BỘ TÀI CHÍNH
CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
Hà Nội, ngày 17 tháng 12 năm 1997

THÔNG TƯ

Hướng dẫn áp dụng mức thuế suất thuế xuất khẩu

thóc, gạo sản xuất ở các tỉnh phía Bắc

Thực hiện Điều 3, Quyết định số 856/1997-QĐ-TTg ngày 11/10/1997 của Thủ tướng Chính phủ về việc một số biện pháp cấp bách tiêu thụ lúa hàng hoá ở các tỉnh phía Bắc vụ mùa năm 1997; Bộ Tài chính hướng dẫn cụ thể như sau:

1. Kể từ ngày 11/10/1997 các tổ chức, doanh nghiệp thuộc mọi thành phần kinh tế xuất khẩu thóc hoặc gạo phía Bắc được hưởng mức thuế suất thuế xuất khẩu 0% (không phần trăm).

2. Các tổ chức, doanh nghiệp khi xuất khẩu gạo hoặc thóc sản xuất ở các tỉnh phía Bắc, khi làm thủ tục với cơ quan Hải quan nơi xuất khẩu phải xuất trình cho cơ quan Hải quan:

a. Hợp đồng ngoại có ghi rõ hàng là thóc hoặc gạo sản xuất ở các tỉnh phía Bắc;

b. Xác nhận của Uỷ ban nhân dân tỉnh, thành phố (hoặc Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn nếu được Uỷ ban nhân dân các tỉnh, thành phố uỷ quyền) về nguồn gốc thóc hoặc gạo sản xuất ở các tỉnh phía Bắc.

KT. BỘ TRƯỞNG
Thứ trưởng

(Đã ký)

Vũ Mộng Giao