BỘ QUỐC PHÒNG
--------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 73/2010/TT-BQP

Hà Nội, ngày 31 tháng 5 năm 2010

THÔNG TƯ

HƯỚNG DẪN XẾP LƯƠNG KHINÂNG LOẠI, CHUYỂN LOẠI, CHUYỂN NHÓM QUÂN NHÂN CHUYÊN NGHIỆP

BỘ TRƯỞNG BỘ QUỐC PHÒNG

Căn cứ Nghịđịnh số 204/2004/NĐ-CP ngày 14 tháng 12 năm 2004 của Chính phủ về chế độ tiềnlương đối với cán bộ, công chức, viên chức và lực lượng vũ trang;

Căn cứ Nghịđịnh số 104/2008/NĐ-CP ngày 16 tháng 9 năm 2008 của Chính phủ quy định chứcnăng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Quốc phòng;

Căn cứThông tư số 02/2007/TT-BNV ngày 25 tháng 5 năm 2007 của Bộ Nội vụ hướng dẫn xếplương khi nâng ngạch, chuyển ngạch, chuyển loại công chức, viên chức;

Xét đề nghịcủa Cục trưởng Cục Tài chính Bộ Quốc phòng,

THÔNG TƯ:

Điều 1. Phạm vi điều chỉnh

Thông tư nàyhướng dẫn việc xếp lương khi được cấp có thẩm quyền quyết định nâng loại,chuyển loại, chuyển nhóm quân nhân chuyên nghiệp.

Điều 2. Đối tượng áp dụng

Quân nhânchuyên nghiệp đã được xếp lương theo bảng lương quân nhân chuyên nghiệp (Bảng 7kèm theo Nghị định số 204/2004/NĐ-CP ngày 14 tháng 12 năm 2004 của Chính phủ vềchế độ tiền lương đối với cán bộ, công chức, viên chức và lực lượng vũ trang)đang tại ngũ thuộc Quân đội nhân dân Việt Nam.

Điều 3. Xếp lương khi nâng loại hoặc chuyển loại quân nhânchuyên nghiệp

Trường hợpchưa hưởng phụ cấp thâm niên vượt khung ở loại cũ thì căn cứ vào hệ số lươngđang hưởng ở loại cũ để xếp vào hệ số lương bằng hoặc cao hơn gần nhất ở loạimới. Thời gian hưởng lương ở loại mới được tính kể từ ngày quyết định nâng loạihoặc chuyển loại QNCN mới có hiệu lực thi hành. Thời gian xét nâng bậc lươnglần sau ở loại mới được tính như sau: Trường hợp chênh lệch giữa hệ số lươngđược xếp ở loại mới so với hệ số lương đang hưởng ở loại cũ mà bằng hoặc lớnhơn chênh lệch hệ số lương giữa hai bậc lương liền kề ở loại cũ, thì được tínhkể từ ngày quyết định nâng loại hoặc chuyển loại QNCN có hiệu lực thi hành; nếunhỏ hơn chênh lệch hệ số lương giữa hai bậc lương liền kề ở loại cũ thì đượctính kể từ ngày xếp hệ số lương đang hưởng ở loại cũ.

2. Trường hợpđang hưởng phụ cấp thâm niên vượt khung ở loại cũ:

a) Nếu tổngcủa hệ số lương cộng phụ cấp thâm niên vượt khung đang hưởng ở loại cũ bằnghoặc thấp hơn hệ số lương ở bậc cuối cùng trong loại mới, thì xếp vào hệ sốlương bằng hoặc cao hơn gần nhất ở loại mới (trong nhóm tương ứng). Thời gianhưởng lương ở loại mới và thời gian xét nâng bậc lương lần sau ở loại mới đượctính kể từ ngày quyết định nâng loại hoặc chuyển loại QNCN mới có hiệu lực thihành.

b) Nếu tổngcủa hệ số lương cộng phụ cấp thâm niên vượt khung đang hưởng lớn hơn hệ sốlương ở bậc cuối cùng trong loại mới, thì xếp vào hệ số lương ở bậc cuối cùngtrong loại mới và được hưởng thêm hệ số chênh lệch bảo lưu cho bằng tổng của hệsố lương cộng phụ cấp thâm niên vượt khung đang hưởng ở loại cũ. Thời gianhưởng lương ở loại mới (kể cả chênh lệch bảo lưu) và thời gian xét hưởng thâmniên vượt khung ở loại mới được tính kể từ ngày quyết định nâng loại hoặcchuyển loại mới có hiệu lực thi hành.

Hệ số chênhlệch bảo lưu tại điểm này (tính tròn số sau dấu phẩy 2 số) được hưởng trongsuốt thời gian QNCN xếp lương ở loại mới.

Ví dụ 1: Đồngchí A đang hưởng 15% phụ cấp thâm niên vượt khung ở nhóm 1, loại QNCN sơ cấp kểtừ ngày 10 tháng 8 năm 2008 (tổng hệ số lương là 6,27 gồm hệ số lương là 5,45cộng 15% TNVK). Đến ngày 14 tháng 3 năm 2010, đồng chí A đủ điều kiện và đượccơ quan có thẩm quyền quyết định nâng loại QNCN Trung cấp. Do có tổng hệ sốlương là 6,27 đang hưởng lớn hơn hệ số lương 6,20 bậc cuối cùng nhóm 1, loạiQNCN trung cấp, nên đồng chí A xếp vào nhóm 1, bậc 10 hệ số lương 6,20 loạiQNCN trung cấp và được hưởng thêm hệ số chênh lệch bảo lưu 0,07 (6,27 - 6,20)kể từ ngày 14 tháng 3 năm 2010. Đến 14 tháng 3 năm 2013 (sau đủ 3 năm), đồngchí A có đủ điều kiện thì được xét hưởng 5% phụ cấp thâm niên vượt khung ở nhóm1, loại QNCN trung cấp và vẫn tiếp tục được hưởng hệ số chênh lệch bảo lưu 0,07.

Điều 4. Xếp lương khi chuyển nhóm quân nhân chuyên nghiệp

1. Trường hợpđược chuyển nhóm mới có hệ số lương cùng bậc cao hơn nhóm cũ (ví dụ: từ nhóm 2chuyển sang nhóm 1 cùng loại QNCN) thì thực hiện như sau:

a) Nếu chưahưởng phụ cấp thâm niên vượt khung ở nhóm cũ thì căn cứ vào hệ số lương đanghưởng ở nhóm cũ để xếp vào hệ số lương bằng hoặc cao hơn gần nhất ở nhóm mới.Thời gian hưởng lương ở nhóm mới được tính kể từ ngày quyết định chuyển nhómmới có hiệu lực thi hành. Thời gian xét nâng bậc lương lần sau ở nhóm mới đượctính như sau: Trường hợp chênh lệch giữa hệ số lương được xếp ở nhóm mới so vớihệ số lương đang hưởng ở nhóm cũ mà bằng hoặc lớn hơn chênh lệch hệ số lươnggiữa hai bậc lương liền kề ở nhóm cũ, thì được tính kể từ ngày quyết địnhchuyển nhóm mới có hiệu lực thi hành; nếu nhỏ hơn chênh lệch hệ số lương giữahai bậc lương liền kề ờ nhóm cũ thì được tính kể từ ngày xếp hệ số lương đanghưởng ở nhóm cũ.

Ví dụ 2: Đồngchí B, kể từ ngày 15/7/2009 hưởng lương bậc 4, nhóm 2, loại QNCN cao cấp hệ sốlương là: 4,70; đến tháng 3 năm 2010 có quyết định chuyển sang nhóm 1 loại QNCNcao cấp. Đồng chí B được xếp hưởng lương bậc 4, nhóm 1 loại QNCN cao cấp hệ số4,90 kể từ tháng 3 năm 2010. Do chênh lệch giữa hệ số lương mới và hệ số lươngcũ (4,90 - 4,70) bằng 0,20 thấp hơn chênh lệch giữa hệ số lương bậc 4 và bậc 5 trongnhóm cũ (5,05 - 4,7) là 0,35 nên thời gian xét nâng bậc lương lần sau của đồngchí B được tính từ tháng 7 năm 2009.

b) Nếu đanghưởng phụ cấp thâm niên vượt khung, mà tổng của hệ số lương cộng phụ cấp thâmniên vượt khung ở nhóm cũ cao hơn hệ số lương ở bậc cuối cùng trong nhóm mớithì xếp hưởng hệ số lương ở bậc cuối cùng trong nhóm mới và được hưởng thêm hệsố chênh lệch bảo lưu cho bằng tổng của hệ số lương cộng phụ cấp thâm niên vượtkhung đang hưởng ở nhóm cũ (nếu có). Thời gian hưởng lương ở nhóm mới (kể cảchênh lệch bảo lưu) và thời gian xét hưởng thâm niên vượt khung ở nhóm mới đượctính kể từ ngày ký quyết định chuyển nhóm mới có hiệu lực thi hành.

Hệ số chênhlệch bảo lưu tại điểm này (tính tròn số sau dấu phẩy 2 số) được hưởng trongsuốt thời gian QNCN xếp lương ở nhóm mới.

Ví dụ 3: Đồngchí B đang hưởng 7% phụ cấp thâm niên vượt khung ở nhóm 2, loại QNCN cao cấp kểtừ ngày 10 tháng 8 năm 2008 (tổng của hệ số lương 7,50 cộng 7% TNVK là 8,02)đến ngày 10 tháng 3 năm 2010, đồng chí B đủ điều kiện được chuyển nhóm 1 loạiQNCN cao cấp. Do hệ số lương 8,02 đang hưởng ở nhóm 2 lớn hơn. hệ số lương 7,70ở bậc cuối cùng nhóm 1 trong loại QNCN cao cấp, nên đồng chí B được xếp vào hệsố lương 7,70 bậc 12 nhóm 1 loại QNCN cao cấp và được hưởng thêm hệ số chênhlệch bảo lưu là 0,32 (8,02 - 7,70) kể từ ngày 10 tháng 3 năm 2010.

2. Trường hợpđược chuyển nhóm mới có hệ số lương cùng bậc thấp hơn nhóm cũ (ví dụ từ nhóm 1sang nhóm 2 cùng loại QNCN), thì xếp ngang bậc lương đang hưởng ở nhóm cũ sangnhóm mới và được hưởng thêm hệ số chênh lệch bảo lưu cho bằng hệ số lương ởnhóm cũ (kể cả phụ cấp thâm niên vượt khung - nếu có). Thời gian hưởng lương ởnhóm mới được tính kể từ ngày ký quyết định chuyển nhóm mới có hiệu lực thihành. Thời gian xét nâng bậc lương lần sau ở nhóm mới được tính kể từ ngày xếphệ số lương ở nhóm cũ.

Hệ số chênhlệch bảo lưu tại điểm này (tính tròn số sau dấu phẩy 2 số) được hưởng trongsuốt thời gian QNCN xếp lương ở nhóm mới.

Ví dụ 4: Đồngchí C là quân nhân chuyên nghiệp loại Trung cấp đang hưởng lương bậc 8, nhóm 1có hệ số lương là 5,60 kể từ ngày 01 tháng 8 năm 2007. Đến ngày 01 tháng 4 năm2010, đồng chí C được chuyển xuống nhóm 2 (cùng loại QNCN). Do hệ số lương bậc8 nhóm 2 là 5,30 thấp hơn hệ số lương ở bậc 8 nhóm 1 là 0,30 (= 5,60 - 5,30),nên đồng chí C được xếp hưởng lương hệ số là 5,3 và được hưởng thêm hệ số chênhlệch bảo lưu là 0,30 kể từ ngày 01 tháng 4 năm 2010 (ngày quyết định chuyểnnhóm có hiệu lực thi hành). Đến ngày 01 tháng 8 năm 2010, sau đủ 3 năm, đồngchí C đủ điều kiện, tiêu chuẩn được xét nâng bậc lương ở nhóm 2 (bậc 9, hệ sốlương = 5,60) và vẫn tiếp tục hưởng hệ số chênh lệch bảo lưu 0,30.

Điều 5. Hiệu lực thi hành

Thông tư nàycó hiệu lực thi hành sau 45 ngày kể từ ngày ký và thay thế điểm 2.1 và 2.3khoản 2 Mục II Thông tư số 102/2005/TT-BQP ngày 22 tháng 7 năm 2005 của Bộ Quốcphòng hướng dẫn bổ sung thực hiện chế độ tiền lương đối với quân nhân, côngnhân viên chức quốc phòng hưởng lương hoặc sinh hoạt phí từ nguồn kinh phíthuộc ngân sách nhà nước.

Điều 6. Trách nhiệm thi hành

1. Thẩm quyềnquyết định xếp lương khi nâng loại, chuyển loại, chuyển nhóm đối với quân nhânchuyên nghiệp thực hiện theo phân cấp hiện hành.

2. Thủ trưởngcác cơ quan, đơn vị có trách nhiệm quán triệt, tổ chức thực hiện Thông tư này.

Trong quátrình thực hiện, nếu có vướng mắc, đề nghị phản ảnh về Bộ (qua Cục Tàichính/BQP) để nghiên cứu, giải quyết.

KT. BỘ TRƯỞNG
THỨ TRƯỞNG
Thượng tướng Nguyễn Văn Được