BỘ TÀI CHÍNH
CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
Hà Nội, ngày 8 tháng 11 năm 1997

THÔNG TƯ

Hướng dẫn bổ sung Thông tư số 75/TC-TCT ngày 30/10/1997
về tỷ giá qui đổi ngoại tệ ra đồng Việt Nam làm cơ sở xác định giá tính thuế

đối với hàng hoá xuất khẩu, nhập khẩu

Căn cứ các Luật thuế, Pháp lệnh thuế hiện hành;

Căn cứ Luật đầu tư nước ngoài tại Việt Nam,

Sau khi trao đổi thống nhất với Ngân hàng Nhà nước, Bộ Tài chính đã ban hành Thông tư số 75/TC-TCT ngày 30/10/1997 hướng dẫn tỷ giá qui đổi ngoại tệ ra đồng Việt Nam để nộp thuế và các khoản thu Ngân sách Nhà nước. Nay Bộ Tài chính hướng dẫn bổ sung thêm như sau:

1. Tỷ giá qui đổi ngoại tệ ra đồng Việt Nam để nộp thuế và các khoản thu Ngân sách Nhà nước theo tỷ giá mua bán thực tế bình quân trên thị trường ngoại tệ Liên ngân hàng do Ngân hàng Nhà nước Việt nam công bố (được đăng trên báo Nhân dân hàng ngày) tại thời điểm nộp Ngân sách được áp dụng cho các khoản thuế và thu NSNN phát sinh trong nội địa.

2. Đối với thuế xuất khẩu, thuế nhập khẩu: Tỷ giá làm cơ sở để xác định giá tính thuế đối với hàng hoá xuất khẩu, nhập khẩu là tỷ giá mua bán thực tế bình quân trên thị trường ngoại tệ liên Ngân hàng do Ngân hàng Nhà nước Việt Nam công bố được đăng trên báo Nhân dân hàng ngày. Tỷ giá thông báo trên Báo Nhân dân ra ngày nào được áp dụng tính thuế cho các tờ khai hàng hoá xuất khẩu, nhập khẩu đăng ký với cơ quan thuế của ngày hôm đó.

3. Trường hợp vào các ngày không phát hành Báo Nhân dân hàng ngày (hoặc có phát hành nhưng không công bố tỷ giá) thì giá tính thuế của ngày hôm đó được áp dụng theo tỷ giá công bố của ngày trước đó.

Thông tư này có hiệu lực thi hành cùng với ngày thi hành Thông tư số 75-TC/TCT ngày 30/10/1997 của Bộ Tài chính./.

KT. BỘ TRƯỞNG
Thứ trưởng

(Đã ký)

Vũ Mộng Giao