CôNG VăN

CôNG VăN

CủA Bộ THươNG MạI Số 3229 TM-XNK NGàY 14 THáNG 03 NăM 1995

Về VIệC Cụ THể HOá Và đIềU CHỉNH QUYếT địNH 96/TM-XNK

NGàY 14 THáNG 02 NăM 1995

Kính gửi: -Các Bộ, cơ quan ngang Bộ, cơ quan trực thuộc CP,

-UBNN, HĐNH các tỉnh, thành phố trực thuộc TW,

-Văn phòng TW và các Ban của Đảng,

-Văn phòng Quốc hội,

-Văn phòng Chủ tịch nước,

-Toà án Nhân dân tối cao,

-Viện kiểm sát Nhân dân tối cao,

-Cơ quan Trung ương của các đoàn thể.

Ngày 14 tháng 02 năm 1995 Bộ trưởng Bộ Thương mại đã banhành Quyết định số 96/TM-XNK công bố Danh mục hàng hoá cấm xuất khẩu, cấm nhậpkhẩu có hiệu lực từ 1/4/1995. Nay, Bộ Thương mại cụ thể hoá và điều chỉnh nhưsau:

I. Sau khi thống nhất với ngành hữu quan, Bộ Thương mại côngbố rõ về Điểm 3, Phần II, Danh mục hàng hoá cấm xuất khẩu, cấm nhập khẩu có cácloại hoá chất cấm nhập khẩu, cụ thể là:

1- Các hợp chất hydrua kim loại,

2- Các hợp chất azit,

3- Các sunphua kim loại nặng,

4- Các ô-xyt và pê-ôxyt của halogen,

5- Các halogen hữu cơ,

6- Các hợp chất hữu cơ chứa photpho,

7- Các hợp chất hữu cơ chứa S,

8- Các hợp chất hữu cơ chứa nitơ và các hợp chất nitơ hoá,

9- Các ête hữu cơ.

II. Bộ Thương mại điều chỉnh điểm 5, Phần II, Danh mục hànghoá cấm xuất khẩu, nhập khẩu như sau: bỏ chữ "nổ" sau chữ "Pháo",tức là cấm nhập khẩu tất cả các loại pháo.