BỘ TƯ PHÁP
--------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: / 2015/TT-BTP

Hà Nội, ngày tháng năm 2015

DỰ THẢO 3

THÔNG TƯ

QUYĐỊNH CHI TIẾT THI HÀNH MỘT SỐ ĐIỀU CỦA LUẬT HỘ TỊCH VÀ NGHỊ ĐỊNH SỐ…./ 2015/NĐ-CP NGÀY … THÁNG … NĂM 2015 CỦA CHÍNH PHỦ QUY ĐỊNH CHI TIẾT MỘT SỐĐIỀU VÀ BIỆN PHÁP THI HÀNH LUẬT HỘ TỊCH

Căn cứ Luật hộ tịch số 60/2014/QH13 ngày 20 tháng 11 năm 2014;

Căn cứ Nghị định số……/2015/NĐ-CP ngày… tháng …. năm 2015 của Chính phủ quy định chi tiết một sốđiều và biện pháp thi hành Luật hộ tịch;

Căn cứ Nghị định số 22/2013/NĐ-CP ngày 13 tháng 03 năm 2013 của Chính phủ quy định chức năng, nhiệmvụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Tư pháp;

Theo đề nghị của Cục trưởngCục Hộ tịch, quốc tịch, chứng thực;

Bộ trưởng Bộ Tư pháp ban hànhThông tư quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật hộ tịch và Nghị địnhsố …./2015/NĐ-CP ngày … tháng … năm 2015 của Chính phủ quy định chi tiết một sốđiều và biện pháp thi hành Luật hộ tịch.

Chương I

NHỮNG QUY ĐỊNH CHUNG

Điều 1. Phạm vi điều chỉnh

Thông tư này quy định chi tiết khoản 2 Điều 6,khoản 2 Điều 66 của Luật hộ tịch về việc ủy quyền đăng ký hộ tịch; điều kiện,trình tự đăng ký khai sinh, kết hôn, khai tử lưu động; ban hành, hướng dẫn sửdụng, quản lý Sổ hộ tịch, Giấy khai sinh, Giấy chứng nhận kết hôn, Trích lục hộtịch, các biểu mẫu hộ tịch khác; quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành cácquy định của Nghị định số …./2015/NĐ-CP ngày … tháng … năm 2015 của Chính phủquy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành Luật hộ tịch (sau đây gọilà Nghị định số …./2015/NĐ-CP) về: tiếp nhận yêu cầu, trả kết quả đăng ký hộtịch, trình tự, thủ tục đăng ký khai sinh cho một số trường hợp đặc biệt, đăngký lại khai sinh; đăng ký việc nhận cha, mẹ, con, giải quyết kết hợp việc nhậncha, mẹ, con và đăng ký khai sinh.

Điều 2. Ủy quyền đăng ký hộ tịch

1. Người có trách nhiệm đăng ký khai sinh, khaitử theo quy định tại Điều 15, Điều 33 của Luật hộ tịch phải trực tiếp thực hiệnviệc đăng ký khai sinh, khai tử trong thời hạn quy định. Trường hợp những ngườinày không thể trực tiếp đi đăng ký được thì có thể ủy quyền cho người khác thựchiện; việc ủy quyền tuân theo quy định tại khoản 3 Điều này.

2. Người yêu cầu đăng ký kết hôn, đăng ký lạikết hôn, đăng ký nhận cha, mẹ, con phải trực tiếp thực hiện việc đăng ký, khôngđược ủy quyền cho người khác.

3. Người yêu cầu đăng ký các việc hộ tịch kháchoặc yêu cầu cấp bản sao trích lục hộ tịch thì trực tiếp hoặc ủy quyền chongười khác thực hiện.

Trong trường hợp ủy quyền, giấy ủy quyền phảiđược chứng thực chữ ký theo quy định của pháp luật. Người được ủy quyền cótrách nhiệm thực hiện công việc được ủy quyền mà không được ủy quyền lại chongười khác.

Điều 3. Trách nhiệm tiếp nhận hồ sơ đăng kýhộ tịch

1. Khi tiếp nhận hồ sơ, người tiếp nhận có tráchnhiệm kiểm tra ngay toàn bộ hồ sơ; nếu hồ sơ chưa đầy đủ, hoàn thiện thì hướngdẫn người nộp hồ sơ bổ sung, hoàn thiện theo quy định tại khoản 2 Điều 9 củaLuật hộ tịch. Trường hợp có nhiều giấy tờ, nội dung phải bổ sung, hoàn thiệnthì người tiếp nhận phải lập thành văn bản hướng dẫn, trong đó nêu rõ loại giấytờ và quy trình bổ sung, hoàn thiện.

2. Người tiếp nhận có trách nhiệm tiếp nhậnđúng, đủ hồ sơ giấy tờ đăng ký hộ tịch theo quy định của pháp luật, không đượcyêu cầu người đăng ký hộ tịch nộp thêm bất kỳ loại giấy tờ nào khác.

Trường hợp pháp luật quy định nộp bản chụp kèmtheo bản chính để đối chiếu thì người tiếp nhận có trách nhiệm kiểm tra, đốichiếu bản chụp với bản chính và ký xác nhận, không được yêu cầu người đi đăngký hộ tịch nộp bản sao có chứng thực. Trường hợp người đi đăng ký hộ tịch nộpbản sao có chứng thực thì không được yêu cầu xuất trình bản chính để đối chiếu.

3. Trường hợp pháp luật quy định xuất trình giấytờ khi đăng ký hộ tịch, người tiếp nhận có trách nhiệm trực tiếp kiểm tra giấytờ xuất trình mà không được yêu cầu người đăng ký hộ tịch phải nộp bản sao giấytờ đó. Nếu thấy cần thiết, người tiếp nhận tự mình ghi lại thông tin hoặc chụp01 bản giấy tờ xuất trình để lưu hồ sơ.

Điều 4. Trả kết quả đăng ký hộ tịch

1. Khi trả kết quả đăng ký hộ tịch, người trảkết quả có trách nhiệm hướng dẫn người yêu cầu đăng ký hộ tịch kiểm tra lại nộidung ghi trong giấy tờ hộ tịch và Sổ hộ tịch; nếu thấy đúng, phù hợp với hồ sơthì ký vào giấy tờ hộ tịch, Sổ hộ tịch theo quy định và nhận giấy tờ hộ tịchtương ứng. Chữ ký của người yêu cầu đăng ký hộ tịch trong hồ sơ đăng ký hộtịch, giấy tờ hộ tịch và Sổ hộ tịch phải thống nhất.

Trường hợp người yêu cầu đăng ký hộ tịch khôngký được thì thực hiện việc điểm chỉ theo quy định của pháp luật về chứng thực.

2. Đối với các việc đăng ký khai sinh, đăng kýkhai tử, đăng ký kết hôn; đăng ký lại kết hôn; nhận cha, mẹ, con thì người yêucầu đăng ký hộ tịch phải trực tiếp nhận kết quả, không được ủy quyền cho ngườikhác nhận kết quả thay.

Điều 5. Từ chối yêu cầu đăng ký hộ tịch

Hồ sơ đăng kýhộ tịch sau khi đã được hướng dẫn theo quy định tại khoản 1 Điều 3 của Thông tưnày mà không được bổ sung đầy đủ, hoàn thiện theo quy định thì người tiếp nhậntừ chối tiếp nhận hồ sơ; trường hợp người đi đăng ký hộ tịch vẫn yêu cầu nộp hồsơ thì người tiếp nhận báo cáo Thủ trưởng cơ quan đăng ký hộ tịch có văn bản từchối giải quyết, trong đó nêu rõ lý do từ chối gửi cho người yêu cầu đăng ký hộtịch.

Chương II

HƯỚNG DẪN ĐĂNG KÝ MỘT SỐ VIỆC HỘ TỊCH

Mục 1. ĐĂNG KÝ KHAI SINH, GHI VÀO SỔ HỘ TỊCHVIỆC KHAI SINH ĐÃ ĐĂNG KÝ TẠI NƯỚC NGOÀI

Điều 6. Đăng ký khai sinh cho trẻ sinh ra ởnước ngoài, chưa được đăng ký khai sinh, về cư trú tại Việt Nam

Việc đăng kýkhai sinh cho trẻ sinh ra ở nước ngoài mà chưa được đăng ký khai sinh, có chahoặc mẹ là công dân Việt Nam hoặc cha và mẹ đều là công dân Việt Nam, về cư trútại Việt Nam được thực hiện theo quy định tại Điều 28 của Nghị định số…./2015/NĐ-CP và hướng dẫn sau đây:

1. Người yêucầu đăng ký khai sinh có trách nhiệm xuất trình với cơ quan đăng ký hộ tịchgiấy tờ để chứng minh việc trẻ đã nhập cảnh, đang cư trú tại Việt Nam và cácgiấy tờ liên quan khác của trẻ; trường hợp trẻ không có bất kỳ giấy tờ gì thìthực hiện tương tự thủ tục đăng ký khai sinh cho trẻ bị bỏ rơi theo quy địnhtại Điều 13 của Nghị định số …./2015/NĐ-CP.

2. Trường hợptrẻ đã có thông tin cá nhân trên các giấy tờ quy định tại khoản 1 Điều này vàcha, mẹ của trẻ không có yêu cầu thay đổi họ, chữ đệm, tên của trẻ thì họ, chữđệm, tên, ngày, tháng, năm sinh, quốc tịch của trẻ được xác định thống nhấttheo các giấy tờ này.

3. Trường hợpcha, mẹ của trẻ có yêu cầu thay đổi thì họ, chữ đệm, tên hoặc thông tincủa trẻ trên các giấy tờ kèm theo không đầy đủ, không thống nhất thì xác địnhthông tin trẻ trên cơ sở Tờ khai đăng ký khai sinh.

4. Việc xácđịnh quốc tịch Việt Nam của trẻ để ghi vào Giấy khai sinh tuân theo quy địnhcủa pháp luật về quốc tịch.

Điều 7. Ghivào sổ hộ tịch việc khai sinh của trẻ đã được đăng ký ở nước ngoài

1. Trường hợptrẻ sinh ra ở nước ngoài đã được đăng ký khai sinh tại cơ quan có thẩm quyềnnước ngoài mà cha mẹ đều là công dân Việt Nam, về cư trú tại Việt Nam, nhưngtrong Giấy khai sinh ghi trẻ có quốc tịch nước ngoài, thì không thực hiện thủtục ghi vào Sổ hộ tịch việc khai sinh theo quy định tại Mục 6 Chương III củaLuật hộ tịch. Trường hợp này phải thực hiện thủ tục đăng ký khai sinh cho trẻtheo quy định tại Mục 1 Chương III của Luật hộ tịch; nội dung khai sinh đượcxác định theo quy định tại khoản 1 Điều 14 của Luật hộ tịch và khoản 1 Điều 4của Nghị định số …./2015/NĐ-CP. Giấy khai sinh do cơ quan có thẩm quyền nướcngoài cấp được sử dụng làm cơ sở để xác định họ tên (tiếng Việt), ngày, tháng,năm sinh, nơi sinh của trẻ; quốc tịch của trẻ là quốc tịch Việt Nam và phảiđược ghi rõ trong Giấy khai sinh, Sổ đăng ký khai sinh.

2. Trường hợptrẻ sinh ra ở nước ngoài đã được đăng ký khai sinh tại cơ quan có thẩm quyềnnước ngoài mà chỉ có cha hoặc mẹ là công dân Việt Nam, còn người kia là côngdân nước ngoài, về cư trú tại Việt Nam, nếu có yêu cầu ghi vào Sổ hộ tịch việckhai sinh thì tùy từng trường hợp được giải quyết như sau:

a) Nếu trongGiấy khai sinh do cơ quan có thẩm quyền nước ngoài cấp có ghi quốc tịch của trẻlà quốc tịch Việt Nam, thì Ủy ban nhân dân huyện, quận, thị xã, thành phố thuộctỉnh (sau đây gọi là Ủy ban nhân dân cấp huyện) thực hiện ghi vào Sổ hộ tịchviệc khai sinh theo quy định tại Mục 6 Chương III của Luật hộ tịch và cấp bảnsao Trích lục khai sinh cho trẻ.

b) Nếu trongGiấy khai sinh do cơ quan có thẩm quyền nước ngoài cấp và giấy tờ liên quan củatrẻ không ghi quốc tịch của trẻ mà cha, mẹ có văn bản thỏa thuận lựa chọn quốctịch Việt Nam cho con hoặc cha, mẹ không thỏa thuận được thì Ủy ban nhân dâncấp huyện thực hiện ghi vào Sổ hộ tịch việc khai sinh theo quy định tại Mục 6Chương III của Luật hộ tịch và cấp bản sao Trích lục khai sinh cho trẻ, trongđó ghi quốc tịch của trẻ là Việt Nam.

c) Nếu trongGiấy khai sinh do cơ quan có thẩm quyền nước ngoài cấp có ghi quốc tịch của trẻem là quốc tịch nước ngoài thì Ủy ban nhân dân cấp huyện từ chối yêu cầu ghivào Sổ hộ tịch việc khai sinh.

Điều 8. Đăng ký khai sinh cho người đã có hồsơ, giấy tờ cá nhân

1. Người yêu cầu đăng ký khai sinh là công dânViệt Nam cư trú trong nước mà trước đây chưa đăng ký khai sinh hoặc không xácđịnh được cơ quan đăng ký khai sinh trước đây nhưng đang có hồ sơ, giấy tờ cánhân như giấy tờ tùy thân theo quy định tại khoản 1 Điều 2 Nghị định số…/2015/NĐ-CP, Sổ Hộ khẩu hoặc Sổ/Thẻ tạm trú; Lý lịch cán bộ, công chức, ngườilao động, Lý lịch Đảng viên, Sổ bảo hiểm xã hội, Thẻ Bảo hiểm y tế hoặc giấy tờkhác do cơ quan nhà nước có thẩm quyền cấp cho người đó, không bị tẩy xóa, sửachữa thì Ủy ban nhân dân xã, phường, thị trấn (sau đây gọi là Ủy ban nhân dâncấp xã) nơi người đó cư trú thực hiện việc đăng ký khai sinh.

2. Người yêu cầu đăng ký khai sinh là người ViệtNam định cư ở nước ngoài mà trước đây sinh ra tại Việt Nam nhưng chưa đăng kýkhai sinh hoặc không xác định được cơ quan đăng ký khai sinh trước đây tại ViệtNam nhưng đang có hồ sơ, giấy tờ cá nhân như quy định tại khoản 1 Điều này vàchứng minh được đã sinh ra tại Việt Nam thì Ủy ban nhân dân cấp huyện nơi cưtrú trước khi xuất cảnh của người đó thực hiện việc đăng ký khai sinh.

3. Trình tự, thủ tục đăng ký việc khai sinh quyđịnh tại khoản 1 và khoản 2 Điều này được vận dụng tương tự theo quy định tạiĐiều 25 của Nghị định số …/2015/NĐ-CP.

4. Cơ quan đăng ký hộ tịch có trách nhiệm kiểmtra, xác minh yêu cầu đăng ký khai sinh và chỉ giải quyết nếu kết quả kiểm tra,xác minh không có vướng mắc, người có yêu cầu chưa được đăng ký khai sinh tạicơ quan có thẩm quyền của Việt Nam trước đây.

Nếu kết quả kiểm tra, xác minh cho thấy Sổ đăngký khai sinh có nội dung khai sinh của người đó vẫn còn được lưu giữ tại cơquan đăng ký hộ tịch thì từ chối giải quyết.

Điều 9. Giấy tờ, tài liệu là cơ sở đăng kýlại khai sinh

Giấy tờ, tài liệu là cơ sở đăng ký lại khai sinhtheo quy định tại Điều 25 của Nghị định số …/2015/NĐ-CP được xác định như sau:

1. Bản sao Giấy khai sinh do cơ quan có thẩmquyền của Việt Nam cấp, công chứng, chứng thực hợp lệ, bao gồm cả bản chínhhoặc bản sao giấy tờ có giá trị thay thế Giấy khai sinh được cấp trước năm 1945ở miền Bắc và trước năm 1975 ở miền Nam.

2. Trường hợp người yêu cầu đăng ký lại khaisinh không phải là cán bộ, công chức, viên chức, người đang công tác trong lựclượng vũ trang và không có bản sao Giấy khai sinh theo quy định tại Khoản 1Điều này, nhưng có các giấy tờ sau đây do cơ quan có thẩm quyền của Việt Namcấp thì có trách nhiệm xuất trình tất cả các giấy tờ này:

a) Giấy chứng minh nhân dân, Thẻ căn cước côngdân hoặc Hộ chiếu;

b) Sổ hộ khẩu, Sổ tạm trú, Thẻ tạm trú, giấy tờchứng minh về nơi cư trú;

c) Văn bằng, giấy chứng nhận tốt nghiệp các cấphọc phổ thông, đại học, sau đại học;

d) Giấy phép lái xe;

đ) Giấy tờ khác có thông tin cá nhân, có xácnhận của cơ quan nhà nước có thẩm quyền.

Trường hợp nội dung các giấy tờ, tài liệu nêutrên không thống nhất về thông tin hộ tịch của người yêu cầu đăng ký lại khaisinh thì căn cứ vào giấy tờ được cấp sớm nhất để đăng ký lại khai sinh.

3. Trường hợp người yêu cầu đăng ký lại khaisinh là cán bộ, công chức, viên chức, người đang công tác trong lực lượng vũtrang thì không áp dụng quy định tại Điều này.

4. Trường hợp một người có những giấy tờ theoquy định tại khoản 2 Điều này mà cố tình không xuất trình đầy đủ cho cơ quanđăng ký hộ tịch thì người tiếp nhận từ chối tiếp nhận hồ sơ theo quy định tạiĐiều 5 của Thông tư này.

5. Nếu việc đăng ký lại khai sinh vi phạm quyđịnh tại khoản 1 Điều 4, Điều 23, Điều 24, Điều 25 của Nghị định số…/ 2005/NĐ-CP và quy định tại Điều này thì không việc đăng ký lại khai sinhkhông có giá trị pháp lý, Giấy khai sinh phải được thu hồi, hủy bỏ. Người yêucầu đăng ký khai sinh tùy theo mức độ vi phạm sẽ bị xử lý theo quy định phápluật.

Điều 10. Xác định nội dung đăng ký lại khaisinh

1. Nội dung đăng ký lại khai sinh đối với trườnghợp có bản sao giấy khai sinh theo quy định tại khoản 4 Điều 25 của Nghị địnhsố …/2015/NĐ-CP được xác định theo bản sao giấy khai sinh đó. Trường hợp thôngtin về cha mẹ trong bản sao giấy khai sinh trước đây của người đó không thốngnhất với thông tin trong giấy tờ hiện nay của cha mẹ thì ghi theo giấy tờ hiệnnay.

Trường hợp cha mẹ đã có sự thay đổi về quốc tịchthì vẫn ghi quốc tịch của cha mẹ tại thời điểm đăng ký khai sinh trước đây;tình trạng quốc tịch hiện tại được ghi vào phần ghi chú của Giấy khai sinh vàSổ đăng ký khai sinh.

Ví dụ: trong bản sao Giấy khai sinh của NguyễnVăn A cấp năm 1975 ghi họ tên cha là Nguyễn Văn B, 25 tuổi, quốc tịch Việt Nam. Nhưng hiện nay người cha đã thôi quốc tịch Việt Nam, nhập quốc tịch Đức, thay đổi họ tênlà Nguyen Henry, thì khi đăng ký lại khai sinh cho Nguyễn Văn A, phần khai vềngười cha trong giấy khai sinh ghi như sau:

“Họ tên cha: Nguyen Henry, năm sinh 1950, quốctịch Việt Nam”

Phần Ghi chú tại mặt sau của Giấy khai sinh ghirõ: Quốc tịch hiện nay của người cha: Đức.

2. Nội dung đăng ký lại khai sinh đối với trườnghợp có giấy tờ theo quy định tại khoản 2 Điều 9 của Thông tư này được xác định theogiấy tờ dùng làm cơ sở để đăng ký lại khai sinh.

3. Nội dung đăng ký lại khai sinh đối với trườnghợp quy định tại khoản 3 Điều 9 của Thông tư này (gồm họ, chữđệm, tên; giới tính; ngày, tháng, năm sinh; dân tộc; quốc tịch; quê quán; quanhệ cha con, mẹ con) được xác định theo hồ sơ cán bộ, côngchức, viên chức được lập chính thức hợp lệ đầu tiên của người đó và có xác nhậncủa Thủ trưởng cơ quan, đơn vị đang quản lý hồ sơ đó.

4. Tại thời điểm đăng ký lại khai sinh, nếu địadanh hành chính đã có sự thay đổi so với địa danh trong bản sao giấy khai sinhthì xác định và ghi như sau:

a) Nơi sinh vẫn được ghi theo bản sao giấy khaisinh trước đây (giữ nguyên tên địa danh cũ) tại thời điểm sinh;

b) Quê quán được ghi theo tên các cấp hành chínhhiện tại. Ví dụ trong bản sao giấy khai sinh trước đây ghi: “Quê quán: VĩnhThịnh, Vĩnh Lạc, Vĩnh Phú”, thì trong giấy khai sinh mới được cấp khi đăng kýlại phải ghi: “Quê quán: Vĩnh Thịnh, Vĩnh Tường, Vĩnh Phúc” (do huyện Vĩnh Lạcđã tách thành Vĩnh Tường và Yên Lạc; tỉnh Vĩnh Phú đã tách thành Vĩnh Phúc vàPhú Thọ).

Mục 2. ĐĂNG KÝ VIỆC NHẬN CHA, MẸ, CON

Điều 11. Giấy tờ, tài liệu chứng minh quan hệcha, mẹ, con

Theo quy định tại khoản 1 Điều 25 và khoản 1Điều 44 của Luật hộ tịch, tùy từng trường hợp, chứng cứ để chứng minh quan hệcha, mẹ, con là:

1. Văn bản, giấy tờ, tài liệu của cơ quan y tế,cơ quan giám định hoặc cơ quan khác có thẩm quyền ở trong nước hoặc nước ngoàixác nhận hoặc có giá trị chứng minh về quan hệ cha con, quan hệ mẹ con hoặcquan hệ cha, mẹ, con.

2. Trường hợp không có văn bản, giấy tờ, tàiliệu quy định tại khoản 1 Điều này, nhưng có thư từ, phim ảnh, băng, đĩa, đồdùng, vật dụng khác thể hiện mối quan hệ cha con, mẹ con, cha mẹ và con, cùngvới văn bản cam kết của cha mẹ, có sự chứng kiến hoặc thừa nhận của những ngườithân thích, bạn bè về việc trẻ đó là con chung của cha mẹ, thì cũng được coi làcơ sở để giải quyết.

Điều 12. Kết hợp giải quyết việc đăng ký nhậncha, con và đăng ký khai sinh

Khi đăng ký khai sinh cho trẻ mà có người yêucầu đăng ký nhận cha, mẹ, con thì cơ quan đăng ký hộ tịch kết hợp giải quyếtthủ tục đăng ký khai sinh và thủ tục nhận cha, mẹ, con như sau:

1. Hồ sơ gồm có:

a) Giấy chứng sinh hoặc giấy tờthay Giấy chứng sinh theo quy định tại khoản 1 Điều 16 của Luật hộ tịch;

b) Tờ khai đăng ký khai sinh vànhận cha, mẹ, con theo mẫu quy định;

c) Giấy tờ, tài liệu chứng minh quan hệ cha, mẹ,con theo quy định tại Điều 10 của Thông tư này.

2. Một bên hoặc cả hai bên yêu cầu phải trựctiếp nộp hồ sơ tại cơ quan đăng ký hộ tịch. Cơ quan tiếp nhận hồ sơ là cơ quancó thẩm quyền đăng ký khai sinh theo quy định tại Điều 13 của Luật hộ tịch nếuthuộc thẩm quyền đăng ký của Ủy ban nhân dân cấp xã hoặc Điều 35 của Luật hộtịch nếu nếu thuộc thẩm quyền đăng ký của Ủy ban nhân dân cấp huyện.

3. Trường hợp đăng ký khai sinh và nhận cha, mẹ,con thuộc thẩm quyền của Ủy ban nhân dân cấp xã thì trình tự, thủ tục giảiquyết được thực hiện đồng thời theo các quy định tại Điều 16 và Điều 25 củaLuật hộ tịch; nếu thuộc thẩm quyền của Ủy ban nhân dân cấp huyện thì trình tự,thủ tục giải quyết được thực hiện đồng thời theo các quy định tại Điều 36 vàĐiều 44 của Luật hộ tịch.

Nội dung khai sinh được thực hiện theo quy địnhtại Điều 4 của Nghị định số …./2015/NĐ-CP. Sau khi ghi vào Sổ hộ tịch việc đăngký khai sinh và nhận cha, mẹ, con, công chức làm công tác hộ tịch cấp Giấy khaisinh và Trích lục về việc nhận cha, mẹ, con cho người yêu cầu.

Điều 13. Hướng dẫn đăng ký nhận cha, mẹ, controng một số trường hợp đặc biệt

1. Trường hợp cha, mẹ của trẻ chung sống vớinhau như vợ chồng nhưng không đăng ký kết hôn, vào thời điểm yêu cầu mà ngườicon sống với cha, còn người mẹ không liên hệ được hoặc không xác định được địachỉ thì khi người cha làm thủ tục nhận con không cần có ý kiến của người mẹtrong Tờ khai đăng ký nhận cha, mẹ, con.

2. Trường hợp người con được sinh ra trước thờiđiểm cha, mẹ xác lập quan hệ hôn nhân nhưng sau khi cha mẹ đăng ký kết hôn vàcùng thừa nhận con thì không phải làm thủ tục đăng ký nhận con, chỉ cần làm thủtục bổ sung hộ tịch để ghi thông tin về người cha trong Giấy khai sinh và Sổđăng ký khai sinh của người con. Đối với trường hợp này phải nộp bổ sung vănbản của cha mẹ cùng thừa nhận con chung.

Mục 3. ĐĂNG KÝ KHAI SINH, KHAI TỬ, KẾT HÔNLƯU ĐỘNG

Điều 14. Các trường hợp đăng ký khai sinh,khai tử, kết hôn lưu động

1. Trường hợp trẻ sinh ra mà cha mẹ bịkhuyết tật, ốm bệnh không thể đi đăng ký khai sinh cho trẻ; cha mẹ bịbắt, tạm giam hoặc đang thi hành án phạt tù mà không còn ông bà nội,ngoại và người thân thích khác hoặc những người này không có điều kiện đi đăngký khai sinh cho trẻ thì Ủy ban nhân dân cấp xã tiến hành đăng ký khai sinh lưuđộng.

Trường hợp người chết không có người thân thíchhoặc người thân thích không sống cùng tại địa phương, thuộc diện già, yếu,khuyết tật mà không thể đi khai tử được thì Ủy ban nhân dân cấp xã tiến hànhđăng ký khai tử lưu động.

Trường hợp đăng ký kết hôn mà hai bên nam, nữcùng thường trú trên địa bàn cấp xã mà một hoặc cả hai bên nam, nữ bị khuyếttật, bị ốm bệnh không thể đi đăng ký kết hôn thì Ủy ban nhân dân cấp xã tiếnhành đăng ký kết hôn lưu động.

2. Ngoài các trường hợp quy định tại khoản 1Điều này, căn cứ tình hình cụ thể tại địa phương có điều kiện đi lại khó khănhoặc vì lý do bất khả kháng khác mà người dân không thể trực tiếp đi đăng kýkhai sinh, khai tử, kết hôn thì Ủy ban nhân dân cấp xã tiến hành đăng ký hộtịch lưu động.

3. Căn cứ điều kiện kinh tế - xã hội và tìnhhình cụ thể của địa phương, Ủy ban nhân dân cấp xã quyết định bố trí thời gian,kinh phí để tổ chức các hình thức đăng ký lưu động phù hợp, bảo đảm quyền củangười dân được đăng ký khai sinh, kết hôn, khai tử theo quy định của pháp luật.

Điều 15. Thủ tục đăng ký khai sinh, khai tửlưu động

1. Công chức tư pháp – hộ tịch cấp xã được giaonhiệm vụ đăng ký khai sinh, khai tử lưu động có trách nhiệm chuẩn bị đầy đủ cácloại mẫu giấy tờ và điều kiện cần thiết để thực hiện đăng ký lưu động; hướngdẫn hoặc giúp người dân điền đầy đủ thông tin trong Tờ khai; kiểm tra các giấytờ làm cơ sở cho việc đăng ký khai sinh, khai tử theo quy định của Luật hộtịch, Nghị định số …./2015/NĐ-CP và Thông tư này; viết Phiếu tiếp nhận hồ sơ vàhẹn thời gian trả kết quả cho người có yêu cầu. Thời hạn trả kết quả đăng kýkhai sinh, khai tử lưu động không quá 5 ngày làm việc kể từ ngày tiếp nhận.

Trường hợp người yêu cầu không có giấy chứngsinh, giấy báo tử hoặc văn bản xác nhận của người làm chứng theo quy định thìcông chức tư pháp – hộ tịch hướng dẫn người yêu cầu làm văn bản cam đoan vềviệc sinh, việc tử.

Trường hợp người yêu cầu không biết chữ thì côngchức tư pháp – hộ tịch giúp họ ghi Tờ khai và hoàn thiện các giấy tờ cần thiếtkhác, sau đó đọc cho họ nghe lại nội dung và yêu cầu điểm chỉ vào Tờ khai.

2. Trong thời hạn 02 ngày làm việc, kể từ ngàyhoàn tất việc khai hồ sơ, giấy tờ quy định tại khoản 1 Điều này, công chức Tưpháp - hộ tịch trình Chủ tịch Ủy ban nhân dân cấp xã ký Giấy khai sinh, Giấychứng tử và ghi nội dung khai sinh, khai tử vào Sổ hộ tịch tương ứng; riêng mụcký tên của người yêu cầu khai sinh, khai tử trong Sổ hộ tịch tạm thời để trống.

3. Trong thời hạn trả kết quả ghi trong Phiếutiếp nhận hồ sơ theo quy định tại khoản 1 Điều này, công chức tư pháp – hộ tịchcó trách nhiệm trả Giấy khai sinh, Giấy chứng tử cho người được đăng ký lưu độngvà yêu cầu họ ký tên hoặc điểm chỉ vào Sổ hộ tịch. Tại mục ghi chú trong sổphải ghi rõ “Đăng ký lưu động”.

Điều 16. Thủ tục đăng ký kết hôn lưu động

Thủ tục đăng ký kết hôn lưu động được thực hiệntương tự như quy định tại Điều 14 của Thông tư này và quy định sau đây:

1. Sau khi hoàn tất việc khai hồ sơ, giấy tờ,công chức tư pháp – hộ tịch viết Phiếu tiếp nhận hồ sơ và hẹn thời gian trả kếtquả cho người có yêu cầu.

2. Trong thời hạn 05 ngày làm việc, công chức tưpháp – hộ tịch có trách nhiệm kiểm tra, xác minh về tình trạng hôn nhân của haibên nam, nữ; nếu xét thấy các bên có đủ điều kiện kết hôn theo quy định củaLuật hôn nhân và gia đình, công chức tư pháp – hộ tịch trình Chủ tịch Ủy bannhân dân cấp xã ký Giấy chứng nhận kết hôn, sau đó tiến hành trao Giấy chứngnhận kết hôn, hướng dẫn vợ chồng ký, ghi rõ họ, chữ đệm, tên hoặc điểm chỉ vàoSổ đăng ký kết hôn và Giấy chứng nhận kết hôn tại nơi đăng ký lưu động.

Chương III

MẪU GIẤY TỜ, SỔ HỘ TỊCH; HƯỚNG DẪN QUẢN LÝ, SỬ DỤNGMẪU GIẤY TỜ, SỔ HỘ TỊCH

Mục 1. MẪU GIẤY TỜ, SỔ HỘ TỊCH

Điều 17. Ban hành mẫu giấy tờ, sổ hộ tịch

1. Ban hành kèm theo Thông tư này:

a) Danh mục giấy tờ hộ tịch do Bộ Tư pháp trựctiếp in và phát hành (Phụ lục 1);

b) Danh mục các Trích lục hộ tịch, bản sao Tríchlục hộ tịch (Phụ lục 3) và Danh mục các Tờ khai đăng ký việc hộ tịch (Phụ lục5) được công bố trên Cổng thông tin điện tử của Bộ Tư pháp.

c) Danh mục Sổ hộ tịch do Bộ Tư pháp in và pháthành (Phụ lục 2);

d) Danhmục Sổ hộ tịch được công bố trên Cổng thông tin điện tử, do các cơ quanđăng ký hộ tịch tự in, sử dụng (Phụ lục 4).

2.Tiêu chuẩn về nội dung, kích thước, chi tiết kỹ thuật (bao gồm quyđịnh chi tiết về: cỡ chữ, kiểu chữ, khoảng cách, màu sắc, loại giấy, sốtrang, ký hiệu) của từng loại biểu mẫu giấy tờ, sổ hộ tịch được mô tả cụ thểtrong các Phụ lục ban hành kèm theo Thông tư này.

Điều 18. Thẩm quyền in, phát hành mẫu giấytờ, Sổ hộ tịch

1. Giấy khai sinh, Giấy chứng nhận kết hôn; Sổđăng ký khai sinh, Sổ đăng ký kết hôn, Sổ đăng ký khai tử do Bộ Tư pháp trựctiếp in, thống nhất phát hành trên toàn quốc.

2.Các Trích lục hộ tịch, bản sao Trích lục hộ tịch, Tờ khai đăng ký việc hộ tịch được đăng tải trên Cổng thông tinđiện tử Bộ Tư pháp (www.moj.gov.vn).

Người yêu cầu đăng ký hộ tịch tự truy cập trênCổng thông tin điện tử của Bộ Tư pháp để in và sử dụng các mẫu Tờ khai khi yêucầu đăng ký các loại việc hộ tịch tương ứng.

Cơ quan đăng ký hộ tịch truy cập trên Cổng thôngtin điện tử của Bộ Tư pháp để in và sử dụng các mẫu giấy tờ hộ tịch; in và phátmiễn phí mẫu Tờ khai đăng ký các loại việc hộ tịch cho người dân khi có yêu cầuđăng ký hộ tịch.

3. Đối với các Sổ hộ tịch (theo Phụ lục 4) khôngdo Bộ Tư pháp in, phát hành, Sở Tư pháp các tỉnh, thành phố trực thuộc Trungương căn cứ theo mẫu và mô tả chi tiết tại Phụ lục kèm theo Thông tư này tự invà phát hành thống nhất cho các cơ quan đăng ký hộ tịch trên địa bàn sử dụngthống nhất.

Trường hợp Sở Tư pháp không thực hiện in, pháthành thì các cơ quan đăng ký hộ tịch chủ động in, sử dụng sổ hộ tịch theo đúngmẫu đã công bố.

Mục 2. HƯỚNG DẪN CÁCH GHI SỔ, GIẤY TỜ HỘ TỊCH

Điều 19. Nguyên tắc ghi sổ, giấy tờ hộ tịch

1. Khi đăng ký hộ tịch, công chức tư pháp - hộtịch cấp xã, công chức làm công tác hộ tịch của Phòng Tư pháp, viên chức ngoạigiao, lãnh sự (sau đây gọi chung là người thực hiện) phải tự mình ghi vào sổ,giấy tờ hộ tịch. Nội dung ghi phải chính xác; chữ viết phải rõ ràng, đủ nét,không viết tắt, không tẩy xóa; viết cùng một loại mực tốt, màu đen. Trongtrường hợp ứng dụng công nghệ thông tin để in giấy tờ hộ tịch trên máy thì giấytờ hộ tịch phải được in bằng mực tốt, màu đen, không bị nhòe, mất nét hoặc phaimàu.

2. Sổ hộ tịch phải viết liên tiếp theo thứ tựtừng trang, không được bỏ trống, phải đóng dấu giáp lai từ trang đầu đến trangcuối sổ.

3. Số đăng ký trong năm phải được ghi liên tụctừ số 01 đến hết năm; trong trường hợp chưa hết năm mà sử dụng sang sổ khác,thì phải lấy tiếp số thứ tự cuối cùng của sổ trước, không được ghi lại từ số 01.

4. Số ghi trong giấy tờ hộ tịch là số ghi tạiđầu trang sổ hộ tịch về việc đăng ký hộ tịch của mỗi cá nhân

5. Việc ghi các cột mục trong sổ, giấy tờ hộtịch phải ghi theo đúng hướng dẫn sử dụng trong sổ hộ tịch và Thông tư này.

6. Trường hợp nội dung đăng ký hộ tịch chưa xácđịnh được thì để trống, không được gạch chéo.

Điều 20. Cách ghi tên địa danh hành chínhtrong các giấy tờ hộ tịch, sổ hộ tịch khi có sự thay đổi về địa danh hành chính

Khi có sự thay đổi về địa danh hành chính, thìphần ghi về địa danh hành chính trong các giấy tờ hộ tịch, sổ hộ tịch được thựchiện như sau:

1. Khi đăng ký sự kiện hộ tịch mà không có quyđịnh khác về ghi địa danh hành chính thì phần ghi về địa danh hành chính trongcác giấy tờ hộ tịch và sổ hộ tịch được ghi theo địa danh hành chính tại thờiđiểm đăng ký.

2. Khi cấp bản sao trích lục hộ tịch, phần ghivề địa danh hành chính trong trích lục hộ tịch (kể cả góc trái, phía trên vànội dung của trích lục hộ tịch) phải được ghi theo địa danh hành chính đã ghitrong sổ hộ tịch.

Điều 21. Cách ghi trong Giấy khai sinh, Sổđăng ký khai sinh

1. Họ, chữ đệm và tên của người được khai sinhphải viết bằng chữ in hoa, có dấu.

2. Ngày, tháng, năm sinh của người được khaisinh phải viết cả bằng số và bằng chữ.

3. Nơi sinh:

a) Trường hợp trẻ sinh tại bệnh viện, nhà hộsinh, trạm y tế cấp xã, cơ sở khám bệnh, chữa bệnh thì ghi tên bệnh viện,nhà hộ sinh, cơ sở khám bệnh, chữa bệnh, trạm y tế và địa danh hành chính nơitrẻ sinh ra.

Vídụ: Bệnh viện đa khoa Đức Giang, quận LongBiên, thành phố Hà Nội

Trạm y tế xã Đình Bảng, huyện Từ Sơn, tỉnh BắcNinh.

b) Trường hợp trẻ sinh ra ngoài các địa điểm nêutại điểm a khoản này, bao gồm cả trường hợp sinh ra tại nhà, đẻ rơi trên phươngtiện giao thông, trên đường thì ghi địa danh của 03 cấp hành chính (xã,huyện, tỉnh) nơi trẻ sinh ra.

Vídụ: - xã Đình Bảng, huyện Từ Sơn, tỉnh BắcNinh.

- phường Điện Biên, quận Ba Đình, thành phố HàNội.

c) Trường hợp trẻ được sinh ra ở nước ngoài, thìnơi sinh được ghi theo tên thành phố, tên nước, nơi trẻ đó được sinh ra. Trườnghợp trẻ sinh ra tại quốc gia liên bang thì ghi tên thành phố, tên tiểu bang vàtên quốc gia.

Ví dụ: - Paris, Cộng hòa Pháp

- London, Vương quốc Anh

- Los Angeles, tiểu bang California, Hoa Kỳ

4. Mục “Nơi cư trú” được ghi như sau:

a) Trường hợp công dân Việt Nam cư trú ở trong nước thì ghi theo nơi đăng ký thường trú; trong trường hợp không có nơiđăng ký thường trú, thì ghi theo nơi đăng ký tạm trú.

b) Trường hợp công dân Việt Nam cư trú ở nước ngoài, thì ghi theo địa chỉ thường trú hoặc tạm trú ở nước ngoài.

Việc ghi nơi cư trú theo hướng dẫn tại Khoản nàycũng được áp dụng đối với việc ghi nơi cư trú trong sổ hộ tịch và giấy tờ hộtịch khác.

5. Mục “Giấy tờ tùy thân” của người đi đăng kýkhai sinh ghi rõ: tên loại giấy tờ, số, cơ quan cấp, ngày cấp giấy tờ đó. Giấytờ tùy thân bao gồm các loại giấy tờ theo quy định tại khoản 1 Điều 2 Nghị địnhsố …/2015/NĐ-CP.

Ví dụ: - Giấy CMND số 030946299, cấp ngày 01/01/2011

- Hộ chiếu số B234567, cấp ngày 14/02/2012

- Thẻ căn cước công dân số 013623458999, cấpngày 01/6/2016

- Bằng lái xe số AP339570 cấp ngày03/9/2010.

6. Mục “Nơi đăng ký khai sinh” ghi tên cơ quanđăng ký như sau:

- Trường hợp đăng ký khai sinh thuộc thẩm quyềncủa Ủy ban nhân dân cấp xã thì phải ghi đủ 03 cấp hành chính (xã, huyện, tỉnh);

Ví dụ: UBND xã Đại Hợp, huyện Kiến Thụy, thành phố HảiPhòng

- Trường hợp đăng ký khai sinh thuộc thẩm quyền của Ủyban nhân dân cấp huyện thì phải ghi đủ 02 cấp hành chính (huyện, tỉnh);

Ví dụ: UBND huyện Kiến Thụy, thành phố Hải Phòng

- Trường hợp đăng ký khai sinh thuộc thẩm quyềncủa Cơ quan đại diện ngoại giao, cơ quan đại diện lãnh sự của Việt Nam ở nướcngoài (sau đây gọi là Cơ quan đại diện) thì ghi tên của Cơ quan đại diện.

Ví dụ: Đại sứ quán Việt Nam tại CHLB Đức.

Tổng lãnh sự quán Việt Nam tại Osaka, Nhật Bản

Việc ghi tên cơ quan đăng ký theo hướng dẫn tạiKhoản này cũng được áp dụng khi ghi tên cơ quan đăng ký trong sổ hộ tịch vàgiấy tờ hộ tịch khác.

Điều 22. Cách ghi trong Giấy chứng nhận kếthôn

1. Họ, chữ đệm, tên chồng, họ, chữ đệm, tênvợ phải viết bằng chữ in hoa, có dấu.

2. Mục “Giấy tờ tùy thân” của vợ, chồng ghi theohướng dẫn tại khoản 5, Điều 19 của Thông tư này.

3. Ngày, tháng, năm xác lập quan hệ hôn nhân làngày, tháng, năm ghi vào sổ việc kết hôn.

Trường hợp đăng ký lại kết hôn hoặc thực hiện lại việcđăng ký kết hôn do việc đăng ký kết hôn trước đây không đúng thẩm quyền theoquy định của Điều 13 của Luật hôn nhân và gia đình thì ghi ngày, tháng, nămđăng ký kết hôn trước đây. Trường hợp đăng ký lại kết hôn mà không xác địnhđược ngày đăng ký kết hôn thì ghi ngày đầu tiên của tháng và năm đăng ký kếthôn, trường hợp không xác định được ngày, tháng đăng ký kết hôn thì ghi ngày 01tháng 01 của năm đó.

Trường hợp quan hệ hôn nhân được công nhận bởiTòa án theo quy định tại Điều 11 của Luật Hôn nhân và gia đình thì ghi ngày,tháng, năm quan hệ hôn nhân được công nhận trong Quyết định đã có hiệu lực phápluật của Tòa án.

4. Mục “Ghi chú”, tùy từng trường hợp phải ghirõ: “Đăng ký lại theo quy định của Điều 13 Luật hôn nhân và gia đình” hoặc“Đăng ký lại” hoặc “Công nhận quan hệ hôn nhân theo Quyết định của Tòa án”.

Điều 23.Cách ghi Trích lục khai tử

1. Họ̣, chữđệm, tên người chết phải viết bằng chữ in hoa, có dấu.

2. Mục “Giấy tờ tùy thân” của người chết và người đi khai tửghi theo hướng dẫn tại khoản 5, Điều 19 của Thông tư này.

3. Mục “Đãchết vào lúc” phải ghi rõ giờ, phút, ngày, tháng, năm chết bằng số và bằng chữ.Trường hợp không rõ giờ, phút chết thì bỏ trống, không ghi.

4. Mục “Nơichết” phải ghi rõ địa điểm chết đủ 3 cấphành chính (xã, huyện,tỉnh). Trường hợp chết tại bệnh viện, cơ sở y tếthì ghi tên bệnh viện,cơ sở y tế trước.

Ví dụ: - Bệnh viện Giao thông vận tải, phường HùngVương, quận Hồng Bàng, thành phố Hải Phòng.

- Trung tâm ytế huyện Vĩnh Tường, tỉnh Vĩnh Phúc

- Trạm y tếxã Đình Bảng, huyện Từ Sơn, tỉnh Bắc Ninh

Trường hợpchết trên phương tiện giao thông, chết do tai nạn trên đường phố, chết tại trạigiam, trại tạm giam, nơi thi hành án tử hình, chết tại trụ sở cơ quan, tổ chứchoặc không xác định được chính xác nơi chết thì chỉ ghi địa danh hành chính tạinơi phát hiện người chết đủ 3 cấp hành chính (xã, huyện, tỉnh).

Ví dụ: Phường Thanh Xuân Trung, quận Thanh Xuân, thànhphố Hà Nội.

5. Mục“Nguyên nhân chết” cần ghi rõ loại bệnh, loại tai nạn gây ra tử vong theo giấybáo tử hoặc văn bản thay thế cho giấy báo tử.

6. Phần ghivề Giấy báo tử/Giấy tờ thay thế Giấy báo tử phải ghi rõ loại giấy (Giấy báo tửhoặc tên giấy tờ thay thế cho Giấy báo tử); số, ngày, tháng, năm, tên cơ quan,tổ chức cấp Giấy báo tử hoặc giấy tờ thay thế Giấy báo tử.

Ví dụ: - Giấy báo tử số 05/UBND-GBT UBND phường Lam Sơn,quận Lê Chân, thành phố Hải Phòng cấp ngày 05/01/2015.

- Biên bảnxác nhận việc chết trên xe khách biển kiểm soát số ….., lập ngày 20/01/2015.

- Văn bản xácnhận việc chết do ông Nguyễn Văn A, lập ngày 25/01/2015.

7.Mục “Ghi chú” ghi rõ loại việc thực hiện: “Đăng ký lại” hoặc “Ghi vào sổ việckhai tử đã được giải quyết tại cơ quan có thẩm quyền của nướcngoài”

Điều 24. Cách ghi trong Trích lục thay đổi,cải chính, bổ sung hộ tịch, xác định lại dân tộc

1. Ghi từng loại việc đăng ký cụ thể.

Ví dụ: - Trích lục thay đổi hộ tịch;

- Trích lục cải chính hộ tịch

- Trích lục xác định lại dân tộc

- Trích lục bổ sung hộ tịch

2. Khi cấp bản sao Trích lục hộ tịch về việcthay đổi, cải chính, bổ sung hộ tịch từ Sổ đăng ký thay đổi, cải chính hộ tịchtrước đây hoặc Sổ đăng ký khai sinh đã ghi chú việc thay đổi, cải chính hộtịch, xác định lại dân tộc, xác định lại giới tính thì phải ghi rõ tên loại sổvào sau cụm từ "Sao/Trích sao từ ...." của bản sao Trích lục hộ tịch.

Điều 25. Cách ghi trong Giấy xác nhận tìnhtrạng hôn nhân

1. Mục “Nơi cư trú”,“Trong thời gian cư trú tại …. đến ngày … tháng … năm …” và “Tình trạng hônnhân” được ghi như sau:

a) Trường hợp Ủy bannhân dân cấp xã cấp Giấy xác nhận tình trạng hôn nhân cho công dân Việt Nam cưtrú ở trong nước thì ghi rõ nơi cư trú và tình trạng hôn nhân hiện tại củangười đó, bao gồm cả tình trạng độc thân (chưa từng lấy vợ/chồng),tình trạng đang có vợ/đang có chồng hoặc việc có vợ/chồng nhưng đãchết hoặc đã ly hôn. Mục “Trong thời gian cư trú tại ……. từ ngày … tháng ….năm … đến ngày …. tháng … năm ….” bỏ trống không ghi.

Ví dụ: - Chưa đăng ký kết hôn với ai;

- Đã đăng ký kết hôn,nhưng đã ly hôn theo Bản án/Quyết định ly hôn số ... ngày... tháng ... năm....của Tòa án nhân dân ..., hiện tại chưa đăng ký kết hôn với ai;

- Đã đăng ký kết hôn,nhưng vợ/chồng đã chết ngày... tháng ... năm.... (Giấy chứng tử số …….. do………………… cấp ngày... tháng ... năm....), hiện tại chưa đăng ký kết hôn với ai.

- Hiện tại đang cóvợ/chồng là ông/bà ….. (Giấy chứng nhận kết hôn số …….., do ……………………… cấpngày... tháng ... năm....).

- Hiện tại đang cóvợ/chồng là ông/bà …. (Có quan hệ chung sống với nhau như vợ chồng từ ngày …tháng … năm …. nhưng chưa đăng ký kết hôn) - đối với các trường hợp nam,nữ chung sống với nhau như vợ chồng từ trước ngày 03/01/1987.

b) Trường hợp Ủy bannhân dân cấp xã cấp Giấy xác nhận tình trạng hôn nhân trong thời gian cư trútại Việt Nam trước khi xuất cảnh, cho công dân Việt Nam đang cư trú ở nướcngoài hoặc cấp Giấy xác nhận tình trạng hôn nhân trong cho công dân Việt Namhiện tại đang thường trú tại nơi khác, nhưng trước đây có thời gian thườngtrú tại địa phương, thì mục “Nơi cư trú:” ghi địa chỉ cư trú tại thời điểmxin xác nhận của người yêu cầu; mục “Trong thời gian cư trú tại: …. từ ngày … tháng …. năm … đến ngày …. tháng … năm….” ghi rõ địa chỉ thường trú trước đây của người yêu cầu bao gồm: sốnhà, đường phố hoặc thôn/bản/tổ/xóm/khu phố và 3 cấp hành chính (xã, huyện,tỉnh), thời gian thực tế cư trú tại địa phương của người yêu cầu và xác nhậntình trạng hôn nhân của họ trong thời gian đó theo hướng dẫn tại điểm a Khoảnnày.

Ví dụ: Nơi cư trú: Berlin, CHLB Đức.

Trong thời gian cư trútại: phường Đồng Nhân, quận Hai Bà Trưng, thành phố Hà Nội, từ ngày 12 tháng 4năm 2008, đến ngày 25 tháng 5 năm 2013.

Tình trạng hôn nhân:Chưa đăng ký kết hôn với ai.

Hoặc: Nơi cư trú: Vĩnh Thịnh, Vĩnh Tường, Vĩnh Phúc

Trong thời gian cư trútại: phường Đồng Nhân, quận Hai Bà Trưng, thành phố Hà Nội, từ ngày 12 tháng 4năm 2008, đến ngày 25 tháng 5 năm 2013.

Tình trạng hôn nhân: có vợ/chồng là ông/bà ….. (Giấy chứng nhận kết hônsố …….., do ……………………… cấp ngày... tháng ... năm....).

c) Trường hợp Cơ quan đại diện cấp Giấy xác nhậntình trạng hôn nhân cho công dân Việt Nam trong thời gian cư trú ở nước ngoài thì mục “Nơi cư trú:” ghi địa chỉ cư trú tại thời điểm xin xácnhận của người yêu cầu; mục “Trong thời gian cư trú tại: …. từ ngày … tháng …. năm … đến ngày …. tháng … năm….” ghi rõ địa chỉ cư trú và khoảng thời gian cư trú tại nước sở tại củangười yêu cầu. Tình trạng hôn nhân được xác nhận trên cơ sở tra cứusổ đăng ký hộ tịch và cơ sở dữ liệu hộ tịch điện tử do Cơ quan đại diện quảnlý.

Ví dụ: Ông Nguyễn Văn A,

Nơi cư trú: Berlin, CHLB Đức

Trong thờigian cư trú tại New York, Hoa Kỳ, từ ngày 20 tháng 10 năm 2010 đến ngày 27tháng 7 năm 2012

Tình trạnghôn nhân: Không đăng ký kết hôn với ai tại Đại sứ quán Việt Nam tại Hoa Kỳ; hoặc:

Tình trạnghôn nhân: Đăng ký kết hôn với bà …. tại…., đã ly hôn theo Bản án/Quyết định lyhôn số... ngày... tháng ... năm.... của ...., sau đó không đăng ký kết hôn vớiai tại Đại sứ quán Việt Nam tại Hoa Kỳ.

Phương án2: Hướng dẫn bổ sung thêm cách ghi trong trường hợp có quan hệ chung sống vàsinh con với người khác, không đăng ký kết hôn.

Ví dụ: Tình trạng hôn nhân: Chưa đăng ký kết hôn với ai, nhưng cóquan hệ chung sống với anh Nguyễn Văn A, sinh năm …, từ năm 2001 đến năm 2005,có 01 con ngoài giá thú là Lê Thị B.

2. Mục “Giấynày được cấp để:” phải ghi rõ mục đích sử dụng của Giấy xác nhận tình trạng hônnhân.

Ví dụ: Làmthủ tục mua bán nhà; bổ túc hồ sơ xin việc; làm thủ tục thừa kế; bổ túc hồ sơđi du lịch nước ngoài; để kết hôn …).

Trong trườnghợp sử dụng Giấy xác nhận tình trạng hôn nhân để làm thủ tục đăng ký kết hôn,thì phải ghi rõ họ, chữ đệm, tên, năm sinh, giấy tờ tùy thân của người dựđịnh kết hôn, nơi dự định làm thủ tục kết hôn.

Ví dụ: Giấy này được cấp để làm thủ tục kết hôn với chịNguyễn Thị T. , sinh năm 1992, CMND số 031331332, tại UBND xã Lập Lễ, huyệnThuỷ Nguyên, thành phố Hải Phòng.

- Giấy nàyđược cấp để làm thủ tục kết hôn với anh Nguyễn Việt K. , sinh năm 1962, Hộ chiếusố: B123456, tại UBND huyện Hoài Đức, thành phố Hà Nội.

- Giấy nàyđược cấp để làm thủ tục kết hôn với anh SON CHA DUEK, sinh năm 1965, Hộ chiếusố: M234123, tại Hàn Quốc.

Điều 26. Sửa chữa sai sót khi ghi sổ hộ tịch,biểu mẫu hộ tịch

1. Trong khiđăng ký, nếu có sai sót do lỗi ghi chép trong sổ hộ tịch, thì công chức làmcông tác hộ tịch phải trực tiếp gạch bỏ phần sai sót, viết sang bên cạnh hoặclên phía trên, không được chữa đè lên chữ cũ, không được tẩy xóa và viết đè lênchỗ đã tẩy xoá.

Trường hợpphát hiện có sai sót bỏ trống trang sổ thì công chức làm công tác hộ tịch phảigạch chéo trang bỏ trống.

Cột ghi chúcủa sổ hộ tịch phải ghi rõ nội dung chính xác sau khi sửa; ngày, tháng, nămsửa; công chức làm công tác hộ tịch ký, ghi rõ họ̣, chữ đệm, tên.

Công chứclàm công tác hộ tịch phải báo cáo để Thủ trưởng cơ quan đăng ký hộ tịch biết vềviệc sửa chữa sai sót. Thủ trưởng cơ quan đăng ký hộ tịch có trách nhiệm kiểmtra, đóng dấu xác nhận vào nội dung sửa chữa.

2. Nếu có saisót khi ghi chép trên biểu mẫu hộ tịch thì công chức làm công tác hộ tịch hủybiểu mẫu hộ tịch đó và viết lại biểu mẫu khác, không được tẩy xoá hoặc sửa chữarồi đóng dấu vào chỗ tẩy xóa, sửa chữa.

3. Công chứclàm công tác hộ tịch không được tự ý tẩy xóa, sửa chữa, bổ sung làm sai lệchnội dung đã ghi trong sổ hộ tịch, giấy tờ hộ tịch.

Mục 3.HƯỚNG DẪN MỞ, KHÓA SỔ HỘ TỊCH, LƯU TRỮ, BẢO QUẢN SỔ HỘ TỊCH

Điều 27. Mở, khóa sổ hộ tịch tại Ủy ban nhândân cấp xã, Ủy ban nhân dân cấp huyện

1. Số quyểncủa Sổ hộ tịch ghi theo thứ tự lần lượt các sổ được sử dụng trong năm, bắt đầutừ số 01. Ngày mở sổ ghi là ngày 01 tháng 01, ngày khoá sổ là ngày 31 tháng 12.Trong trường hợp hết sổ mà chưa hết năm thì ngày khoá sổ là ngày đăng ký sựkiện hộ tịch cuối cùng của sổ, ngày mở quyển sổ tiếp theo là ngày đăng ký sựkiện hộ tịch đầu tiên của sổ.

2. Khi hếtnăm đăng ký phải thực hiện thống kê rõ số quyển sổ hộ tịch đã sử dụng, tổng sốsự kiện hộ tịch đã đăng ký trong năm, số trường hợp có sai sót khi ghi chépphải sửa chữa, các trang bị bỏ trống (nếu có) trong từng sổ.

3. Sau khithống kê, tổng hợp sự kiện hộ tịch đã đăng ký theo hướng dẫn tại khoản 2 Điềunày, người thực hiện phải ký, ghi rõ họ, chữ đệm, tên, Thủ trưởng cơ quan đăngký hộ tịch ký xác nhận, ghi rõ họ, chữ đệm, tên, chức vụ, đóng dấu.

Điều 28. Lưu trữ, bảo quản sổ hộ tịch tại Ủyban nhân dân cấp xã, Ủy ban nhân dân cấp huyện và Sở Tư pháp

1. Sổ hộ tịch phải được lưu trữ, bảo quản để sửdụng lâu dài; phục vụ cho hoạt động quản lý nhà nước.

2. Ủy ban nhân dân cấp xã, Ủy ban nhân dân cấphuyện và Sở Tư pháp có trách nhiệm lưu trữ, bảo quản, khai thác sử dụng sổ hộtịch theo đúng quy định của pháp luật về lưu trữ, pháp luật về đăng ký và quảnlý hộ tịch; thực hiện các biện pháp phòng chống bão lụt, cháy, ẩm ướt, mối mọt đểbảo đảm an toàn cho sổ hộ tịch được lưu trữ tại cơ quan.

Điều 29.Mở, khóa sổ hộ tịch và lưu trữ sổ hộ tịch tại Cơ quan đại diện

1. Mỗi loại việc hộ tịchphải được đăng ký vào 01 quyển sổ, sau khi khóa sổ, Cơ quan đại diện chứng thực01 bản sao từng loại Sổ hộ tịch và chuyển lưu tại tại Cục Lãnh sự, Bộ Ngoạigiao.

Đối với sổ cấp Giấy xácnhận tình trạng hôn nhân, thì chỉ cần lập 01 quyển và lưu tại Cơ quan đại diện.

2. Cơ quan đại diện thựchiện việc mở, khóa sổ hộ tịch, lưu trữ, bảo quản sổ hộ tịch theo hướng dẫn tạiThông tư này.

Chương IV

ĐIỀU KHOẢN THI HÀNH

Điều 30. Điều khoản chuyển tiếp

Hồ sơ đăng ký các việc hộ tịchtiếp nhận trước ngày 01 tháng 01 năm 2016 mà chưa giải quyết thì tiếp tục sửdụng biểu mẫu hộ tịch tương ứng ban hành kèm theo Thông tư số02a/2015/NĐ-CP, Thông tư số09b/ 2013/TT-BTP , Thông tư số08.a/ 2010/TT-BTP và Thông tư số 05/2012/TT-BTP .

Điều 31. Hiệu lực thi hành

1. Thông tư này có hiệu lực từ ngày 01 tháng 01năm 2016.

2. Bãi bỏ Thông tư số 01/2008/TT-BTP ngày 02tháng 6 năm 2008 của Bộ Tư pháp hướng dẫn thực hiện một số quy định của Nghịđịnh số …./ 2015/NĐ-CP58 /2005/NĐ-CP ngày 27/12/2005 của Chính phủ về đăng ký vàquản lý hộ tịch;Thông tư số 08.a/2010/TT-BTP ngày 25 tháng 3năm 2010 của Bộ Tư pháp về việc ban hành và hướng dẫn việc ghi chép, lưu trữ,sử dụng sổ, biểu mẫu hộ tịch; Thông tư số …./ 2015/NĐ-CP6 .a/2010/TT-BTP ngày 08tháng 10 năm 2010 của Bộ Tư phápvề việc sửa đổi biểu mẫu hộ tịch banhành kèm theo Thông tư số 08.a/2010/TT-BTP; Thông tư số05/2012/TT-BTP ngày 23 tháng 5 năm 2012 của Bộ Tư pháp sửa đổi, bổ sung một sốđiều của Thông tư số 08.a/2010/TT-BTP ngày 25 tháng 3 năm 2010 của Bộ Tư phápvề việc ban hành và hướng dẫn việc ghi chép, lưu trữ, sử dụng sổ, biểu mẫu hộtịch; Thông tư số 09b/2013/TT-BTP ngày 20/5/2013 của Bộ Tư pháp sửa đổi, bổsung một số điều của Thông tư số 08.a/2010/TT-BTP ngày 25 tháng 3 năm 2010 củaBộ Tư pháp về việc ban hành và hướng dẫn việc ghi chép, lưu trữ, sử dụng sổ,biểu mẫu hộ tịch và Thông tư số 05/2012/TT-BTP ngày 23 tháng 5 năm 2012 của BộTư pháp sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư số 08.a/2010/TT-BTP;Thôngtư số 02a/2015/TT-BTP ngày 23 tháng 02 năm 2015.

3. Trong quátrình triển khai thực hiện, nếu có vướng mắc, đề nghị Ủy ban nhân dân các tỉnh,thành phố trực thuộc Trung ương, Sở Tư pháp kịp thời phản ánh về Bộ Tư pháp đểcó hướng dẫn./.

Nơi nhận:
- Thủ tướng Chính phủ (để báo cáo);
- Các Phó Thủ tướng Chính phủ (để báo cáo);
- Văn phòng Chính phủ;
- Tòa án nhân dân tối cao;
- Viện kiểm sát nhân dân tối cao;
- Các Bộ: Công an, Ngoại giao;
- Trung ương Hội Liên hiệp phụ nữ Việt Nam;
- UBND các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương;
- Sở Tư pháp các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương;
- Công báo;
- Cổng thông tin điện tử của Chính phủ;
- Cổng thông tin điện tử Bộ Tư pháp;
- Cục Kiểm tra văn bản QPPL, Cục Kiểm soát TTHC (Bộ Tư pháp);
- Lưu: VT, Cục HTQTCT.

KT. BỘ TRƯỞNG
THỨ TRƯỞNG