THÔNG TƯ

CỦA BỘTÀI CHÍNH SỐ 37-TC/TCT NGÀY 10 THÁNG 5 NĂM 1993 HƯỚNG DẪN BỔ SUNG THÔNG TƯ SỐ25-TT/TCT NGÀY 24-3-1993
CỦA BỘ TÀI CHÍNH

Tiếp theo Thông tư số25-TC/TCT ngày 24-3-1993, hướng dẫn thi hành Quyết định số 180-TTg ngày22-12-1992 của Thủ tướng Chính phủ về việc lập quĩ chống các hành vi kinh doanhtrái pháp luật; Qua một thời gian thực hiện Bộ Tài chính đã nhận được một sốvăn bản kiến nghị của địa phương về xử lý những vướng mắc trong thông tư số 25,sau khi nghiên cứu ý kiến của địa phương Bộ Tài chính hướng dấn bổ sung nhưsau:

1. Đối tượng được thành lập quỹ:

Bổ sung đối tượng được thành lập quĩ là: kiểm lâm; trọng tàikinh tế và cơ quan thanh tra Nhà nước chuyên ngành. Các lực lượng tham gia phốihọp thanh tra, kiểm tra các hành vi kinh doanh trái phép, chống thất thu thuếđược thưởng theo đơn vị được phép trích lập quĩ thưởng.

2. Thay thế nội dung gạch đầu hàng thứ 2 điểm 2c mục III củaThông tư số 25-TC/TCT ngày 24-3-1993 bằng nội dung mới như sau:

"Cơ quan thế làm thủ tục trích lập quĩ cho đơn vị đượcphép trích lập quỹ thưởng theo tỷ lệ được qui định tại Điều 2 Quyết định180-TTg ngày 22-12-1992 của Thủ tướng Chính phủ"

3. Nộp tiền vào Ngân sách Nhà nước:

a) Thay thế nội dung gạch đầu hàng thứ 4 điểm 2c mục III củaThông tư số 25-TC/TCT ngày 24-3-1993 bằng nội dung mới như sau:

"Đồng thời cơ quan thuế làm ngay thủ tục nộp toàn bộ sốtiền còn lại: vào mục 30 đối với tiền phạt tiền bán hàng tịch thu, vào mục thuếtương ứng của số tiền thuế ẩn lậu; theo chương, khoản, hạng tương ứng của mụclục ngân sách Nhà nước".

b) Bổ sung vào cuối điểm 2d mục III của thông tư số25-TC/TCT ngày 24-3-1993 một đoạn như sau:

"Cơ quan hải quan sau khi trích quỹ phải nộp ngay sốtiền còn lại: vào mục 33 đối với tiền phạt, tiền bán hàng hoá tang vật tịch thuvào mục thuế tương ứng của số tiền thuế ẩn lậu; theo chương, khoản, hạng tươngứng của mục lục Ngân sách Nhà nước".

Đề nghị các cơ quan được phép trích lập quỹ thực hiện đúngnhững qui định tại Thông tư số 25-TC/TCT ngày 24-3-1993 của Bộ Tài chính vànhững qui định bổ sung tại Thông tư này.