Thông tư

THÔNG TƯ

CỦA BỘTÀI CHÍNH SỐ 111 / 1998/TT /BTC NGÀY 03 THÁNG 8 NĂM 1998 HƯỚNG DẪN MỨC CHI TẠO LẬP TIN ĐIỆN TỬ THUỘC
CÔNG NGHỆ THÔNG TIN

Căn cứ vào Nghị địnhsố 87/CP ngày 19/12/1996 của Thủ tướng Chính phủ "Hướng dẫn thi hành việcphân cấp quản lý, lập, chấp hành và quyết toán ngân sách Nhà nước" theoLuật Ngân sách Nhà nước.

Căn cứ vào Quyết địnhsố 531/TTg ngày 8/8/1996 của Thủ tướng Chính phủ "Về quản lý các Chươngtrình Quốc gia và Thông tư liên Bộ số 06TT/LBKH-TC ngày 29/4/1997 của Liên BộKế hoạch - Đầu tư và Tài chính "Hướngdẫn thực hiện Quyết định số 531/TTg ngày 8/8/1996 của Thủ tướng Chính phủ vềquản lý các Chương trình Quốc gia".

Căn cứ vào Quyết địnhsố 280/TTg ngày 29/4/1997 của Thủ tướng Chính phủ về việc xây dựng mạng tin họcdiện rộng để truyền nhận thông tin trong các cơ quan hành chính Nhà nước.

Để tăng cường và thốngnhất công tác quản lý chi tiêu đối với Chương trình công nghệ thông tin, theođề nghị của Ban chỉ đạo Chương trình Quốc gia về công nghệ thông tin; Bộ Tàichính hướng dẫn mức chi cho việc tạo lập thông tin điện tử thuộc công nghệ thôngtin như sau:

I. ĐỐITƯỢNG VÀ PHẠM VI ÁP DỤNG

Đối tượng áp dụng của Thông tư này là các đơn vị hành chínhsự nghiệp sử dụng kinh phí của ngân sách Nhà nước, để thực hiện việc tạo lập thôngtin điện tử trên mạng máy tính ở các Bộ, ngành cơ quan trung ương và ở các địaphương.

Phạm vi áp dụng: Chỉ áp dụng để chi trả thù lao cho nhữngcán bộ làm thêm giờ theo qui định đối với những công việc tạo lập thông tinđiện tử trên mạng máy tính, hoặc thuê bên ngoài.

II. MỨC CHI CHO VIỆC TẠO LẬP THÔNG TIN ĐIỆN TỬ

Tạo lập thông tin điện tử trên mạng máy tính trong các cơquan hành chính sự nghiệp của Nhà nước là tạo ra các cơ sở dữ liệu và cung cấpthông tin trên mạng máy vi tính để truyền nhận thông tin, phục vụ công tác quảnlý, hoạt động chuyên môn nghiệp vụ của các cơ quan hành chính và các đơn vị sựnghiệp của Nhà nước.

1. Đối với công việc nhập dữ liệu:

1.1. Nhập dữ liệucó cấu trúc: mức chi từ 30đ - 80đ/ trường (hay còn gọi là mục tin), nằm trongcác biểu ghi, ứng với các chỉ tiêu khác nhau theo yêu cầu quản lý. Mức chi caodần theo độ phức tạp của từng trường và toàn bộ biểu mẫu thông tin.

1.2. Nhập dữ liệu phi cấu trúc: Mức chi từ 1.500đ-2.500đ/trang, tương ứng 46 dòng x 70 ký tự /dòng (tuỳ thuộc vào trang thực tếvà yêu cầu cụ thể đối với việc kiểm tradữ liệu), với cỡ chữ 12, khoảng cách dòng đơn, lề theo mặc định của phần mềmsoạn thảo và văn bản MS Word, kể cả việc kiểm tra hiệu đính thông tin.

2. Đối với công việc quét ảnh: Là công việc sử dụng thiết bịngoại vi để tiến hành số hoá các bức ảnh và lưu dữ hình ảnh đódưới dạng một tệp tin để có thể kết hợp sử dụng trong các văn bản hoặc siêu vănbản. Mức chi từ 1.000đ - 3.000đ/trang khổ A4 ( tuỳ theo độ lớn, độ phân giải vàyêu cầu hiệu chỉnh ảnh sau khi đưa vào máy).

3. Đối với công việc tạo các trang siêu văn bản (Web ) làmột dạng dữ liệu được mô tả bằng ngôn ngữ đánh dấu siêu văn bản (HTML), chứcnăng chính là cho phép tạo lập kết nối đến các tài nguyên khác trên mạng, trangsiêu văn bản có các dạng:

3.1. Trang siêu văn bản đơn giản: Là các văn bản chủ yếunhằm mục đích thể hiện nội dung thông tin. Mức chi từ 1.000đ - 2.500đ/trang tàiliệu gốc A4 chuyển vào trang siêu văn bản (văn bản phi cấu trúc chuyển đổi sangtrang siêu văn bản ,tuỳ theo tính phức tạp ).

3.2. Trang siêu văn bản phức tạp: là các văn bản có sử dụngcác tính năng tiên tiến của ngôn ngữ đánh dấu siêu văn bản, tạo được một giao diện thân thiện, mỹ thuật,dễ sử dụng, làm cơ sở dẫn dắt người dùng truy tìm và sử dụng thông tin một cáchhiệu quả nhất. Mức chi từ 3.500đ - 9.000đ (tuỳ theo độ phức tạp về bố cục mỹthuật, nhiều hình ảnh, sử dụng các công nghệ tiên tiến, các mối liên kết phứctạp).

4. Đối với việc tạo lập thông tin điện tử bằng tiếng nướcngoài thông thường được phép tăng từ 10% đến 30% mức chi qui định tương ứng.

Thủ trưởng đơn vị xem xét, quyết định mức chi cụ thể trên cơsở công việc thực tế và trong phạm vi mức chi qui định tại Thông tư này.

Khi mặt bằng giá cả thị trường dao động từ 20% trở lên sovới mặt bằng giá cả năm 1998 (được cơ quan có thẩm quyền công bố), Bộ Tài chínhsẽ nghiên cứu sửa đổi, bổ sung mức chi cho phù hợp.

III. CÔNG TÁC QUẢN LÝ

1. Kinh phí để chi cho các hoạt động này được tính trong dựtoán chi ngân sách hàng năm của đơn vị. Riêng năm 1998, các Bộ, Ngành địaphương thực hiện trong phạm vi dự toán ngân sách Nhà nước đã được Chính phủthông báo.

2. Thủ trưởng đơn vị dự toán duyệt kế hoạch công tác tạo lậpthông tin điện tử đồng thời với việc duyệt mức chi và tổng số thời gian phảilàm thêm giờ, thuê bên ngoài thực hiện việc tạo lập thông tin điện tử.

3. Đơn vị lập danh sách số người làm thêm giờ hoặc thuêngoài, mức chi ,số tiền được lĩnh, thủ trưởng đơn vị ký duyệt, làm căn cứ đểchi tiền. Những người lĩnh tiền phải ký nhận vào bản danh sách của đơn vị. Đâylà chứng từ gốc để đơn vị hạch toán làm căn cứ quyết toán theo chế độ quản lýtài chính hiện hành .

IV. ĐIỀU KHOẢN THI HÀNH

Thông tư này có hiệu lực thi hành sau 15 ngày kể từ ngày ký.Những qui định trước đây của các Bộ, cơ quan trung ương và các địa phương tráivới Thông tư này đều bãi bỏ.

Trong quá trình thực hiện nếu phát sinh vướng mắc, đề nghịphản ánh về Bộ Tài chính để nghiên cứu, sửa đổi, bổ sung cho phù hợp.