BỘ TÀI CHÍNH
********

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
********

Số: 71TC/HCSN

Hà Nội, ngày 30 tháng 9 năm 1995

THÔNG TƯ

BỘTÀI CHÍNH SỐ 71 TC/HCSN NGÀY 30/9/1995 QUY ĐINH CHẾ ĐỘ TRANG BỊ ĐIỆN THOẠI TẠINHÀ RIÊNG CHO CÁN BỘ LÀM VIỆC TRONG CÁC CƠ QUAN, DOANH NGHIỆP NHÀ NƯỚC, LỰC LƯỢNGVŨ TRANG, ĐOÀN THỂ

Thực hiện Chỉ thị số 368/TTgngày 22/6/1995 của Thủ tướng Chính phủ về thực hành tiết kiệm, chống lãng phítrong các cơ quan Nhà nước, lực lượng vũ trang, đoàn thể và doanh nghiệp Nhà nườc;Sau khi trao đổi thống nhất với Ban Tổ chức Cán bộ Chính phủ (Công văn số 119TCCB - CCVC ngày 31 tháng 7 năm 1995), Tổng cục Bưu điện (Công văn số 1570/KTKHngày 12 tháng 8 năm 1995), Bộ Tài chính quy định chế độ trang bị điện thoại tạinhà riêng cho cán bộ làm việc trong các cơ quan, doanh nghiệp Nhà nước, lực lượngvũ trang, đoàn thể (dưới đây gọi tắt là cơ quan, đơn vị) như sau:

I. NHỮNG NGUYÊN TẮC CHUNG:

1/ Tất cả các cơ quan, đơn vịkhi thực hiện trang bị điện thoại công vụ tại nhà riêng cho cán bộ đều phải thựchiện theo đúng các quy định tại thông tư này.

2/ Việc trang bị điện thoại côngvụ tại nhà riêng (bao gồm các chi phí lắp đặt ban đầu và trả tiền thuê bao hàngtháng, tiền điện thoại đường dài) chỉ thực hiện cho các đối tượng thật sự cónhu cầu phải giải quyết công việc ngoài giờ hành chính và có đủ tiêu chuẩn quyđịnh trong thông tư này.

3/ Các cơ quan, đơn vị hưởng nguồnkinh phí từ NSNN có nhu cầu trang bị điện thoại công vụ tại nhà riêng cho cán bộcó đủ tiêu chuẩn theo quy định phải lập kế hoạch chi ngay từ đầu năm, gửi cơquan tài chính các cấp xét duyệt, thông báo cùng với việc giao nhiệm vụ thu,chi ngân sách trang năm. Mọi chi phí cho việc trang bị điện thoại tại nhà riêngcho cán bộ, các đơn vị phải tự sắp xếp trong kế hoạch được duyệt hàng năm, cơquan tài chính các cấp không bổ sung thêm kinh phí ngoài kế hoạch được duyệt.

II. NHỮNG QUY ĐỊNH CỤ THỂ:

1/ Phạm vị và đối tượng:

Các đối tượng được trang bị điệnthoại tại nhà riêng phục vụ cho công việc ngoài giờ hành chính bao gồm:

a/ Bộ trưởng, Thứ trưởng và cácchức vụ tương đương trở lên thuộc các Bộ, cơ quan ngang Bộ, cơ quan trực thuộcChính phủ.

b/ Chủ tịch, Phó chủ tịch cácđoàn thể, Tổng thư ký các hội quần chúng TW hưởng kinh phí từ NSNN.

c/ Chánh văn phòng, Vụ trưởng, Cụctrưởng và các chức vụ tương đương của các Bộ, cơ quan ngang Bộ, cơ quan thuộcChính phủ, Toà án Nhân dân tối cao, Viện Kiểm sát Nhân dân tối cao, đoàn thểTW...

d/ Chủ tịch, Phó Chủ tịch Uỷ BanNhân dân, Hội đồng Nhân dân các tỉnh, thành phố trực thuộc TW

e/ Chánh Văn phòng Uỷ ban Nhândân, các tỉnh, thành phố trực thuộc TW

g/ Chủ tịch, phó Chủ tịch Uỷ banNhân dân, Hội đồng Nhân dân các quận , huyện, thị xã, thành phố trực thuộc tỉnh.

h/ Chủ tịch các đoàn thể, hội quầnchúng ở tỉnh, thành phố trực thuộc TW hưởng nguồn kinh phí từ NSNN.

i/ Giám đốc các Sở, Ban và cấplãnh đạo tương đương khác ở tỉnh, thành phố trực thuộc TW.

2/ Nội dung chi trang bị điệnthoại công vụ tại nhà riêng bao gồm các khoản sau:

- Chi trang bị lắp đặt máy ban đầugồm: Chi thiết kế phí (nếu có), chi mua máy loại thông thường (dưới 500.000 đồng/máy),chi mua dây, thuê nhân công lắp đặt.... theo giá hợp đồng với các công ty thuộcngành bưu điện.

- Chi trả tiền thuê bao hàngtháng theo mức khoán của ngành bưu điện quy định.

- Chi tiền cước điện thoại đườngdài trong những trường hợp phục vụ cho công việc chung cơ của cơ quan, đơn vị(nếu có) chỉ áp dụng cho các đối tượng ở tiết a, b, d quy định ở điểm 1 trênđây. Trường hợp đặc biệt phải gọi điện thoại ra nước ngoài phải được thủ trưởngcơ quan, đơn vị duyệt cho từng cuộc. Các đối tượng còn lại phải tự thanh toáncước điện thoại đường dài.

Các khoản chi nói trên phải đượccơ quan, đơn vị xét duyệt căn cứ vào tính chất công việc của từng đối tượng vàthể hiện trong hợp đồng với cơ quan bưu điện.

3/ Quy định khác:

- Đối với công nhân viên chứcNhà nước đã được cơ quan, đơn vị trang bị điện thoại tại nhà riêng trước ngàyban hành thông tư này nay không đủ tiêu chuẩn quy định nếu có nhu cầu tiếp tụcsử dụng thì phải tự ký hợp đồng thuê bao với cơ quan bưu điện và phải tự thanhtoán theo hợp đồng với cơ quan bưu điện kể từ ngày tiếp tục sử dụng theo hợp đồngmới.

- Đối với các đối tượng đượctrang bị điện thoại tại nhà riêng nhưng nay chuyển sang vị trí công tác kháckhông thuộc đối tượng được mắc điện thoại tại nhà riêng hoặc nghỉ hưu, nếu vẫncó nhu cầu sử dụng điện thoại thì không thu hồi và thanh toán chi phí lắp đặtđiện thoại nhưng cơ quan, đơn vị có trách nhiệm thông báo với cơ quan bưu điệnđể chuyển máy đó sang cá nhân sử dụng và trực tiếp ký hợp đồng thuê bao hàngtháng với Bưu điện đồng thời cá nhân phải tự trả tiền chi phí theo hợp đồng vớicơ quan bưu điện.

- Trường hợp đối tượng đượctrang bị điện thoại tại nhà riêng nhưng thay đổi nơi công tác nhưng vẫn đủ tiêuchuẩn được mắc điện thoại tại nhà riêng thì cơ quan, đơn vị cũ có trách nhiệmthông báo với cơ quan bưu điện để làm thủ tục ký lại hợp đồng thuê bao với cơquan, đơn vị mới của đối tượng.

III. ĐIỀU KHOẢN THI HANH:

1/ Căn cứ vào các quy định tạithông tư này, các cơ quan, đơn vị rà soát lại số máy điện thoại hiện có để sắpxếp bố trí lại đúng quy định.

2/ Cơ quan tài chính các cấp khicấp phát kinh phí trang bị điện thoại tại nhà riêng cho các đối tượng phải bảođảm đúng kế hoạch đã được duyệt hàng năm theo các khoản quy định tại thông tưnày. Cơ quan, đơn vị thực hiện trang thiết bị điện thoại tại nhà riêng cho cácđối tượng bảo đảm chi trong phạm vi kế hoạch Ngân sách đã được thông báo trongdự toán được duyệt hàng năm. Cơ quan tài chính các cấp khi kiểm tra chi tiêu củacác cơ quan, đơ vị có quyền xuất toán các khoản chi về trang bị điện thoại tạinhà riêng không đúng quy định tại thông tư này.

Các doanh nghiệp Nhà nước phảicăn cứ vào tiêu chuẩn trang bị điện thoại công vụ tại nhà riêng quy định tạithông tư này để vận dụng cho thích hợp.

3/ Khoản chi cho trang thiết bịđiện thoại công vụ tại nhà riêng đối với các cơ quan, đơn vị hạch toán vào mục74 "Công vụ phí" theo chương, loại, khoản, hạng tương ứng của mục lụcNSNN hiện hành. Các doanh nghiệp Nhà nước được hạch toán vào giá thành hoặc chiphí lưu thông.

4/ Bộ Quốc phòng, Bộ Nội vụ căncứ vào các quy định tại thông tư này để có văn bản hướng dẫn việc trang bị điệnthoại tại nhà riêng cho cán bộ, sỹ quan có đủ tiêu chuẩn tương đương quy định tạithông tư này sau khi thống nhất với Bộ Tài chính.

5/ Thông tư này có hiệu lực thihành từ ngày 01/10/1995, các quy định trước đây của các Bộ, ngành, cơ quan, đơnvị về chế độ trang bị điện thoại tại nhà riêng trái với thông tư này đều bãi bỏ.

Trong quá trình thực hiện thôngtư này đều có khó khăn, vướng mắc, đề nghị các ngành, các cấp, các cơ quan, đơnvị phản ánh về Bộ Tài chính để nghiên cứu, sửa đổi cho phù hợp.

Tào Hữu Phùng

(Đã Ký)