BỘ QUỐC PHÒNG
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 86/2016/TT-BQP

Hà Nội, ngày 20 tháng 6 năm 2016

THÔNG TƯ

QUYĐỊNH VÀ HƯỚNG DẪN TỔ CHỨC LỄ TANG ĐỐI VỚI QUÂN NHÂN, CÔNG NHÂN, VIÊN CHỨC QUỐCPHÒNG; NGƯỜI LÀM CÔNG TÁC CƠ YẾU DO BỘ QUỐC PHÒNG QUẢN LÝ

Căn cứ Nghị định số 35/2013/NĐ-CP ngày 22 tháng 4năm 2013 của Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chứccủa Bộ Quốc phòng;

Căn cứ Nghị định số 105/2012/NĐ-CP ngày 17 tháng12 năm 2012 của Chính phủ về tổ chức lễ tang cán bộ, công chức, viên chức;

Xét đề nghị của Chủ nhiệm Tổng cục Chính trị;

Bộ trưởng Bộ Quốc phòng ban hành Thông tư Quyđịnh và hướng dẫn tổ chức lễ tang đối với quân nhân, công nhân, viên chức quốcphòng; người làm công tác cơ yếu do Bộ Quốc phòng quản lý.

Chương I

QUY ĐỊNH CHUNG

Điều 1. Phạm vi điều chỉnh

Thông tư này quy định và hướng dẫn tổ chức lễtang đối với quân nhân, công nhân, viên chức quốc phòng; người làm công tác cơyếu do Bộ Quốc phòng quản lý hy sinh, từ trần; tham gia tổ chức lễ tang đối vớicác đối tượng nêu trên nghỉ hưu từ trần; trách nhiệm của các cơ quan, đơn vịtrong việc tổ chức lễ tang.

Điều 2. Đối tượng áp dụng

1. Thông tư này áp dụng đối với:

a) Người đang công tác hy sinh, từ trần, gồm:

- Quân nhân, công nhân, viên chức quốc phòng;

- Người làm công tác cơ yếu do Bộ Quốc phòng quảnlý;

- Quân nhân dự bị động viên trong thời gian tậptrung huấn luyện, làm nhiệm vụ quân sự quốc phòng, an ninh.

b) Các đối tượng tại Điểm a nêu trên nghỉ hưu từ trần.

2. Thông tư này không áp dụng đối với các đối tượngnêu tại Khoản 1 Điều này chết do tự thương, tự sát hoặc do vi phạm pháp luật củaNhà nước, kỷ luật của Quân đội với hình thức tước danh hiệu quân nhân hoặc buộcthôi việc.

Điều 3. Nguyên tắc tổ chức lễtang

1. Tổ chức lễ tang đối với người hy sinh, từ trầnthể hiện sự tri ân, trân trọng, ghi nhận của Đảng, Nhà nước, Quân đội đối vớicông lao, cống hiến của họ trong quá trình công tác, hoạt động cách mạng, xây dựng,chiến đấu và trưởng thành của Quân đội, vì sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc.

2. Tổ chức lễ tang phải trang trọng, văn minh, kế thừanét đẹp văn hóa truyền thống của dân tộc, tiết kiệm, phù hợp với điều kiện kinhtế; từng bước loại bỏ những tập quán lạc hậu; tránh phô trương, lãng phí. Khuyếnkhích tổ chức lễ tang theo các hình thức hỏa táng, điện táng, an táng tại quêhương.

Điều 4. Hình thức, nghi thức tổchức lễ tang trong Quân đội

1. Hình thức tổ chức lễ tang, gồm:

a) Lễ tang cấp Nhà nước;

b) Lễ tang Cấp cao;

c) Lễ tang quân nhân có cấp bậc từ Đại tá trở xuống;

d) Lễ tang công nhân, viên chức quốc phòng.

2. Nghi thức tổ chức lễ tang

a) Nghi thức tổ chức lễ tang, gồm: Trình tự tổ chứclễ tang, tổ chức lực lượng và phương tiện phục vụ lễ tang theo quy định tạiThông tư này.

b) Nghi thức tổ chức lễ tang trong Quân đội được thựchiện đối với:

- Người hy sinh, từ trần quy định tại Khoản 1 Điều2 Thông tư này tổ chức lễ tang tại nhà tang lễ bệnh viện Quân đội hoặc tại cơquan, đơn vị;

- Sĩ quan cấp Tướng (kể cả nghỉ hưu) hy sinh, từ trầntổ chức lễ tang tại gia đình, được vận dụng theo nghi thức tổ chức lễ tangtrong Quân đội;

- Người hy sinh, từ trần có cấp hàm từ Đại tá trởxuống khi tổ chức lễ tang tại gia đình không thực hiện nghi thức lễ tang trongQuân đội.

Điều 5. Quy định về trang phụctrong lễ tang do Quân đội chủ trì

1. Đối với quân nhân hy sinh, từ trần

Trang phục khi khâm liệm đối với sĩ quan, quân nhânchuyên nghiệp mặc Tiểu lễ phục mùa đông, không đội mũ; hạ sĩ quan, binh sĩ mặcquân phục dự lễ theo Điều lệnh Quản lý bộ đội; công nhân, viên chức quốc phòng,quân nhân nghỉ hưu theo nguyện vọng của thân nhân người từ trần.

2. Đối với Ban Lễ tang, Ban Tổ chức Lễ tang

a) Lễ Quốc tang, Lễ tang cấp Nhà nước, Lễ tang Cấpcao: Sĩ quan, quân nhân chuyên nghiệp tham gia thành viên Ban Lễ tang, Ban Tổchức Lễ tang mặc Tiểu lễ phục mùa đông, đội mũ;

b) Các hình thức lễ tang khác: Sĩ quan, quân nhânchuyên nghiệp tham gia thành viên Ban Tổ chức Lễ tang, mặc Tiểu lễ phụctheo mùa, đội mũ;

c) Đại diện cơ quan, đơn vị ngoài Quân đội tham giathành viên Ban Lễ tang, Ban Tổ chức Lễ tang mặc trang phục lịch sự, nghiêm túc.

3. Đối với đoàn viếng

a) Khi viếng Lễ Quốc tang, Lễ tang cấp Nhà nước: Sĩquan, quân nhân chuyên nghiệp mặc Tiểu lễ phục mùa đông, đội mũ; hạ sĩ quan,binh sĩ mặc quân phục dự lễ, đội mũ;

b) Khi viếng Lễ tang Cấp cao: Sĩ quan, quân nhânchuyên nghiệp mặc Tiểu lễ phục theo mùa, đội mũ;

c) Các hình thức lễ tang khác: Sĩ quan, quân nhânchuyên nghiệp; hạ sĩ quan, binh sĩ mặc quân phục thường dùng theo mùa, đội mũ.

Điều 6. Một số quy định khác

1. Người hy sinh, từ trần trong thời gian đi học tậptrong nước, do nhà trường nơi học tập chủ trì, phối hợp với đơn vị quản lý tổchức lễ tang.

2. Người hy sinh, từ trần khi biệt phái sang các cơquan Đảng, Nhà nước, do đơn vị quản lý trước khi đi biệt phái chủ trì, phối hợpvới cơ quan, đơn vị nơi làm nhiệm vụ biệt phái tổ chức lễ tang.

3. Người hy sinh, từ trần khi đi làm nhiệm vụ quốctế, đi học, đi công tác, đi chữa bệnh ở nước ngoài, do đơn vị quản lý phối hợpvới Cục Đối ngoại/Bộ Quốc phòng, Đại sứ quán hoặc cơ quan ngoại giao ở nước sởtại để tổ chức lễ tang.

4. Người hy sinh, từ trần trên đường đi công tác hoặcnghỉ tại gia đình, do đơn vị quản lý chủ trì, phối hợp với cơ quan quân sự địaphương tổ chức lễ tang theo phân cấp quy định tại Điều 17 Thông tư này. Trườnghợp đơn vị ở xa từ 100 km trở lên (tính theo đường quốc lộ, tỉnh lộ) thì cơquan quân sự địa phương nơi người hy sinh, từ trần chủ trì, phối hợp với đơn vịquản lý tổ chức lễ tang.

5. Người hy sinh trong chiến tranh, nếu không có điềukiện tổ chức lễ tang theo quy định tại Thông tư này thì thực hiện báo tử và tổchức Lễ truy điệu tại địa phương.

6. Trường hợp nhiều người hy sinh trong khi làm nhiệmvụ huấn luyện, diễn tập, sẵn sàng chiến đấu, làm nhiệm vụ quốc phòng, an ninh;người hy sinh có hành động dũng cảm, thủ trưởng đơn vị trực thuộc Quân ủy Trungương quyết định hình thức lễ tang cao hơn nhằm tuyên truyền, giáo dục, nêugương.

7. Quân nhân nghỉ hưu từ trần, tổ chức lễ tang tạinhà tang lễ các bệnh viện Quân đội do đơn vị Quân đội chủ trì tổ chức theo nghithức lễ tang trong Quân đội.

8. Các quy định Lễ đưa tang, Lễ an táng; thời giantổ chức lễ tang; quy cách quan tài; băng tang; quy định rắc vàng mã thực hiệntheo quy định tại Điều 4 Nghị định số 105/2012/NĐ-CP ngày 17 tháng 12 năm 2012của Chính phủ về tổ chức lễ tang cán bộ công chức, viên chức (sau đây gọi tắtlà Nghị định số 105/2012/NĐ-CP ).

Chương II

LỄ TANG CẤP NHÀ NƯỚC

Điều 7. Chức danh, cấp hàm đượctổ chức Lễ tang cấp Nhà nước

Cán bộ Quân đội đương chức hoặc thôi giữ chức thuộcmột trong các chức vụ, cấp bậc quân hàm sau đây hy sinh, từ trần được tổ chức Lễtang cấp Nhà nước, gồm:

1. Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Ban Chấp hành Trungương Đảng;

2. Phó Chủ tịch nước, Phó Thủ tướng Chính phủ, PhóChủ tịch Quốc hội;

3. Đại tướng Quân đội nhân dân Việt Nam;

4. Thượng tướng Quân đội nhân dân Việt Nam là cán bộhoạt động cách mạng trước tháng 8 năm 1945.

Điều 8. Tổ chức Lễ tang

1. Ban Lễ tang; Ban Tổ chức Lễ tang; đứng tên đưatin buồn; đưa tin, đăng tin; nơi tổ chức Lễ tang và nơi an táng; trang trí lễđài; vòng hoa; Lễ viếng; tổ chức các đoàn nước ngoài đến viếng; Lễ truy điệu; Lễđưa tang; Lễ hạ huyệt; lực lượng và phương tiện phục vụ Lễ tang; xây vỏ mộ vàchi phí thực hiện theo quy định tại các Điều 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29,30, 31, 32 và Điều 33 Nghị định số 105/2012/NĐ-CP .

2. Tổng cục Chính trị phối hợp với các Ban của Đảngchuẩn bị các văn bản báo cáo Ban Bí thư Trung ương Đảng theo quy định; chủ trìxây dựng kế hoạch, giúp Trưởng Ban Lễ tang, Trưởng Ban Tổ chức Lễ tang thôngbáo, triệu tập các cơ quan, đơn vị có liên quan để triển khai nhiệm vụ theo kếhoạch; theo dõi, điều hành trong quá trình tổ chức Lễ tang.

3. Sĩ quan đứng túc trực bên linh cữu trong thờigian có các đoàn của Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Quốc hội, Chủ tịch nước,Chính phủ, Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, Quân ủy Trung ương - BộQuốc phòng đến viếng và trong thời gian Lễ truy điệu là 04 (bốn) sĩ quan cấp Tướngvà 04 (bốn) chiến sĩ tiêu binh. Thời gian còn lại của Lễ viếng là 04 (bốn) sĩquan cấp Đại tá và 04 (bốn) chiến sĩ tiêu binh.

Chương III

LỄ TANG CẤP CAO

Điều 9. Chức danh, cấp bậc quânhàm được tổ chức Lễ tang Cấp cao

Cán bộ Quân đội đương chức, thôi giữ chức hoặc nghỉhưu thuộc một trong các chức vụ, cấp bậc quân hàm sau đây hy sinh, từ trần đượctổ chức Lễ tang Cấp cao (nếu không thuộc diện Lễ tang cấp Nhà nước), gồm:

1. Bộ trưởng, Chủ nhiệm Tổng cục Chính trị; TổngTham mưu trưởng; Thứ trưởng Bộ Quốc phòng; Thượng tướng, Đô đốc Hải quân;

2. Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng (kể cảỦy viên dự khuyết), Ủy viên Quân ủy Trung ương;

3. Phó Tổng Tham mưu trưởng; Phó Chủ nhiệm Tổng cụcChính trị;

4. Chủ nhiệm, Chính ủy, Phó Chủ nhiệm, Phó Chính ủycác Tổng cục; Tổng cục trưởng, Chính ủy, Phó Tổng cục trưởng, Phó Chính ủy Tổngcục II;

5. Tư lệnh, Chính ủy, Phó Tư lệnh, Phó Chính ủyQuân khu, Quân chủng, Bộ đội Biên phòng;

6. Giám đốc, Chính ủy, Phó Giám đốc, Phó Chính ủy Họcviện Quốc phòng;

7. Trung tướng, Phó Đô đốc Hải quân, Thiếu tướng,Chuẩn Đô đốc Hải quân;

8. Cán bộ hoạt động cách mạng trước ngày 01 tháng01 năm 1945 (cán bộ Lão thành cách mạng), cán bộ hoạt động ở miền Nam suốt thờikỳ chống Mỹ (1954 - 1975) được tặng thưởng Huân chương Độc lập hạng Nhất trởlên; các nhà hoạt động xã hội, văn hóa, khoa học tiêu biểu (được tặng giải thưởngHồ Chí Minh - giải thưởng cá nhân) và được tặng thưởng Huân chương Độc lập hạngNhất trở lên; các nhà hoạt động xã hội, văn hoá, khoa học tiêu biểu (được tặnggiải thưởng Hồ Chí Minh - giải thưởng cá nhân) là Anh hùng Lực lượng vũ trangnhân dân, Anh hùng Lao động.

Điều 10. Phân cấp chủ trì tổchức Lễ tang

1. Bộ Quốc phòng chủ trì tổ chức Lễ tang đối vớicác chức danh quy định tại Khoản 1 Điều 9 Thông tư này; Tổng cục Chính trị chủtrì xây dựng kế hoạch, chương trình tổ chức Lễ tang.

2. Đơn vị trực thuộc Quân ủy Trung ương chủ trì tổchức Lễ tang đối với các chức danh quy định tại các Khoản 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8Điều 9 Thông tư này; cơ quan chính trị các đơn vị chủ trì xây dựng kếhoạch, chương trình tổ chức Lễ tang.

3. Trường hợp đặc biệt, Bộ trưởng Bộ Quốc phòng xemxét quyết định.

Điều 11. Ban Tổ chức Lễ tang

1. Lễ tang do Bộ Quốc phòng chủ trì

a) Ban Tổ chức Lễ tang có từ 10 (mười) đến 15 (mườilăm) thành viên, do Bộ trưởng Bộ Quốc phòng quyết định thành lập, gồm: Thủ trưởngBộ Quốc phòng, Thủ trưởng Bộ Tổng Tham mưu, Tổng cục Chính trị và các Tổng cục,cơ quan, đơn vị, quê hương hoặc nơi cư trú và đại diện gia đình người hy sinh,từ trần.

Tùy theo chức danh của người hy sinh, từ trần, TrưởngBan Tổ chức Lễ tang là Bộ trưởng hoặc Chủ nhiệm Tổng cục Chính trị hoặc mộtThứ trưởng Bộ Quốc phòng là Ủy viên Thường vụ Quân ủy Trung ương.

b) Ban Tổ chức Lễ tang có nhiệm vụ chỉ đạo, điềuhành các cơ quan là thành viên Ban Tổ chức Lễ tang thực hiện các nhiệm vụ theoquy định.

c) Ban Tổ chức Lễ tang quyết định thành lập bộ phậngiúp việc, gồm đại diện các cơ quan thuộc Bộ Tổng Tham mưu, Tổng cục Chính trịvà các Tổng cục, cơ quan, đơn vị, quê hương hoặc nơi cư trú và đại diện giađình của người hy sinh, từ trần, có nhiệm vụ giúp Ban Tổ chức Lễ tang làmcông tác phục vụ Lễ tang.

2. Lễ tang do đơn vị trực thuộc Quân ủy Trung ươngchủ trì

a) Ban Tổ chức Lễ tang có từ 10 (mười) đến 15 (mườilăm) thành viên, do Thủ trưởng đơn vị chủ trì tổ chức Lễ tang quyết định, gồmcác cơ quan chức năng, đơn vị, quê hương hoặc nơi cư trú và gia đình người hysinh, từ trần; Trưởng Ban Tổ chức Lễ tang là một đồng chí Thủ trưởng đơn vị;

b) Người hy sinh, từ trần là Ủy viên Ban Chấphành Trung ương Đảng, Ủy viên Quân ủy Trung ương, Trưởng Ban Tổ chức Lễ tanglà đồng chí Thứ trưởng Bộ Quốc phòng - Ủy viên Thường vụ Quân ủy Trungương.

Điều 12. Đứng tên và đưa tinbuồn

1. Danh nghĩa đưa tin buồn

Căn cứ chức vụ của người hy sinh, từ trần, việc đưatin buồn thực hiện dưới danh nghĩa của tất cả hoặc một số cơ quan, đơn vị, địaphương và gia đình:

a) Ban Chấp hành Trung ương Đảng Cộng sản Việt Nam;Quân ủy Trung ương - Bộ Quốc phòng (trong trường hợp người hy sinh, từ trần là Ủyviên hoặc Ủy viên dự khuyết Ban Chấp hành Trung ương Đảng; Ủy viên Quân ủyTrung ương);

b) Quốc hội Nước Cộng hoà xã hội chủ nghĩa Việt Nam(trong trường hợp người hy sinh, từ trần là đại biểu Quốc hội);

c) Bộ Quốc phòng; đơn vị đã hoặc đang trực tiếp quảnlý người hy sinh, từ trần;

d) Cấp uỷ, chính quyền, cơ quan quân sự, ban, ngànhđoàn thể địa phương nơi sinh quán hoặc nơi cư trú.

2. Quy định việc đưa tin buồn trên các báo, đài

a) Việc đưa tin buồn trên các báo, đài thực hiệntheo quy định tại Điều 35 Nghị định số 105/2012/NĐ-CP ;

b) Báo Quân đội nhân dân đăng trên trang nhất; KênhTruyền hình Quốc phòng Việt Nam phát trong chương trình thời sự buổi tối:

- Đối với người hy sinh, từ trần quy định tại Khoản1, 2, 3 Điều 9 Thông tư này: Tin buồn, kèm theo ảnh (4 cm x 6 cm), tóm tắt tiểusử; tuyên truyền về thân thế, sự nghiệp, quá trình cống hiến của người hy sinh,từ trần, chiếu phim phóng sự (nếu có);

- Đối với người hy sinh, từ trần quy định tại Khoản4, 5, 6, 7, 8 Điều 9 Thông tư này: Tin buồn, kèm theo ảnh (4 cm x 6 cm), tóm tắttiểu sử; tuyên truyền về quá trình cống hiến của người hy sinh, từ trần.

3. Chuẩn bị tin buồn, tóm tắt tiểu sử, lời điếu; thẩmđịnh nội dung

a) Cơ quan, đơn vị chủ trì xây dựng kế hoạch tổchức Lễ tang chuẩn bị tóm tắt tiểu sử, tin buồn, lời điếu; xin ý kiến của giađình người hy sinh, từ trần trước khi thông qua Trưởng Ban Tổ chức Lễ tang;

b) Thẩm định nội dung tin buồn: Người đang công táchy sinh, từ trần do cơ quan quản lý nhân sự (Cục Cán bộ, Cục Quân lực) thẩm định;người đã nghỉ hưu từ trần do Cục Chính sách thẩm định;

Cơ quan thẩm định nội dung có trách nhiệm chuyển đếncác báo, đài theo quy định tại Khoản 2 Điều này.

Điều 13. Trang trí lễ đài tổchức Lễ tang

Thực hiện theo quy định tại Điều 40 Nghị định số 105/2012/NĐ-CP và một số nội dung sau:

1. Ảnh của người hy sinh, từ trần để trong khungkích thước 30 cm x 40 cm, có dải băng đen nhỏ vắt chéo góc trên bên trái khung ảnhnhìn từ dưới lên;

2. Giá Huân chương, Huy chương bảo đảm đầy đủ cáchình thức được khen thưởng của người hy sinh, từ trần;

3. Linh cữu được phủ Quân kỳ.

Điều 14. Lực lượng phục vụ Lễtang

1. Lễ tang do Bộ Quốc phòng chủ trì

a) Sĩ quan đứng túc trực bên linh cữu trong thờigian có các đoàn Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Quốc hội, Chủ tịch nước, Chínhphủ, Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, Quân ủy Trung ương - Bộ Quốcphòng đến viếng và trong thời gian Lễ truy điệu là 02 (hai) sĩ quan cấp Tướng,02 (hai) sĩ quan cấp Đại tá và 04 (bốn) chiến sĩ tiêu binh. Thời gian còn lại củaLễ viếng là 04 (bốn) sĩ quan cấp Đại tá, Thượng tá và 04 (bốn) chiến sĩ tiêubinh;

Sĩ quan cấp Tướng túc trực bên linh cữu do TrưởngBan Tổ chức Lễ tang phân công cán bộ thuộc các cơ quan, đơn vị liên quan thựchiện;

b) Đơn vị danh dự gồm: 01 (một) chỉ huy, 01 (một) tổQuân kỳ, đại diện 3 (ba) lực lượng Lục quân, Hải quân và Không quân. Mỗi khối20 (hai mươi) chiến sĩ, 01 (một) đồng chí khối trưởng.

2. Lễ tang do đơn vị trực thuộc Quân ủy Trung ươngchủ trì

a) Sĩ quan túc trực bên linh cữu là 04 (bốn) sĩquan cấp Đại tá, Thượng tá và 04 (bốn) chiến sĩ tiêu binh. Trưởng Ban Tổ chức Lễtang phân công cán bộ thuộc các cơ quan, đơn vị liên quan thực hiện.

b) Đơn vị danh dự, gồm: 24 (hai bốn) chiến sĩ, 01(một) sĩ quan chỉ huy và 01 (một) tổ Quân kỳ; người hy sinh, từ trần thuộc quânchủng nào thì đơn vị danh dự mặc lễ phục của quân chủng đó.

3. Đơn vị danh dự, sĩ quan, chiến sĩ tiêu binh túctrực bên linh cữu

a) Lễ tang tổ chức tại Nhà tang lễ bệnh viện Quân độitrên địa bàn thành phố Hà Nội, do Đoàn Nghi lễ Quân đội thực hiện; tổ chức tạicơ quan, đơn vị trên địa bàn thành phố Hà Nội, do đơn vị chủ trì thống nhất vớiĐoàn Nghi lễ Quân đội thực hiện.

b) Lễ tang tổ chức tại Nhà tang lễ các bệnh việnQuân đội trên địa bàn Thành phố Hồ Chí Minh, do Quân khu 7 thực hiện; tổ chức tạicơ quan, đơn vị trên địa bàn Thành phố Hồ Chí Minh, do đơn vị chủ trì thống nhấtvới Quân khu 7 thực hiện.

Điều 15. Phương tiện phục vụ Lễtang

1. Phương tiện phục vụ Lễ tang, gồm: 01 (một) xe chỉhuy; 01 (một) xe Quân kỳ, ảnh, giá Huân chương; 01 (một) xe đơn vị danh dự (nếuđơn vị danh dự 03 lực lượng thì sử dụng 03 xe); 01 (một) xe chở hoa; 01 (một)xe kéo linh cữu (xe linh xa) hoặc xe chở linh cữu; từ 03 (ba) đến 04 (bốn) xechở người đi đưa tang; 02 (hai) xe Ban Tổ chức Lễ tang.

Sử dụng xe kéo linh cữu đối với các chức danh, cấpbậc quân hàm quy định tại Khoản 1, 2, 3 Điều 9 Thông tư này hy sinh, từ trần tổchức an táng, hỏa táng, điện táng trên địa bàn thành phố Hà Nội, Thành phố HồChí Minh; sử dụng xe chở linh cữu đối với các chức danh, cấp bậc quân hàm còn lạiquy định tại Điều 9 Thông tư này hy sinh, từ trần. Trường hợp đặc biệt, do Bộtrưởng Bộ Quốc phòng xem xét, quyết định.

Trường hợp Lễ tang do Bộ Quốc phòng chủ trì có 02(hai) xe thông tin, 01 (một) xe cứu thương, 01 (một) xe dự phòng; đồng thời, bốtrí xe dẫn đường hoặc phối hợp với Công an địa phương bố trí xe cảnh sát dẫn đường.

2. Xe Quân kỳ, xe đơn vị danh dự, xe chở linh cữuhoặc xe linh xa, xe chở hoa (gọi là xe nghi lễ) quy định như sau:

a) Lễ tang tổ chức tại nhà tang lễ bệnh viện Quân độitrên địa bàn thành phố Hà Nội, xe nghi lễ do Đoàn Nghi lễ Quân đội thực hiện; ởcơ quan, đơn vị trên địa bàn thành phố Hà Nội, do đơn vị chủ trì tổ chức Lễtang thống nhất với Đoàn Nghi lễ Quân đội thực hiện;

b) Lễ tang tổ chức tại nhà tang lễ bệnh viện Quânđội trên địa bàn Thành phố Hồ Chí Minh, xe nghi lễ do Quân khu 7 thực hiện; ởcơ quan, đơn vị trên địa bàn Thành phố Hồ Chí Minh, do đơn vị chủ trì tổ chức Lễtang phối hợp, thống nhất với Quân khu 7 thực hiện;

c) Ngoài địa bàn quy định tại Điểm a, b Khoản này,do đơn vị chủ trì tổ chức Lễ tang phối hợp với quân khu sở tại thực hiện.

3. Xe phục vụ Ban Tổ chức Lễ tang, xe phục vụ giađình, xe chở người đi đưa tang, do đơn vị chủ trì tổ chức Lễ tang thực hiện.

Điều 16. Các nội dung khác

1. Quân nhạc phục vụ lễ viếng, lễ truy điệu, lễ antáng thực hiện theo quy định tại các Điều 42, 43 và Điều 45 Nghị định số105/2012/NĐ-CP .

2. Nơi tổ chức Lễ tang; nơi an táng; trang trí lễđài; vòng hoa, Lễ viếng, Lễ truy điệu; Lễ đưa tang; Lễ hạ huyệt; xây vỏ mộ vàchi phí thực hiện theo quy định tại các Điều 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45 vàĐiều 46 Nghị định số 105/2012/NĐ-CP và các quy định tại Thông tư này. Trường hợpđặc biệt, do Bộ trưởng Bộ Quốc phòng xem xét, quyết định.

3. Lễ tang sĩ quan cấp Tướng từ trần tổ chức theonghi thức Quân đội tại gia đình trên địa bàn thành phố Hà Nội do Thủ trưởng BộTổng Tham mưu quyết định điều động lực lượng, phương tiện phục vụ; ở địa bànkhác do Thủ trưởng đơn vị trực thuộc Quân ủy Trung ương quyết định điều động lựclượng, phương tiện phục vụ.

Chương IV

LỄ TANG ĐỐI VỚI QUÂNNHÂN CÓ CẤP BẬC TỪ ĐẠI TÁ TRỞ XUỐNG VÀ CÔNG NHÂN, VIÊN CHỨC QUỐC PHÒNG ĐANGCÔNG TÁC

Mục 1. LỄ TANG ĐỐI VỚI QUÂN NHÂNCÓ CẤP QUÂN HÀM TỪ ĐẠI TÁ TRỞ XUỐNG

Điều 17. Phân cấp tổ chức Lễtang

1. Đơn vị trực thuộc Quân ủy Trung ương chủ trì tổchức Lễ tang đối với quân nhân hy sinh, từ trần giữ chức vụ chỉ huy đơn vị trựcthuộc Bộ Quốc phòng không thuộc đối tượng quy định tại Điều 9 Thông tư này.

2. Đơn vị cấp sư đoàn, Bộ Chỉ huy quân sự, Bộ Chỉhuy Bộ đội Biên phòng tỉnh, Bộ Tư lệnh Vùng Hải quân, Bộ Tư lệnh Vùng Cảnh sátbiển, cấp cục, vụ, viện và tương đương chủ trì tổ chức Lễ tang đối với quânnhân hy sinh, từ trần cấp bậc Đại tá hoặc sĩ quan, cán bộ đương chức, nguyên giữchức chỉ huy cấp mình.

3. Lữ đoàn, trung đoàn, Ban Chỉ huy quân sự cấp huyệnvà tương đương chủ trì tổ chức Lễ tang đối với quân nhân hy sinh, từ trần cấpThượng tá hoặc giữ chức vụ chỉ huy lữ đoàn, trung đoàn, Ban Chỉ huy quân sự cấphuyện và tương đương; chủ trì hoặc xem xét, quyết định phân cấp tổ chức Lễ tangđối với quân nhân hưởng lương còn lại.

4. Tiểu đoàn và tương đương chủ trì tổ chức Lễ tangđối với hạ sĩ quan, binh sĩ.

Điều 18. Tổ chức Lễ tang đốivới các đối tượng khác

1. Anh hùng Lực lượng vũ trang nhân dân, Anh hùng Laođộng (không thuộc chức danh tổ chức Lễ tang Cấp cao), Nhà giáo nhân dân, Thầythuốc nhân dân, Nghệ sĩ nhân dân, Đại biểu Quốc có quân hàm từ Trung tá trở xuốnghy sinh, từ trần, được tổ chức Lễ tang như đối với sĩ quan cấp Thượng tá.

2. Người hy sinh, từ trần có hệ số phụ cấp chức vụlãnh đạo hoặc quân hàm tương đương với cấp nào thì tổ chức Lễ tang như quânnhân có chức vụ, quân hàm tương ứng.

3. Quân nhân dự bị động viên trong thời gian tậptrung huấn luyện, làm nhiệm vụ quân sự quốc phòng hy sinh, từ trần được tổ chứcLễ tang như đối với quân nhân có cùng cấp bậc, chức vụ đang công tác.

Điều 19. Ban Tổ chức Lễ tang

Ban Tổ chức Lễ tang, có từ 07 (bảy) đến 10 (mười)thành viên, do Thủ trưởng đơn vị chủ trì tổ chức Lễ tang quyết định; Trưởng BanTổ chức Lễ tang là Thủ trưởng đơn vị quản lý người hy sinh, từ trần, có nhiệm vụchỉ đạo, điều hành toàn bộ công tác tổ chức Lễ tang.

Điều 20. Chuẩn bị tin buồn, lờiđiếu, đưa tin, đăng tin buồn trên các phương tiện thông tin về Lễ tang

1. Chuẩn bị tin buồn, lời điếu

a) Cơ quan chính trị đơn vị chủ trì tổ chức Lễ tangchuẩn bị tin buồn, lời điếu, có tham khảo ý kiến của gia đình trước khi thôngqua Trưởng Ban Tổ chức Lễ tang.

b) Cục Cán bộ, Cục Quân lực thẩm định nội dung tinbuồn và chuyển đến các báo, đài theo phân cấp quản lý.

2. Đưa tin, đăng tin buồn

a) Đưa tin, đăng tin buồn trên trang 8 Báo Nhândân: Anh hùng Lực lượng vũ trang nhân dân, Anh hùng Lao động, Nghệ sĩ nhân dân,Nhà giáo nhân dân, Thầy thuốc nhân dân, người được Giải thưởng Hồ Chí Minh vềVăn học nghệ thuật và Khoa học công nghệ, đảng viên được tặng thưởng Huy hiệu30 năm tuổi Đảng trở lên.

b) Đưa tin, đăng tin buồn trên Báo Quân đội nhândân: Sĩ quan cấp Đại tá, Thượng tá hoặc giữ chức chỉ huy cấp sưđoàn, Bộ Chỉ huy quân sự cấp tỉnh và tương đương; cán bộ Quân đội thuộcdiện tại Điểm a nêu trên.

Điều 21. Lực lượng phục vụ Lễtang; nhạc trong Lễ tang

1. Sĩ quan, chiến sĩ tiêu binh túc trực bên linh cữu

a) Quân nhân hy sinh, từ trần có cấp bậc Đại tá,Thượng tá hoặc giữ chức vụ chỉ huy cấp trung đoàn và tương đương trở lên: 02(hai) sĩ quan cấp Tá và 04 (bốn) chiến sĩ tiêu binh túc trực bên linh cữu.

b) Quân nhân hy sinh, từ trần có cấp bậc Trung tá,Thiếu tá hoặc giữ chức vụ chỉ huy cấp tiểu đoàn và tương đương: 02 (hai) sĩ quancấp Úy và 04 (bốn) chiến sĩ tiêu binh túc trực bên linh cữu.

c) Quân nhân hy sinh, từ trần cấp Úy trở xuống hysinh, từ trần: 04 (bốn) chiến sĩ tiêu binh túc trực bên linh cữu.

2. Đơn vị danh dự

a) Quân nhân hy sinh, từ trần có cấp bậc Đại tá,Thượng tá hoặc giữ chức vụ chỉ huy cấp trung đoàn và tương đương trở lên: Đơn vịdanh dự gồm 20 (hai mươi) chiến sĩ, 01 (một) sĩ quan chỉ huy và 01 (một) tổQuân kỳ.

b) Quân nhân hy sinh, từ trần có cấp bậc Trung tá,Thiếu tá hoặc giữ chức vụ chỉ huy cấp tiểu đoàn và tương đương: Đơn vị danh dựgồm 16 (mười sáu) chiến sĩ, 01 (một) sĩ quan chỉ huy và 01 (một) tổ Quân kỳ.

c) Quân nhân hy sinh, từ trần là cấp Úy: Đơn vịdanh dự gồm 12 (mười hai) chiến sĩ, 01 (một) sĩ quan chỉ huy và 01 (một)tổ Quân kỳ.

d) Quân nhân hy sinh, từ trần là hạ sĩ quan, binhsĩ: Đơn vị danh dự gồm 08 (tám) chiến sĩ, 01 (một) sĩ quan chỉ huy.

3. Phân cấp sử dụng lực lượng phục vụ Lễ tang

a) Lễ tang tổ chức tại các Nhà tang lễ bệnh việnQuân đội trên địa bàn thành phố Hà Nội, do đơn vị chủ trì tổ chức Lễ tang thốngnhất với Đoàn Nghi lễ Quân đội thực hiện;

b) Lễ tang tổ chức tại các Nhà tang lễ bệnh việnQuân đội trên địa bàn Thành phố Hồ Chí Minh, do đơn vị chủ trì tổ chức Lễ tangthống nhất với Quân khu 7 thực hiện;

c) Lễ tang tổ chức ngoài địa bàn nêu trên, do đơn vịchủ trì tổ chức Lễ tang thực hiện.

4. Nhạc trong Lễ tang: Sử dụng băng nhạc buồn, bài"Hồn tử sĩ" và Hành khúc tang lễ.

Điều 22. Phương tiện phục vụ Lễtang

1. Quân nhân hy sinh, từ trần có cấp bậc Đại tá, Thượngtá hoặc giữ chức vụ chỉ huy cấp Trung đoàn và tương đương trở lên (trừ các chứcdanh thuộc tổ chức Lễ tang Cấp cao) được sử dụng từ 09 (chín) đến 10 (mười) xephục vụ, gồm: 01 (một) xe Quân kỳ; 01 (một) xe đội danh dự; 01 (một) xe chởhoa; 01 (một) xe chở linh cữu; 03 (ba) đến 04 (bốn) xe chở người đi đưa tang;02 (hai) xe Ban Tổ chức Lễ tang.

2. Quân nhân hy sinh, từ trần có cấp bậc Trung tá,Thiếu tá hoặc có chức vụ chỉ huy cấp Tiểu đoàn và tương đương, được sử dụng từ07 (bảy) đến 08 (tám) xe phục vụ, gồm: 01 (một) xe Quân kỳ; 01 (một) xe độidanh dự; 01 (một) xe hoa; 01 xe chở linh cữu; 01 (một) đến 02 (hai) xe chở ngườiđi đưa tang; 02 (hai) xe Ban Tổ chức Lễ tang.

3. Quân nhân hy sinh, từ trần cấp Úy trở xuống đượcsử dụng từ 05 (năm) đến 06 (sáu) xe phục vụ, gồm: 01 (một) xe Ban Tổ chức Lễtang; 01 (một) xe đội danh dự; 01 (một) xe hoa; 01 (một) xe chở linh cữu; 01 (một)đến 02 (hai) xe chở gia đình và đồng đội đưa tang.

4. Phân cấp sử dựng phương tiện phục vụ Lễ tang

a) Lễ tang tổ chức tại các nhà tang lễ trên địa bànthành phố Hà Nội, do đơn vị chủ trì tổ chức Lễ tang thống nhất với Đoàn Nghi lễQuân đội thực hiện;

b) Lễ tang tổ chức tại các nhà tang lễ trên địa bànThành phố Hồ Chí Minh, do đơn vị chủ trì tổ chức Lễ tang thống nhất với Quân khu7 thực hiện;

c) Lễ tang tổ chức ngoài địa bàn nêu trên, xe phụcvụ Lễ tang, do đơn vị chủ trì tổ chức Lễ tang thực hiện.

Điều 23. Các nội dung khác

Nơi tổ chức Lễ tang; nơi an táng; trang trí lễ đài;vòng hoa viếng; Lễ viếng; Lễ truy điệu; Lễ đưa tang; Lễ hạ huyệt thực hiện theoquy định tại các Điều 51, 52, 53, 54, Điều 55 Nghị định số 105/2012/NĐ-CP vàquy định tại Thông tư này. Trường hợp đặc biệt, do Bộ trưởng Bộ Quốc phòng xemxét, quyết định.

Mục 2. LỄ TANG ĐỐI VỚI CÔNGNHÂN, VIÊN CHỨC QUỐC PHÒNG

Điều 24. Phân cấp tổ chức Lễtang

1. Công nhân, viên chức quốc phòng hy sinh, từ trầntổ chức Lễ tang như đối với cán bộ, công chức, viên chức Nhà nước từ trần theoquy định tại Chương V Nghị định số 105/2012/NĐ-CP .

2. Công nhân, viên chức quốc phòng có hệ số lươngtương ứng với sĩ quan cấp nào thì được phân cấp tổ chức Lễ tang tương ứng như đốivới sĩ quan cấp đó theo quy định tại Điều 17 Thông tư này.

Điều 25. Chuẩn bị tin buồn,lời điếu, đưa tin, đăng tin buồn

1. Chuẩn bị tin buồn, lời điếu

a) Cơ quan chính trị đơn vị chủ trì tổ chức Lễ tangchuẩn bị tin buồn, lời điếu, có tham khảo ý kiến của gia đình trước khi thôngqua Trưởng Ban Tổ chức Lễ tang;

b) Cục Cán bộ, Cục Quân lực thẩm định nội dung tinbuồn và chuyển đến các báo, đài theo phân cấp quản lý.

2. Đưa tin, đăng tin buồn

a) Đưa tin, đăng tin buồn trên trang 8 Báo Nhândân thực hiện như Điểm a, Khoản 2, Điều 20 Thông tư này.

b) Đưa tin, đăng tin buồn trên Báo Quân đội nhândân: Người hy sinh, từ trần có hệ số lương từ 5,76 (Nghị định số 204/2004/NĐ-CP ngày 14 tháng 12 năm 2004 của Chính phủ về chế độ tiền lươngcông chức, viên chức và lực lượng vũ trang) và tương đương trở lên; đối tượngthuộc Điểm a Khoản 2 Điều này.

Chương V

LỄ TANG ĐỐI VỚI QUÂNNHÂN NGHỈ HƯU CẤP BẬC TỪ ĐẠI TÁ TRỞ XUỐNG

Điều 26. Đơn vị Quân đội chủtrì, phối hợp với cấp ủy, chính quyền địa phương cùng gia đình tổ chức Lễ tang

Khi quân nhân nghỉ hưu từ trần, tổ chức Lễ tang tạinhà tang lễ bệnh viện Quân đội; căn cứ đối tượng và điều kiện cụ thể của ngườitừ trần, đơn vị Quân đội quản lý quân nhân trước khi nghỉ hưu hoặc cơ quan quânsự địa phương chủ trì, phối hợp với cấp ủy, chính quyền địa phương cùng giađình tổ chức Lễ tang, cụ thể như sau:

1. Đơn vị quản lý quân nhân trước khi nghỉ hưu (đơnvị cũ) chủ trì

a) Đối tượng:

- Quân nhân nghỉ hưu từ trần có cấp bậc Đại tá hoặccó chức vụ nguyên là lãnh đạo, chỉ huy cấp cục, vụ, sư đoàn, Bộ Chỉ huy quân sự,Bộ Chỉ huy Bộ đội Biên phòng cấp tỉnh và tương đương trở lên;

- Quân nhân nghỉ hưu từ trần là cán bộ Tiền khởinghĩa; cán bộ hoạt động kháng chiến chống Pháp, chống Mỹ được tặng thưởng Huânchương Độc lập hạng Nhất hoặc Huân chương Quân công hạng Nhất; Anh hùng Lựclượng vũ trang nhân dân; Anh hùng Lao động; Đại biểu Quốc hội; Nhà giáo nhândân; Thầy thuốc nhân dân; Nghệ sĩ nhân dân; Giáo sư.

b) Điều kiện: Lễ tang được tổ chức tại nhà tang lễbệnh viện Quân đội trên cùng địa bàn cấp tỉnh (với đơn vị cũ) hoặc không cùng địabàn nhưng ở địa bàn giáp ranh dưới 100 km đối với đồng bằng, trung du và dưới50 km đối với miền núi theo đường quốc lộ, tỉnh lộ.

c) Phân cấp chủ trì: Thực hiện theo quy định tạiKhoản 1, 2 Điều 17 Thông tư này.

Căn cứ chức vụ trước khi nghỉ hưu của người từ trần,đơn vị cũ xác định thành phần Ban Tổ chức Lễ tang và Trưởng Ban Tổ chức Lễ tangcho phù hợp.

2. Cơ quan quân sự địa phương chủ trì

a) Đối tượng:

- Quân nhân nghỉ hưu từ trần theo quy định tại Điểma Khoản 1 Điều này cư trú trên địa bàn mà đơn vị trước khi nghỉ hưu ở xa hoặcđã giải thể;

- Quân nhân nghỉ hưu từ trần thuộc các đối tượngcòn lại cư trú trên địa bàn.

b) Điều kiện: Lễ tang được tổ chức tại nhà tang lễbệnh viện Quân đội trên cùng địa bàn cấp tỉnh.

c) Phân cấp chủ trì

- Bộ Tư lệnh Thủ đô Hà Nội, Bộ Chỉ huy quân sự cấptỉnh cùng gia đình chủ trì, phối hợp với cấp ủy, chính quyền, đoàn thể địaphương tổ chức Lễ tang đối với đối tượng quy định tại Điểm a Khoản 1 Điều nàycư trú trên địa bàn mà đơn vị trước khi nghỉ hưu ở xa hoặc đã giải thể; đồng thời,thông báo đơn vị cũ đến viếng hoặc gửi vòng hoa viếng.

- Ban Chỉ huy quân sự cấp huyện cùng gia đình chủtrì, phối hợp với cấp ủy, chính quyền, đoàn thể địa phương tổ chức Lễ tang đốivới quân nhân nghỉ hưu có cấp bậc quân hàm từ Thượng tá trở xuống; đồng thời,đơn vị cũ phối hợp tham gia Ban Tổ chức Lễ tang, đến viếng hoặc gửi vòng hoa viếng.

3. Nghi thức tổ chức Lễ tang đối với cán bộ Quân độinghỉ hưu: Trường hợp có điều kiện thì nghi thức tổ chức Lễ tang được thực hiệnnhư đối với quân nhân có cùng cấp bậc, chức vụ đang công tác hy sinh, từ trần.

Điều 27. Đơn vị Quân đội phốihợp tham gia tổ chức Lễ tang

Quân nhân, công nhân, viên chức quốc phòng nghỉ hưutừ trần không thuộc các trường hợp quy định tại Điều 26 Thông tư này, do cấp ủy,chính quyền địa phương chủ trì, phối hợp gia đình tổ chức Lễ tang theo quy địnhtại Nghị định số 105/2012/NĐ-CP Đơn vị Quân đội phối hợp tham gia tổ chức Lễtang, như sau:

1. Đơn vị cũ (ở gần) và cơ quan quân sự địa phươngsở tại cử cán bộ tham gia Ban Tổ chức Lễ tang và phối hợp tổ chức Lễ tang.

2. Nội dung phối hợp tổ chức Lễ tang

- Lễ tang tổ chức tại nhà tang lễ, nếu có điều kiệnthì có thể vận dụng thực hiện một số nội dung theo nghi thức quân đội, như:Tiêu binh, túc trực linh cữu, đơn vị danh dự, do cơ quan quân sự địa phươngtham mưu, đề xuất và phối hợp với cơ quan, đơn vị liên quan thực hiện; bảo đảmphù hợp với tình hình cụ thể và điều kiện, khả năng của từng cơ quan, đơn vị, địaphương.

- Lễ tang tổ chức tại gia đình: Thực hiện theophong tục của địa phương; cơ quan quân sự địa phương và đơn vị cũ (nếu ở gần) tổchức đoàn viếng.

Điều 28. Đăng tin buồn trênBáo Nhân dân và Báo Quân đội nhân dân

1. Việc đăng tin buồn trên trang 8 Báo Nhân dân, thựchiện theo quy định tại Điểm a Khoản 2 Điều 20 Thông tư này. Việc đăng tin buồntrên Báo Quân đội, nhân dân thực hiện theo quy định tại Điểm b Khoản 2 Điều20 Thông tư này.

Cục Chính sách thẩm định nội dung tin buồn.

2. Những nội dung khác thực hiện theo quy định tạiChương V Nghị định số 105/2012/NĐ-CP .

Chương VI

TỔ CHỨC THỰC HIỆN

Điều 29. Tổng cục Chính trị

Chỉ đạo triển khai thực hiện Thông tư này; đồng thời,chỉ đạo các cơ quan thực hiện nhiệm vụ theo chức năng, như sau:

1. Cục Chính sách

a) Chủ trì, theo dõi, kiểm tra việc thực hiện cácquy định về tổ chức lễ tang theo quy định tại Thông tư này; chỉ đạo, hướng dẫnvà giải quyết vướng mắc, phát sinh trong thực hiện tổ chức lễ tang đối với quânnhân đã nghỉ hưu, từ trần;

b) Chủ trì đề xuất, phối hợp thực hiện những nội dungliên quan đến tổ chức Lễ tang cấp Nhà nước, Lễ tang Cấp cao trong Quân đội đốivới cán bộ Quân đội đã nghỉ hưu từ trần;

c) Dự toán kinh phí, xăng dầu bảo đảm phục vụ Lễtang quân nhân nghỉ hưu theo quy định tại Thông tư này.

2. Cục Cán bộ

a) Chỉ đạo tổ chức lễ tang đối với các đối tượngđang công tác hy sinh, từ trần thuộc thẩm quyền quản lý;

b) Chủ trì đề xuất, phối hợp thực hiện những nộidung liên quan đến tổ chức Lễ tang cấp Nhà nước, Lễ tang Cấp cao do Quân đội chủtrì đối với cán bộ đang công tác hy sinh, từ trần.

3. Cục Tuyên huấn

Chỉ đạo các hoạt động đưa tin, viết bài, quay phimtài liệu, tuyên truyền về lễ tang và người hy sinh, từ trần, phù hợp với cácquy định tại Thông tư này.

4. Cục Bảo vệ an ninh Quân đội

Chủ trì, phối hợp với các cơ quan, đơn vị có liênquan, chỉ đạo thực hiện các quy định về bảo đảm an ninh trong tổ chức lễ tang;trực tiếp chỉ đạo và bảo đảm công tác an ninh, an toàn trong tổ chức Lễ tang cấpNhà nước, Lễ tang Cấp cao do Bộ Quốc phòng chủ trì theo chức năng, nhiệm vụ đượcphân công.

5. Báo Quân đội nhân dân và Trung tâm Phát thanh -Truyền hình Quân đội

Phối hợp tuyên truyền, phổ biến nội dung Thông tư;thực hiện việc đưa, đăng tin buồn; viết bài hoặc phát hành phim tài liệu vềthân thế, sự nghiệp người hy sinh, từ trần theo quy định tại Thông tư này.

Điều 30. Bộ Tổng Tham mưu

Chỉ đạo triển khai thực hiện Thông tư này; đồng thời,chỉ đạo các cơ quan thực hiện nhiệm vụ theo chức năng, như sau:

1. Cục Quân huấn

a) Quy định chi tiết nghi thức trong các hình thứctổ chức lễ tang; thứ tự các bước thực hiện trong Lễ viếng, Lễ truy điệu, Lễ đưatang và Lễ an táng (hoặc hoả táng, điện táng); tổ chức lực lượng, bảo đảmphương tiện, trang bị và đội hình xe trong các hình thức tổ chức lễ tang; quy địnhphạm vi sử dụng lực lượng nghi lễ khi đưa tang ra ngoài địa bàn thành phố Hà Nộivà Thành phố Hồ Chí Minh.

b) Phối hợp với các cơ quan, đơn vị có liên quan điềuhành các lực lượng, phương tiện phục vụ trong quá trình tổ chức Lễ tang cấp Nhànước và Lễ tang Cấp cao do Bộ Quốc phòng chủ trì.

2. Cục Quân lực

a) Chỉ đạo tổ chức lễ tang đối với các đối tượngđang công tác trong Quân đội hy sinh, từ trần thuộc thẩm quyền quản lý;

b) Nghiên cứu, đề xuất tổ chức biên chế, lực lượngphục vụ lễ tang theo quy định tại Thông tư này.

3. Đoàn Nghi lễ Quân đội và Đội nghi lễ Quân độithuộc Quân khu 7

Tổ chức lực lượng, bảo đảm phương tiện chuyên dùng;thực hiện các nghi thức, nghi lễ trong các hình thức tổ chức lễ tang theo quy địnhtại Thông tư này.

Điều 31. Tổng cục Hậu cần

Hằng năm, chỉ đạo, hướng dẫn lập dự toán và phân cấpxăng dầu hỗ trợ tổ chức lễ tang cho các cơ quan, đơn vị; thực hiện các nội dungcó liên quan theo chức năng.

Điều 32. Tổng cục Kỹ thuật

Chỉ đạo công tác bảo đảm kỹ thuật cho các phương tiệnô tô, xe máy phục vụ Lễ tang cấp Nhà nước, Lễ tang Cấp cao do Bộ Quốc phòng chủtrì và các nội dung có liên quan khác theo chức năng.

Điều 33. Cục Tài chính/BộQuốc phòng

Hằng năm, chỉ đạo các cơ quan, đơn vị lập dự toán,phân cấp kinh phí, kiểm tra, hướng dẫn sử dụng và thanh quyết toán kinh phí hỗtrợ tổ chức lễ tang theo quy định tại Thông tư này.

Điều 34. Các đơn vị trực thuộcQuân ủy Trung ương

Quán triệt, triển khai tổ chức thực hiện Thông tưnày. Hằng năm, chỉ đạo các cơ quan, đơn vị thuộc quyền lập dự toán kinh phí,xăng dầu bảo đảm cho tổ chức lễ tang và thanh quyết toán theo quy định.

Điều 35. Kinh phí, xăng dầu bảođảm

1. Kinh phí tổ chức Lễ tang cấp Nhà nước và Lễ tangCấp cao

Kinh phí tổ chức Lễ tang cấp Nhà nước và Lễ tang Cấpcao trong Quân đội quy định tại Chương II, Chương III Thông tư này thực hiệntheo Thông tư số 74/2013/TT-BTC ngày 04 tháng 6 năm 2013 của Bộ Tài chính quy địnhcác khoản chi phí và thực hiện việc cấp phát, quyết toán ngân sách Nhà nước phụcvụ Lễ Quốc tang, Lễ tang cấp Nhà nước, Lễ tang Cấp cao.

2. Kinh phí tổ chức lễ tang đối với quân nhân có cấpbậc Đại tá trở xuống đang công tác hoặc nghỉ hưu và công nhân, viên chức quốcphòng đang công tác hy sinh, từ trần thực hiện theo quy định của pháp luật vềbảo hiểm xã hội; đồng thời, được Bộ Quốc phòng hỗ trợ thêm kinh phí theoquy định hiện hành. Các cơ quan, đơn vị chủ trì tổ chức lễ tang hoặc thay mặtđơn vị Quân đội đi viếng được chi các nội dung theo chế độ quy định.

3. Hằng năm, Bộ Quốc phòng bố trí một khoản xăng dầuđể hỗ trợ cho các cơ quan, đơn vị chủ trì và tham gia tổ chức lễ tang, phù hợpvới việc phân cấp và nghi thức tổ chức lễ tang trong Quân đội.

Chương VII

ĐIỀU KHOẢN THI HÀNH

Điều 36. Hiệu lực thi hành

1. Thông tư này có hiệu lực thi hành kể từ ngày 05tháng 8 năm 2016 và thay thế Thông tư Liên tịch số 114/2005/TTLT-BQP-BNV ngày01 tháng 8 năm 2005 của Bộ Quốc phòng - Bộ Nội vụ về Hướng dẫn thực hiện tổ chứclễ tang đối với quân nhân, công nhân viên chức quốc phòng hy sinh, từ trần.

Điều 37. Trách nhiệm thi hành

1. Tổng Tham mưu trưởng, Chủ nhiệm Tổng cục Chínhtrị, chỉ huy các cơ quan, đơn vị có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Thôngtư này.

2. Quá trình tổ chức thực hiện, nếu có vướng mắc,các cơ quan, đơn vị, báo cáo về Bộ Quốc phòng (qua Cục Chính sách/Tổng cụcChính trị) để xem xét, giải quyết./.

Nơi nhận:
- Bộ trưởng, Chủ nhiệm TCCT;
- Các đ/c Thứ trưởng BQP;
- BTTM, TCCT, BTLTĐHN;
- Các đơn vị trực thuộc QUTW (59);
- Văn phòng Chính phủ, Bộ Nội vụ;
- Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch;
- Cục KTVBQPPL/Bộ Tư pháp;
- Các Cục: Quân huấn, Quân lực, Cán bộ, Tuyên huấn, Tài chính;
- Cục Chính sách (03b);
- Báo QĐND, Trung tâm Phát thanh - Truyền hình Quân đội;
- Công báo CP, Cổng TTĐTCP, Cổng TTĐTBQP;
- Vụ Pháp chế/BQP;
- Lưu: VT, NCTH; Q90.

KT. BỘ TRƯỞNG
THỨ TRƯỞNG
Trung tướng Lê Chiêm