa cháy; (để thực hiện);
- Các học viện, trường Công an nhân dân; (để thực hiện);
- Cục Kiểm tra văn bản (Bộ Tư pháp);
- Công báo;
- Lưu VT, V19, X11(X14).

BỘ TRƯỞNG
Trung tướng Trần Đại Quang