BỘ TÀI CHÍNH
CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
Hà Nội, ngày 19 tháng 12 năm 1997

THÔNG TƯ

Sửa đổi, bổ sung Thông tư số 86/1997-TT-BTC ngày 26/11/1997
của Bộ Tài chính hướng dẫn nộp thuế đối với khoản phụ thu cước viễn thông tại khách sản

Thực hiện Quyết định số 477/TTg ngày 03/7/1997 của Thủ tướng Chính phủ "Về phụ thu cước viễn thông tại các khách sạn", Bộ Tài chính đã ban hành Thông tư số 86/1997-TT-BTC ngày 26/1/1997 hướng dẫn thực hiện. Để việc thực hiện đầy đủ, đúng Luật định và đúng quyết định của Thủ tướng Chính phủ, Bộ Tài chính hướng dẫn bổ sung, sửa đổi Thông tư số 86/1997-TT-BTC ngày 26/11/1997 như sau:

1. Bổ sung thêm phần căn cứ của Thông tư như sau:

"- Căn cứ Luật đầu tư nước ngoài tại Việt Nam ngày 12 tháng 11 năm 1996; Căn cứ Nghị định số 12/CP ngày 18 tháng 2 năm 1997 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành Luật Đầu tư nước ngoài tại Việt Nam."

Bổ sung thêm tiết b, điểm 2 của Thông tư như sau:

"Đối với doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài và bên nước ngoài tham gia hợp đồng hợp tác kinh doanh theo Luật đầu tư nước ngoài tại Việt Nam thuế lợi tức được nộp theo thuế suất thuế lợi tức quy định tại giấy phép đầu tư. Trường hợp giấy phép đầu tư không quy định thuế suất thuế lợi tức thì áp dụng theo qui định của Luật đầu tư nước ngoài tại Việt Nam".

2. Các hướng dẫn khác vẫn thực hiện theo qui định tại Thông tư số 86/1997/TT /BTC ngày 26/11/1997 của Bộ Tài chính.

Thông tư này có hiệu lực kể từ ngày 3/8/1997. Trong quá trình thực hiện nếu còn vướng mắc, đề nghị các đơn vị phản ánh về Bộ Tài chính để bổ sung kịp thời./.

KT. BỘ TRƯỞNG
Thứ trưởng

(Đã ký)

Lê Thị Băng Tâm