Thông tư

THÔNG TƯ

LIÊN BỘSỐ 01-TT/LB NGÀY 24 THÁNG 1 NĂM 1992 HƯỚNG DẪN
CHẾ ĐỘ TRỰC ĐÊM VÀ CHẾ ĐỘ PHỤ CẤP PHẪU THUẬT
CHO CÁN BỘ CÔNG NHÂN VIÊN NGÀNH Y TẾ

Thực hiện công văn số4329 /KG ngày 11 -12 -1991 của Văn phòng Hội đồng Bộ trưởng về việc giải quyếtmột số vấn đề cấp bách về chính sách, chế độ đối với cán bộ công nhân viênngành y tế ; Liên Bộ Y tế - Tài chính - Lao động Thương binh và xã hội hướngdẫn sửa đổi mức phụ cấp thường trực và phụ cấp phẫu thuật như sau:

I. ĐỐI TƯỢNG VÀ MỨC PHỤ CẤP:

1. Phụ cấp thường trực 24 giờ/ 24 giờ (trực đêm):

1.1. Mức 3.000đ 00/ca trực: được áp dụng với cán bộ công nhânviên y tế làm ở các khoa ngoại, sản, nhi, hồi sức cấp cứu (kể cả bộ phận hồisức cấp cứu ở các khoa khác) tại các bệnh viện, viện có giường bệnh nhà hộ sinhthuộc khu vực Nhà nước quản lý.

1.2. Mức 2.500,00 đồng/ ca trực: được áp dụng cho cán bộnhân viên y tế làm ở các khoa khác ngoài các khoa nói ở điểm 1 của bệnh viện;viện có giường bệnh, viện điều dưỡng (kể cả khu điều trị, điều dưỡng thươngbệnh binh nặng và các trại điều trị, điều dưỡng các bệnh nhân nặng thuộc đốitượng cứu trợ xã hội, các phòng khám khu vực ).

1.3. Mức 2.000,00 đ/ ca trực: được áp dụng cho cán bộ côngnhân viên y tế làm ở các trạm y tế cơ sở (có giường bệnh) thuộc các đơn vị sảnxuất kinh doanh, trường học, xã, phường, thị trấn.

1.4. Học sinh, sinh viên y tế làm công tác trực đêm thuộcđối tượng nào thì được hưởng mức phụ cấp bằng 80% của đối tượng đó.

2. Phụ cấp phẫu thuật: Danh mục phân loại phẫu thuật trướcmắt thực hiện như thông tư số 21 BYT/ TT ngày 26 -7 -1981 của Bộ Y tế. Mức phụcấp được áp dụng như sau:

Đối tượng

Mức phụ cấp đồng/ca mổ

Loại I

Loại II

Loại III

1

2

3

4

- Người mổ chính, người gây mê châm tê đủ tiêu chuẩn hưởng phụ cấp như người mổ chính

- Người phụ mổ, , người gây mê châm tê đủ tiêu chuẩn phụ cấp như người mổ

- Người giúp việc ca mổ


5.000,00


2.500,00

2.000,00


4000,00


2.000,00

1.500,00


3.000,00


1.500,00

1.000,00

Đối với ca mổ đặcbiệt khó khăn phức tạp phải xử lý kỹ thuật Ch/m rất căng thẳng, thời gian dàithì Bộ Y tế hướng dẫn để giám đốc bệnh viện xem xét từng trường hợp cụ thể.

II. NGUỒN KINH PHÍ TRẢ PHỤ CẤP THƯỜNG TRỰC
VÀ PHẪU THUẬT

1. Nguồn kinh phí trước đây thuộc ngân sách cấp nào (Bộ,tỉnh, huyện, xã )nay do cấp ngân sách đó trả.

2. Đối với học sinh, sinh viên y tế trực đêm ở cơ sở y tếnào thì do kinh phí ở cơ sở đó trả.

3. Các đơn vị có nguồn thu viện phí thì được phép trích bổsung thêm cho chế độ phụ cấp trên. Nhưng không được thu thêm ngoài quy địnhchung.

III.TỔ CHỨC THỰC HIỆN

1. Thông tư này có hiệu lực kể từ ngày 1-1-1992. Bãi bỏnhững quy định về phụ cấp trực và phẫu thuật trái với thông tư này.

2. Khi tình hình giá cả biến động, Liên Bộ sẽ nghiên cứu sửađổi mức phụ cấp cho phù hợp ; đơn vị chi trả các khoản trợ cấp trên ngay trongtháng để đảm bảo bồi dưỡng kịp thời cho cán bộ công nhân viên y tế.

3. Các Sở y tế, lao động và thương binh xã hội, Tài chính -Vật giá có trách nhiệm hướng dẫn kiểm tra việc thực hiện thông tư này và báocáo kết quả về Liên Bộ.

4. Thủ trưởng các đơn vị nói ở mục I có trách nhiệm tổ chứcsắp xếp lại các ca trực đêm cho hợp lý tại đơn vị mình và thực hiện chế độthường trực theo quy định tại Quyết định số 206 -QĐ ngày 1-4 -1988 của Bộ Y tếvề chế độ chuyên môn công tác Bệnh viện.