BỘ CÔNG AN
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 74/2011/TT-BCA

Hà Nội, ngày 11 tháng 11 năm 2011

THÔNG TƯ

SỬAĐỔI, BỔ SUNG MỘT SỐ ĐIỂM CỦA THÔNG TƯ SỐ 21/2007/TT-BCA (X13) NGÀY 09/10/2007CỦA BỘ CÔNG AN HƯỚNG DẪN THỰC HIỆN MỘT SỐ ĐIỀU CỦA NGHỊ ĐỊNH SỐ 12/2007/NĐ-CP NGÀY 17/01/2007 QUY ĐỊNH VỀ CÔNG DÂN PHỤC VỤ CÓ THỜI HẠN TRONG CÔNG AN NHÂN DÂN

Căn cứ Nghị định số 77/2009/NĐ-CP ngày 15 tháng 9 năm 2009 của Chính phủ quy định chức năng, nhiệmvụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Công an;

Căn cứ Nghị định số12/2007/NĐ-CP ngày 17 tháng 01 năm 2007 của Chính phủ quy định về công dân phụcvụ có thời hạn trong Công an nhân dân;

Căn cứ Nghị quyết số 61/NQ-CP ngày 17 tháng 12 năm 2010 của Chính phủ về đơn giản hóa thủ tục hành chínhthuộc phạm vi chức năng quản lý của Bộ Công an;

Bộ trưởng Bộ Công an sửa đổi, bổsung một số điểm của Thông tư số 21/2007/TT-BCA(X13) ngày 09 tháng 10 năm 2007hướng dẫn thực hiện một số điều của Nghị định số 12/2007/NĐ-CP ngày 17 tháng 01năm 2007 quy định về công dân phục vụ có thời hạn trong Công an nhân dân nhưsau:

Điều 1. Sửa đổi điểm b khoản 1.1mục 1 như sau:

“b) Tuyển cho các đơn vị: Bộ Tưlệnh Cảnh vệ, Bộ Tư lệnh Cảnh sát cơ động, Cục Cảnh sát bảo vệ: công dân từ đủ18 tuổi đến hết 22 tuổi.”

Điều 2. Sửa đổi, bổ sung mục 3như sau:

“3. Trình tự, thủ tục tuyển chọn(khoản 2 Điều 6)

3.1. Thủ tục tuyển chọn công dânphục vụ có thời hạn trong Công an nhân dân tại Công an tỉnh, thành phố trựcthuộc Trung ương thực hiện theo quy định tại khoản 1 Điều 6 Nghị định số12/2007/NĐ-CP ngày 17/01/2007 của Chính phủ quy định về công dân phục vụ cóthời hạn trong Công an nhân dân.

3.2. Công an tỉnh, thành phố trựcthuộc Trung ương thành lập Hội đồng xét, tuyển chọn công dân phục vụ có thời hạntrong Công an nhân dân, gồm:

- Chủ tịch Hội đồng: đồng chí PhóGiám đốc Công an tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương phụ trách công tác xâydựng lực lượng.

- Phó Chủ tịch thường trực: đồngchí Trưởng phòng Tổ chức cán bộ.

- Các thành viên là đại diện lãnhđạo Công an quận, huyện, thị xã, thành phố thuộc tỉnh; các đơn vị: Phòng Cảnhsát bảo vệ và cơ động; Phòng Cảnh sát thi hành án hình sự và hỗ trợ tư pháp;Phòng Cảnh sát phòng cháy, chữa cháy và cứu nạn; cứu hộ; Phòng Hậu cần - Kỹthuật; Phòng Hậu cần (những nơi có Phòng Hậu cần riêng); Trại Tạm giam; đạidiện đơn vị thuộc Bộ Công an có chỉ tiêu tuyển tại địa phương: Tổng cục Cảnhsát thi hành án hình sự và hỗ trợ tư pháp, Bộ Tư lệnh Cảnh vệ, Bộ Tư lệnh Cảnhsát cơ động, Cục An ninh điều tra, Cục Cảnh sát bảo vệ, Văn phòng Cơ quan Cảnhsát điều tra Bộ Công an và đại diện Sở Cảnh sát phòng cháy và chữa cháy (ở địaphương có Sở Cảnh sát phòng cháy và chữa cháy).

Đối với Công an thành phố Hà Nội vàthành phố Hồ Chí Minh có thêm đại diện lãnh đạo các đơn vị: Phòng Cảnh sát bảovệ, Trung đoàn Cảnh sát cơ động, Phòng Y tế.

a) Các đơn vị thuộc Bộ, Sở Cảnh sátphòng cháy và chữa cháy có chỉ tiêu tuyển ở địa phương, cử đại diện tham giaHội đồng xét, tuyển của Công an tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương để thamgia xét, tuyển chọn công dân phục vụ có thời hạn trong Công an nhân dân theochỉ tiêu và tiêu chuẩn quy định.

Sau khi tiếp nhận công dân phục vụcó thời hạn, trong thời gian 30 ngày (tính từ ngày giao, nhận công dân) nếukiểm tra phát hiện trường hợp không đủ tiêu chuẩn theo quy định, thì Thủ trưởngđơn vị, Giám đốc Sở Cảnh sát phòng cháy và chữa cháy có công văn gửi Công antỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương, Ủy ban nhân dân cấp xã nơi công dân cóhộ khẩu thường trú trước khi tuyển chọn vào phục vụ có thời hạn trong Công annhân dân (công văn ghi rõ lý do) và cử cán bộ trực tiếp trả công dân về Ủy bannhân dân cấp xã. Đồng thời, Thủ trưởng đơn vị, Giám đốc Sở Cảnh sát phòng cháyvà chữa cháy đó liên hệ với Hội đồng tuyển chọn của Công an địa phương để tuyểntrường hợp khác, bảo đảm chỉ tiêu được giao.

b) Quyết định tuyển chọn công dânphục vụ có thời hạn trong Công an nhân dân được giao cho công dân trước 15ngày, tính đến ngày công dân phải có mặt ở Công an tỉnh, thành phố trực thuộcTrung ương để chấp hành quyết định. Công dân phải có mặt đúng thời gian và địađiểm ghi trong quyết định tuyển chọn. Trường hợp vắng mặt hoặc đến muộn thìphải có xác nhận của Ủy ban nhân dân cấp xã.

c) Quyết định tuyển chọn công dânphục vụ có thời hạn trong Công an nhân dân theo mẫu do Bộ Công an quy định vàđược gửi trước cho công dân trúng tuyển 01 bản, Ủy ban nhân dân cấp xã nơi côngdân có hộ khẩu thường trú 01 bản, lưu hồ sơ cá nhân 01 bản và các đơn vị liênquan mỗi nơi 01 bản.

3.3. Tổ chức buổi lễ giao, nhậncông dân phục vụ có thời hạn trong Công an nhân dân

a) Trước ngày tổ chức lễ giao, nhậncông dân phục vụ có thời hạn trong Công an nhân dân, các đơn vị, địa phươngphải cấp phát cho chiến sĩ mới một số trang phục như sau: 01 bộ quần áo K82chiến sĩ, 01 mũ cứng có gắn Công an hiệu, 01 đôi giày vải, 01 đôi bít tất, 01khăn mặt, 01 dây lưng to, 01 dây lưng nhỏ, 01 ba lô ba túi, 01 bộ phù hiệu đỏtrơn + Công an hiệu nhỏ 18 ly.

b) Công an tỉnh, thành phố trựcthuộc Trung ương tổ chức buổi lễ giao, nhận công dân phục vụ có thời hạn trongCông an nhân dân theo hướng dẫn của Tổng cục Xây dựng lực lượng Công an nhândân.

3.4. Sau khi tổ chức buổi lễ giao,nhận công dân phục vụ có thời hạn trong Công an nhân dân, chậm nhất là 05 ngàyCông an đơn vị, địa phương phải tổ chức khai giảng khóa huấn luyện chiến sĩmới.”

Điều 3. Sửa đổi mục 4 như sau:

“4. Thẩm quyền và thời gian phong,thăng cấp bậc hàm đối với hạ sĩ quan, chiến sĩ phục vụ có thời hạn trong Côngan nhân dân (điểm a Khoản 1 Điều 8)

4.1. Tư lệnh, Cục trưởng và tươngđương, Giám đốc Sở Cảnh sát phòng cháy và chữa cháy, Giám đốc Công an tỉnh,thành phố trực thuộc Trung ương quyết định phong cấp bậc hàm Binh nhì đối vớichiến sĩ phục vụ có thời hạn kể từ ngày khai mạc khóa huấn luyện chiến sĩ mới;riêng Tổng cục Cảnh sát thi hành án hình sự và hỗ trợ tư pháp do Tổng cụctrưởng quyết định.

Hạ sĩ quan, chiến sĩ thuộc Bộ Tưlệnh Cảnh vệ, Cục An ninh điều tra phong, thăng cấp bậc hàm An ninh nhân dân.

Hạ sĩ quan, chiến sĩ thuộc Sở Cảnhsát phòng cháy và chữa cháy, Công an tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương và cácđơn vị: Tổng cục Cảnh sát thi hành án hình sự và hỗ trợ tư pháp, Bộ Tư lệnhCảnh sát cơ động, Cục Cảnh sát bảo vệ và Văn phòng Cơ quan Cảnh sát điều tra BộCông an phong, thăng cấp bậc hàm Cảnh sát nhân dân.

Khi đủ 06 tháng kể từ ngày đượcphong cấp bậc hàm Binh nhì thì được xét thăng cấp bậc hàm Binh nhất; 06 thángkể từ ngày được thăng cấp bậc hàm Binh nhất thì được xét thăng cấp bậc hàm Hạsĩ. Thời hạn để xét thăng cấp bậc hàm tiếp theo đối với hạ sĩ quan, chiến sĩphục vụ có thời hạn được tính tròn năm (đủ 12 tháng).

4.2. Chương trình huấn luyện chiếnsĩ phục vụ có thời hạn trong Công an nhân dân thực hiện theo quy định của Bộ.Thủ trưởng các đơn vị: Tổng cục Cảnh sát thi hành án hình sự và hỗ trợ tư pháp,Bộ Tư lệnh Cảnh vệ, Bộ Tư lệnh Cảnh sát cơ động, Cục An ninh điều tra, Cục Cảnhsát bảo vệ, Văn phòng Cơ quan Cảnh sát điều tra Bộ Công an, Giám đốc Sở Cảnhsát phòng cháy và chữa cháy, Giám đốc Công an tỉnh, thành phố trực thuộc Trungương tổ chức thực hiện toàn bộ chương trình huấn luyện chiến sĩ mới tại cơ sởhuấn luyện của đơn vị, địa phương mình.”

Điều 4. Sửa đổi điểm d khoản 6.2mục 6 như sau:

“d) Hạ sĩ quan, chiến sĩ không đượckết hôn khi đang trong thời gian phục vụ có thời hạn trong Công an nhân dân.Trường hợp đặc biệt, có bố, mẹ; ông bà nội, ngoại mắc bệnh không qua khỏi hoặcvì phong tục tập quán của người dân tộc thiểu số không thể hoãn đến khi hết hạnphục vụ, thì báo cáo Tư lệnh, Cục trưởng và tương đương, Giám đốc Sở Cảnh sátPhòng cháy và chữa cháy, Giám đốc Công an tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ươngquyết định; riêng Tổng cục Cảnh sát thi hành án hình sự và hỗ trợ tư pháp doTổng cục trưởng quyết định. Thủ tục, hồ sơ thực hiện như đối với cán bộ, chiếnsĩ chuyên nghiệp kết hôn.”

Điều 5. Sửa đổi điểm b khoản 7.4mục 7 như sau:

“b) Thủ tục xuất ngũ trước thời hạn

- Đối với trường hợp không đủ sứckhỏe để tiếp tục phục vụ:

+ Hạ sĩ quan, chiến sĩ có đơn đềnghị.

+ Giám đốc Sở Cảnh sát phòng cháyvà chữa cháy, Giám đốc Công an tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương có văn bảnđề nghị Hội đồng giám định y khoa tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương khám vàkết luận.

Đối với các đơn vị: Tổng cục Cảnhsát thi hành án hình sự và hỗ trợ tư pháp, Bộ Tư lệnh Cảnh vệ, Bộ Tư lệnh Cảnhsát cơ động, Cục An ninh điều tra, Cục Cảnh sát bảo vệ, Văn phòng Cơ quan Cảnhsát điều tra Bộ Công an thì Tổng cục trưởng, Tư lệnh, Cục trưởng và tương đươngcó văn bản đề nghị Hội đồng giám định y khoa Bộ Công an khám và kết luận.

+ Kết luận không đủ sức khỏe đểtiếp tục phục vụ trong Công an nhân dân của Hội đồng giám định y khoa tỉnh,thành phố trực thuộc Trung ương hoặc của Hội đồng giám định y khoa Bộ Công an.

Căn cứ vào kết luận của Hội đồnggiám định y khoa, Tổng cục trưởng, Tư lệnh, Cục trưởng và tương đương, Giám đốcSở Cảnh sát phòng cháy và chữa cháy, Giám đốc Công an tỉnh, thành phố trựcthuộc Trung ương quyết định xuất ngũ trước thời hạn đối với hạ sĩ quan, chiếnsĩ.

- Đối với trường hợp có hoàn cảnhgia đình khó khăn, cần giải quyết xuất ngũ trước thời hạn:

+ Hạ sĩ quan, chiến sĩ có đơn đềnghị.

+ Ủy ban nhân dân cấp xã nơi giađình hạ sĩ quan, chiến sĩ cư trú xác nhận và đề nghị.

Căn cứ vào quy định của Bộ và hoàncảnh thực tế của hạ sĩ quan, chiến sĩ phục vụ có thời hạn, Tổng cục trưởng, Tưlệnh, Cục trưởng và tương đương, Giám đốc Sở Cảnh sát phòng cháy và chữa cháy,Giám đốc Công an tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương quyết định xuất ngũtrước thời hạn đối với hạ sĩ quan, chiến sĩ.”

Điều 6. Hiệu lực thi hành

Thông tư này có hiệu lực thi hànhkể từ ngày 26 tháng 12 năm 2011.

Điều 7. Trách nhiệm thi hành

Các đồng chí: Tổng cục trưởng, Thủtrưởng đơn vị trực thuộc Bộ, Giám đốc Sở Cảnh sát phòng cháy và chữa cháy, Giámđốc Công an tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương chịu trách nhiệm thi hànhThông tư này./.

Nơi nhận:
- Các đồng chí Thứ trưởng (để chỉ đạo);
- UBND tỉnh, thành phố trực thuộc TW (để phối hợp chỉ đạo);
- Như Điều 7 (để thực hiện);
- Lưu: VT, V19, X11 (X13).

BỘ TRƯỞNG




Trung tướng Trần Đại Quang